IMPOZITUL PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANE FIZICE

 

 

1. Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată* la clădiri şi alte construcţii situate în zona A aparţinând persoanelor fizice.

 

Nr. crt.

TIPUL DE CLĂDIRE

Valoare impozabilă (lei/m2)

Clădire cu instalaţie electrică, de apă, de canalizare şi de încălzire (condiţii cumulative**)

Clădire fără instalaţie electrică, de apă, de canalizare şi de încălzire

0.

1

2

3

1.

 

2008

2009

2008

2009

A

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

797

797

473

473

B

Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatră nenaturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

216

216

135

135

C

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

135

135

122

122

D

Clădire-anexă cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

81

81

54

54

E

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau  mansardă utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau  mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

 

2. Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată* la clădiri şi alte construcţii situate în zonele B, C, D aparţinând persoanelor fizice.

 

Nr. crt.

FELUL CLĂDIRILOR ŞI ALE ALTOR CONSTRUCŢII IMPOZABILE

Valoare impozabilă (lei/m2)

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire (condiţii cumulative**)

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire

0.

1

2

3

1.

 

2008

2009

2008

2009

A

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

669

669

397

397

B

Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatră nenaturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

182

182

114

114

C

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsa sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

114

114

102

102

D

Clădire-anexă cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

68

68

45

45

E

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau  mansardă utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau  mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

 

* Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeţei utile se aplică coeficientul de transformare de 1,20.

Valoarea impozabilă se reduce în funcţie de anul terminării clădirii după cum urmează:

·        cu 20% pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

·        cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 – 50 de ani inclusiv la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită desfăşurată depăşeşte 150 de metri pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia, determinată în urma aplicării prevederii de mai sus se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 mp sau fracţiune din aceştia.

În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită desfăşurată depăşeşte 150 mp. pentru care există act de dezmembrare şi un singur proprietar impozitul se va calcula la întreaga suprafaţă a clădirii luată ca întreg.

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.

În cazul unei clădiri care are pereţi exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelele de mai sus valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare tipului clădirii respective.

** În cazul în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiţii, se vor utiliza valorile impozabile, în lei/mp prevăzute în coloana 3.

 

Tabel coeficienţi rang localitate

 

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea acesteia cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în următorul tabel:

 

Zona în cadrul localităţii

RANGUL LOCALITĂŢII

CONSTANŢA, PALAZU MARE, MAMAIA

RANGUL I

 

A

2,50

B

2,40

C

2,30

D

2,20

 

1.     Zonele A, B, C şi D din intravilan sunt stabilite conform Hotărârii Consiliului Local nr. 614/2002 modificată şi completată prin H.C.L.M. nr. 236/2005, privind încadrarea pe zone a terenurilor din Municipiul Constanţa.

2.     Pentru clădirile structurate în blocuri cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficienţii de corecţie mentionaţi la punctul 1 vor fi diminuaţi cu 0.10.

3.     Constanţa este municipiu de rangul I, inclusiv Palazu Mare şi Mamaia care sunt localităţi componente ale municipiului Constanţa.

 

3. Mod de aplicare

 

Persoanele fizice, pentru clădirile de orice fel pe care le deţin în proprietate, indiferent unde sunt situate acestea în România, datorează impozit pe clădiri, după caz, exceptând cazurile în care legea prevede altfel.

Impozitul pe clădiri se datorează către bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială este amplasată clădirea.

În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare la valoarea impozabilă a clădirii.

Contribuabilii, persoane fizice, datorează impozitul pe clădiri şi în situaţia în care clădirea este administrată sau folosită de altă persoană decât titularul dreptului de proprietate şi pentru care locatarul sau concesionarul datorează chirie ori redevenţă în baza unui contract de închiriere, locaţiune sau concesiune, după caz.

Cota de impozitare este de 0,1% .

Valoarea impozabilă a unei clădiri, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a clădirii, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată.

Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite.

Dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar modificarea sarcinilor fiscale operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se înregistrează la compartimentul de specialitate lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală.

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

 

Exemplu:

Su x K = Scd

Scd x Vimp = Vi

Vi x Cc x Cr x 0.1 % = Impozit clădire/an

 

Legendă

Su = suprafaţă utilă

K = coeficient de transformare = 1,20

Scd = suprafaţă construită desfăşurată

Vimp = valoare impozabilă / metru pătrat

Vi = valoare de impunere

Cc = coeficient de corecţie rang-zonă

Cr = coeficient reducere an construcţie

 

 

Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri

1. Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, care nu sunt închiriate unei alte persoane, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:

a)     cu 15% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

b)    cu 50% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

c)     cu 75% pentru cea de-a treia clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

d)    cu 100% pentru cea de-a patra clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

Persoanele fizice prevăzute la punctul 1 au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora.

Nu intră sub incidenţa punctului 1 persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.

 2. În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.

3. Sunt considerate ca fiind închiriate numai acele clădiri utilizate ca locuinţă pentru care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a)     proprietarul, în calitatea sa de locator, are contract de închiriere încheiat în forma scrisă;

b)    contractul prevăzut la lit. a) este înregistrat la organul fiscal competent în scopul stabilirii veniturilor din cedarea dreptului de folosinţă a bunurilor, în condiţiile legii;

c)     locatarul nu poate fi membru al familiei locatorului; prin familie, în sensul prezentei litere, se desemnează soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi. Această condiţie nu se urmăreşte în cazul în care clădirea utilizată ca locuinţă se închiriază unei persoane juridice.

4. În cazul clădirilor aflate în proprietate comună, coproprietarii având determinate cotele-părţi din clădire, impozitul se împarte proporţional cotelor-părţi respective, iar asupra acestuia se aplică, după caz, majorarea în funcţie de ordinea în care aceste cote-părţi au fost dobândite rezultând astfel impozitul pe clădiri datorat de fiecare contribuabil.

5. În cazul clădirilor aflate în proprietate comună, coproprietarii neavând stabilite cotele-părţi din clădire, impozitul se împarte la numărul de coproprietari, iar asupra părţii din impozit rezultate în urma împărţirii se aplică, după caz, majorarea în funcţie de ordinea în care aceste cote-părţi au fost dobândite rezultând astfel impozitul pe clădiri datorat de fiecare contribuabil.

6. Majorarea se aplică în mod corespunzător persoanelor care beneficiază de facilităţi fiscale la plata impozitului pe clădiri.

7. Majorarea impozitului pe clădiri se calculează şi în cazul persoanelor fizice străine care deţin pe teritoriul României mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, ordinea acestora fiind determinată de succesiunea în timp a dobândirii lor, cu obligativitatea depunerii declaraţiei speciale.

8. Pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, ordinea în care proprietăţile au fost dobândite se determină în funcţie de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă, rezultat din documentele care atestă calitatea de proprietar.

9. În cazul în care în acelaşi an se dobândesc mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, ordinea este determinată de data dobândirii.

10. În cazul în care la aceeaşi dată se dobândesc mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, ordinea este cea pe care o declară contribuabilul respectiv.

11. În cazul persoanei fizice care deţine în proprietate mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, iar domiciliul sau reşedinţa sa nu corespunde cu adresa niciuneia dintre aceste clădiri, prima clădire dobândita este asimilată clădirii de la adresa de domiciliu.

12. În cazul în care în acelaşi bloc, o persoană fizică deţine în proprietate mai multe apartamente, pentru calculul impozitului pe clădiri majorat, fiecare apartament este asimilat unei clădiri.

 

4. Scutiri şi facilităţi pentru persoane fizice

 

Impozitul pe clădiri nu se aplică pentru:

A. veteranii de război;

B. persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.

Persoana fizică, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, după cum urmează:

1.     a fost deportată în ghetouri şi lagare de concentrare din străinătate;

2.     a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagare de concentrare;

3.     a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu;

4.     a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;

5.     a fost supravieţuitoare a trenului morţii;

6.     este soţul/soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:

1.     a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;

2.     a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;

3.     a fost internată în spitale de psihiatrie;

4.     a avut stabilit domiciliu obligatoriu;

5.     a fost strămutată într-o altă localitate;

Soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutaţi, deportaţi în străinătate sau prizonieri, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Soţul/soţia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Soţul/soţia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de supravieţuire, a fost nevoit să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada că a convieţuit cu victimă până la decesul acesteia;

Persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;

Persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistiţiului.

Persoanele care au calitatea de luptători în rezistenţa anticomunistă conform O.U.G. 214/1999.

C. persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr.341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004.

D. văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.

E. persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I şi II de invaliditate.

În cazul unei clădiri deţinute în comun de o persoană fizică prevăzută la A, B, C, D sau E scutirea se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi.

Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la A, B, C, D sau E.

Scutirea de la plata impozitului prevăzută la A, B, C, D sau E se aplică începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.

Persoanele fizice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit pe care le deţin în proprietate, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea termică, precum şi de taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică.

Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice dacă :

a)     clădirea este o locuintă nou realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996 republicată, pentru contribuabilii persoane fizice, titulari ai contractelor de construire a unei locuinţe cu credit sau ai contractelor de vânzare – cumpărare cu plata în rate a locuinţelor noi care se realizează în condiţiile art. 7-9 din legea menţionată mai sus, scutirea de la plata impozitului pe clădire se acordă pe timp de 10 ani de la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost dobândită locuinţa respectivă.

b)    clădirea este realizată pe bază de credite, în condiţiile O.G. nr. 19/94 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare, scutirea acordându-se pe o perioada de 10 ani de la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost dobândită locuinţa respectivă.

Scutirile de impozit pentru clădirile menţionate la literele a şi b se aplică pentru o clădire timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.

c)     clădirile care potrivit legii sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice.

d)    clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Scutirea de impozit prevăzută la pct. d se aplică pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.

Pentru a beneficia de aceste scutiri, persoanele în cauză vor prezenta o cerere împreună cu originalul şi copia actelor care le atestă această calitate, respectiv contractul de construire a unei locuinţe cu credit, contractul de vânzare – cumpărare cu plata în rate a locuinţei, contractul de dobândire a locuinţei, după caz, şi procesul – verbal de predare – primire/preluare a locuinţei în cauză, numai pentru o clădire. Aceste scutiri se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care prezintă cererea şi documentele conexe acesteia, numai până la expirarea perioadei de 10 ani de la data dobândirii locuinţei.

În vederea scutirii, persoanele în cauză trebuie să prezinte copii ale actelor care le atestă această calitate, respectiv:

§               legitimaţie pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;

§               hotărâre pentru beneficiari ai Decretului – lege 118/1990 şi ai Legii 189/2000;

§               brevet sau certificat pentru beneficiarii Legii 341/2004;

§               adeverinţă şi certificat de încadrare în grad de handicap eliberate de Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa;

§               copie după cartea sau buletinul de identitate;

§               copie după actul de proprietate.

În situaţia în care beneficiarii acestor categorii de scutiri, nu sunt proprietari la adresa de domiciliu, atunci scutirea se aplică la primul imobil în ordinea dobândirii acestuia.

 

5. Obligaţii

 

1. În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoana în cursul anului, impozitul pe clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită.

2. În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în cursul anului, impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată, demolată sau distrusă.

3. În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe clădiri se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane.

4. În cazul extinderii, îmbunătăţirii, distrugerii parţiale sau a altor modificări aduse unei clădiri existente, impozitul pe clădire se recalculează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost finalizată modificarea.

5. Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii. Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte:

§               în cazul dobândirii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:

a)       cărţile de identitate ale proprietarilor;

b)      actul de dobândire a proprietăţii clădirii;

c)      planuri/schite cadastrale.

§               în cazul construirii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:

a)       autorizaţie de construcţie;

b)      procesul verbal de recepţie finală;

c)      nota de regularizare emisă de Primăria Municipiului Constanţa;

d)      memoriu justificativ;

e)       planuri/schiţe cadastrale.

6. Orice persoană care extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă are obligaţia să depună o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificări. Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte:

§               în cazul extinderii/îmbunătăţirii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:

a)       autorizaţia de construire;

b)      procesul verbal de finalizare a lucrărilor;

c)      memoriu justificativ;

d)      planuri cadastrale.

§               în cazul demolării/distrugerii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:

a)       autorizaţia de demolare;

b)      procesul verbal de demolare.

7. (1) În cazul persoanelor fizice pentru clădirile executate potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 50/1991, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:

a)         pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;

b)        pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege;

c)        pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport de care se stabileşte impozitul pe clădiri.

(2) Prin grija structurilor de specialitate cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale, denumite în continuare structuri de specialitate, se întocmesc procesele-verbale menţionate la alin. (1) care servesc la înregistrarea în evidenţele fiscale, în registrele agricole sau în orice alte evidenţe cadastrale, după caz, precum şi la determinarea impozitului pe clădiri.

Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respective nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul de atestare fiscală emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează clădiri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice se stabileşte pe baza datelor extrase din actele care atesta dreptul de proprietate.

Declaraţiile fiscale se depun în termen de 30 de zile de la data dobândirii sau de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii:

a)       intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

b)      se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe clădiri datorat;

c)      intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natura să conducă la modificarea impozitului pe clădiri.

d)      intervin schimbări privind numele şi prenumele.

Obligativitatea depunerii declaraţiilor fiscale, revine şi contribuabililor care se încadrează într-una din categoriile de facilităţi şi scutiri de la plată impozitului datorat.

Declaraţia specială pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri utilizate ca locuinţă se depune separat pentru fiecare clădire la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale atât la adresa de domiciliu cât şi cele în a căror rază sunt situate clădirile respective.

În cazul contribuabililor care dobândesc clădiri ce se supun impozitului majorat declaraţia de impunere se depune în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora.

Pentru veridicitatea datelor înscrise în declaraţiile de impunere întreaga răspundere juridică o poartă contribuabilul atât în cazul în care este semnatar al declaraţiei respective, cât şi în cazul în care semnatar al declaraţiei este o persoană mandatată în acest sens de contribuabil.

Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în 2 rate egale, respectiv:

a)      rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)      rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;

În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în ziua lucrătoare imediat următoare.

Neplata în termenele scadente atrage plata majorărilor  de întârziere, stabilite prin hotărâri ale guvernului.

Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către persoanele fizice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

Contribuabilii persoane fizice sunt obligaţi să depună declaraţiile fiscale chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului pe clădiri, ori pentru clădirile respective nu se datorează impozit pe clădiri.

Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra imobilelor trebuie să fie însoţite de un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale în a căror rază teritorială se află înregistrat fiscal imobilul. Prin certificatul de atestare fiscală se atestă achitarea la zi a tuturor obligaţiilor bugetare locale scadente la data de întâi a lunii următoare înstrăinării. În certificatul de atestare fiscală nu se cuprind creanţele bugetare aflate în litigiu, în schimb se va menţiona despre faptul că sunt în litigiu creanţe în cuantum de ... lei.

Înstrăinarea imobilelor fără respectarea prevederilor de mai sus conduce la nulitatea actelor de înstrăinare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizează de orice persoană interesată la instanţa de judecată competentă. Declararea nulităţii actului de înstrăinare se comunică organului fiscal, contribuabililor implicaţi şi unităţilor teritoriale ale Agenţiei de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în vederea rectificarii situaţiei fiscale şi cadastrale.

 

6. Sancţiuni

 

Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)       depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale;

b)      nedepunerea declaraţiilor fiscale;

c)      nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea clădirilor, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

d)      refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plată, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

Contravenţia prevazută la lit. a)  se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 200  lei, iar cele de la lit. b) – d) cu amendă de la 200 lei la 500 lei.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

7.  Bonificaţie

 

Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2009, pentru persoanele fizice se acordă o bonificaţie de 10% la impozitul pe clădiri.