ALTE TAXE ADMINISTRATE DE SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ŞI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

 

1. TAXA DE SALUBRIZARE

 

Taxa constituie venit cu destinaţie specială, este fundamentată pe necesitatea asigurării curăţeniei municipiului şi se utilizează în scopul asigurării colectării şi transportului reziduurilor menajere din recipienţii proprii sau închiriaţi (containere, europubele, etc.), precum şi pentru depozitarea şi neutralizarea acestora la rampa ecologică Ovidiu.

Taxa de salubrizare este datorată numai de persoane fizice – locuitori ai Municipiului Constanţa.

Toate persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul administrativ al Municipiului Constanţa, nu plătesc taxa de salubrizare – dar trebuie să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializaţi pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor produse, precum şi să contracteze şi să efectueze acţiunile necesare de dezinsecţie şi deratizare a sediilor şi punctelor de lucru ori de câte ori este necesar.

Cuantumul taxei este de: 3 lei/lună/persoană

Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de contribuabili:

a)    veteranul de război;

b)    văduva de război şi  văduva nerecăsătorită a veteranului de război;

c)     persoana fizica, cetăţean roman, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 a avut de suferit persecutii din motive etnice, după cum urmează:

1.     a fost deportata în ghetouri şi lagare de concentrare din străinătate;

2.     a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagare de concentrare;

3.     a fost strămutată în alta localitate decât cea de domiciliu;

4.     a făcut parte din detasamentele de munca forţată;

5.     a fost supravietuitoare a trenului morţii;

6.     este soţul/sotia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

d)    persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:

1.     a executat o pedeapsa privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitiva sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;

2.     a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;

3.     a fost internată în spitale de psihiatrie;

4.     a avut stabilit domiciliu obligatoriu;

5.     a fost strămutată într-o alta localitate;

e)     soţul/sotia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminati în timpul detentiei, internati abuziv în spitale de psihiatrie, stramutati, deportati în străinătate sau prizonieri, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

f)      soţul/sotia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

g)    soţul/sotia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de supravietuire, a fost nevoit sa divorteze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau stramutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada ca a convieţuit cu victima pana la decesul acesteia;

h)    persoana care a fost deportata în străinătate după 23 august 1944;

i)       persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietica după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de aceasta data, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistitiului ;

j)      persoana care are calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, precum şi cea din rezistenţa armată care a participat la acţiuni de împotrivire cu arma şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist.

Scutirea de la plata taxei de salubrizare, se acordă pe bază de cerere, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoana în cauză prezintă actele prin care se atestă situaţia respectivă. Copia actului rămâne ca document oficial la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, care îl certifica pentru conformitate.

Scutirea se acordă persoanelor deţinătoare de legitimaţii de veterani de război sau hotărâri care atestă calitatea de beneficiar al  Decretului-lege nr. 118/1990 sau al Legii nr. 189/2000.

Taxa de salubrizare se stabileşte pe baza declaraţiilor de impunere depuse de către contribuabili, în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricărei modificări în ceea ce priveşte numărul de persoane care locuiesc în imobil.

Declararea se va face pe propria răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în actele publice.

În vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane existente în fiecare apartament, asociaţiile de proprietari au obligaţia să furnizeze, ori de câte ori este nevoie, informaţiile necesare legate de cele menţionate mai sus.

Scăderea de la plata taxei de salubrizare se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se depune cererea. În vederea scăderii de la plata taxei de salubrizare persoana interesată va depune o cerere la care va anexa documente justificative.

Impunerea la plata taxei de salubrizare se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care este menţionată în declaraţie.

Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligaţi să depună declaraţia de impunere, chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau sunt scutiţi la taxa de salubrizare.

În caz de deces scăderea taxei de salubrizare se efectuează cu data de întâi a lunii următoare apariţiei acestei situaţii şi necesită depunerea copiei după certificatul de deces.

Taxa de salubrizare se stabileşte pe baza declaraţiei de impunere depuse de contribuabili, şi se plăteşte anual în 2 rate egale, respectiv:

a)           rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)           rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv.

În cazul în care termenul de plată a taxei de salubrizare expiră într-o zi nelucrătoare, plata se consideră în termen dacă se efectuează în ziua  lucrătoare imediat următoare.

Neplata în termenele scadente atrage şi plata  majorărilor de întârziere, stabilite prin hotărâri ale guvernului.

Nedeclararea sau declararea eronată, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 50 lei si 200 lei.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

Modelul declaraţiei este următorul:

 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE

pentru stabilirea taxei de salubrizare persoane fizice

 

Subsemnatul _______________________ domiciliat în Constanţa, str. _____________________, nr. ______, Bl. ____, Sc.____, Et. _____, Ap. _____, posesor al imobilului din Constanţa, Str. _____________________, Nr. ______ Bl. ____, Sc.____, Et. ___, Ap. _____, posesor al BI/CI seria ____, nr. ________, CNP _________________, eliberat de Poliţia ___________________________, declar pe propria răspundere ca mă oblig la plata taxei de salubrizare pentru _______ persoane după cum urmează:

 

reprezentând numărul total al persoanelor care locuiesc la adresa proprietăţii mai sus menţionate, începând cu data de ___________.

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

 

DATA                                                                                                                     NUME ŞI PRENUME                                          

SEMNĂTURA,

 

2. TAXA PENTRU TERENURILE APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA PE CARE SUNT AMPLASATE CONSTRUCŢII CU CARACTER PROVIZORIU, RESPECTIV GARAJE 

 

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 283 alin. 1 şi 2 din Legea  nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Taxa se datorează pe perioada ocupării efective a domeniului public sau privat al Municipiului Constanţa ocupat de construcţii cu caracter provizoriu - garaje.

Taxa este în cuantum de 13 lei/m2/an.

Taxa pentru garajele de pe arterele de mai jos este de 39 lei/m2/an.

 1.  BD. TOMIS
 2.  STR. MIHAI VITEAZU
 3.  STR.TRAIAN
 4.  STR. I.G. DUCA
 5.  BD. ELISABETA
 6.  STR. ŞTEFAN CEL MARE
 7.  BD. 1 MAI
 8.  BD. 1 DEC. 1918
 9.  BD. ALEX. LĂPUŞNEANU
 10.  STR. DEZROBIRII
 11.  BD. FERDINAND
 12.  BD. MAMAIA
 13.  STR. REMUS OPREANU
 14.  STR. BABA NOVAC
 15.  STR. SOVEJA
 16.  STR. ION RAŢIU
 17.  BD. I.C. BRĂTIANU
 18.  STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN
 19.  STR. ELIBERĂRII
 20.  BD. AUREL VLAICU
 21.  STR. DISPENSARULUI
 22.  ŞOS. MANGALIEI
 23.  STR. POPORULUI
 24.  STR. I .L. CARAGIALE
 25.  STR. N. IORGA

Pentru garajele care nu sunt vizibile de pe artera principală, scăderea taxei se va face în baza notei de constatare întocmită şi transmisă de către Direcţia Corp Control – Primăria Municipiului Constanţa.

Taxa se va plăti pentru suprafaţa ocupată de construcţia garajului (cu uşile închise) pe baza comunicării primite de la Primăria Municipiului Constanţa – Direcţia Corp Control. Taxa se datorează pe perioada ocupării efective a domeniului public sau privat al Municipiului Constanţa, până la eliberarea suprafeţei ocupate.

Sunt scutite de la plata acestei taxe următoarele categorii de contribuabili:

a.            veteranii de război;

b.            persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.

Scutirea de la plata impozitului se aplică începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.

Pentru a beneficia de scutire, persoanele în cauză trebuie să prezinte copii ale actelor care le atestă această calitate, respectiv :

-         legitimaţie pentru veteranii de război;

-         hotărâre pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 şi ai Legii nr. 189/2000;

-         copie după cartea/buletinul de identitate.

Pentru garajele dobândite prin contracte de vânzare–cumpărare, contribuabilii au obligaţia de a depune o declaraţie  în termen de 30 de zile de la data dobândirii, la agenţia fiscală unde este arondată adresa de domiciliu a contribuabilului.

În cazul în care ultima zi de depunere a documentaţiei pentru luarea în evidenţă este o zi nelucrătoare, se consideră a fi depusă  în termen dacă se face în ziua lucrătoare imediat următoare.

Garajele nou dobândite se impun cu data de întâi a lunii următoare celei în care au fost dobândite. Taxa se calculează proporţional cu perioada ramasă până la sfârşitul anului.

În cazul demolării garajului, Direcţia Corp Control are obligaţia să comunice în scris agenţiilor fiscale, în termen de 15 zile, precizând data desfiinţării pentru  sistarea de la plată a garajului respectiv. Sistarea de la plata taxei se va opera cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost demolat garajul.

În situaţia demolării garajelor, Direcţia Corp Control are obligaţia de a solicita de la Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, situaţia debitelor la taxa de garaj la data demolării, pentru a le putea recupera, în vederea evitării acumulării de debite restante.

Taxa se plăteşte anual în 2 rate egale, respectiv:

a)      rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)      rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;

Neplata în termenele scadente atrage şi plata  majorărilor de întârziere, stabilite prin hotărâri ale guvernului. În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte în ziua lucrătoare imediat următoare. 

  Declararea cu întârziere sau nedeclararea dobândirii garajului, constituie contravenţie şi se sancţionează cu o amendă între 50 lei şi 200 lei.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea controlului revine Direcţiei Corp Control.

Responsabilitatea  încasării contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

Modelul pentru declaraţia de impunere:

 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE

pentru stabilirea taxei de garaj

 

Subsemnatul _________________________________ domiciliat în ________, str. ___________________________, nr. _____, bl. ______, sc. _______, et. _____, ap. ____, BI/CI seria ______, nr. ___________, CNP _________________________, eliberat de Poliţia ________________, declar că începând cu data de ______/______/______, prin actul nr. ________ din ______/______/______, emis de ______________________, am dobândit un garaj având următoarele caracteristici:

Cod garaj _______________________________

Suprafaţa _______________________________

Amplasament __________________________________________________

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar ca datele din aceasta declaraţie sunt corecte şi complete.

DATA                                                                                                  NUME ŞI PRENUME                                                                                                             SEMNATURA,

 

3. TAXA FOLOSIRE TRAMĂ STRADALĂ DE CĂTRE AUTOVEHICULELE DE TRANSPORT MARFĂ ŞI PERSOANE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANŢA PE STRĂZILE DE TRAFIC UŞOR, MEDIU ŞI GREU

 

3.1 Taxa folosire tramă stradală de către autovehiculele de transport marfă pe raza municipiului Constanţa pe străzile de trafic uşor, mediu şi greu

 

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 283 alin. 1 şi 2 din Legea  nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, fiind fundamentată de necesitatea utilizării reţelei de drumuri ce se află în administrarea municipalităţii şi pentru contracararea efectelor nedorite ale tranzitării oraşului de către autovehiculele de transport marfă, respectiv deteriorarea covorului asfaltic, poluarea, etc.

Este datorată de persoanele fizice şi juridice care deţin autovehicule de transport marfă, pentru circulaţia pe străzile prevăzute în prezenta H.C.L.M.

Este stabilită în funcţie de masa totală maximă autorizată, după cum urmează:

a) pentru străzile de trafic uşor şi mediu:

 

Masa totală autovehicule

Lei/luna

Lei/zi

1. Până la 2,5 tone inclusiv

40

4

2. Între 2,5 – 3,5 tone inclusiv

60

6

3. Între 3,5 – 5 tone inclusiv

90

9

 

b) pentru străzile de trafic greu*:

 

Masa totală autovehicule

Lei/luna

Lei/zi

1. Între 5 – 10 tone inclusiv

150

15

2. Între 10 - 20 tone inclusiv

300

30

3. Peste 20 tone (inclusiv cap tractor autotrenuri)

600

60

Pentru transporturile agabaritice speciale se va aplica taxa corespunzătoare traficului greu de peste 20 tone  multiplicată de 3 ori. În cazul transporturilor agabaritice formate din mai multe platforme agabaritice acestea se vor taxa separat.

Vehiculele (remorci, platforme etc.) tractate de autovehiculele de marfă se taxează separat, în funcţie de masa totală maximă autorizată.

Se exceptează de la plata taxei autovehiculele ce aparţin instituţiilor care efectuează servicii publice de urgenţă.

Se exceptează de la plata taxei, autovehiculele care circulă pe rutele ocolitoare stabilite de Primăria Municipiului Constanţa, care sunt următoarele:

-                Bd. Aurel Vlaicu de la intersecţia cu Bd. Tomis până la intersecţia cu Şos. Mangaliei;

-                Şos. Mangaliei de la intersecţia cu Bd. Aurel Vlaicu până la ieşirea din municipiu spre Agigea;

-                Bd. I.C. Brătianu de la intersecţia cu str. Pasajului (pod I.P.M.C.) până la ieşirea din municipiu spre Valu lui Traian;

-                Str. Pasajului de la intersecţia cu Bd. I.C. Brătianu la intersecţia cu Bd. Aurel Vlaicu.

Conducătorii autovehiculelor de marfă au obligaţia de a opri la punctele de taxare amplasate pe raza Municipiului Constanţa pentru obţinerea autorizaţiei zilnice. Autorizaţiile lunare se eliberează numai la punctele de încasare amplasate în agenţiile fiscale din cadrul Serviciului Public de  Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

În vederea eliberării “Autorizaţiei de circulaţie” solicitantul va înainta o cerere tip la care va anexa următoarele: copia certificatului de înmatriculare a societăţii, copia talonului sau a cărţii de identitate a autovehiculului pentru care se urmăreşte obţinerea autorizaţiei şi alte copii ale documentelor legale relevante.

Contravaloarea taxei poate fi achitată prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanţa deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa sau prin numerar la casieriile din cadrul agenţiilor fiscale ale S.P.I.T.V.B.L.

Pentru autorizaţii anuale eliberate până la 31.01.2009, inclusiv, se acordă o reducere de 10% din valoarea autorizaţie.

Sustragerea de la plata acestei taxe constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 1.500 lei şi 2.500 lei, sancţiunea contravenţională aplicându-se societăţii căreia îi aparţine mijlocul de transport, prin reprezentantul său.

Contravenţiei prevăzute mai sus i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei şi controlului revine Serviciului Public de  Impozite, Taxe şi Alte Venituri ale Bugetului Local prin Serviciul Taxe Speciale.

Responsabilitatea aplicării sancţiunilor revine Serviciului Public de  Impozite, Taxe şi Alte Venituri ale Bugetului Local prin Serviciul Taxe Speciale şi Direcţiei Corp Control.

 

* LISTA STRĂZILOR CU TRAFIC GREU

DIN MUNICIPIUL CONSTANŢA

 

Nr. Crt.

Denumirea Străzii

Lungime Carosabil

(Km)

Nr. Benzi Circ. În Secţiune

Lungime Totală Benzi (Km)

1.

I.C. BRATIANU (DN 3)

5

4~6

22

2.

Bdul FERDINAND (DN39)

1.9

4

7.6

3.

Şos. MANGALIEI+1MAI (DN39)

3.8

4~6

19

4.

Bdul AUREL VLAICU

(DN2A CENTURA VEST)

9.1

4

7.6

5.

Bdul TOMIS (DN2A)

4.6

4

18.4

6.

Bdul MAMAIA

11.5

4~6

59

7.

I.G. DUCA

0.8

4

3.2

8.

MIRCEA CEL BĂTRÂN

1.0

4

4

9.

ELIBERĂRII + CARAGIALE

2.6

4

10.4

10.

BABA NOVAC

2.9

2

5.8

11.

MIHAI VITEAZU

1.0

2

2

12.

ŞOS. DIN VII

0.9

2

1.8

13.

LILIACULUI

1.4

2

2.8

14.

HATMAN ARBORE

0.8

2

1.6

15.

PANDURULUI

0.9

2

1.8

16.

DEMOCRAŢIEI

1.0

2

2

17.

MEŞTERUL MANOLE

1.0

2

2

18.

VÂRFUL CU DOR

1.1

2

2.2

19.

Bdul MARINARILOR

1.0

2

2

20.

Str. VERDE

0.5

2

1

21.

ALBA IULIA

0.4

2

0.8

22.

CARAIMAN

1.9

2

3.8

23.

ŢEPEŞ VODĂ

0.4

2

0.8

24.

PETRU CERCEL

0.2

2

0.4

25.

BRIZEI

0.6

2

1.2

26.

DEZROBIRII + SOVEJA

6.2

4~6

30

27.

ALEX. LĂPUŞNEANU 

1 DECEMBRIE 1918

6.0

4~6

32

28.

PASAJULUI

0.3

2

0.6

29.

ŞTEFĂNIŢĂ VODĂ

1.3

2

2.6

30.

CIŞMELEI

0.7

2

1.4

31.

DOBRILĂ EUGENIU

1

2

2

32.

ADAMCLISI

0.4

2

0.8

33.

C-TIN BRĂTESCU

1

2

2

34.

CUMPENEI

1

2

6

35.

NICOLAE FILIMON

0.9

2

1.8

36.

THEODOR BURADA

0.7

2

1.4

37.

INDUSTRIALĂ

1.5

2

3

38.

CELULOZEI

1.4

2

2.8

39.

INTERIOARĂ II

0.9

2

1.8

40.

INTERIOARĂ III

0.6

2

1.2

41.

PRIMĂVERII

1.0

2

2

42.

PELICANULUI

1.0

2

2

43.

POPORULUI

0.9

2

1.8

44.

FRUNZELOR

1.3

2

2.6

45.

MARAMUREŞ

1.0

2

2

46.

CHILIEI

1.5

2

3

47.

NICOLAE IORGA

1.4

2

2.8

48.

ION RAŢIU

1.5

2

3

49.

I MAI VECHI

1.1

2

2.2

50.

ATELIERELOR

0.5

2

1

51.

DECEBAL

1.1

2

2.2

52.

UNIRII

2.5

2

5

53.

ION ROATĂ

0.5

2

1

54.

RĂSURI

1.1

2

2.2

55.

FULGERULUI

0.9

2

1.8

56.

DUMITRU MARINESCU

0.6

2

1.2

57.

SECERIŞ

0.2

2

0.4

58.

SPĂTAR N. MILESCU

0.6

2

1.2

59.

PARÂNG

0.2

2

0.4

60.

CORBULUI

0.5

2

1

 

3.2. Taxa folosire tramă stradală de către autovehiculele de transport persoane în comun pe raza municipiului Constanţa

 

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 283 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, fiind fundamentată de necesitatea utilizării reţelei de drumuri ce se află în administrarea municipalităţii şi pentru contracararea efectelor nedorite ale tranzitării oraşului de către autovehiculele de transport persoane, respectiv deteriorarea covorului asfaltic, poluarea, etc.

1. Circulaţia unui autovehicul care execută serviciul public de transport călători pe trama stradală a Municipiului Constanţa se realizează numai pe baza „autorizaţiei de circulaţie pe trama stradală a Municipiului Constanţa” în cadrul căreia a fost nominalizat sau cu autorizaţie în convenţie, aflată în original la bordul acestuia şi valabilă la data efectuării transportului. Autorizaţia se eliberează ca urmare a prezentării dovezii de achitare a contravalorii taxei de folosire a tramei stradale .

Taxa de folosire a tramei stradale este în funcţie de capacitatea autovehiculului şi este de:

Capacitate autovehicul

Lei / lună / auto

Până la 8 locuri

87

Cu 9 – 20 locuri

130

Peste 20 locuri

189

Convenţie tarif maxim + 25% din tariful maxim

238

Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanţa din cadrul Centrului de Informare Cetăţeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr. 25 – 27, cât şi prin ordin de plată,în contul Primăriei municipiului Constanţa deschis la Trezoreria municipiului Constanţa.

Pentru obţinerea „Autorizaţiei de circulaţie pe tramă stradală a municipiului Constanţa” solicitantul va depune, la Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente din Direcţia Relaţii Internaţionale cu sediul în Piaţa Ovidiu nr. 9,  o cerere tip, conform model alin. 5 din prezentul capitol, la care va anexa documentele precizate în aceasta.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea „Autorizaţiei de circulaţie pe trama stradală a municipiului Constanţa” solicitantului i se va elibera de către reprezentantul Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente o autorizaţie conform model alin. 6 din prezentul capitol.

Programul de primire a cererilor şi eliberare a autorizaţiilor este zilnic între orele 0900 -1200 şi 1300 – 1500.

2. Se exceptează de la plata taxei autovehiculele care aparţin Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Sănătăţii, cele care circulă pe traseele pentru tranzit (bd. A. Vlaicu de la intersecţia cu bd. Tomis până la intersecţia cu şos. Mangaliei, şos. Mangaliei de la intersecţia cu bd. A. Vlaicu până la ieşirea din municipiu, bd. I.C. Brătianu de la intersecţia cu str. Pasajului până la ieşirea din municipiu, str. Pasajului de la intersecţia cu bd. I.C. Brătianu până la intersecţia cu bd. A. Vlaicu).

3. Faptele care constituie contravenţie se sancţionează conform prevederilor H.C.L.M. nr. 44/2004 privind serviciile regulate de tranport public local de călători.

4. Model cerere pentru eliberarea autorizaţiei

 

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI DE CIRCULAŢIE

PE TRAMA STRADALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANŢA

 

Subsemnatul _________________________, domiciliat în ___________________, str. _________________________, nr. __________ bl. ________, ap._____, telefon ______________, posesor al C.T. (B.I.) seria____ nr.____________ ,eliberat de către___________________________, la data de ________________, reprezentant al S.C. ______________________________, cu sediul în __________________, str. ______________________, nr.________, bl._____, ap. ______ CUI __________

telefon _________________, solicit eliberarea unui număr de ______ autorizaţii de circulaţie pe trama stradală a municipiului Constanţa nominalizate şi _____ autorizaţii în convenţie. Cele nominalizate vor fi completate  pe numerele de înmatriculare a următoarelor autovehicule:

 

Nr. crt.

Tipul autovehiculului

Număr înmatriculare

Capacitatea

(număr  locuri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada de valabilitate solicitată: începând cu ____________, până la ___________.

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

-   copie certificat înmatriculare autovehicul;

-   copie după avizul de traseu, cap traseu / linie, puncte de îmbarcare - debarcare;

-   copie a dovezii de plată a taxei de folosire a tramei stradale;

 

Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere.

 

Data ______________                                                                            Semnătura

 

 

 

 

5. Model autorizaţie pentru circulaţia pe trama stradală a municipiului Constanţa.

 

 

 

 

 

4. TAXA PENTRU IRIGAŢII SPAŢII VERZI ÎN STAŢIUNEA MAMAIA

 

Taxa constituie venit cu destinaţie specială, este fundamentată pe necesitatea întreţinerii spaţiilor verzi din staţiunea Mamaia şi se utilizează pentru asigurarea activităţii de irigat şi implicit întreţinerea spaţiului verde aflat pe domeniul public din staţiunea Mamaia.

Necesitatea taxei de irigat se impune având în vedere noua plantaţie de arbori, arbuşti, coniferi şi flori anuale, procentul de prindere a materialului dendrofloricol fiind dependent de udatul la plantare şi frecvenţa zilnică a acestuia.

Cuantumul taxei este de 31 lei/loc de cazare/an sau 31 lei/fiecare 15 m2 sau fracţiune/an.

Taxa se încasează de la persoanele fizice si juridice care deţin în proprietate sau folosinţă spaţii de cazare în staţiunea Mamaia, precum şi de la proprietarii spaţiilor de locuit situate în staţiune. În cazul în care spaţiile de cazare sunt administrate de către o altă persoană decât proprietarul (în baza unui contract de închiriere, leasing, asociere în participaţiune, locaţie de gestiune etc.) obligaţia declarării şi a plăţii taxei incumbă celui ce administrează în mod concret facilitatea de cazare.

Documentul în baza căruia se va face impunerea este certificatul de clasificare privitor la numărul de locuri de cazare eliberat de Ministerul Turismului.

Depunerea declaraţiei şi achitarea taxei se va face până la data de 15.07.2009.

Neplata în termenele scadente atrage şi plata  majorărilor de întârziere, stabilite prin hotărâri ale guvernului.

Constituie contravenţie nedepunerea, depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere sau depunerea declaraţiilor de impunere eronate, şi se sanctionează cu amendă cuprinsă între 1500 lei – 2500 lei.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei, controlului şi aplicării sancţiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

 

Modelul declaraţiei este:

 

CONTRIBUABIL                  ______________________________                                    VERIFICAT DE:

SEDIU SOCIAL                     ______________________________                                    ORGANUL DE SPECIALITATE

______________________________________________________                                    ____________________________

PUNCT DE LUCRU             ______________________________                                    NR. SI DATA INREGISTRARII

NR. REG. COM.                    ______________________________                                    ____________________________

COD FISCAL                         ______________________________   

CONT                                     ______________________________                                                    SEMNATURA

BANCA                                  ______________________________   

                                                                                                                                                                                L.S.

 

DECLARAŢIE *

pentru încasarea taxelor speciale pentru anul _______

Taxa pentru irigaţii spaţii verzi în staţiunea Mamaia

 

 

Nr. Crt.

Denumire agent economic

Denumirea hotelului

Număr locuri de cazare

 

Taxa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

Data completării declaraţiei: ___________________________________________________

Semnatura şi ştampila reprezentantului legal al societăţii: ____________________________

Date de identificare (B.I./C.I.): _________________________________________________

Adresa de domiciliu: _________________________________________________________

Telefon de contact: ___________________

·        Sub sancţiunile aplicate de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

·        La prezenta declaraţie se va anexa certificatul de clasificare privitor la numărul de locuri de cazare eliberat de Ministerul Turismului, în copie.

 

5. TAXA DE ACCES ÎN STAŢIUNEA MAMAIA PENTRU AUTOTURISME CARE NU AU NUMĂR DE ÎNMATRICULARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA

 

Taxa constituie venit cu destinaţie specială fiind instituită din raţiuni de creştere a gradului de atractivitate în Staţiunea Mamaia prin organizarea de spectacole, manifestări şi concursuri pe domeniul public din Staţiunea Mamaia.

Se aplică tuturor autoturismelor care nu sunt înmatriculate în Municipiul Constanţa care vor intra în staţiune în perioada estivală.

Contravaloarea taxei este:

-   3 lei pentru fiecare intrare şi se achită la casierii de la bariere;

-   4 lei pentru abonament 24 ore şi se achită la casierii de la bariere sau de la dispeceratul staţiei de taxare;

-   25 lei pentru abonament 7 zile şi se achită la casierii de la bariere sau  la dispeceratul staţiei de taxare ;

-   250 lei pentru abonament întreg sezon estival şi se achită la dispeceratul staţiei de taxare.

Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

Ř  veteranii de război;

Ř  persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.

De asemenea, se exceptea de la plata taxei autovehiculele ce aparţin instituţiilor care efectuează servicii publice de urgenţă.

Persoanele scutite vor face dovada calităţii lor, prezentând documentele legale  vizate la zi. În baza acestor documente se va elibera permisul de liberă trecere prin Staţiunea Mamaia.

Responsabilitatea încasării contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

În ceea ce priveşte autovehiculele cu numere de înmatriculare în leasing deţinute de către locuitorii municipiului Constanţa accesul se va face în mod gratuit pe baza Legitimaţie de acces la bariere pentru autovehiculele achiziţionate în leasing care va fi eliberată la Centrul de Informare pentru Cetăţeni situat pe str. Ecaterina Varga nr. 25-27.

Pentru obţinerea Legitimaţiei de acces la bariere pentru autovehiculele achiziţionate în leasing solicitantul va depune o cerere tip la care va anexa următoarele documente:

-   copie după actul de identitate al solicitantului

-   copie după contractul de leasing

-   certificatul de înmatriculare pentru persoana juridică

-   împuternicirea pentru delegat semnată şi ştampilată în cazul persoanelor juridice

-   copie certificat de înmatriculare autovehicul

 

6. TAXA ANUALĂ PENTRU FIECARE STAŢIE FIXĂ PENTRU TELEFONIE MOBILĂ

 

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 283 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, fiind fundamentată de necesitatea utilizării domeniului public (în vederea amplasării staţiilor pentru telefonia mobilă) şi a infrastructurii publice de iluminat.

Cuantumul taxei: 3.562 lei/an pentru fiecare amplasament de staţie fixă.

La declararea acestei taxe operatorul de telefonie mobilă va prezenta:

-   Actele societăţii (certificat de înregistrare, cod fiscal);

-   autorizaţiile de funcţionare eliberate de Inspectoratul General al Comunicaţiilor pentru fiecare amplasament de staţie fixă utilizat de operatorul de telefonie mobilă;

-   declaraţie pe proprie răspundere privind numărul de amplasamente de staţie fixă pentru telefonie mobilă utilizate pe raza municipiului Constanţa.

Colectarea taxei anuale pe fiecare amplasament de staţie fixă se efectuează astfel:

Operatorii de telefonie mobilă vor depune declaraţia până la data de 31 martie a fiecărui an.

Taxa se achită anual în două rate egale, respectiv:

a)     rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)    rata II, până la data de 30 septembrie inclusiv.

În cazul realizării de noi amplasamente de staţie fixă, contravaloarea taxei se va achita în termen de maximum 30 de zile de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare eliberată de către Inspectoratul General al Comunicaţiilor.

În cazul în care operatorul de telefonie mobilă întârzie plata taxei anuale pe amplasamente de staţie fixă utilizate, se vor percepe majorări de întârziere conform prevederilor legale în vigoare.

Constituie contravenţie depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere sau depunerea declaraţiilor de impunere neconforme cu realitatea, şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 400 lei şi 1200 lei pentru fiecare staţie nedeclarată.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei, controlului şi aplicării sancţiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte venituri ale Bugetului Local.

 

Modelul declaraţiei este următorul:

 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE

Pentru stabilirea taxei pentru staţii fixe de telefonie mobilă

pentru anul ________

 

Subsemnatul_________________________reprezentant al SC ______________________cu sediul în judeţul ____________________, municipiul ________________, Str.__________________________

Nr.______, Bl._____, Sc _____, Ap._____, posesor al BI/CI ________, Nr_________, CNP, _______________, eliberat de Poliţia ________________, declar un număr _________ de staţii fixe pentru  telefonie mobilă după cum urmează:

 

 

Locaţia staţiei fixe pt telefonie mobilă

     Nr. autorizaţie IGR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

La prezenta declaraţie se vor anexa în copie următoarele documente:

-Actele societăţii (certificat de înregistrare, cod fiscal);

-Autorizaţiile de funcţionare eliberate de Inspectoratul General al Comunicaţiilor pentru fiecare amplasament de staţie fixă utilizat de operatorul de telefonie mobilă;

     -Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul de amplasamente de staţie fixă pentru telefonie mobilă utilizate pe raza municipiului Constanţa.

 

DATA                                                    FUNCŢIA                                                                                             SEMNATURA

NUME ŞI PRENUME                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. TAXA PENTRU CREŞTEREA GRADULUI DE LINIŞTE ŞI SIGURANŢĂ ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE ÎN CONSTANŢA, MAMAIA ŞI SAT VACANŢĂ

 

Taxa constituie venit cu destinaţie specială şi este fundamentată de necesitatea menţinerii condiţiilor civilizate de trai în locurile publice. Se utilizează pentru paza unor bunuri publice, pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor şi a faptelor ilicite, antisociale, manifestate prin cerşetorie, furturi, tâlhărie şi prostituţie, pentru combaterea comerţului stradal neorganizat, prevenirea depunerilor de moloz şi gunoi menajer şi pentru prevenirea lipirii de afişe pe faţadele clădirilor, stâlpi şi copaci.

Taxa va fi achitată de toţi contribuabilii persoane juridice şi persoane fizice autorizate, cu excepţia celor ce au în administrare complexe hoteliere, aceştia datorând taxa numai pentru suprafeţele destinate activităţilor de alimentaţie publică şi spaţiilor comerciale.

Taxa va fi platită de către utilizator, iar în cazul spaţiilor care formează complexe comerciale şi pieţe agroalimentare, taxa va fi achitată de către proprietar sau locator, după caz.

Sunt scutiţi de la plata taxei contribuabilii care desfăşoară activităţi de producţie doar pentru spaţiile în care se desfăşoară această activitate.

Taxa este stabilită diferenţiat în funcţie de obiectul de activitate şi suprafaţa utilă prevăzută în schiţa activului contribuabilului, astfel

ZONA MAMAIA ŞI SAT VACANŢĂ

Nr.

crt.

ACTIVITATEA

TAXA (lei /an)

1.

Unităţi de agrement

530, indiferent de suprafaţă

2.

Unităţi din activitatea de alimentaţie publică.Vezi zonarea Anexă (Mamaia şi Sat Vacanţă)

SŁ150m2= 538

S>150m2= 1.096

3.

Spaţii comerciale, prestări servicii, sediu social şi puncte de lucru (suprafaţă utilă)

SŁ50m2= 11

100>S>50m2= 330

S>100m2= 538

Taxele nu se încasează pentru amplasamentele de pe plajă indiferent de activităţile ce se desfaşoară pe plajă.

ZONA CONSTANŢA

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXA ( lei /an )

1.

Unităţi din activitatea de alimentaţie publică (suprafaţă utilă)

SŁ100m2= 11

S>100m2= 1.411

2.

Spaţii comerciale, prestări servicii, sediu social şi puncte de lucru (suprafaţă utilă)

SŁ100m2= 11

100 m2<SŁ200m2= 1.105

S>200m2= 5.524

3.

Complexe comerciale ce desfaşoară activitate comercială (suprafaţă utilă)

SŁ100m2= 11

100 m2<SŁ500m2=5.524

500m2<SŁ2000m2=11.025

2000m2<SŁ4000m2=16.535

S>4000m2= 44.099

4.

Pieţe agro-alimentare (suprafaţă utilă)

SŁ100m2= 11

100 m2<SŁ1000m2=1.411

1000m2<SŁ2000m2=2.525

S>2000m2=5.524

4.

Depozite comerciale (suprafaţă utilă)

SŁ100m2= 11

100 m2<SŁ200m2=538

S>200m2=1.107

5.

Bănci, societăţi de leasing, societăţi de asigurare-reasigurare (suprafaţă utilă)

SŁ200m2=5.524

S>200m2=18.261

6.

Case de amanet, case de schimb valutar, societăţi de intermedieri credite, societăţi de tranzacţionare a titlurilor de valoare pe piaţă, societăţi de brokeraj

SŁ50m2= 550

S>50m2= 1.105

 

Zonele din Mamaia şi Sat Vacanţă sunt următoarele:

Zona A

Zona Satul de Vacanţă;

Zona Alee Perla cuprinsă între bd. Mamaia şi Complexul Comercial de lângă bazine;

Zona Faleză cuprinsă între Hotel Parc şi Bufet Jupiter – Junona;

Zona cuprinsă între Complex Melody şi zona Cazino;

Zona cuprinsă între Hotel Riviera şi Hotel Majestic;

Zona B (Reducere 10 %)

Zona cuprinsă între Debarcader Neptun şi Restaurant Cherhana;

Zonele neincluse în Zona A şi care nu intră sub incidenţa Zonei C;

Zona C (Reducere 20%)

Zona cuprinsă între Bd. Mamaia şi malul Lacului Siutghiol;

Zona Camping Tabara Turist.

În cazul unităţilor cu mai multe puncte de lucru, sucursale, agenţii a căror suprafaţă pentru fiecare în parte este mai mare de 100 mp., taxa se va calcula pentru fiecare punct în parte, la valoarea cea mai mică (după încadrarea fiecărui punct de lucru în tabelele mai sus menţionate) înmulţită cu numărul de locaţii.

Contribuabilul are obligaţia de a declara suprafaţa utilă deţinută, pe baza documentelor justificative de deţinere a spaţiului, prin completarea unei declaraţii de impunere în două exemplare.

Taxele corespunzătoare se vor achita prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanţa, deschis la Trezoreria Constanţa (cont IBAN RO66TREZ2315040XXX000599) sau prin chitanţă la casieriile agenţiilor Serviciului Public de Impozite şi Taxe şi alte Venituri la Bugetul Local.

Pentru Constanţa taxa se achită anual în 2 rate, respectiv:

a)    rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)    rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;

Pentru Mamaia, Sat Vacanţă, taxa se achită integral la data de 01.07.2009.

Neplata în termenele scadente atrage şi plata majorărilor de întârziere, stabilite prin hotarâri ale guvernului.

La declaraţia de impunere, agentul economic are obligaţia de a anexa în fotocopie următoarele documente:

-   certificat de înregistrare la Camera de Comerţ ;

-   actul de proprietate sau deţinere (concesiune, închiriere, asociere, etc.)

-   schiţa activului vizată de o persoană autorizată.

Termenul de depunere al declaraţiei anuale:

-   pentru contribuabilii din Constanţa este până la 01.03.2009;

-   pentru Mamaia şi Sat Vacanţă  este până la data de 01.07.2009.

Constituie contravenţii:

-   depunerea peste termen a declaraţiilor;

-   nedepunerea declaraţiilor,

-   depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate;

-   nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor aduse statutului/actului constitutiv în cazul persoanelor juridice, precum şi în autorizaţiile de funcţionare, în cazul persoanelor fizice autorizate şi asociaţiilor familiale cu privire la închiderea/deschiderea de puncte de lucru

Contravenţiile prevăzute mai sus se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice autorizate şi asociaţiilor familiale, şi cu amendă de la 800 lei la 2000 lei în cazul persoanelor juridice.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei, controlului şi aplicării sancţiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

 

ÎNŞTIINŢARE

Către,

________________________________

 

TAXA PENTRU CREŞTEREA GRADULUI DE LINIŞTE ŞI SIGURANŢĂ ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE ÎN CONSTANŢA, MAMAIA ŞI SAT VACANŢĂ

 

Taxa constituie venit cu destinaţie specială şi este fundamentată de necesitatea menţinerii condiţiilor civilizate de trai în locurile publice.

Se utilizează pentru paza unor bunuri publice, pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor şi a faptelor ilicite, antisociale, manifestate prin cerşetorie, furturi, tâlhărie şi prostituţie, pentru combaterea comerţului stradal neorganizat, prevenirea depunerilor de moloz şi gunoi menajer şi pentru prevenirea lipirii de afişe pe faţadele clădirilor, stâlpi şi copaci.

Taxa va fi achitată de toţi contribuabilii persoane juridice şi persoane fizice autorizate cu excepţia celor ce au în administrare complexe hoteliere şi pieţe agro-alimentare, aceştia datorând taxa numai pentru suprafeţele destinate activităţilor de alimentaţie publică şi spaţiilor comerciale.

Taxa va fi plătită de către utilizator, iar în cazul spaţiilor care formează complexe comerciale şi pieţe agro-alimentare taxa va fi achitată de către proprietar sau locator, după caz..

Taxa este stabilită diferenţiat în funcţie de obiectul de activitate şi suprafaţa utilă prevăzută în schiţa activului contribuabilului, astfel

ZONA MAMAIA ŞI SAT VACANŢĂ

 

Nr.

crt.

ACTIVITATEA

TAXA (lei /an)

1.

Unităţi de agrement

530, indiferent de suprafaţă

 

Unităţi din activitatea de alimentaţie publică.Vezi zonarea Anexă (Mamaia şi Sat Vacanţă)

SŁ150m2= 538

S>150m2= 1.096

3.

Spaţii comerciale, prestări servicii, sediu social şi puncte de lucru (suprafaţă utilă)

SŁ50m2= 11

100>S>50m2= 330

S>100m2= 538

 

Taxele nu se încasează pentru amplasamentele de pe plajă indiferent de activităţile ce se desfăşoară pe plajă.

ZONA CONSTANŢA

 

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXA ( lei /an )

1.

Unităţi din activitatea de alimentaţie publică (suprafaţă utilă)

SŁ100m2= 11

S>100m2= 1.411

2.

Spaţii comerciale, prestări servicii, sediu social şi puncte de lucru (suprafaţă utilă)

SŁ100m2= 11

100 m2<SŁ200m2= 1.105

S>200m2= 5.524

3.

Complexe comerciale ce desfaşoară activitate comercială (suprafaţă utilă)

SŁ100m2= 11

100 m2<SŁ500m2=5.524

500m2<SŁ2000m2=11.025

2000m2<SŁ4000m2=16.535

S>4000m2= 44.099

 

Pieţe agro-alimentare (suprafaţă utilă)

SŁ100m2= 11

100 m2<SŁ1000m2=1.411

1000m2<SŁ2000m2=2.525

S>2000m2= 5.524

4.

Depozite comerciale (suprafaţă utilă)

SŁ100m2= 11

100 m2<SŁ200m2=538

S>200m2=1.107

5.

Bănci, societăţi de leasing, societăţi de asigurare-reasigurare (suprafaţă utilă)

SŁ200m2=5.524

S>200m2=18.261

6.

Case de amanet, case de schimb valutar, societăţi de intermedieri credite, societăţi de tranzacţionare a titlurilor de valoare pe piaţă, societăţi de brokeraj

SŁ50m2= 550

S>50m2= 1.105

Zonele din Mamaia şi Sat Vacanţă sunt următoarele:

Zona A

Zona Satul de Vacanţă;

Zona Alee Perla cuprinsă între bd. Mamaia şi Complexul Comercial de lângă bazine;

Zona Faleză cuprinsă între Hotel Parc şi Bufet Jupiter – Junona;

Zona cuprinsă între Complex Melody şi zona Cazino;

Zona cuprinsă între Hotel Riviera şi Hotel Majestic;

Zona B (Reducere 10 %)

Zona cuprinsă între Debarcader Neptun şi Restaurant Cherhana;

Zonele neincluse în Zona A şi care nu intră sub incidenţa Zonei C;

Zona C (Reducere 20 %)

Zona cuprinsă între Bd. Mamaia şi malul Lacului Siutghiol;

Zona Camping Tabară Turist.

În cazul unităţilor cu mai multe puncte de lucru, sucursale, agenţii a căror suprafaţă pentru fiecare în parte este mai mare de 100 mp., taxa se va calcula pentru fiecare punct în parte, la valoarea cea mai mică (după încadrarea fiecărui punct de lucru în tabelele mai sus menţionate) înmulţită cu numărul de locaţii.

Pentru modificările intervenite în cursul anului contribuabilii au obligaţia depunerii unei declaraţii rectificative în termen de 30 de zile de la data acestora.

Contribuabilul are obligaţia de a declara, pe baza documentelor justificative de deţinere a spaţiului, prin completarea unei declaraţii de impunere în două exemplare.

Taxele corespunzătoare se vor achita prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanţa, deschis la Trezoreria Constanţa (cont IBAN RO66TREZ2315040XXX000599) sau prin chitanţă la caseriile agenţiilor Serviciului Public de Impozite şi Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

Pentru Constanţa taxa se achită anual în 2 rate, respectiv 31 martie şi 30 septembrie, date până la care nu se datorează majorari de întârziere.

Pentru Mamaia, Sat Vacanţă, taxa se achită la până la data 01.07.2009

Neplata în termenele scadente atrage şi plata  majorărilor de întârziere, stabilite prin hotărâri ale guvernului.

La declaraţia de impunere, agentul economic are obligaţia de a anexa în fotocopie următoarele documente:

-          certificat de înregistrare la Camera de Comerţ ;

-          actul de proprietate sau deţinere (concesiune, închiriere, asociere, etc.)

-          schiţa activului vizată de o persoană autorizată.

Termenul de depunere al declaraţiei anuale:

-          pentru contribuabilii din Constanţa este până la 01.03.2009;

-          pentru Mamaia şi Sat Vacanţă  este până la data de 01.07.2009.

Constituie contravenţii depunerea peste termen, nedepunerea, depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate, precum şi nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor aduse statutului/actului constitutiv în cazul persoanelor juridice, precum şi în autorizaţiile de funcţionare, în cazul persoanelor fizice autorizate şi asociaţiilor familiale cu privire la închiderea/deschiderea de puncte de lucru

Contravenţiile se sancţionează cu amenda cuprinsă între 200 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice autorizate şi asociaţiilor familiale, între 800 lei la 2000 lei în cazul persoanelor juridice.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei, controlului şi aplicării sancţiunilor revine Serviciului Public de Impozite,Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

 

 

 

 

SEMNĂTURĂ INSPECTORI,

                                                                                                            _________________________

                                                                                                            _________________________

Modelul declaraţiei este următorul:

 

CONTRIBUABIL                    ______________________________                                    VERIFICAT DE:

SEDIU SOCIAL                       ______________________________                                    ORGANUL DE SPECIALITATE

PUNCT DE LUCRU                                  ______________________________                                 

NR. REG. COM.                       ______________________________                                    NR. ŞI DATA ÎNREGISTRĂRII

 

COD FISCAL                           ______________________________                                   

CONT                                      ______________________________                                    SEMNĂTURĂ

BANCA                                   ______________________________                                             L.S.

 

DECLARAŢIE *

pentru încasarea taxelor speciale pentru anul _______

Taxa privind creşterea gradului de linişte şi siguranţa în derularea activităţilor economice

 

 

Mamaia şi Sat Vacanţă

 

Nr. Crt.

 

Activitatea

Se

Bifează

 cu X

Zona

Suprafaţă

Utilă

(m2)

 

Taxa

1.         

Unităţi de agrement

 

 

 

 

2.         

Unităţi din activitatea de alimentaţie publică – vezi zonarea anexă  (Mamaia + Sat Vacanţă) (suprafaţă utilă)

 

 

 

 

3.         

Spaţii comerciale, prestări servicii, sediu social şi puncte de lucru (suprafaţă utilă)

 

 

 

 

Constanţa

 

Nr. Crt.

 

Activitatea

Se

bifează

 cu X

Suprafaţă

Utilă

(m2)

 

Taxa

1.

Unităţi din activitatea de alimentaţie publică (suprafaţă utilă)

 

 

 

2.

Spaţii comerciale, prestări servicii, sediu social şi puncte de lucru (suprafaţă utilă)

 

 

 

3.

Complexe comerciale care desfăşoară activitate comercială (suprafaţă utilă)

 

 

 

 

Pieţe agro-alimentare (suprafaţă utilă)

 

 

 

4.

Depozite comerciale (suprafaţă utilă)

 

 

 

5.

Bănci, societăţi de leasing, societăţi de asigurare-reasigurare (suprafaţă utilă)

 

 

 

6.

Case de amanet, case de schimb valutar, societăţi de intermedieri credite, societăţi de tranzacţionare a titlurilor de valoare pe piaţă, societăţi de brokeraj

 

 

 

 

Data completării declaraţiei:____________________________________________________

Semnătura şi ştampila reprezentantului legal al societăţii:_____________________________

Date de identificare (B.I./C.I.):___________________________________________________

Adresa de domiciliu:______________________________________________________________

Telefon:________________

*Sub sancţiunile aplicate de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

La prezenta declaraţie se vor anexa în copie următoarele documente:

-          certificat de înregistrare şi anexe;

-          actul de proprietate sau deţinere (concesiune, închiriere, asociere, etc.);

-          schiţa activului vizată de o persoană autorizată

8. TAXA ANUALĂ PENTRU VEHICULELE LENTE

Prezenta taxă este instituită ca tasă locală, în temeiul art. 283 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru utilizarea infrastructurii publice locale. Vehiculele lente sunt mijloace de transport pentru care nu există obligaţia înmatriculării, astfel:

1.            autocositoare;

2.     autoexcavator (excavator pe autoşasiu);

3.            autogreder sau autogreper;

4.            buldozer pe pneuri;

5.            compactor autopropulsat;

6.            excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat şanţuri sau excavator pe pneuri;

7.            freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat;

8.            freză rutieră;

9.            încărcător cu o cupă pe pneuri;

10.    instalaţie autopropulsată de sortare-concasare;

11.    macara cu greifer;

12.    macara mobilă pe pneuri;

13.    macara turn autopropulsată;

14.    maşină autopropulsată pentru oricare din următoarele:

a.  lucrări de terasamente;

b. construcţia şi întreţinerea drumurilor;

c.  decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri;

d. finisarea drumurilor;

e.  forat;

f.  turnarea asfaltului;

g.  înlăturarea zăpezii;

15. şasiu autopropulsat cu fierăstrău pentru tăiat lemne;

16. tractor pe pneuri;

17. troliu autopropulsat;

18. utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor;

19. vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă;

20. vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri;

21. vehicul pentru marcarea drumurilor;

22. vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri;

23. motostivuitor (autostivuitor);

24. şi altele asemenea.

În cazul vehiculelor lente, taxa pentru oricare tip de vehicul este stabilită în sumă fixă de 40 lei/an.

Pentru vehiculele lente existente în patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la data de 1 ianuarie, taxa datorată pentru întregul an fiscal se achită până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului de referinţă.

Pentru vehiculele lente dobândite după data de 1 ianuarie, taxa se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a dobândit vehiculul lent, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv, respectiv se declară şi se achită în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii.

Pentru vehiculele lente înstrăinate taxa se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc înstrăinarea, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului respectiv, regularizarea sumelor achitate în plus făcând obiectul compensării cu alte impozite şi taxe exigibile la acea dată sau al restituirii către contribuabil.

Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)            depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale;

b)          nedepunerea declaraţiilor fiscale.

În cazul persoanelor fizice, contravenţia prevăzută la lit. a se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 200 lei, iar cea de la lit. b cu amendă de la 200 lei la 500 lei.

În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute mai sus se majorează cu 300%.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

 

 

 

 

 

Modelul declaraţiei pentru stabilirea taxei pentru vehicule lente este următorul:

-                                 faţă-

 

Contribuabilul _________________________

 

 

Sediul _______________________________

 

Nr. _____________ din _________________

CUI _________________________________

 

Verificat de ___________________________

Tel. nr. _______________________________

 

L.S.  Semnătura ________________________

Cont nr. ______________________________

 

NR. ROL FISCAL _____________________

Deschis la Banca _______________________

 

 

 

 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE

pentru stabilirea taxei anuale pentru vehicule lente, datorată în temeiul

art. 283 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările

şi completările ulterioare

Subsemnatul(a).................................................................................. în calitate de ............................................................. la S.C ................................................. legitimat prin B.I./C.I seria .............nr. ................................, C.N.P ............................................. declar că societatea deţine în proprietate un număr de ............. vehicule lente detaliate pe verso-ul prezentei.

Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.

 

 

 

 

 

DIRECTOR                                                            ŞEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL

L.S. ____________________                                                        (prenumele, numele şi semnătura)

(prenumele, numele şi semnătura)

 

 

 

NOTĂ: în cazul persoanelor fizice declaraţia de impunere se completează în mod corespunzător cu elementele de identificare specifice acestora.

 

 

 

 

 

SITUAŢIA  (– verso –)

cuprinzând vehicule lente

Nr. crt.

Specificare (tipul)

Nr.

Data

dobândirii

Taxa datorată/vehicul -lei/an -

Total taxa datorată *)

(col. 2 x col.4)

OBS.

OBS.

0

1

2

3

4

5

6

1.

Autocositoare

 

 

 

 

 

2.

Autoexcavator (excavator pe autoşasiu)

 

 

 

 

 

3.

Autogreder

 

 

 

 

 

4.

Autoscreper

 

 

 

 

 

5.

Autostivuitor

 

 

 

 

 

6.

Buldozer pe pneuri

 

 

 

 

 

7.

Combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje

 

 

 

 

 

8.

Compactor autopropulsat

 

 

 

 

 

9.

Electrocar cu echipamente: sudură,grup electrogen, pompă etc.

 

 

 

 

 

10.

Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri

 

 

 

 

 

11.

Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri

 

 

 

 

 

12.

Excavator pe pneuri

 

 

 

 

 

13.

Freză autopropulsată pentru canale

 

 

 

 

 

14.

Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat

 

 

 

 

 

15.

Freză rutieră

 

 

 

 

 

16.

Încărcător cu o cupă pe pneuri

 

 

 

 

 

17.

Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare

 

 

 

 

 

18.

Macara cu greifer

 

 

 

 

 

19.

Macara mobilă pe pneuri

 

 

 

 

 

20.

Macara turn autopropulsată

 

 

 

 

 

21.

Maşina autopropulsată multifuncţional pentru lucrări de terasamente

 

 

 

 

 

22.

Maşină autopropulsată pentru construcţia şi întreţinrea drumurilor

 

 

 

 

 

23.

Maşina autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la

 

 

 

 

 

24.

Maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor

 

 

 

 

 

25.

Maşină autopropulsată pentru forat

 

 

 

 

 

26.

Maşină autopropulsată pentru turnat asfalt

 

 

 

 

 

27.

Plug de zăpadă autopropulsat

 

 

 

 

 

28.

Şasiu autopropulsat cu ferestrău pentru tăiat lemn

 

 

 

 

 

29.

Tractor pe pneuri

 

 

 

 

 

30.

Troliu autopropulsat

 

 

 

 

 

31.

Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor

 

 

 

 

 

32.

Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apă

 

 

 

 

 

33.

Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri

 

 

 

 

 

34.

Vehicul pentru marcarea drumurilor

 

 

 

 

 

35.

Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri

 

 

 

 

 

           TOTAL

 

 

 

 

 

*) În cazul în care taxa se datorează pentru o perioada mai mică de un an se aplică în mod corespunzător prevederile paragrafului 5 al punctului 8 din Anexa 1.5.