ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANŢA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind taxa hotelieră pentru anul 2010

 

 

Consiliul Local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de _____________,

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ştefan MAZĂRE, Raportul nr. B 60591/21.04.2009 al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 – Buget - Finanţe şi avizul Comisiei nr. 5 – Juridică,

Analizând dispoziţiile art. 278 - 281 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

Cu respectarea prevederilor pct. 185-187 din Titlul IX, Capitolul VIII din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

Cu luarea în considerare a prevederilor art. 2 alin. 2 şi 3 şi ale art. 8 alin. 2 lit. d din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. c şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art. 1 – Se instituie următoarele cote pentru taxa hotelieră în Constanţa şi Staţiunea Mamaia:

 

Tipul unităţilor de cazare

 

Coeficient taxă (%)

Hotel *

3,5

Hotel **

4

Hotel ***

4,5

Hotel ****

5

Hotel *****

5

Campinguri şi moteluri

3

Hoteluri cu circuit închis, neclasificate conform

Normelor stabilite de Ministerul Turismului

3

 

Art. 2 - Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de şedere, pentru unităţile de cazare din Municipiul Constanţa, cu excepţia cazului unităţilor de cazare amplasate în Staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, atunci când taxa se datorează numai pentru o singură noapte, indiferent de perioada reală de cazare.

 

Art. 3 - Taxa se datorează şi pentru vilele şi pensiunile turistice, aplicându-se acelaşi coeficient de taxare ca în cazul hotelurilor, în funcţie de numărul de margarete, precum şi pentru toate celelalte tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare, aşa cum sunt ele clasificate conform dispoziţiilor legale, aplicându-se acelaşi coeficient de taxare ca în cazul hotelurilor, în funcţie de numărul de stele.

 

Art. 4 – Taxa hotelieră  în Mamaia şi Constanţa se aplică astfel:

4.1. Taxa pentru şederea într-o unitate de cazare, taxa hotelieră, se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate.

4.2. Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite în tabelul de la punctul 2 la tarifele de cazare, exclusiv TVA, practicate de unitatea de cazare, pentru fiecare persoană care datorează această taxă.

4.3. Taxa hotelieră se datorează pe întreaga perioadă de şedere, pentru unităţile de cazare din Municipiul Constanţa, cu excepţia cazului unităţilor de cazare amplasate în Staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, atunci când taxa se datorează numai pentru o singură noapte, indiferent de perioada reală de cazare.

 

Art. 5 - Taxa hotelieră nu se aplică pentru:

a)             persoane fizice în vârstă de pănă la 18 ani inclusiv;

b)            persoane fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;

c)             pensionari sau studenţi;

d)            persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;

e)             veterani de razboi;

f)              văduve de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;

g)             persoane fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

h)            soţul sau soţia uneia dintre persoanele fizice menţionate la lit. b) - g), care este cazat/cazată împreună cu o persoană menţionată la lit. b) - g).

 

Art. 6 – Obligaţii:

6.1. Unităţile de cazare au obligaţia de a vira taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea.

6.2. Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv.

6.3. Unităţile de cazare care nu reţin şi nu evidenţiază în mod distinct taxa hotelieră datorată în evidenţele lor contabile se consideră că au inclus-o în tariful de cazare.

 

Art. 7 – Sancţiuni:

7.1. Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)             depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere;

b)            nedepunerea declaraţiilor de impunere;

c)             neevidenţierea în mod distinct a taxei hoteliere în evideţele contabile.

7.2. Contravenţia prevăzută la pct. 7.1. lit. a) şi c) se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 800 lei, iar cea de la pct. 7.1. lit.b) cu amendă de la 800 lei la 2.000 lei.

7.3. Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

Art. 8 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa.

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată de _____ consilieri din _____ membri.

 

 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

  MARCELA ENACHE

 

CONSTANŢA

NR. _______ / _________________