TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR ŞI AVIZELOR

ADMINISTRATE DE DIRECŢIA PATRIMONIU

 

1. Taxa pentru eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală şi adresă este de 7 lei.

Documentaţia se depune la Biroul nr. 1 – Str. Ecaterina Varga

Acte necesare:

-       cerere tip;

-       act de proprietate – copie legalizată;

-       plan de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate întocmit de persoana autorizată de către O.J.C.G.C. Constanţa;

-       fişa corpului de proprietate.

 

2. Taxa pentru eliberarea certificatului de producător:

Pentru produsele vegetale:

a) suprafaţă până la 1 ha, inclusiv este de 9 lei;

b) suprafaţă de la 1 – 5 ha, inclusiv este de 27 lei;

c) suprafaţă de la 5 – 10 ha, inclusiv este de 44 lei;

d) suprafaţă peste 10 ha este de 57 lei.

Pentru produse animaliere, apicole este de 57 lei

Documentaţia se depune la Biroul nr. 2 – Str.Ecaterina Varga.

Acte necesare:

-       cerere tip;

-       certificatul de producător anterior în original sau actul de proprietate prin care dovedeşte că deţine în proprietate o suprafaţă de teren arabil;

-       carnet de sănătate pentru animale, păsări şi colonii de albine;

-       adeverinţă din care să reiasă că primeşte o cotă parte din produse de la Asociaţia agricolă unde este lucrat terenul proprietatea solicitantului de certificat de producător;

-       actele de identitate ale rudelor de gradul I care urmează a fi trecute pe certificatul de producător (fotocopii).

 

3. Taxa primăriei privind intabularea dreptului de folosinţă asupra terenului conform legii nr. 7/1996

a) persoane fizice

1. Pentru suprafeţe de la 1 – 500 mp, inclusiv este de 51 lei;

2. Pentru suprafeţe de la 501 – 1000 mp, inclusiv este de 102 lei;

3. Pentru suprafeţe peste 1000 mp este de 153 lei.

b) persoane juridice

1. Pentru suprafeţe de la 1 – 500 mp, inclusiv este de 72 lei;

2. Pentru suprafeţe de la 501 – 1000 mp, inclusiv este de 143 lei;

3. Pentru suprafeţe peste 1000 mp este de 215 lei.

 

Taxa prevăzută la punctul 3, ca taxă specială, în cuantumul precizat, este motivată de prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată, unde, la art. 12 alin. 3, se dispune că planurile şi registrele cadastrale se ţin la zi, în concordanţă cu situaţia de pe teren, în baza cererilor şi comunicărilor făcute potrivit legii. Taxa constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită pentru verificarea documentaţiei depuse de către solicitant şi emiterea acordului privind intabularea dreptului de proprietate al Municipiului Constanţa pentru imobilele aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Constanţa.

Taxa prevăzută la punctul 1 se utilizează pentru lucrările de întreţinere a arhivei Direcţiei Patrimoniu.

Taxele prevăzute la punctele 1 şi 3 se datorează şi se datorează şi se încasează prin casierie la momentul eliberării de către Serviciul Cadastru din cadrul Direcţiei Patrimoniu.

Taxa prevăzută la punctul 2 se datorează şi se încasează prin casierie anticipat eliberării certificatului de producător de către Serviciul Patrimoniu din cadrul Direcţiei Patrimoniu.