ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANŢA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Anexei 1.5 din H.C.L.M. nr. 360/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008

 

 

 

Consiliul Local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de _____________,

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ştefan MAZĂRE, Raportul nr. B 20243/20.02.2008 al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 – Buget - Finanţe şi avizul Comisiei nr. 5 – Juridică,

În temeiul prevederilor art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,  

Luând act de memoriul Patronatului Producătorilor şi Comercianţilor de Metale Preţioase Aliaje ale Acestora şi Pietre Preţioase Dobrogea înregistrat cu nr. 16400/12.02.2008,

Analizând dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. c, art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art. 1

Anexa 1.5 Alte taxe administrate de Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local

7. Taxa pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice în Constanţa, Mamaia şi Sat Vacanţă.

 

1. Paragraful 4 – Taxele sunt stabilite diferenţiat, pe activităţi, pe suprafeţe, astfel: - se modifică şi va avea următorul conţinut:

 

Taxa este stabilită diferenţiat în funcţie de obiectul de activitate şi suprafaţa utilă prevăzută în  schiţa activului contribuabilului, astfel:

 

2. După punctul 5 al tabelului cuprins la paragraful 4 pentru zona Constanţa se completează cu un nou punct 6 cu următorul conţinut:

 

6.

Case de amanet

S< 50m2=550 lei

S>50m2=1.105 lei

 

3. Formularul “Înştiinţare” privind taxa pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice în Constanţa, Mamaia şi Sat Vacanţă, se completează în ce priveşte zona Constanţa cu un nou punct 6 cu următorul conţinut:

 

6.

Case de amanet

S< 50m2=550 lei

S>50m2=1.105 lei

 

4. După punctul 5 din tabelul declaraţiei pentru încasarea taxelor speciale în Zona Constanţa se introduce un nou punct 6, cu următorul conţinut:

 

6.

Case de amanet

S< 50m2=550 lei

S>50m2=1.105 lei

 

Art. 2

Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire şi spre ştiinţă Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată de _____ consilieri din _____ membri.

 

 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

  MARCELA ENACHE

 

 

CONSTANŢA

NR. 78/27.02.2008