ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANŢA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

Privind constituirea şi utilizarea fondurilor rezultate din încasarea prin delegare a taxei de utilizare a drumurilor judeţene, destinate stimulării personalului din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa

 

Consiliul Local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de _____________,

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ştefan MAZĂRE, Raportul nr. B 72566/11.05.2009 al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 – Buget - Finanţe şi avizul Comisiei nr. 5 – Juridică,

În conformitate cu prevederile protocolului nr. B 68692 din data de 04.05.2009, încheiat cu Consiliul Judeţean, în baza prevederilor art. 91 alin. 1 lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 11 al Anexei nr. 1 din H.C.L.M. nr. 552/2008 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local,

În temeiul prevederilor art. 4 alin. 2, art. 5 alin. 2, art. 10, art. 36 alin. 2 lit. a, art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art. 1

 Se aprobă Normele metodologice privind constituirea şi utilizarea fondurilor rezultate din sumele cuvenite în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa nr. 223/2008 pentru încasarea prin delegare de către Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa a taxei de utilizare a drumurilor judeţene.

 

Art. 2

Aceste fonduri sunt destinate stimulării personalului aparatului propriu al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3

Documentele necesare eliberării autorizaţiilor pentru utilizarea drumurilor judeţene prevăzute de HCJ nr. 223/2008 vor fi puse la dispoziţia  Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa de către serviciile din cadrul Consiliului Judeţean responsabile cu încasarea taxei. După expirarea unui termen de o lună de încasare efectivă a taxei de utilizare a drumurilor judeţene, Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa va estima cheltuielile ocazionate de gestionarea încasării acestei taxe.

 

Art. 4

Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local în vederea ducerii ei la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa.

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată de _____ consilieri din _____ membri.

 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

  MARCELA ENACHE

CONSTANŢA

NR. _____/___________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        ROMANIA                                                                                          

JUDETUL CONSTANTA                                                                    Anexa 1

MUNICIPIUL CONSTANTA                                 la H.C.L.M. nr____/_____

CONSILIUL LOCAL                                                                                               

 

Norme metodologice privind constituirea şi utilizarea fondurilor rezultate din încasarea prin delegare a taxei de utilizare a drumurilor judeţene, destinate stimulării personalului din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa

 

I. Constituirea fondurilor de stimulare

Fondurile de stimulare se constituie lunar astfel:

Taxa de utilizare a drumurilor judeţene se va încasa prin agenţiile fiscale ale S.P.I.T.V.B.L. şi sumele colectate se vor depune a doua zi pentru încasările efectuate în ziua lucrătoare anterioară pe bază de foaie de vărsământ în contul RO34TREZ2315040XXX005443, deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa, beneficiar Consiliul Judeţean Constanţa cod fiscal 2981739.

Dacă ziua în care încasările trebuie virate este declarată nelucrătoare, aceasta operaţiune se va face în prima zi lucrătoare după această dată.

Lunar se va efectua un punctaj până pe data de 05 ale fiecărei luni pentru luna anterioră pe baza înregistrărilor în contabilitate (fişe, borderou, centralizator).

Serviciul Public de Impozite Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa va beneficia lunar de un procent de 10 % din sumele colectate prin agenţiile sale fiscale reprezentând taxa de utilizare a drumurilor judeţene conform centralizatorului încasărilor din luna precedentă vizat de ambele părţi.

Centralizatorul şi hotărârile de consiliu local şi judeţean prin care se aprobă Protocolul reprezintă baza legală pentru achitarea procentului de 10 % din sumele colectate.

 

II. Utilizarea fondurilor de stimulare

1. Repartizarea fondurilor se face pentru toţi salariaţii care contribuie efectiv la activitatea de aplicare sau încasare a taxei de utilizare a drumurilor judeţene, precum şi pentru salariaţii din alte compartimente din cadrul instituţiei care contribuie la realizarea acestor activităţi.

2. Cuantumul lunar al stimulentelor individuale poate fi de maxim 3 salarii de bază, atât pentru personalul care contribuie la aplicarea şi încasarea taxei, cât şi pentru personalul încadrat în alte compartimente decât cele cu atribuţii în aplicarea şi încasarea taxei, pentru contribuţia adusă la realizarea acestor activităţi.

 

III. Serviciile în cadrul cărora se constituie fondul de stimulare

1. Fondul se constituie la nivelul serviciilor prin evidenţiere în analitic la nivelul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa.

2. Repartizarea pe fiecare serviciu în parte a fondurilor de stimulare constituite se face de către Directorul Executiv. Acesta poate aproba redistribuirea unor fonduri de stimulare între servicii.

 

IV. Aprobarea stimulentelor nominale se face de către

a) Directorul Executiv, pentru şefii de serviciu;

b) Directorul Executiv, pentru ceilalţi salariaţi la propunerea şefilor de serviciu.

 

V. Criteriile pe baza cărora se face distribuirea stimulentelor

1. În distribuirea fondurilor rezultate se au în vedere următoarele criterii:

-          competenţa profesională dovedită şi disponibilitatea la îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor;

-          contribuţia efectivă la buna organizare şi funcţionare a activităţii proprii, la aplicarea mecanismelor interne de realizare a încasării taxei;

-          îndeplinirea corectă şi la timp a activităţilor programate, calitatea serviciilor prestate, conducerea corectă şi la zi a evidenţelor;

-          adaptabilitatea, flexibilitatea şi capacitatea de soluţionare a problemelor din sfera de competenţă;

-          timpul de muncă efectiv lucrat.

2. Cuantumul stimulentelor acordate fiecărui salariat va urmări îndeplinirea acestor criterii.

 

VI. Dispoziţii finale

1. Plata stimulentelor aprobate se face, de regulă, în cursul fiecărei luni, pentru luna precedentă, sau în lunile următoare.

2. Stimulentele atribuite sunt supuse impozitării, prin cumulare cu celelalte drepturi salariale primite în cursul lunii respective, potrivit legii.

3. Stimulentele nu fac parte din salariul de bază şi nu se suportă din fondul de salarii.

4. Sumele rămase neutilizate la sfârşitul lunii se reportează lunar, urmând a fi utilizate în acelaşi scop.

5. Evidenţierea în contabilitate a fondurilor de stimulare se efectuează potrivit normelor stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.

6. Sumele incluse în fondul de stimulare în mod necuvenit, prin nerespectarea reglementărilor legale, vor fi deduse din fondul de stimulare constituit în perioadele următoare şi vor fi virate la bugetul local.