IMPOZITUL PE SPECTACOLE ŞI TAXA HOTELIERĂ

 

1. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

 

1.1 Cote şi valori de impozitare

 

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

Cota de impozit se determină după cum urmează:

a)            în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este egală cu 2%;

b)           în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egală cu 5%.

Pentru activităţile artistice şi distractive de videotecă şi discotecă impozitul pe spectacole se calculează pe baza suprafeţei incintei în care se desfăşoară spectacolul, după cum urmează:

lei/mp/zi.

Anul

2009

Videoteci

0.06

Discoteci

0.12

 

1.2 Mod de aplicare

 

Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligaţia de a plăti impozitul pe spectacole.

Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă activitate distractivă.

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor exclusiv TVA (vezi anexa 1.4 punctul 1).

Persoanele prevăzute la alineatul 1 datorează impozit pe spectacole calculat asupra încasărilor din vânzarea biletelor de intrare şi/sau abonamentelor, din care se scade valoarea timbrelor cinematografice, teatrale, muzicale, folclorice sau de divertisment, după caz, valoare determinată potrivit prevederilor Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederilor Normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor nr. 48.211/1994 privind perceperea, încasarea, virarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru determinarea impozitului pe spectacole, asupra nivelurilor menţionate mai sus se aplică coeficientul de corecţie 5 corespunzător rangului Municipiului Constanţa.

 

1.3 Scutiri

 

Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

 

1.4 Obligaţii

 

Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole.

Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului.

 

1.5 Sancţiuni

 

Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)     depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere;

b)    nedepunerea declaraţiilor de impunere.

Contravenţia prevazută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 800 lei, iar cea de la lit.b) cu amendă de la 800 lei la 2.000 lei .

În cazul persoanelor juridice, încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 920 lei la 4.520 lei.

În cazul persoanelor fizice, încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 230 lei la 1.130 lei.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

2. TAXA HOTELIERĂ În Mamaia Şi ConstanŢa

 

Tipul unităţilor de cazare

 

Coeficient taxă (%)

Hotel *

3,5

Hotel **

4

Hotel ***

4,5

Hotel ****

5

Hotel *****

5

Campinguri şi moteluri

3

Hoteluri cu circuit închis, neclasificate conform

Normelor stabilite de Ministerul Turismului

3

 

Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de şedere, pentru unităţile de cazare din Municipiul Constanţa, cu excepţia cazului unităţilor de cazare amplasate în Staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, atunci când taxa se datorează numai pentru o singură noapte, indiferent de perioada reală de cazare.

De asemenea, taxa se datorează şi pentru vilele şi pensiunile turistice, aplicându-se acelaşi coeficient de taxare ca în cazul hotelurilor, în funcţie de numărul de margarete.

 

2.1 Mod de aplicare al taxei hoteliere  în Mamaia şi Constanţa

 

Taxa pentru şederea într-o unitate de cazare, taxa hotelieră, se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate.

Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite în tabelul de la punctul 2 la tarifele de cazare, exclusiv TVA, practicate de unitatea de cazare, pentru fiecare persoană care datorează această taxă.

Taxa hotelieră se datorează pe întreaga perioadă de şedere, pentru unităţile de cazare din Municipiul Constanţa, cu excepţia cazului unităţilor de cazare amplasate în Staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, atunci când taxa se datorează numai pentru o singură noapte, indiferent de perioada reală de cazare.

 

2.2 Scutiri şi facilităţi

 

Taxa hotelieră nu se aplică pentru:

a)            persoane fizice în vârstă de pănă la 18 ani inclusiv;

b)           persoane fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;

c)            pensionari sau studenţi;

d)           persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;

e)            veterani de razboi;

f)             văduve de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;

g)            persoane fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

h)            soţul sau soţia uneia dintre persoanele fizice menţionate la lit. b) - g), care este cazat/cazată împreună cu o persoană menţionată la lit. b) - g).

 

2.3 Obligaţii

 

Unităţile de cazare au obligaţia de a vira taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea.

Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv.

 

2.4 Sancţiuni

 

Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)            depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere;

b)           nedepunerea declaraţiilor de impunere.

Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 800 lei, iar cea de la lit.b) cu amendă de la 800 lei la 2.000 lei .

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.