ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii la nivelul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa

 

 

Consiliul Local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de_________________ ,

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ştefan MAZĂRE, Raportul nr. B 56393/08.04.2009 al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr.1 – Buget - Finanţe şi avizul Comisiei nr. 5 - Juridică,

Luând în considerare dispoziţiile Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 Având în vedere Avizul favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1886725/23.03.2009,

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. b şi  art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001  privind administraţia publică locală, republicată,

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea şi completarea organigramei, statului de personal şi statului de funcţii ale Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa. Anexele 1, 2 şi 3 la HCLM 8/2009 se modifică şi se înlocuiesc cu Anexele 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Anexele 1, 2 şi 3 la HCLM 8/2009 îşi încetează aplicabilitatea la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local în vederea ducerii ei la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa.

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată de _____ consilieri din _____ membri.

 

 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                                    MARCELA ENACHE

 

CONSTANŢA

NR. ________ / _________________