ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANŢA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Anexei 1.5 din H.C.L.M. 228/2008 privind stabilirea

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009

 

Consiliul Local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de _____________,

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ştefan MAZĂRE, Raportul nr. B 56397/08.04.2009 al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 – Buget - Finanţe şi avizul Comisiei nr. 5 – Juridică,

În conformitate cu dispoziţiile art. 53 din Ordinul nr. 353/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a <LLNK 12007    92 10 201   0 55>Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007,

Cu respectarea prevederilor art. 2 alin. 2 şi 3 şi ale art. 8 alin. 2 lit. d din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. c şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţie publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

 

ART. 1 - Punctul 3.2 din Anexa 1.5 din H.C.L.M. 228/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, subpunctul 2 se modifică şi completează şi va avea următorul conţinut:

 

 2. Se exceptează de la plata taxei autovehiculele care aparţin Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerul Sănătăţii şi Regia Autonomă de Transport în Comun Constanţa, precum şi cele care circulă pe traseele pentru tranzit (bd. Aurel Vlaicu de la intersecţia cu bd. Tomis până la intersecţia cu şos. Mangaliei, şos. Mangaliei de intersecţia cu bd. Aurel Vlaicu până la ieşirea din municipiu, str. Pasajului de la intersecţia cu bd. I.C. Brătiamu până la intersecţia cu bd. Aurel Vlaicu.)”

 

ART. 2 – Punctul 3.2 din Anexa 1.5 din H.C.L.M. 228/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, subpunctul 3 se modifică şi completează şi va avea următorul conţinut:

 

„3. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei. următoarele fapte:

        a) circulaţia pe trama stradală a municipiului Constanţa a autovehiculelor care execută serviciul public de transport călători fără „autorizaţie de circulaţie pe trama stradală a municipiului Constanţa” valabilă la data efectuării transportului;

       b) circulaţia pe trama stradală a municipiului Constanţa a autovehiculului care execută serviciul public de transport călători nenominalizat în cadrul  „autorizaţiei de circulaţie pe trama stradală a municipiului Constanţa” existentă la bordul autovehiculului, chiar dacă aceasta este valabilă la data efectuării transportului.

   Contravenţiile prevăzute la punctul 3 din prezentul capitol se sancţionează de către inspectorii Direcţiei Corp Control, în conformitate cu legislaţia în vigoare.”

 

ART. 3 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa.

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată de _____ consilieri din _____ membri.

 

 

 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

  MARCELA ENACHE

 

CONSTANŢA

NR. _______ / _________________