TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE STARE CIVILĂ

ADMINISTRATE DE DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

 

1.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare (sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale)

59

2.

Taxa pentru oficierea preferenţială a căsătoriei (ora urgenta)

44

3.

Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale.

2

4.

Taxa pentru eliberarea certificatelor, adeverinţelor şi a altor înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o taxă extrajudiciară de timbru mai mare

1

5.

Taxa pentru înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului

11

6.

Taxa pentru înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii casătoriei

1

7.

Taxa pentru transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine

1

8.

Taxa pentru reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

1

9.

Taxa pentru eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate.   

1

 

Taxele pentru activitatea de stare civilă prevăzute la punctele 1-3 din tabel sunt venituri cu destinaţie specială, fiind instituite în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Serviciului de Stare Civilă.

Încasarea taxelor astfel instituite pentru activitatea specifică stării civile se face anticipat la casieria din cadrul Serviciului de Stare Civilă -  sediul Casei Căsătoriilor din str. M.Eminescu nr.10.

Taxa pentru eliberarea certificatelor se achită la momentul solicitării certificatelor la casieria din cadrul Serviciului de Stare Civilă.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în zile nelucrătoare şi sărbători legale, se achită cu anticipaţie, la data depunerii documentaţiei la Starea Civilă, cu cel puţin 10 zile înaintea oficierii.

Taxa pentru oficierea preferenţială şi urgentă a căsătoriei se încasează în cazul în care se solicită oficierea la o anumită zi sau oră din zi.

Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale (Anexa 23) se achită în momentul solicitării acestuia.

Taxa pentru schimbarea de nume sau prenume se achită după aprobarea dispoziţiei dată de Consiliul Judeţean şi în momentul înmânării respectivei dispoziţii solicitantului, la casieria Serviciului de Stare Civilă.

Taxa pentru transcrierea actelor întocmite în străinătate se achită după aprobarea I.N.E.P. Bucureşti.

Taxa de timbru se încasează la momentul solicitării certificatelor.

Taxa de urgenţă se aplică numai în cazul în care petentul solicită eliberarea documentului în termen de 24 ore.

Taxa pentru căutare în arhivă (cautare acte şi eliberare copii) se aplică în cazul în care se solicită eliberarea duplicatelor de certificate de stare civilă sau adeverinţelor din care să se ateste un fapt sau o situaţie (anexa 8, cf. Legii nr.119/1996).

Responsabilitatea încasării taxelor revine Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.

Constituie contravenţii la regimul actelor de stare civilă următoarele fapte:

a)           nedeclararea naşterii sau decesului în condiţiile şi în termenele prevăzute de lege;

b)           omiterea declarării, în faţa ofiţerului de stare civilă, a unor date referitoare la starea civilă a persoanelor sau declararea lor în mod inexact;

c)            pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă;

d)           neprezentarea certificatelor de stare civilă sau extraselor eliberate de autorităţile străine, ofiţerului de stare civilă de la locul de domiciliu, pentru transcrierea în registrele de stare civilă în termenul prevăzut în art. 43 alin. 2 din Legea nr. 119/1996.

Contravenţiile prevăzute la punctul a) se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 150 lei, iar cele de la punctele b), c) si d) cu amendă de la 100 lei la 200 lei conform Legii nr. 479/2002 şi O.G. nr. 2/2001.