ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANŢA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L.M. 354/2001 privind înfiinţarea Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local şi a H.C.L.M. 552/2008 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local

 

Consiliul Local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de ________________,

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul nr. B 79019/22.05.2009 al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 – Buget - Finanţe şi avizul Comisiei nr. 5 – Juridică,

Având în vedere prevederile art. 20 alin. 1 lit. b din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale

Ţinând cont şi de prevederile art. 6 alin. 1 din Carta Europeană a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 ratificată de România prin Legea nr. 199/1997,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. b, art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART. 1

Se modifică art. 4 din H.C.L.M. nr. 354/2001 şi va avea următorul conţinut:

„Obiectul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local va fi:

-stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale unităţii administrativ-teritoriale;

-stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea majorărilor de întârziere aferente creanţelor fiscale, precum şi a amenzilor;

-soluţionarea obiecţiunilor, contestaţiilor şi plângerilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere;

-executarea creanţelor bugetare ce se fac venit al unităţii administrativ-teritoriale, sau cele date în competenţa sa prin acte normative;

-orice alte activităţi de încasare, urmărire sau control fiscal date în sarcina sa prin acte normative sau autorizate de consiliul local.”

ART. 2

Se modifică art. 8 din Anexa 1 a H.C.L.M. nr. 552/2008 şi va avea următorul conţinut:

Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local are ca obiect de activitate:

-stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale unităţii administrativ-teritoriale;

-stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea majorărilor de întârziere şi a amenzilor;

-soluţionarea obiecţiunilor, contestaţiilor şi plângerilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere;

-executarea creanţelor bugetare ce se fac venit al unităţii administrativ-teritoriale, sau cele date în competenţa sa prin acte normative;

-orice alte activităţi de încasare, urmărire sau control fiscal date în sarcina sa prin acte normative sau autorizate de consiliul local.

Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local va încasa zilnic de la persoane fizice şi juridice sume reprezentând datorii către bugetul local sau alte sume a căror încasare cade în sarcina sa, sume care vor fi depuse a doua zi în contul corespunzător, deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa.”

ART. 3

Se modifică art. 9 din Anexa 1 a H.C.L.M. nr. 552/2008 şi va avea următorul conţinut:

„Structura organizatorică a Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local cuprinde servicii şi birouri cu competenţe legale în aducerea la îndeplinire a obiectului său de activitate.”

ART. 4

Se modifică art. 28 din Anexa 1 a H.C.L.M. nr. 552/2008 şi va avea următorul conţinut:

„Instituţiile publice, persoanele juridice şi fizice vor pune la dispoziţia Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local toate actele necesare îndeplinirii obiectului de activitate, vor permite accesul personalului serviciului public în sedii şi alte incinte, vor asigura toate condiţiile necesare în vederea desfăşurării acţiunilor care se înscriu în obiectul său de activitate.”

 

ART. 5

Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre, Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local în vederea ducerii ei la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa.

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată de _____ consilieri din _____ membri.

 

 

 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                                                                                                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                SECRETAR

                                                                                         MARCELA ENACHE

CONSTANŢA

NR. ____ /_______________