TAXE ADMINISTRATE DE CĂTRE DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI ORGANIZARE EVENIMENTE

 

1. Taxe pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării

 

Sunt fundamentate de necesitatea menţinerii în stare de funcţionare a arterelor rutiere din municipiul Constanţa şi se aplică tuturor vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării, fiind stabilite pentru înregistrarea vehiculelor şi eliberarea certificatelor de înregistrare, astfel:

A. Taxă „de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia  înmatriculării” este conformă cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanţa nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării şi este stabilită în funcţie de tonaj, astfel:

-                   23 lei pentru vehicule cu masa autorizată până la 750 kg.;

-         46 lei pentru vehicule cu masa autorizată cuprinsă între 750–3500 kg.;

-                   91 lei pentru vehicule cu masa autorizată mai mare de 3500 kg.

Taxa constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea finanţării activităţii de înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării.

B. Taxa „eliberare certificat de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării” este conformă cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanţa nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării şi este de 49 lei.

Taxa constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea acoperirii costului legat de eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării.

Contravaloarea taxelor poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanţa din cadrul Centrului de Informare Cetăţeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr. 25 – 27, cât şi prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanţa deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa.

Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Pentru înregistrarea vehiculelor solicitantul va înainta Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din Direcţia Relaţii Internaţionale cu sediul în Piaţa Ovidiu nr. 9 o cerere tip, conform model lit. „E” din prezentul capitol, la care va anexa documentele enumerate în conţinutul acesteia.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea certificatului de înregistrare solicitantului i se va elibera certificatul de înregistrare conform model lit. „D” din prezentul capitol de către reprezentantul Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente.

Programul de primire a cererilor şi eliberare a certificatelor de înregistrare este zilnic între orele 0900 – 1200 şi 1300 – 1500.

Proprietarii vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării sunt obligaţi să respecte prevederile art. 2, 3, 5, 8, 9,12 şi 14 din Regulamentul privind înregistrarea şi ţinerea evidenţei vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării aprobat prin H.C.L.M. 509/2003.


C. Faptele care constituie contravenţie se vor sancţiona conform prevederilor H.C.L.M. nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării, modificată prin H.C.L.M. nr. 451/2006.

D. Model certificat de înregistrare vehicule pentru care nu există obligaţia înmatriculării:

 

 

 

E. Model cerere tip pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării şi lista care se anexează la aceasta cu datele minime ce aparţin vehiculelor cărora se solicită eliberarea certificatului de înregistrare.

 

CERERE

PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE

NU EXISTĂ OBLIGAŢIA ÎNMATRICULĂRII

 

Subsemnatul ___________________________________________________, domiciliat în _______________________, str. ___________________________ nr. __________ bl. ________, ap._____, telefon ______________ , posesor al C.I. (B.I.) seria ______

nr. ____________, eliberat de către ______________________________, la data de ______________, reprezentant al S.C. ___________________________, cu sediul în ______________, str.___________________________, nr. ________, bl. _____, ap.______CF__________

telefon _________________, solicit înregistrarea vehiculelor enumerate în lista anexată.

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

 

1)            copie după actul de proprietate al vehiculului;

2)            copie după cartea de identitate a vehiculului, după certificatul de omologare eliberat de R.A.R. sau notă eliberată de către R.A.R. privind omologarea;

3)            copie după actul de identitate (persoană fizică) sau după certificatul de înregistrare la registrul comerţului (persoană juridică);

4)            dovada achitării impozitului la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa

5)            copie a dovezii de plată a taxei de înregistrare;

6)            copie a dovezii de plată a contravalorii certificatului de înregistrare;

7)            copie a dovezii de plată a contravalorii plăcuţelor cu numere de înregistrare;

 

Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere.

 

DATA_____________                                                                     SEMNĂTURA

 

Listă

cu vehiculele pentru care se solicită înregistrarea

Nr. crt.

Tipul de vehicul (marca - categoria)

Serie motor/serie şasiu

Serie şi număr act proprietate

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

                                                                                                  Semnătura (ştampilă)

2. Taxă pentru eliberarea avizului cap de linie şi a avizului de traseu

 

Este fundamentată de necesitatea menţinerii în stare de funcţionare a arterelor rutiere din municipiul Constanţa şi se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice (operatori de transport) care solicită eliberarea unui aviz necesar accesului în municipiul Constanţa a autovehiculelor care execută serviciul public de transport de călători judeţean, interjudeţean şi internaţional, precum şi celor care execută serviciul special de transport de călători, astfel:

 

A. Taxa „eliberare aviz pentru cap de linie şi aviz de traseu” este în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 din Hotărârea Consiliului Local Municipal Constanţa nr. 44/2004. serviciile regulate de transport public local de călători şi se aplică persoanelor juridice şi fizice (operatorilor de transport) şi este de 236 lei/aviz;

Durata de valabilitate a avizului este de un an de la data eliberării.

 

B. Condiţiile care, în conformitate cu prevederile art. 10, alin 2 şi art. 11, alin. 2 din H.C.L.M. nr. 44/2004, trebuie respectate pe toată durata de valabilitate a avizului sunt:

a)   Transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele nominalizate în prezentul aviz şi posesoare a autorizaţiilor de circulaţie pe trama stradală în original şi valabile la data efectuării acestuia;

b)   Oprirea autovehiculelor pentru urcarea şi coborârea călătorilor se va realiza numai în staţiile care au fost nominalizate în cadrul avizului.

Neîndeplinirea uneia din condiţiile mai sus menţionate atrage anularea acestuia şi sancţionarea conform prevederilor legale.

Condiţiile care, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. 2 din H.C.L.M. nr. 44/2004, trebuie respectate pe toată durata de valabilitate a avizului sunt:

a)   Transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele nominalizate în prezentul aviz şi posesoare a autorizaţiilor de circulaţie pe trama stradală în original şi valabile la data efectuării acestuia;

b)   Oprirea autovehiculelor pentru urcarea şi coborârea călătorilor se va realiza numai în staţiile care au fost nominalizate în cadrul avizului.

Neîndeplinirea uneia din condiţiile mai sus menţionate atrage anularea acestuia şi sancţionarea conform prevederilor legale

Contravaloarea taxelor poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanţa din cadrul Centrului de Informare Cetăţeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr. 25 – 27, cât şi prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Constanţa deschis la Trezoreria municipiului Constanţa.

Taxele constituie venit cu destinaţie specială fiind instituită în vederea menţinerii în stare de funcţionare a reţelei stradale de pe domeniul public al Municipiul Constanţa.

Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Pentru eliberarea „avizului pentru cap de linie şi aviz de traseu” solicitantul va înainta Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din Direcţia Relaţii Internaţionale cu sediul în Piaţa Ovidiu nr. 9 următoarele documente:

-                Cerere tip conform model alin. E din prezentul capitol;

-                Copie după licenţa de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

-                Copie după copia conformă a licenţei de transport pentru fiecare autovehicul care urmează să transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

-                Copie certificat înregistrare la Registrul Comerţului;

-                Copie după licenţa de traseu (numai pentru cei care solicită aviz cap de linie);

-                Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original şi copie;

-                Plan situaţie traseu solicitat;

-                Dovada achitării contravalorii avizului de traseu sau avizului cap de linie.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea „avizului pentru cap de linie şi aviz de traseu” solicitantului i se vor elibera aceste avize conform model alin. „D” lit. „a” şi „b” din prezentul capitol de către reprezentantul Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente.

Programul de primire a cererilor şi eliberare a certificatelor de înregistrare este zilnic între orele 0900 -1200 şi 1300 – 1500.

 

C. Faptele care constituie contravenţie se vor sancţiona potrivit prevederilor H.C.L.M. 44/2004 privind serviciile regulate de transport public local de călători.

 

D. Se exceptează de la plata taxei pentru eliberarea avizului de traseu autovehiculele care efectuează serviciul de transport special de călători în folosul diferitelor ministere, precum şi cele care circulă pe traseele de tranzit (bd. A. Vlaicu de la intersecţia cu bd. Tomis până la intersecţia cu şos. Mangaliei, şos. Mangaliei de la intersecţia cu bd. A. Vlaicu până la ieşirea din municipiu, bd. I.C. Brătianu de la intersecţia cu str. Pasajului până la ieşirea din municipiu, str. Pasajului de la intersecţia cu bd. I.C. Brătianu până la intersecţia cu bd. A. Vlaicu).

 

 

 

 

 

D. Model avize

a) aviz pentru cap linie:

RomÂnia

JudeŢul ConstanŢa

PrimĂria Municipiului ConstanŢa

 

AVIZ

PENTRU CAP DE LINIE

 

Prezentul aviz se eliberează ___________________________________________ pe baza documentaţiei înregistrată cu nr. ______________ pentru capul de linie ______________________________________________________________ în care vor avea acces autovehiculele cu numere de înmatriculare __________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Pe toata durata valabilităţii acestuia vor fi respectate următoarele condiţii:

4  transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele nominalizate în prezentul aviz şi posesoare a autorizaţiilor de circulaţie pe trama stradală în original şi valabile la data efectuării acestuia;

4  staţionarea autovehiculelor se va realiza numai în capul de linie nominalizat în prezentul aviz;

4  deplasarea autovehiculelor care execută serviciul de transport public de călători se va realiza numai pe traseul _______________________________________ ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

4  Pe traseu vor fi realizate opriri pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor numai în următoarele staţii: ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Prezentul aviz este valabil în perioada ___________________________________

Nerespectarea condiţiilor menţionate atrage anularea prezentului aviz şi se va sancţiona conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru eliberarea prezentului aviz s-a încasat suma de _______________ lei cu chitanţa nr. _____________________, conform H.C.L.M. nr. _______ / ___________

 

PRIMAR                                                                                                 DIRECTOR,

L.S.

 

Seria _______ nr. ______________

 

Multiplicarea sau falsificarea prezentului document se pedepseşte în conformitate cu legislaţia în vigoare.

b) aviz de traseu

 

România

JudeŢul ConstanŢa

PrimĂria Municipiului ConstanŢa

 

AVIZ TRASEU

 

Prezentul aviz se eliberează ___________________________________________ pe baza documentaţiei înregistrată cu nr. ______________ pentru traseul _______________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ pe care vor avea acces autovehiculele cu numere de înmatriculare ___________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pe toata durata valabilităţii acestuia vor fi respectate următoarele condiţii:

4  transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele nominalizate în prezentul aviz şi posesoare a autorizaţiilor de circulaţie pe trama stradală în original şi valabile la data efectuării acestuia;

4  staţionarea autovehiculelor se va realiza numai în capul de linie nominalizat în prezentul aviz;

4  deplasarea autovehiculelor care execută serviciul de transport public de călători se va realiza numai pe traseul _______________________________________ ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

4  Pe traseu vor fi realizate opriri pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor numai în următoarele staţii: ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.Prezentul aviz este valabil în perioada ___________________________________.

Nerespectarea condiţiilor menţionate atrage anularea prezentului aviz şi se va sancţiona conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru eliberarea prezentului aviz s-a încasat suma de _______________ lei cu chitanţa nr. _____________________, conform H.C.L.M. nr. _______/___________.

 

PRIMAR                                                                                                                    DIRECTOR,

L.S.

 

Seria _______ nr. ______________.

 

Multiplicarea sau falsificarea prezentului document se pedepseşte în conformitate cu legislaţia în vigoare.

E. Model cereri:

a) cerere pentru eliberare aviz traseu;

 

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE TRASEU

PENTRU TRANSPORT SPECIAL

 

Subsemnatul ___________________________, domiciliat în _______________, str. _________________________, nr. __________ bl. ________,ap._____, telefon ______________, posesor al C.I. (B.I.) seria ____ nr.____________,eliberat de către ______________________________, la data de __________________, reprezentant al S.C. ______________________________, cu sediul în ____________________, str.______________________, nr. ________, bl. _____, ap.______ CF __________, telefon _________________, solicit eliberarea avizului de traseu pentru executarea transportului special de călători pe traseul: ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Îmbarcarea şi debarcarea călătorilor se va realiza în staţiile dispuse în următoarele locaţii: _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Transportul va fi executat în ____ curse, dimineata între orele ___________, după amiaza între orele ______________.

Transportul va fi executat cu următoarele autovehicule:

Nr. crt.

Tipul autovehiculului

Marca

Numărul de înmatriculare

Număr de locuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

1)     Copie după licenţa de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

2)     Copie după copia conformă a licenţei de execuţie pentru fiecare autovehicul care urmează să transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

3)     Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original şi copie;

4)     Copie certificat înregistrare la Registrul Comerţului;

5)     Plan situaţie traseu solicitat;

6)     Dovada achitării contravalorii avizului de traseu.

Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere.

 

DATA _____________                                                                                           SEMNĂTURA

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE CAP LINIE

 

Subsemnatul ___________________________, domiciliat în ___________________, str. _________________________, nr. __________ bl.________ ,ap._____, telefon ________, posesor al C.I. (B.I.) seria ____ nr. _______,eliberat de către___________________________, la data de ___________, reprezentant al S.C. ______________________________, cu sediul în _____________________, str.______________________, nr. ________, bl._____, ap. ____ CF __________, telefon _________________, solicit eliberarea avizului cap de linie pentru executarea transportului public judeţean, interjudeţean, internaţional de călători în capul de linie dispus în locaţia _________________________________.

Deplasarea se va realiza pe traseul: ________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________.

Îmbarcarea şi debarcarea călătorilor se va realiza în staţiile dispuse în următoarele locaţii: ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________.

Transportul va fi executat conform programului stabilit în caietul de sarcini eliberat de Autoritatea Rutieră Română.

Transportul va fi executat cu următoarele autovehicule:

Nr. crt.

Tipul autovehiculului

Marca

Numărul de înmatriculare

Număr de locuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

1)     Copie după licenţa de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

2)     Copie după copia conformă a licenţei de execuţie pentru fiecare autovehicul care urmează să transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

3)     Copie după licenţa de traseu eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

4)     Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original şi copie;

5)     Copie certificat înregistrare la Registrul Comerţului;

6)     Plan situaţie traseu solicitat;

7)     Dovada achitării contravalorii avizului cap de traseu / linie.

Documentele vor fi prezentate  într-un dosar pentru încopciere.

 

DATA _____________                                                                                   SEMNĂTURA

3. Taxe pentru transport persoane sau bunuri în regim taxi

 

Sunt fundamentate de necesitatea menţinerii în stare de funcţionare a arterelor rutiere din Municipiul Constanţa şi se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice (operatori de transport) care execută transport de persoane sau bunuri în regim taxi, astfel:

 

A. Taxă pentru eliberarea „autorizaţiei pentru transport persoane/bunuri în regim de taxi” este în conformitate cu prevederile art. 16 din Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi şi este de:

-       persoană juridică – operator taxi – 62 lei pentru fiecare autovehicul pentru care se solicită autorizaţie taxi;

-       persoana fizică – taximetrist independent  62 lei.

Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanţa din cadrul Centrului de Informare Cetăţeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr. 25 – 27, cât şi prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Constanţa deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa.

Taxa constituie venit cu destinaţie specială şi se utilizează pentru reabilitarea, întreţinerea şi menţinerea tramei stradale din municipiul Constanţa.

Pentru eliberarea autorizaţiei se vor înainta Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din Direcţia Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente cu sediul în Piaţa Ovidiu nr. 9 următoarele documente, astfel:

a)     cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei de transport respective;

b)    copie a certificatului de înregistrare ca transportator şi certificatul constatator, eliberat de Registrul Comerţului;

c)     copie a certificatului de competenţă profesională a persoanei desemnate, în cazul asociaţiei familiale sau persoanei juridice, ori copie de pe atestatul profesional al taximetristului, în cazul persoanei fizice;

d)    cazierul judiciar al persoanei desemnate, în cazul asociaţiei familiale;

e)     avizul medico-psihologic al persoanei desemnate, în cazul asociaţiei familiale, sau al taximetristului, în cazul persoanei fizice;

f)      cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator economic în activitate;

g)     declaraţie pe proprie răspundere a transportatorului, dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţie de a executa şi a motivului acestora;

h)     declaraţie pe proprie răspundere a transportatorului ce poate asigura spaţiul de parcare pentru autovehiculele taxi;

i)       declaraţie pe proprie răspundere a transportatorului că deţine autovehiculele necesare sau are capacitatea financiară de a le deţine, ori dovada deţinerii acestora.

Autentificarea copiilor documentelor solicitate se va realiza de către reprezentantul Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente, pe baza originalelor prezentate la depunere.

B. Taxă pentru eliberarea şi vizarea anuală a „autorizaţiei taxi” este în conformitate cu prevederile art. 16 din Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi şi este de 62 lei/autorizaţie.

Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanţa din cadrul Centrului de Informare Cetăţeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr. 25 – 27, cât şi prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Constanţa deschis la Trezoreria municipiului Constanţa.

Taxa constituie venit cu destinaţie specială şi se utilizează pentru reabilitarea, întreţinerea şi menţinerea tramei stradale din Municipiul Constanţa.

„Autorizaţia taxi” se eliberează pe baza „autorizaţiei pentru transport persoane/bunuri în regim de taxi” de către Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente ca urmare a solicitărilor înaintate în cadrul cererii depuse pentru eliberarea „autorizaţiei pentru transport persoane/bunuri în regim de taxi”, precum şi a dovezii achitării contravalorii acesteia.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea „autorizaţiei taxi” şi „autorizaţiei pentru transport persoane/bunuri în regim de taxi” solicitantului i se vor elibera aceste autorizaţii conform model alin. „F” lit. „a”, „b” şi „c” din prezentul capitol de către reprezentantul Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente.

Pentru eliberarea autorizaţiei se vor înainta Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente cu sediul în Piaţa Ovidiu nr. 9, următoarele documente:

a)     cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare ale autovehiculului;

b)    contractul de leasing, unde este cazul;

c)     certificatul de agreare;

d)    dovada asigurării pasagerilor şi bagajelor acestora pentru riscuri, valabilă pentru autovehiculul aflat sub autorizaţia taxi;

e)     contractul de deservire încheiat cu un dispecer taxi şi ultima chitanţă de plată;

f)      dovada fiscalizării aparatului de taxat.

Pentru vizarea autorizaţiei se va înainta Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente cu sediul în Piaţa Ovidiu nr. 9, următoarele documente:

a)     chitanţa de plată;

b)    certificatul de agreare al autovehiculului taxi;

c)     asigurarea pasagerilor şi bagajelor;

d)    ultima chitanţă de plată a dispeceratului taxi;

e)     certificat fiscal eliberat de Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa;

f)      autorizaţia pentru desfăşurarea unei activităţi economice eliberată de Primăria Municipiului Constanţa (în cazul taximetristului independent);

g)     autorizaţia taxi.

Programul de primire a cererilor şi eliberare a certificatelor de înregistrare este zilnic între orele 0800 - 1200.

C. Taxă eliberare „permis liberă trecere – taxi” pentru acces în zonele restricţionate este în conformitate cu prevederile art. 16 din Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 464 / 2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi şi este de 11 lei/permis.

Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi  achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanţa din cadrul Centrului de Informare Cetăţeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr. 25 – 27, cât şi prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Constanţa deschis la Trezoreria municipiului Constanţa.

„Permisul liberă trecere – taxi” se eliberează la cerere numai autovehiculelor cărora li s-au distribuit anterior „autorizaţie taxi”. În acest sens, solicitanţii vor înainta Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente cu sediul în Piaţa Ovidiu nr. 9 următoarele documente:

-         cerere tip;

-         copie şi original „autorizaţie taxi”;

-         dovada achitării contravalorii taxei pentru eliberarea permisului;

Taxa constituie venit cu destinaţie specială şi se utilizează pentru reabilitarea, întreţinerea şi menţinerea tramei stradale din Municipiul Constanţa.

D. Taxă privind „folosirea locurilor special amenajate pentru aşteptare” este în conformitate cu prevederile art. 16 din Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi şi este de 11 lei/autovehicul taxi.

Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanţa din cadrul Centrului de Informare Cetăţeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr. 25 – 27, cât şi prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Constanţa deschis la Trezoreria municipiului Constanţa.

Taxa constituie venit cu destinaţie specială şi se utilizează pentru reabilitarea, întreţinerea şi menţinerea tramei stradale din Municipiul Constanţa.

Contravaloarea taxei privind „folosirea locurilor special amenajate pentru aşteptare” se va achita concomitent cu plata taxei privind eliberarea „autorizaţiei taxi”, iar dovada achitării se va prezenta în momentul eliberării autorizaţiei.

E. Faptele care constituie contravenţie se sancţionează conform prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, modificată prin Legea nr. 25/2007, precum şi cele ale H.C.L.M. nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim taxi, cu modificările ulterioare.

F. Modele autorizaţii:

a) autorizaţie pentru transport persoane/bunuri în regim taxi;

b) autorizaţie taxi operator de transport;

 

 

 

                        R O M A N I A                                                                                                                                    

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

 

 

                                   AUTORIZAŢIE  NR.   ............

PENTRU TRANSPORT PERSOANE / BUNURI

ÎN REGIM DE TAXI

OPERATOR DE TRANSPORT

 

Se autorizează  

 

  Reprezentată prin persoana desemnată ..................................................        

  pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim  

  de taxi.

  Autorizaţia este valabilă pentru o perioadă de ..............ani, începând cu data

   de ................... până pe data de .....................

                  Data eliberării .......................

       

                   PRIMAR,                                               SECRETAR,

 

 

                                    Seria..................Nr.........................................     

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) autorizaţie taxi taximetrist independent;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modele cereri:

 

 

CERERE

PENTRU ELIBERAREA

AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT

PERSOANE SAU BUNURI ÎN REGIM DE TAXI

 

Subsemnatul _____________________________, domiciliat în _______________________, str. ________________________, nr. __________ bl.________,ap. _____, telefon ______________, posesor al C.I. (B.I.) seria____ nr.____________, eliberat de către ___________________________, la data de ___________, reprezentant al S.C.______________________________, cu sediul în______________, str.________________, nr. ________, bl._____, ap. ______ telefon _________________, solicit eliberarea autorizaţiei transport persoane sau bunuri în regim de taxi.

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

Ř             certificatul de înregistrare la Registrului Comerţului cod 6022;

Ř             buletin/carte de identitate taximetrist independent sau administrator;

Ř             autorizaţie pentru executarea unei activităţi economice în cazul taximetristului independent;

Ř             certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate;

Ř             cazierul judiciar al persoanei desemnate;

Ř             avizul medico-psihologic al persoanei desemnate;

Ř             cazier fiscal;

Ř             contractele individuale de muncă ale conducătorilor auto, angajaţi pe perioadă nedeterminată, precum şi al persoanei desemnate, vizate de DMMPS Constanţa;

Ř             atestatul profesional al taximetristului independent ( eliberate de A.R.R ) vizate la zi;

Ř             cazierul judiciar al taximetristului independent;

Ř             avizul medico-psihologic al taximetristului independent;

Ř             declaraţie pe propria răspundere privind asigurarea spaţiului de parcare pentru autovehicul;

Ř             certificat fiscal eliberat de Serviciul Public de Impozite şi Taxe;

Ř             declaraţie pe propria răspundere a transportatorului, dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii de a executa şi motivul acestora;

Ř             declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că deţine autovehiculele necesare sau are capacitatea financiară de a le deţine, sau dovada deţinerii acestora

 

 

 

 

 

 

DATA_____________                                                                                                       SEMNĂTURA,

 

 

 

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI TAXI

                                                                                                

 

Subsemnatul __________________________________, domiciliat în _______________________, str. _________________________, nr. __________ bl. ________, ap._____, telefon ______________, posesor al C.I. (B.I.) seria ____ nr.____________, eliberat de către _______________, la data de ___________, reprezentant al S.C. ___________________________, cu sediul în ______________, str.________________, nr.________, bl._____, ap.______ telefon_________________, solicit eliberarea taxi pentru autovehiculul marca ____________, înmatriculat cu nr. ________________________.

 

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

Ř            cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare ale autovehiculului;

Ř            contractul de leasing, unde este cazul;

Ř            certificatul de agreare;

Ř            dovada asigurării pasagerilor şi bagajelor acestora pentru riscuri, valabilă pentru autovehiculul aflat sub autorizaţia taxi;

Ř            contractul de deservire încheiat cu un dispecer taxi şi ultima chitanţă de plată;

Ř            dovada fiscalizării aparatului de taxat.

 

 

 

 

DATA_____________                                                                        SEMNĂTURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTĂ

CU AUTOVEHICULELE PENTRU CARE SE SOLICITĂ AUTORIZAŢII TAXI

 

Nr. crt.

Tipul de autovehicul (marca)

Număr de înmatriculare

Observaţii

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

26

 

 

 

27

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

31

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Semnătura

                                                                                                                   (ştampilă)

 

 

 

CERERE ÎNSCRIERE  ÎN

 LISTA DE AŞTEPTARE

 

 

Subsemnatul _________________________, domiciliat în _________________, str. ________________________, nr. ______bl. ______, ap. _____, reprezentant al S.C. _______________________________ S.R.L., cu sediul în ________________, str. _____________________, nr. _____, bl. ______, ap. ______, tel. ______________, sunt deţinătorul autorizaţiei de transport persoane/bunuri în regim de taxi.

Prin prezenta solicit înscrierea în listele de aşteptare cu maşina nr. ______________________, marca ____________________

Anexez prezentei, în copie următoarele documente:

-         ______________________________________________________________

-         ______________________________________________________________

-         ______________________________________________________________

-         ______________________________________________________________

Nr.

crt.

Criterii de evaluare

Date – autovehicul, operator/taximetrist

Punctaj realizat

1

Vechimea autovehiculului

 

 

2

Forma de deţinere

 

 

3

Vechimea operatorului / taximetrist

 

 

4

Grad confort

Aer conditionat

 

 

5

ABS

 

 

6

Airbeg

 

 

7

Grad de poluare

 

 

8

Total punctaj realizat de

 

 

                                                                                                                                                                                               

Calculat punctaj

reprezentant Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente

 

 

De acord cu corectitudinea celor ______ puncte realizate.

 

 

DATA _____________                                                                      SEMNĂTURA,