HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009

 

 

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 al Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la Strassburg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997,

 

Având în vedere prevederile:

 

-   art. 36 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-   art. 20 şi 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-   art. 6 şi 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

-   titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

-   titlul IX din Hotărârea nr. 44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Ordonanţa de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedura  fiscală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

-   Hotărârea nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanţei  de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru;

-   Hotărârea Guvernului nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2008;

-   ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

-   analizând Planul urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 653/1999;

-   ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2009 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

-   în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA

adoptă prezenta hotarare:

 

Art. 1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2009 după cum urmează:

 

ANEXA 1.1.1        impozitul pe clădiri pentru persoane fizice;

ANEXA 1.1.2        impozitul şi taxa pe clădiri persoane juridice

ANEXA 1.2.1        impozitul şi taxa pe teren pentru persoane fizice;

ANEXA 1.2.2        impozitul şi taxa pe teren pentru persoane juridice;

ANEXA 1.3.1        impozitul pe mijloace de transport pentru persoane fizice;

ANEXA 1.3.2        impozitul pe mijloace de transport pentru persoane juridice;

ANEXA 1.4           impozitul pe spectacole şi taxa hotelieră;

ANEXA 1.5           alte taxe administrate de Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale

                               Bugetului Local;

ANEXA 2.             taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizatiilor administrate

                               de Direcţia Urbanism;

ANEXA 3.             taxe pentru eliberarea certificatelor si avizelor administrate de Direcţia Patrimoniu;

ANEXA 4.             taxe administrate de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat;

ANEXA 5.             taxe administrate de Direcţia Servicii Publice;

ANEXA 6.             taxe pentru activitatea de stare civilă administrate de Direcţia Administraţie

                               Publică Locală;

ANEXA 7.             taxa pentru eliberarea atestatului persoanelor fizice care susţin examenul de atestare

                               pentru funcţia de administrator de imobile;

ANEXA 8.             taxe administrate de către Direcţia Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente;

ANEXA 9.             taxe pentru activităţi de gospodărire comunală administrate de Direcţia

                               Gospodărire Comunală;

ANEXA 10.           taxe pentru activităţile desfăşurate de către Direcţiile din cadrul Primăriei

                               Municipiului Constanţa şi Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte

                               Venituri ale Bugetului Local;

ANEXA 11.           taxe de timbru;

ANEXA 12.           regulament de adoptare a taxelor speciale

ANEXA 13.           lista actelor normative prin care au fost instituite impozitele şi taxele locale,

                               inclusiv hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanţa prin care s-au

instituit/stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului

fiscal 2009.

 

Art. 2. Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2009, se menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 614/2002.

 

Art. 3. Lista actelor normative inclusiv hotărârile Consiliului Local prin care sunt instituite impozitele şi taxele locale, precum şi facilităţile fiscale, inclusiv hotărârile Consiliului Local, pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr.13 din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 10 lei, se anulează.

 

Art. 5. Constanţa este Municipiu de rangul I, inclusiv Mamaia şi Palazu Mare care sunt localităţi componente ale Municipiului Constanţa.

 

Art. 6. Neplata impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta hotărâre atrage după sine calcularea de majorări de întârziere şi sancţiuni în cuantumurile prevăzute în actele normative în vigoare.

 

Art. 7. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2009.

 

Art. 8. (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Constanţa în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului municipiului Constanţa.

 (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, prin publicare pe internet şi în mass media locală.

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată de ____ consilieri din ____ membri.

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

L.S.

                                                                                                                    Contrasemnează:

                                                                                                   SECRETARUL

                                                                                     MUNICIPIULUI CONSTANŢA

   

S.S……………………………………                                              S.S……………………………..

   (prenumele şi numele consilierului)                                                        (prenumele şi numele)

 

 

CONSTANŢA………………………

Nr.