ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANŢA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

 

Privind aprobarea Protocolului privind încasarea taxei de utilizare a drumurilor judeţene încheiat între Consiliul Judeţean şi Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa

 

Consiliul Local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de _____________,

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ştefan MAZĂRE, Raportul nr. B 72564/11.05.2009 al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 – Buget - Finanţe şi avizul Comisiei nr. 5 – Juridică,

În conformitate cu prevederile protocolului nr. B 68692 din data de 04.05.2009, încheiat cu  Consiliul Judeţean, în baza prevederilor art. 91 alin. 1 lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 11 al Anexei nr. 1 din H.C.L.M. nr. 552/2008 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local,

În temeiul prevederilor art. 4 alin. 2, art. 5 alin. 2, art. 10, art. 36 alin. 2 lit. a, art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se aprobă Protocolul nr. B 68692 din data de 04.05.2009 privind încasarea taxei de utilizare a drumurilor judeţene încheiat cu Consiliul Judeţean Constanţa, în conformitate cu prevederile H.C.J. nr. 223/2008.

 

Art. 2 - Textul Protocolului este anexă la prezenta hotărâre, orice modificări ale acestuia constituind modificări ale hotărârii de aprobare.

 

Art. 3 - Consiliul Local al Municipiului Constanţa autorizează Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa să încaseze sumele aferente taxei de utilizare a drumurilor judeţene  în conformitate cu prevederile Protocolului.

 

Art. 4 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local în vederea ducerii ei la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa.

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată de _____ consilieri din _____ membri.

 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

  MARCELA ENACHE

 

CONSTANŢA

NR. _____/___________