Nr. înreg: S 99330/07.12.2015

 

 

REFERAT DE FUNDAMENTARE

privind aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2015 la nivelul UAT municipiul Constanța

 

 

 

La data de 21 octombrie 2015 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 785/2015, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/14.10.2015 privind acordare unor facilități fiscale. Scopul acestui act normativ este acela de a determina stimularea conformării voluntare a contribuabililor la plata obligaţiilor fiscale şi maximizarea încasărilor bugetare, stimularea mediului economic şi, respectiv, diminuarea arieratelor bugetare, aspect de care beneficiază întreaga societate.

 

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, contribuabilii datorează pentru plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat sau bugetelor locale dobânzi şi penalităţi de întârziere ori majorări de întârziere, după caz. Toate aceste accesorii sunt calculate ca un procent din obligația principală în funcţie de întârzierea la plata acestora faţă de scadenţă.

 

Prevederile ordonanței de urgență sunt aplicabile tuturor obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, iar procedură de aplicare a ordonanței a fost aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3861/2015.

 

Potrivit art. 12 din ordonanța de urgență, pentru obligaţiile de plată datorate bugetelor locale, prevederile acestui act normativ se aplică doar dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi. 

 

Proiectul de hotărâre propus spre aprobare reflectă întocmai dorința legiuitorului tocmai din dorința de a avea o abordare unitară în ceea ce privește politica fiscală promovată de autoritățile centrale.

 

Astfel sunt reflectate patru categorii de obligații fiscale cărora le sunt aplicabile prevederile ordonaței de urgență la nivelul autorității locale, respectiv:

 

a) obligaţiilor de plată principale, datorate bugetului local al municipiului Constanţa, restante la 30 septembrie 2015 inclusiv;

b) obligaţiilor de plată principale, datorate bugetului local al municipiului Constanţa, declarate suplimentar de contribuabil prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile fiscale principale cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv;

c) obligaţiilor de plată principale, datorate bugetului local al municipiului Constanţa, cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv şi stinse până la această dată;

d) obligaţiilor de plată principale, datorate bugetului local al municipiului Constanţa, cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.

În cazul contribuabililor pentru care au fost instituite popriri asiguratorii sau executorii, la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, în scopul acordării posibilităţii de a beneficia de anularea penalităţilor de întârziere se reglementează posibilitatea contribuabilului de a efectua plăţi din sumele indisponibilizate ca efect al popririi. Ca urmare, măsura se va aplica temporar, pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă – 30 iunie 2016. Totodată, măsura se va aplica şi pentru popririle înfiinţate între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi 30 iunie 2016.

 

Facilitatea fiscală nu se aplică pentru obligaţiile de plată rezultate din raporturile juridice contractuale (redevențe, chirii, dividende) și contribuabililor aflați în procedura insolvenței potrivit Legii nr. 85/2014, întrucât acești contribuabili se află sub un regim special în ceea ce privește modul de îndeplinire a obligațiilor de plată.

 

Cota propusă a fi aplicată la nivelul municipiului Constanța este de 73,3% din majorările de întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetelor locale, aceasta fiind limita maximă prevăzută de art. 12 alin. (2) din OUG nr. 44/2015.

 

Impactul bugetar preconizat la data de 31.12.2015, în situația în care a fi înregistrate solicitări de la toți contribuabilii care figurează cu debite restante la data de 30 septembrie 2015, ar fi următorul:

 

-      debit încasat – 400.814.629 lei

-      majorări de întârziere încasate – 13.996.934 lei

-      majorări de întârziere anulate – 38.426.038 lei

 

 

 

Având în vedere dispoziţiile legale invocate precum şi cele expuse, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2015 la nivelul UAT municipiul Constanța.

 

 

 

Director Executiv

 

Virginia Uzun