TAXE PENTRU ACTIVITĂŢI DE SERVICII PUBLICE

 

CAP. I TAXA AVIZ COLECTARE DEŞEURI INDUSTRIALE RECICLABILE

(1) Taxa constituie venit cu destinaţie specială şi este fundamentată de necesitatea existenţei unui spaţiu corespunzător din punct de vedere al protecţiei mediului înconjurător şi al sănătăţii populaţiei, în vederea strângerii, sortării şi depozitării temporare a deşeurilor industriale reciclabile.

(2) Taxa se utilizează pentru activităţi de dezinsecţie-deratizare pe domeniului public al municipiului Constanţa.

(3) Pentru eliberarea ,,Avizului de colectare deşeuri industriale reciclabile” se achită o taxă după cum urmează:

-       27 lei/aviz pentru agenţii economici care deţin o suprafaţă de până la 300 mp;

-       35 lei/aviz pentru agenţii economici care deţin o suprafaţă între 301 mp – 500 mp;

-       35 lei/aviz plus 8 lei pentru fiecare 100 mp în plus faţă de 501 mp, pe punct de lucru.

(4) În vederea eliberării avizului este necesară depunerea următoarelor documente, în copie:

-       actul de proprietate sau de închiriere al spaţiului punctului de colectare;

-       planul de încadrare în zonă;

-       planul de situație cadastral ;

-       autorizaţia de mediu, din care rezultă că spaţiul de colectare respectă condiţiile de protecţie a mediului;

-       acordul scris al vecinilor, în formă autentificată notarial, în original,  conform schiţei planului de situație cadastral;

-       declaraţie de transport;

-       Certificatul de înregistrare eliberat Oficiului Registrului Comerțului;

-       Certificatul constatator pentru punctual de lucru eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;

-       avizul Comisiei de circulaţie;

-       autorizaţia de circulaţie pe trama stradală eliberată de Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte venituri ale Bugetului Local.

(5) Responsabilitatea încasării taxei revine Direcţiei Servicii Publice.

CERERE

AVIZARE CENTRE DE COLECTARE DEŞEURI

 

 

Subsemnatul ________________________________, domiciliat în localitatea ________________, judeţul _______________________, strada ____________________, nr.______ bloc __________, scara _____________, ap.nr.__________ telefon ______________________________ posesor al C.I. (B.I.) seria _________, nr. ________________eliberat de Poliţia ________________________ la data de ________________________, în calitate de _____________________________ al societăţii ________________________________________________ cu sediul în localitatea la adresa ___________________________________________________, tel.___________________, vă solicit avizarea punctului de colectare al societăţii menţionate situate în municipiul Constanţa la adresa ______________________________________________________, cu nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului _________________________, cod fiscal nr. _________________,

conform prevederilor art. 7 al O.U.G. 16/2001.

          La prezenta cerere anexez următoarele copii:

-      actul de proprietate sau de închiriere al spaţiului punctului de colectare;

-      planul de încadrare în zonă;

-      planul de situaţie cadastral ;

-      autorizaţia de mediu, din care rezultă că spaţiul de colectare respectă condiţiile de protecţie a mediului;

-      acordul scris al vecinilor, în formă autentificată notarial, în original,  conform planului de situaţie cadastral;

-      declaraţie de transport;

-      certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;

-      certificat constatator pentru punctul de lucru eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;

-      avizul Comisiei de circulaţie;

-      autorizaţia de circulaţie pe trama stradală eliberată de Serviciul Public de Impozite, Taxe.

La verificarea ce va fi făcută de către inspectorii Primăriei Constanţa voi prezenta în original actele mai sus menţionate.

Îmi asum întreaga răspundere de realitatea datelor specificate mai sus.

 

 

Nume, prenume, semnătura şi ştampila

 

 

 

 

 

 

 

CAP. II TAXA REZERVARE LOC PARCARE (parcare curentă)

 

Art. 1 Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 486
alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
.

Art. 2 Beneficiarul locului de parcare este:

a) persoană fizică sau juridică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

          - are domiciliul, reședință, sau deține cu orice titlu un drept de folosință asupra unui imobil în municipiul Constanța;

          - are în proprietate sau deține cu titlu valabil un autovehicul cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 t (contract de leasing, contract de închiriere, contract de comodat, etc);

b) persoană fizică sau juridică în calitate de investitor, care solicită, în baza certificatului de urbanism și a documentației enumerate la art. 3 alin.(1) lit.(c), rezervarea locului de parcare necesar obținerii autorizației executării de construcții;

c) persoană fizică sau juridică, în  calitate de operator economic în stațiunea Mamaia, care solicită rezervarea locului de parcare pe perioada sezonului estival în vederea unei bune desfășurări a activităților economice.

Art. 3 Condițiile de acordare precum și documentele necesare pentru obținerea autorizației de parcare sunt prevăzute în HCL nr. 107/2015.

Art. 4. Cuantumul taxei rezervare loc parcare este:

 

Persoane juridice

Lei/luna

Lei/an

Autoturisme.

101

500

Autoutilitare cu masa maxima autorizata mai mica de 3,5 t şi gabarit care se încadrează în dimensiunile standard ale locului de parcare destinat autoturismelor.

219

1.070

Persoane fizice

 

 

Autoturisme.

-

173

 

Art. 5 (1) Taxa se achită până la data de 31 martie 2016. 

(2) ) Pentru neplata la termenul scadent, se datorează după aceste termene majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracţie de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în materie fiscală.

(3) În cazul contribuabililor care solicită obținerea unei autorizații pentru rezervare loc parcare, taxa se achită integral, odată cu cu depunerea documentației aferente potrivit regulamentului aprobat prin HCL nr. 107/2015.

 

Art. 12 Responsabilitatea încasării contravalorii taxei de rezervare revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

Art. 13 (1) Autorizația pentru rezervarea locului de parcare se reînnoiește automat pentru anul următor în situația în care solicitantul nu se renunţă expres la aceasta până la data de 15 decembrie a anului în curs și are achitată taxa pentru anul curent.

Art. 14 Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile şi completările ulterioare;

c) autovehiculele aparţinând serviciilor de intervenţie, cum ar fi poliţie, pompieri, ambulanţă, intervenţie, gaze, precum şi autovehiculele corpurilor diplomatice sau consulare în baza însemnelor distinctive de înmatriculare sau inscripţionare.

 

 

CAP. III TAXA DE PARCARE ÎN PARCAREA VERDE
(PARCAREA SUPRAETAJATĂ, ZONA SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CONSTANŢA)

Art. 1 Prezenta taxă este instituită ca taxa locală, în temeiul prevederilor art. 486, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Art. 2 Taxa este fundamentată de necesitatea asigurării parcării autoturismelor celor care se prezintă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

Art. 3 Fondurile colectate prin aplicarea taxei vor fi întrebuinţate pentru activităţile de întreţinere a Parcării Verzi.

Art. 4 Responsabilitatea încasării taxei va reveni unui serviciu externalizat contractat şi urmărit de către Direcţia Servicii Publice.

Art. 5 Persoanele fizice şi juridice pot parca gratuit autoturismele în incinta Parcării Verzi (Parcarea supraetajată Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa) pe o durată de maxim 4 (patru) ore.

Art. 6 Persoanele fizice şi juridice care vor parca autoturismele pe o perioadă de timp mai mare decât cea prevăzută la art. 5, vor achita o taxă în valoare de 1,5 lei / oră sau fracție de oră de staţionare peste cele 4 ore de gratuitate.

Art. 7 La intrarea în parcare, precum şi la ieşirea din aceasta conducătorul autoturismului execută următoarele:

a)   la intrarea în parcare, după oprirea autoturismului în dreptul staţiei de intrare, conform instrucţiunilor de operare pentru utilizator prezentate pe afişajul staţiei, obţinerea  tichetului  cu codul de bare;

b)   parcarea autoturismului şi părăsirea parcării;

c)   la înapoiere, deplasarea la staţia automată de plată şi, conform instrucţiunilor de operare pentru utilizator prezentate pe afişajul staţiei, validarea tichetului cu codul de bare prin plata contravalorii taxei;

d)   urcarea în autoturism şi deplasarea la ieşirea din parcare, iar după oprirea în dreptul staţiei de ieşire, conform instrucţiunilor de operare pentru utilizator prezentate pe afişajul staţiei, prezentarea pentru citire a tichetului cu codul de bare;

e)   după ridicarea barierei părăsirea parcării.

Art. 8 Contravaloarea taxei de parcare se regăseşte pe tichetul cu codul de bare. Tichetul cu codul de bare se obţine şi se operează pentru plată şi ieşire conform activităţilor prevăzute în art. 7.

Art. 9 Pentru a beneficia de gratuitate, în cazul în care se va depăşi perioada de staţionare gratuită (maxim 4 ore) a autoturismului în parcare, persoana bolnavă care s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe sau însoţitorul acesteia va prezenta dispecerului de la staţia manuală de plată fişa eliberată de această unitate (fişa UPU).

Art. 10 Încălcarea prezentelor dispoziţii constituie contravenţii şi se sancţionează conform prevederilor H.C.L. nr. 184/2013.

Art. 11 Sunt scutite de la plata taxei de parcare în parcarea verde veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război precum și persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile şi completările ulterioare.