IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE FIZICE

 

 

1. Valoarea impozitului şi taxei pe teren

 

1.1            Impozitul şi taxa pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri de construcţii

 

Zona în cadrul localităţii

CONSTANŢA,

PALAZU MARE, MAMAIA

Anul

2008

lei/ha

2009

lei/ha

A

7.326

7.326

B

4.648

4.648

C

3.180

3.180

D

1.511

1.511

 

Constanţa este municipiu de rangul I, inclusiv Palazu Mare şi Mamaia care sunt localităţi componente ale municipiului Constanţa.


1.2 Impozitul şi taxa pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii

 

Zona

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

 

Categoria de folosinţă

 

 

 

ANUL

2008

lei/ha

2009 lei/ha

2008

lei/ha

2009 lei/ha

2008

lei/ha

2009 lei/ha

2008

lei/ha

2009 lei/ha

 

1.

Teren arabil

20

20

15

15

13

13

11

11

 

2.

Păşune

15

15

13

13

11

11

9

9

 

3.

Fâneaţă

15

15

13

13

11

11

9

9

 

4.

Vie

33

33

25

25

20

20

13

13

 

5.

Livadă

38

38

33

33

25

25

20

20

 

6.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

20

20

15

15

13

13

11

11

 

7.

Teren cu ape

11

11

9

9

6

6

x

x

 

8.

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

X

X

x

x

 

9.

Neproductiv

x

x

x

x

X

X

x

x


În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri de construcţii, impozitul şi taxa pe teren se stabileşte după cum urmează:

a)                 prin înmulţirea numărului de ha de teren cu suma corespunzătoare prevazută în tabel;

b)                prin înmulţirea rezultatului de la lit. a) cu unul din următorii coeficienţi de corecţie:

 

Denumire localitate

Rang localităţi

Coeficientul de corecţie

Constanţa, Palazu Mare, Mamaia

I

5,00

 

1.3 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul şi taxa pe teren se stabilesc prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii prevăzut în Anexa 1.1.

 

Nr.crt

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ

ZONA (LEI/HA)

0

1

A

B

C

D

1

teren de construcţii

22

20

18

16

2

arabil

36

34

32

30

3

păşune

20

18

16

14

4

fâneaţă

20

18

16

14

5

vie pe rod, alta decât cea prevazută la nr.crt 5.1

40

38

36

34

5.1

vie până la intrarea pe rod

x

x

x

x

6

livada pe rod, alta decât cea prevazută la nr. crt 6.1

40

38

36

34

6.1

livada până la intrarea pe rod

x

x

x

x

7

pădure sau alt teren cu

vegetaţie forestieră cu excepţia celui prevăzut la nr. Crt. 7.1

12

10

8

6

7.1

pădure în varstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de producţie

x

x

x

x

8

teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

4

3

2

1

8.1

teren cu amenajări piscicole

24

22

20

18

9

drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

10

teren neproductiv

x

x

x

x

  

Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnatură proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei sub sancţiunea nulităţii.

Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar modificarea sarcinilor fiscale operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se înregistrează la compartimentul de specialitate lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală.

 

2. Mod de aplicare

 

Orice persoană care deţine în proprietate teren situat în intravilan, datorează pentru acesta o taxă sau un impozit anual, după caz, exceptând cazurile în care legea prevede altfel.

Impozitul şi taxa pe teren se datorează către bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială este amplasat terenul.

Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.

În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe teren se datorează de locatar.

Pentru contractele încheiate până la data de 31 decembrie 2006, locatarul, după cum contribuabilul este persoana fizică sau persoana juridică are obligaţia de a depune declaraţia fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se află terenul, până la data de 31 ianuarie 2007 însoţită de o copie a contractului de leasing.

În cazul în care terenul este administrat sau folosit de alte persoane decât titularul dreptului de proprietate şi pentru care locatarul, concesionarul ori arendaşul datorează chirie, redevenţă sau arendă în baza unui contract de închiriere, locaţiune, concesiune sau arendare, după caz, impozitul/taxa pe teren se datorează de către proprietar, în măsura în care:

a)         proprietarul nu este scutit de aceasta obligaţie; sau

b)        pentru terenul respectiv nu se datorează impozit/taxă, potrivit prevederilor Codului fiscal.

În cazul în care contractul de leasing încetează, altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe teren este datorat de locator.

Impozitul şi taxa pe teren se stabilesc anual în sumă fixă, în lei pe hectar  de teren liber de clădiri, ţinând cont de  rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

În cazul unui teren amplasat în intravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei de teren cu suma corespunzătoare prevăzut în anexă.

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul şi taxa pe teren se stabilesc prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul 1.1.

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul şi taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul 1.2, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie rangului localităţii.

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul şi taxa pe teren se stabilesc prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de la punctul 1.3, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii prevăzut în Anexa 1.1.

Pentru un teren dobândit de o persoană în cursul unui an, impozitul pe teren se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit.

Pentru orice operaţiune juridică efectuată de o persoană în cursul unui an, care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana încetează a mai datora impozitul pe teren începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului.

Dacă încadrarea terenului în funcţie de poziţie şi categorie de folosinţă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care modifică impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se modifică începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a intervenit modificarea.

Dacă în cursul anului se modifică rangul unei localităţi, impozitul pe teren se modifică pentru întregul teren situat în intravilan corespunzător noii încadrări a localităţii, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit această modificare.

 

3. Scutiri şi facilităţi pentru persoane fizice

 

Impozitul şi taxa  pe teren nu se aplică pentru:

A. veteranii de război;

B. persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi .

Persoana fizică, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, după cum urmează:

1.     a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;

2.     a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;

3.     a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu;

4.     a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;

5.     a fost supravieţuitoare a trenului morţii;

6.     este soţul/soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:

1.     a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;

2.     a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;

3.     a fost internată în spitale de psihiatrie;

4.     a avut stabilit domiciliu obligatoriu;

5.     a fost strămutată într-o altă localitate;

Soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutaţi, deportaţi în străinătate sau prizonieri, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Soţul/soţia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Soţul/soţia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de supravieţuire, a fost nevoit să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada că a convieţuit cu victima până la decesul acesteia;

Persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;

Persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistiţiului.

Persoanele care au calitatea de luptători în rezistenţa anticomunistă conform O.U.G. 214/1999.

C. persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr.341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004.

D. văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.

E. persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în  gradul I şi II de invaliditate.

În cazul unui teren deţinut în comun de o persoană fizică prevăzută la  A, B, C, D sau E scutirea se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi.

Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică doar terenului aferent clădirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la A, B, C, D sau E.

Pe lângă scutirea de la plata impozitului pentru terenul aferent clădirii utilizate ca domiciliu, persoanele prevăzute la A şi D beneficiază şi de scutire de la plata impozitului corespunzător terenurilor arabile în suprafaţă de până la 5 ha.

Scutirea de la plata impozitului pentru persoanele fizice prevăzute la  A, B, C, D sau E se aplică începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.

În vederea scutirii, persoanele în cauză trebuie să prezinte copii ale actelor care le atestă această calitate, respectiv:

·   legitimaţie pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;

·   hotărâre pentru beneficiari ai Decretului-Lege 118/1990 şi ai Legii 189/2000;

·   brevet sau certificat pentru beneficiarii legii 341/2004;

·   adeverinţă şi certificat de încadrare în grad de handicap eliberate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa;

·   copie după cartea sau buletinul de identitate;

·   copie după actul de proprietate.

În situaţia în care beneficiarii acestor categorii de scutiri, nu sunt proprietari la adresa de domiciliu, atunci scutirea se aplică la primul imobil în ordinea dobândirii acestuia.

Impozitul pe teren nu se datorează pentru :

a)     terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire ;

b)    terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public;

c)     terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 6 alin. 5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public ;

d)    orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestuia;

e)     terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri, bălţi, lacuri de acumulare sau căi navigabile, cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;

f)      terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.

 

4. Obligaţii

 

În situaţiile în care terenul se află în proprietate comună, impozitul pe teren se datorează după cum urmează:

a)         în cazul în care fiecare dintre contribuabili are determinate cotele-părţi, impozitul se datorează de fiecare, proporţional cu partea de teren corespunzătoare cotelor-părţi respective;

b)        în cazul în care contribuabilii nu au stabilite cotele-părţi din teren pe fiecare contribuabil, impozitul se împarte la numărul de coproprietari, fiecare dintre aceştia datorând, în mod egal, partea din impozit rezultată în urma împărţirii.

Înstrăinarea unui teren, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul de atestare fiscală emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează terenuri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra imobilelor trebuie să fie însoţite de un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale în a căror rază teritorială se află înregistrat fiscal imobilul. Prin certificatul de atestare fiscală se atestă achitarea la zi a tuturor obligaţiilor bugetare locale scadente la data de întâi a lunii următoare înstrăinării. În certificatul de atestare fiscală nu se cuprind creanţele bugetare aflate în litigiu, în schimb se va menţiona despre faptul că sunt în litigiu creanţe în cuantum de... lei.

Înstrăinarea imobilelor fără respectarea prevederilor de mai sus conduce la nulitatea actelor de înstrăinare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizează de orice persoana interesată la instanta de judecată competentă. Declararea nulităţii actului de înstrăinare se comunică organului fiscal, contribuabililor implicaţi şi unităţilor teritoriale ale Agenţiei de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în vederea rectificării situaţiei fiscale şi cadastrale.

Orice persoană care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie de impunere  în termen de 30 de zile, inclusiv,de la data dobândirii acestuia. Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte:

a)     cărţile de identitate ale proprietarilor în original şi copie;

b)    actul de dobândire a proprietăţii terenului în original şi copie;

c)     planuri/schiţe cadastrale în original şi copie.

Pentru orice teren căruia i se modifică categoria de folosinţă, persoana fizică are obligaţia de a depune o declaraţie privind modificarea folosinţei acestuia în termen de 30 de zile, inclusiv, de la  data modificării categoriei de folosinţă.

Obligaţia de a depune declaraţie fiscală revine deopotrivă şi contribuabililor care înstrăinează teren.

Declaraţiile fiscale se depun în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii:

a)     intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

b)    se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe teren datorat;

c)     intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natura să conducă la modificarea impozitului pe teren.

Obligativitatea depunerii declaraţiilor de impunere, revine şi contribuabililor care se încadrează într-una din categoriile de facilităţi şi scutiri de la plata impozitului datorat.

În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrătoare, declaraţia fiscală se consideră a fi depusă în termen dacă se face în ziua lucrătoare imediat următoare termenului de depunere.

Impozitul pe teren se plăteşte anual, în 2 rate egale, respectiv:

a)    rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)    rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;

În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în ziua lucrătoare imediat următoare.

Neplata în termenele scadente atrage plata majorărilor  de întârziere, stabilite prin hotărâri ale guvernului.

Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către persoanele fizice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat.

 

5. Sancţiuni

 

Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)     depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale;

b)    nedepunerea declaraţiilor fiscale;

c)     nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea terenurilor, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

d)    refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plată, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 200 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 200 lei la 500 lei.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

6. Bonificaţie

 

Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2009, pentru persoanele fizice se acordă o bonificaţie de 10% la impozitul pe teren.