IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE JURIDICE

 

1. Valoarea impozitului şi taxei pe teren

 

1.1 Impozitul şi taxa pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcţii

Lei/ha

 

Zona în cadrul localităţii

CONSTANŢA, PALAZU MARE, MAMAIA

A

7377

 

B

5577

 

C

3816

 

D

1813

 

           

Constanţa este municipiu de rangul I, inclusiv Palazu Mare şi Mamaia care sunt localităţi componente ale municipiului Constanţa.

 

1.2 Impozitul şi taxa pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii

Lei/ha

 

 

Zona

 

Zona A

 

Zona B

 

Zona C

 

Zona D

 

Categoria de folosinţă

1.

Teren arabil

24

18

15

13

 

2.

Păşune

18

15

13

10

 

3.

Fâneaţă

18

15

13

10

 

4.

Vie

39

30

24

15

 

5.

Livadă

45

39

30

24

 

6.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

24

18

15

13

 

7.

Teren cu ape

13

10

7

x

 

8.

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

 

9.

Neproductiv

x

x

x

x

 

 

 

 

Denumire localitate

Rang localităţi

Coeficientul de corecţie

Constanţa, Palazu Mare

I

5,00

 

1.3 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul şi taxa pe teren se stabilesc prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii prevăzut în Anexa 1.1.

 

Nr.crt

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ

ZONA (LEI/HA)

0

1

A

B

C

D

1

teren de construcţii

22

20

18

16

2

Arabil

36

34

32

30

3

Păşune

20

18

16

14

4

Făneaţa

20

18

16

14

5

Vie pe rod, alta decat cea prevăzută la nr.crt 5.1

40

38

36

34

5.1

Vie până la intrarea pe rod

x

x

x

x

6

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt 6.1

40

38

36

34

6.1

Livada până la intrarea pe rod

x

x

x

x

7

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1

12

10

8

6

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de producţie

x

x

x

x

8

Teren cu apa, altul decât cel cu amenajări piscicole

4

3

2

1

8.1

Teren cu amenajări piscicole

24

22

20

18

9

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

10

Teren neproductiv

x

x

x

x

  

2. Mod de aplicare

 

Orice persoană juridică care deţine în proprietate teren situat în intravilan datorează pentru acesta un impozit anual, după caz, exceptând cazurile în care legea prevede altfel.

Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.

În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe teren se datorează de locatar.

Pentru contractele încheiate până la data de 31 decembrie 2006, locatarul, după cum contribuabilul este persoană fizică sau persoană juridică are obligaţia de a depune declaraţia fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se află terenul, până la data de 31 ianuarie 2007 însoţită de o copie a contractului de leasing.

În cazul în care contractul de leasing încetează, altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe teren este datorat de locator.

În cazul în care terenul este administrat sau folosit de alte persoane decât titularul dreptului de proprietate şi pentru care locatarul, concesionarul ori arendaşul datorează chirie, redevenţă sau arendă în baza unui contract de închiriere, locaţiune, concesiune sau arendare, după caz, impozitul/taxa pe teren se datorează de către proprietar, în măsura în care:

a) proprietarul nu este scutit de această obligaţie; sau

b) pentru terenul respectiv nu se datorează impozit/taxă, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Impozitul şi taxa pe teren se stabilesc anual în sumă fixă, în lei pe hectar de teren liber de clădiri, ţinând cont de rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul şi taxa pe teren se stabilesc prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul 1.1

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul şi taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul 1.2, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie numai dacă se întrunesc cumulativ condiţiile prevăzute de lit. a şi b ale art. 258 alin. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în caz contrar impozitul sau taxa pe teren calculându-se potrivit paragrafului de mai sus.

Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia facută sub semnătură proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii.

Dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar modificarea sarcinilor fiscale operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se înregistrează la compartimentul de specialitate lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală.

 

3. Scutiri si facilităţi pentru persoane juridice

 

Impozitul şi taxa pe teren nu se aplică :

a)            oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;

b)           fundaţiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvoltă şi ajută instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

c)            organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;

d)           terenurilor pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi terenurilor destinate acestui scop;

e)            terenurilor forestiere administrate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, cu excepţia celor folosite în scop economic.

Impozitul pe teren se reduce cu 50% pentru terenul aferent clădirilor deţinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic.

Impozitul şi taxa pe teren nu se datorează pentru:

a)            terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire;

b)           orice teren al unui cult religios recunoscut de lege şi al unei unităţi locale a acestuia, cu personalitate juridică;

c)            orice teren al unui cimitir, crematoriu;

d)           orice teren al unei instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar, autorizată provizoriu sau acreditată;

e)            orice teren al unei unităţi sanitare de interes naţional care nu a trecut în patrimoniul autorităţilor locale;

f)             orice teren deţinut, administrat sau folosit de către o instituţie publică, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice;

g)            orice teren proprietate a statului, a unităţilor administrativ – teritoriale sau a altor instituţii publice, aferent unei clădiri al cărui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptând suprafeţele acestuia folosite pentru activităţi economice;

h)            orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestuia;

i)              terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri, bălţi, lacuri de acumulare sau căi navigabile, cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în masura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;

j)              terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliara;

k)            terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă;

l)              terenurile parcurilor industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;

m)         terenurile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentar;

n)            terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. 6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.   

 

4. Obligaţii

 

1. În cazul unui teren care a fost dobândit de o persoană în cursul anului, impozitul şi taxa pe teren se datorează cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit .

2. În cazul unui teren care a fost înstrăinat, în cursul anului, impozitul şi taxa pe teren  încetează a se mai datora, cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost înstrăinat .

3. În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), impozitul şi taxa pe teren se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei suprafeţe.

În cazul în care încadrarea şi categoria de folosinţă a terenului se modifică în cursul unui an, impozitul sau taxa datorată se modifică începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a intervenit modificarea.

Ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol, referitoare la terenuri deţinute în proprietate sau în folosinţă, după caz, de natura să conducă la modificarea impozitului sau taxa pe teren, funcţionarii publici cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor în registrele agricole au obligaţia de a comunica aceste modificări funcţionarilor publici din compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv S.P.I.T.V.B.L, în termen de 3 zile lucrătoare de la data modificării.

Pentru terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, nu se datorează impozit sau taxa pe teren, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilul depune cerere în acest sens, la care anexează avizul conform privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară.

Orice persoană juridică care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie de impunere în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data dobândirii acestuia. Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte:

a)          copie a certificatului de înmatriculare a societăţii;

b)         actul de dobândire a proprietăţii terenului, în copie şi original;

c)          planuri/schiţe cadastrale;

d)         certificatul de atestare fiscală eliberat în vederea întocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate.

Pentru orice teren căruia i se modifică categoria de folosinţă, persoana juridică are obligaţia de a depune o declaraţie privind modificarea categoriei de folosinţă a acestuia în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data modificării categoriei de folosinţă.

Obligaţia de a depune declaraţie fiscală revine deopotrivă şi contribuabililor care înstrăinează teren.

Declaraţiile de impunere se depun în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii:

            a) intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

            b) se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului sau taxei pe teren datorat;

            c) intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natură să conducă la modificarea impozitului sau taxei pe teren.    

Înstrăinarea unui teren, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul de atestare fiscală emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează terenuri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra imobilelor trebuie să fie însoţite de un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale în a căror rază teritorială se află înregistrat fiscal imobilul. Prin certificatul de atestare fiscală se atestă achitarea la zi a tuturor obligaţiilor bugetare locale scadente la data de întâi a lunii următoare înstrăinării. În certificatul de atestare fiscală nu se cuprind creanţele bugetare aflate în litigiu, în schimb se va menţiona despre faptul că sunt în litigiu creanţe în cuantum de... lei.

Înstrăinarea imobilelor fără respectarea prevederilor de mai sus conduce la nulitatea actelor de înstrăinare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizează de orice persoană interesată la instanţa de judecată competentă. Declararea nulităţii actului de înstrăinare se comunică organului fiscal, contribuabililor implicaţi şi unităţilor teritoriale ale Agenţiei de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în vederea rectificarii situaţiei fiscale şi cadastrale.

În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrătoare, declaraţia de impunere se consideră a fi depusă în termen dacă se face în ziua lucrătoare imediat următoare termenului de depunere.

Impozitul şi taxa pe teren se plătesc anual, în două rate egale, respectiv:

a)      rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)      rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;

Impozitul sau taxa anuală pe teren, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul sau taxa pe teren cumulat.

În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în ziua lucrătoare imediat următoare.

Neplata în termenele scadente atrage şi plata majorărilor de întârziere, stabilite prin hotărâri ale guvernului.

 

5. Sancţiuni

 

Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)            depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale;

b)           nedepunerea declaraţiilor fiscale;

c)            nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea clădirilor, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

d)           refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plata, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 800 lei, iar cele de la lit.b) –d) cu amendă de la 800 lei la 2.000 lei.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

6.  Bonificaţie

 

Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2009, pentru persoanele juridice se acordă o bonificaţie de 5% la impozitul pe clădiri.