EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

Avānd īn vedere referatul de fundamentare al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local,

 

Luānd īn considerare faptul că obligațiile fiscale administrate de ANAF beneficiază de un regim special de acordare a unor facilități fiscale pentru creanțele fiscale scadente la data de 30.09.2015, iar bugetele locale ale unităților administrativ teritorale fac parte din bugetul general consolidat, este necesar ca aplicarea politicilo fiscale să fie unitară atāt la nivel central cāt și la nivel local īntrucāt toate aceste facilități vin īn sprijinul contribuabililor,

 

Ținānd cont de prevederile prevederile art. 9 pct. 3 Cartea europeană a autonomiei locale, adoptate la Strasbourg la 15.11.1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale, ale art. 125 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărārii Guvernului nr. 1050/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Īn temeiul prevederilor art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, iniţiez spre dezbatere şi aprobare Proiectul de hotărāre privind aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2015 la nivelul UAT municipiul Constanța.

 

 

VICEPRIMAR,

Decebal FĂGĂDĂU