TAXE PENTRU ACTIVITĂŢI DE SERVICII PUBLICE

 

1. Aviz de acces la rampa de deşeuri inerte - Poarta 9

 

Taxa constituie venit cu destinaţie specială şi este fundamentată pe raţiuni legate de protecţia mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei municipiului Constanţa, în vederea depozitării deşeurilor rezultate din activitatea de construcţii/desfiinţări imobile, în locuri special amenajate unde permanent se acţionează cu utilaje pentru depozitarea acestora.

Pentru obţinerea Avizului de acces la rampă, solicitantul va depune o cerere tip la care va anexa documentele precizate în aceasta, la Centrul de Informare Cetăţeni de pe str. Ecaterina Varga nr. 25 – 27.

Contravaloarea taxei se achită la casierie şi este de 2 lei / tona.

Depozitarea gunoaielor, deşeurilor, molozurilor, în alte locuri decât cele autorizate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru persoane juridice şi de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoane fizice.

Aplicarea sancţiunilor se face de către reprezentanţii Direcţiei Corp Control.

Responsabilitatea încasării contravalorii taxei revine Direcţiei Servicii Publice.

Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

-          veteranii de război;

-          persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.

 

CĂTRE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

 

CERERE pentru acordarea

AVIZULUI DE ACCES LA RAMPA DE DEŞEURI INERTE -Poarta 9

 

 

Denumire solicitant______________________________________________

Adresa __________________________ telefon                                               .

Persoana de contact_____________telefon mobil                                              .

Prin prezenta solicit eliberarea Avizului de Acces la Rampa de deşeuri inerte de la   Poarta  nr.9 pentru transportul a        tone  (moloz, pământ, asfalt fragmentat, resturi vegetale) în perioada:                                                pentru autovehiculele având_____________________________________________                                                                                                                                                                       

Anexez prezentei cereri următoarele documente:

-          Xerocopii după cărţile de identitate ale autovehiculelor                                        

-          Xerocopii după Autorizaţiile de Construire / Demolare / intervenţie                     

în domeniul public eliberate de către Primăria Municipiului Constanţa

-          Memoriu tehnic justificativ (în cazuri speciale) 

-          Xerocopie document plata                                                   

            Inspector Primărie                    Solicitant,                                                         Data

(care primeşte documentaţia)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Zi   luna      an            

Nume                                                   Nume                                         .                           

Semnatura                                            Semnatura              

            

2. Taxa aviz colectare deşeuri industriale reciclabile

 

Taxa constituie venit cu destinaţie specială şi este fundamentată de necesitatea existenţei unui spaţiu corespunzător din punct de vedere al protecţiei mediului înconjurător şi al sănătăţii populaţiei, în vederea strângerii, sortării şi depozitării temporare a deşeurilor industriale reciclabile.

Taxa se utilizează pentru activităţi de dezinsecţie-deratizare pe domeniului public al Municipiului Constanţa.

La eliberarea ,,Avizului de colectare deşeuri industriale reciclabile” este necesară încasarea taxei de:

-   19 lei/aviz pentru agenţii economici care deţin o suprafaţă de până la 300 mp;

-   25 lei/aviz pentru agenţii economici care deţin o suprafaţă între 301 mp – 500 mp;

-   25 lei/aviz plus 6 lei pentru fiecare 100 mp în plus faţă de 501 mp, pe punct de lucru.

Responsabilitatea încasării taxei revine Direcţiei Servicii Publice.

 

CERERE

AVIZARE CENTRE DE COLECTARE DEŞEURI

 

 

Subsemnatul ________________________________, domiciliat în localitatea ________________, judeţul _______________________, strada ____________________, nr.______ bloc __________, scara _____________, ap.nr.__________ telefon ______________________________ posesor al C.I. (B.I.) seria _________, nr. ________________eliberat de Poliţia ________________________ la data de ________________________, în calitate de _____________________________ al societăţii ________________________________________________ cu sediul în localitatea la adresa ___________________________________________________, tel.___________________, vă solicit avizarea punctului de colectare al societăţii menţionate situate în municipiul Constanţa la adresa ______________________________________________________, cu nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului _________________________, cod fiscal nr. _________________,

conform prevederilor art. 7 al O.U.G. 16/2001.

            La prezenta cerere anexez următoarele copii:

-         actul de proprietate sau de închiriere al spaţiului punctului de colectare;

-         schiţa planului de încadrare în zonă;

-         autorizaţia de mediu, din care rezultă că spaţiul de colectare respectă condiţiile de protecţie a mediului;

-         acordul scris al vecinilor conform schiţei planului de încadrare în zonă;

-         declaraţie de transport;

-         anexa la Certificatul de înregistrare;

-         avizul Comisiei de circulaţie;

-         Autorizaţie de circulaţie pe trama stradală eliberată de Serviciul Public de Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa.

La verificarea ce va fi făcută de către inspectorii Primăriei Constanţa voi prezenta în original actele mai sus menţionate.

Îmi asum întreaga răspundere de realitatea datelor specificate mai sus.

 

 

Nume, prenume, semnătura şi ştampila

 

 

3. TAXA REZERVARE LOC PARCARE (parcare curentă).

 

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 283 alin. 1 şi 2 din Legea  nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 1

Persoanele fizice şi persoanele juridice pot solicita rezervarea locului de parcare la domiciliu şi respectiv sediu, în parcajele amenajate pe domeniul public pentru parcare curentă.

Art. 2

Solicitanţii vor completa cererea tip distribuită gratuit la Centrul Informare Cetăţeni din str. Ecaterina Varga nr. 27 şi vor anexa în copie documentele precizate în aceasta.

Art. 3

Cererea şi schiţa cu locul de parcare vor fi vizate de Preşedintele Asociaţiei de proprietari din care face parte solicitantul.

Art. 4

La ridicarea Autorizatiei solicitantul depune in copie documentele de achitare a indicatorului de rezervare loc parcare, modelul agreat de Primaria Municipiului Constanta.

Art. 5

Montarea indicatorului se realizează de societatea contractantă, conform schiţei anexată la documentaţie, cu respectarea dimensiunilor locului de parcare conform normativelor în vigoare.

Art. 6

(1)                   Proprietarul indicatorului are obligaţia menţinerii înscrisului de identificare a autovehiculului în stare lizibilă.

(2)                   In absenţa autoturismului, indicatorul de rezervare trebuie menţinut în poziţie verticală.

Art. 7

Pe timpul folosirii locului de parcare, autorizaţia de rezervare a locului de parcare se poziţionează astfel încât să fie observată din afara autovehiculului, ca mijloc de identificare a plătitorului.

Art. 8

(1)                   În primul an taxa se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a aprobat documentaţia.

(2)                   Taxa de continuare a rezervării pentru parcarea curentă se achită anual, până la data de 15 martie, după acest termen datorându-se majorări de întârziere conform prevederilor legale în vigoare.

(3)                   Renunţarea la rezervarea locului de parcare se solicită în mod expres emitentului autorizaţiei numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei sau în termen de 15 zile de la expirare. Cererea se înregistrează numai după constatarea demontării indicatorului de rezervare. Depăşirea termenului obligă renunţătorul la achitarea taxei de parcare calculată inclusiv pe luna înregistrării cererii de renunţare, cu majorări de intârziere, după caz.

(4)                   Persoanele care anterior au renunţat, pot solicitarea rezervarea unui loc de parcare cu îndeplinirea precizărilor art. 2 – 3.

(5)                   Deţinătorul autorizaţiei de rezervare a locului de parcare ce dobândeşte/transferă/radiază autovehiculul, îşi schimbă domiciliul sau renunţă din oricare motive, are obligaţia anunţării acestora emitentului autorizaţiei în termen de 30 de zile de la modificarea survenită cu consecinţa returnării taxei de rezervare pentru perioada nefolosită, calculată de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a depus documentaţia. Nerespectarea termenului menţionat atrage nerecuperarea taxei pentru perioada nefolosită.

(6)                   Dacă, la noul domiciliu există locuri de parcare vacante, solicitantul poate continua rezervarea locului de parcare pe noul amplasament aprobat de emitent. Obligaţia demontării şi reamplasării indicatorului revine solicitantului.

Art. 9

Indicatoarele ai căror proprietari, din cauze imputabile lor, nu pot fi contactaţi în termen de 1 an de la expirarea valabilităţii autorizaţiei de parcare deţinute şi au restanţe la plata taxei, vor fi demontate de societatea contractanta care a executat montarea, iar locurile distribuite altor solicitanţi.

Art. 10

Încălcarea prezentelor dispoziţii constituie contravenţii şi se sancţionează potrivit prevederilor din HCLM nr. 444/2000, modificată şi completată.

Contravaloarea taxei pentru obţinerea autorizaţiei se achită la casierie şi este:

Persoane juridice

Lei/zi

Lei/lună

Lei/an

Autoturisme

3

72

358

Altele decât autoturisme

6

157

768

Persoane fizice

 

 

 

Autoturisme

-

-

124

 

Responsabilitatea încasării contravalorii taxei revine Direcţiei Servicii Publice.

Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

-     veteranii de război;

-     persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.

 

CERERE

pentru reînnoirea rezervării locului de parcare

 

I. Denumirea solicitantului____________________________________

- Sediul (adresa):_____________________________________________

- Telefon/fax_______________________________;

- Nr. înregistrare____________________________;

- Nr. înregistrare la Camera de Comerţ__________________.

II. Datele autoturismului:

- marca______________________nr. înmatriculare_________________

III. Perioada solicitată:

IV. Numele delegatului_______________________________________

-          B.I. (Carte de identitate) seria_________nr._________________

 

Anexez la prezenta cerere copii după următoarele documente:

-          Certificat de înmatriculare auto;

-          Contract de leasing;

-          Legitimaţie de veteran de război (dacă este cazul);

-          Certificat de handicap (pentru persoanele care beneficiază de scutiri de taxe conform Legii 519/12.07.2002;

-          Autorizaţia pentru rezervarea locului de parcare (în original).

 

   Data                                                             Numele şi prenumele

 

 

CERERE

pentru rezervarea locului de parcare

 

I.                     DENUMIREA SOLICITANTULUI___________________________

 

          - Sediul(adresa):Str.___________________________nr.______bl._____

           sc._________ap._______telefon/fax_________________________;

          -nr.Înregistrare la Camera de Comerţ J13/______cod fiscal_______

 

II.                   DATELE AUTOVEHICULULUI:

-          marca____________________________nr.înmatriculare________

          masa totală maximă autorizată_____________________(t).

 

III.                 DATE REFERITOARE LA LOCUL DE PARCARE SOLICITAT:

 

 

 

IV.                PERIOADA SOLICITATĂ:_________________________________

V.                  NUMELE DELEGATULUI:_________________________________

           Telefon mobil ________________________

           B.I. (Carte de identitate) seria __________nr._______________

 Anexez la prezenta cerere copii după următoarele:

                - certificat de înmatriculare   al autovehiculului;

                -contract de leasing (dacă este cazul);

                -plan amplasare parcaj în zonă şi a locului solicitat pentru rezervare în cadrul parcajului;

                -copie B.I. (copie certificat înmatriculare al firmei  - dacă este cazul);

                -copie act de vânzare-cumpărare al apartamentului (dacă este cazul);

AVIZ ASOCIAŢIE

LOCATARI/PROPRIETARI

 

 

            Data                                                                                                            NUME PRENUME SOLICITANT