ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANŢA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Anexei 4 din H.C.L.M. nr. 360/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008

 

 

Consiliul Local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de _____________,

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul nr. B 107797/27.08.2008 al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 – Buget - Finanţe şi avizul Comisiei nr. 5 – Juridică,

În temeiul prevederilor art. 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,  

În baza referatului Direcţiei Corp Control din cadrul Primăriei Muncipiului Constanţa şi a adresei Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat,

Analizând dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. c, art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

ART. 1

Se completează tabelul cuprins în Anexa 4 punctul 5 Taxe locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice în Municipiul Constanţa – cu punctul 33 cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Activitatea

Taxa

33.

Ocuparea domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa cu vehicule, remorci, utilaje destinate lucrărilor de construire

0,74 lei/mp/h

 

ART. 2

Primul paragraf al rubricii “MOD DE APLICARE” din Anexa 4 se completează cu punctul 33 cu următorul conţinut:

33. Taxă pentru ocuparea domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa cu vehicule, remorci, utilaje destinate lucrărilor de construire

Solicitantul va depune anticipat conform Anexei 1 cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

·        numele şi prenumele;

·        adresa şi locul unde se ocupă domeniul public;

·        menţionarea categoriei de vehicul cu care se ocupă domeniul public;

·        suprafaţa de ocupare a domeniului public;

·        perioada de ocupare a domeniului public;

·        schiţa de amplasare a mijloacelor de semnalizare a devierii traficului pietonal şi rutier avizată de  SERVICIUL POLIŢIEI RUTIERE CONSTANŢA, BIROUL SIGURANŢEI CIRCULAŢIEI PENTRU MEDIUL URBAN.

În baza solicitării şi a documentelor depuse se eliberează o autorizaţie pe care solicitantul este obligat să o păstreze la bordul vehiculului sau utilajului pe perioada efectuării lucrărilor (Anexa 2).

Pentru solicitări ce vizează locaţii de pe principalele artere de circulaţie din municipiul Constanţa se va permite ocuparea domeniului public doar între orele 00.00 – 07.00, conform tabelului anexat:

 

Nr. crt.

Denumirea Străzii

1.

I.C. BRĂTIANU (DN 3)

2.

B-dul. FERDINAND (DN39)

3.

Şos. MANGALIEI+1MAI (DN39)

4.

B-dul. AUREL VLAICU

(DN2A CENTURA VEST)

5.

B-dul TOMIS (DN2A)

6.

B-dul. MAMAIA

7.

I.G. DUCA

8.

MIRCEA CEL BĂTRÂN

9.

ELIBERĂRII + CARAGIALE

10.

BABA NOVAC

11.

MIHAI VITEAZU

12.

ŞOS. DIN VII

13.

LILIACULUI

14.

HATMAN ARBORE

15.

PANDURULUI

17.

MEŞTERUL MANOLE

18.

VÎRFUL CU DOR

22.

CARAIMAN

23.

TEPEŞ VODĂ

25.

BRIZEI

26.

DEZROBIRII + SOVEJA

27.

ALEX. LĂPUŞNEANU 

1 DECEMBRIE 1918

29.

STEFĂNIŢĂ VODĂ

30.

CIŞMELEI

31.

DOBRILĂ EUGENIU

32.

ADAMCLISI

33.

C-TIN BRĂTESCU

34.

CUMPENEI


35.

NICOLAE FILIMON

36.

THEODOR BURADA

37.

INDUSTRIALĂ

38.

CELULOZEI

39.

INTERIOARĂ II

40.

INTERIOARĂ III

42.

PELICANULUI

43.

POPORULUI

47.

NICOLAE IORGA

48.

ION RAŢIU

49.

1 MAI VECHI

52.

UNIRII

53.

ION ROATĂ

 

Sustragerea de la plata taxei pentru ocuparea domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa cu vehicule, remorci, utilaje destinate lucrărilor de construire, sau neprezentarea documentului prin care se dovedeşte achitarea respectivei taxe constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei cu posibilitatea achitării a jumătate din minim în 48 ore conform O.G. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţie conform alineatului precedent se face de către inspectorii Direcţiei Corp Control din cadrul Primăriei Constanţa şi lucrători de poliţie.

 

ART. 3

Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

ART. 4

Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Corp Control, Direcţiei Financiare şi Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local în vederea ducerii ei la îndeplinire şi spre ştiinţă Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată de _____ consilieri din _____ membri.

 

 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

  MARCELA ENACHE

CONSTANŢA

NR. _____ / ________________

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1

la HCLM _____/_________

 

Romania                                                                 AUT. seria                 nr.

Judetul Constanta                                           chit. seria                 nr.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

 

 

 

 

AUTORIZAŢIE DE OCUPARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA

 

PENTRU VEHICULE, REMORCI ŞI UTILAJE DESTINATE LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE

 

 

            Nr. de înmatriculare __________________

 

            Categorie vehicul ____________________

 

            Eliberată la data _____________ ora _____

 

            Valabilă de la data _____________ ora ____ până la data _____________ ora ____

 

            Locaţia ___________________________

 

            Valoare taxă _______________________

 

 

Prezentul document este valabil numai în original cu schiţa amplasamentului vizată de Poliţia Rutieră.

Este obligatoriu  a se prezenta la control.

Valabilă în municipiul Constanţa, exclusiv staţiunea Mamaia în perioada sezonului estival.

 

 

                                                                                                           

 

 

Director executiv,

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: Bd. Tomis nr. 51, Fax: 0040 – 41 – 708101, Tel: 0040 – 41 – 708105,  8700 CONSTANŢA - ROMÂNIA

ANEXA 2

la HCLM _____/_________

 

 

 

DOMNULE PRIMAR

 

 

 

 

Subsemnatul (S.C.) _____________________________________ domiciliat (cu sediul) în _________________, str._______________________, nr.__________ vă rog să aprobaţi ocuparea domeniului public în suprafaţă de _______ mp, cu vehiculul _________________ cu numărul de înmatriculare ________________ în perioada ____________________________ la adresa ___________________________.

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:

-schiţa de amplasare a mijloacelor de semnalizare a devierii traficului pietonal şi rutier 

-avizul SERVICIUL POLIŢIEI RUTIERE CONSTANŢA, BIROUL SIGURANŢEI CIRCULAŢIEI PENTRU MEDIUL URBAN.

 

 

 

DATA,

 

 

                                                                                    SEMNĂTURA,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĂTRE DOMNUL PRIMAR AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA

Text Box: Bd. Tomis nr. 51, Fax: 0040 – 41 – 708101, Tel: 0040 – 41 – 708105,  8700 CONSTANŢA - ROMÂNIA