ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANŢA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea H.C.L.M. 228/2008 privind stabilirea

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009

 

 

Consiliul Local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de _____________,

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ştefan MAZĂRE, Raportul nr. B 149171/07.11.2008 al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 – Buget - Finanţe şi avizul Comisiei nr. 5 – Juridică,

În temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul dispoziţiilor pct. 8 din O.U.G. 91/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

Ţinând cont de prevederile pct. 16 O.U.G. 127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

În conformitate cu dispoziţiile art. 53 din O.U.G. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile H.C.L.M. 444/2008 pentru completarea Anexei 4 din H.C.L.M. nr. 360/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008,

În baza prevederilor H.C.L.M. 148/2008 privind modificarea şi completarea H.C.L.M. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim taxi,

Luând în considerare propunerile şi solicitările compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. c, art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

ART. 1

H.C.L.M. 228/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale se modifică şi se completează după cum urmează:

1. ANEXA 1.1.2 – IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE

- Paragraful 2 din cadrul punctului 2 – Scutiri şi facilităţi pentru persoane juridice – se modifică şi va avea următorul conţinut:

Impozitul pe clădiri se reduce cu 50% pentru acele clădiri şi terenul aferent deţinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă de maximum 6 luni pe durata unui an calendaristic.

2. ANEXA 1.2.2 – IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE JURIDICE

·  Litera ”c” a punctului 5 - se modifică şi va avea următorul conţinut:

c) nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea terenurilor, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

3. ANEXA 1.3.1 – IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT PENTRU PERSOANE FIZICE

·  Punctul 1 din cadrul tabelului prevăzut la subpunctul 1.1 – Mijloace de transport cu tracţiune mecanică – se modifică şi va avea următorul conţinut:

 

 

Tipuri de autovehicule

Sumă, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv

7

·  Punctul 7 din cadrul tabelului prevăzut la subpunctul 1.1 – Mijloace de transport cu tracţiune mecanică – se modifică şi va avea următorul conţinut:

 

 

Tipuri de autovehicule

Sumă, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta

7. Alte autovehicule cu masă totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

25

 

4. ANEXA 1.3.2 IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT PENTRU PERSOANE JURIDICE

·  Punctul 1 din cadrul tabelului prevăzut la subpunctul 1.1 – Mijloace de transport cu tracţiune mecanică – se modifică şi va avea următorul conţinut:

 

 

Tipuri de autovehicule

Sumă, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv

7

·  Punctul 7 din cadrul tabelului prevăzut la subpunctul 1.1 – Mijloace de transport cu tracţiune mecanică – se modifică şi va avea următorul conţinut:

 

 

Tipuri de autovehicule

Sumă, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta

7. Alte autovehicule cu masă totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

25

 

5. ANEXA 1.5 – ALTE TAXE ADMINISTRATE DE SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ŞI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

·  Punctul 4 – Taxa pentru irigaţii spaţii verzi în staţiunea Mamaia – se modifică şi completează modelul declaraţiei pentru contribuabili persoane juridice după cum urmează:

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUABIL                 ______________________________                                    VERIFICAT DE:

SEDIU SOCIAL                   ______________________________                                    ORGANUL DE SPECIALITATE

______________________________________________________                                    ____________________________

PUNCT DE LUCRU           ______________________________                                    NR. SI DATA INREGISTRARII

NR. REG. COM.                  ______________________________                                    ____________________________

COD FISCAL                       ______________________________   

CONT                                    ______________________________                                                    SEMNATURA

BANCA                                 ______________________________   

                                                                                                                                                                                L.S.

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE *

pentru încasarea taxelor speciale pentru anul _______

Taxa pentru irigaţii spaţii verzi în staţiunea Mamaia

persoane juridice

 

 

 

A. Hoteluri

 

Nr. Crt.

Adresa hotelului

Denumirea hotelului

Număr locuri de cazare

Taxa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

B. Alte spaţii de cazare, cu excepţia hotelurilor

 

Nr. Crt.

Adresa imobilului

Suprafaţa utilă

Dată dobândire

Taxa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

Data completării declaraţiei: ___________________________________________________

Semnatura şi ştampila reprezentantului legal al societăţii: ____________________________

Date de identificare (B.I./C.I.): _________________________________________________

Adresa de domiciliu: _________________________________________________________

Telefon de contact: ___________________

·        Sub sancţiunile aplicate de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

·        La prezenta declaraţie se va anexa certificatul de clasificare privitor la numărul de locuri de cazare eliberat de Ministerul Turismului, în copie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        Punctul 4 – Taxa pentru irigaţii spaţii verzi în staţiunea Mamaia – se introduce modelul declaraţiei pentru contribuabili persoane fizice după cum urmează:

 

 

VERIFICAT DE:

ORGANUL DE SPECIALITATE

____________________________

NR. SI DATA INREGISTRARII

____________________________

               

SEMNATURA

L.S.

 

 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE

pentru încasarea taxelor speciale pentru anul _______

Taxa pentru irigaţii spaţii verzi în staţiunea Mamaia

persoane fizice

 

Subsemnatul ____________________________ domiciliat în __________________, str. _________________, nr. _____, Bl. ____, Sc.____, Et. _____, Ap. _____, posesor al BI/CI seria ____, nr. ________, CNP _________________, eliberat de Poliţia ___________________________, declar pe propria răspundere ca deţin următoarele proprietăţi în Staţiunea Mamaia:

Nr. Crt.

Adresa imobilului

Suprafaţa utilă

Dată dobândire

Taxa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

 

DATA                                                                                                          NUME ŞI PRENUME                               

SEMNĂTURA,

 

·  După paragraful 6 al punctului 4 se introduc următoarele paragrafe cu următorul conţinut:

Pentru imobilele dobândite după împlinirea termenului de depunere şi achitare a taxei, respectiv 15 iulie, plata se consideră în termen dacă taxa datorată se plăteşte înăuntrul unui termen de 30 de zile de la dobândire, termen în cadrul căruia contribuabilul are obligaţia să depună declaraţia de impunere pentru noua achiziţie, dar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare a lunii decembrie a anului fiscal respectiv.

În cazul în care contribuabilul a achitat taxa pentru irigaţii spaţii verzi în Staţiunea Mamaia şi în cursul aceluiaşi an fiscal înstrăinează imobilul, scăderea se face proporţional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat înstrăinarea şi sfârşitul anului fiscal, luându-se în calcul suma încasată la bugetul local.

·  Pentru punctele de lucru deschise după împlinirea termenelor scadente de plată a taxei privind creşterea gradului de linişte şi siguranţă, respectiv 30 septembrie şi/sau 1 iulie, plata se consideră în termen dacă taxa datorată se plăteşte înăuntrul unui termen de 30 de zile de la data modificării aduse actului constitutiv/statutului sau în autorizaţia de funcţionare, după caz, termen în cadrul căruia contribuabilul are obligaţia să depună declaraţia de impunere pentru noua achiziţie, dar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare a lunii decembrie a anului fiscal respectiv.

În cazul în care contribuabilul a achitat taxa privind creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice şi în cursul aceluiaşi an fiscal aduce modificări actului constitutiv/statutului sau autorizaţiei de funcţionare, după caz, în sensul închiderii unui punct de lucru, scăderea se face proporţional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat modificarea şi sfârşitul anului fiscal, luându-se în calcul suma încasată la bugetul local.

6. ANEXA 4 – TAXE ADMINISTRATE DE DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT

·  Referirile cuprinse la punctul 4 se modifică după cum urmează:

*cod CAEN 5530 actualizat prin cod CAEN 5610 conform Ordinului nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN  

**cod CAEN 5540 actualizat prin cod CAEN 5630 conform Ordinului nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN   

·  Se modifică Anexa 2 – Cerere de la punctul 4 după cum urmează:

 

Anexa 2

C E R E R E

 

Societatea comercială/persoana fizică sub denumirea ___________________ înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. ___________________________________ sau actul emis pentru desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale şi intreprinderile familiale ______________________________________ având sediul în localitatea ______________________ str. _________________________ nr. _______, bl. _______, sc. ______, ap. ______, tel. ______________________ reprezentată prin _________________________ în calitate de _____________________ domiciliat în localitatea ______________________________________ str. ___________ nr. ____, bl. ____, sc. _____, ap. ____ tel. ________________ posesor al codului numeric personal ______________________.

 

Vă rog să aprobaţi eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale H.C.L.M. _______ / ___________ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul ________, pentru următoarele unităţi de alimentaţie publică:

 

1.Unitatea ________________________________________ situată în Constanţa, str. _______________________ nr. ____ bl. _____ sc. ______ap. ____ pentru activitatea de

________________________________________________________________________

COD CAEN _____________________________________________________________.

 

2.Unitatea ________________________________________ situată în Constanţa, str. _______________________ nr. ____ bl. _____ sc. ______ap. ____ pentru activitatea  de ______________________________________________________________________

COD CAEN  ___________________________________________________________.

 

(Pentru societăţile comerciale cu un număr mai mare de unităţi de alimentaţie publică se va anexa un tabel care să constituie parte integrantă prezentei).

Menţionez că pentru fiecare unitate în parte am depus acte conforme cu realitatea.

 

Declar pe proprie răspundere că pe întreaga durată de funcţionare voi respecta legislaţia privind protecţia mediului, protecţia muncii, voi îndeplini condiţiile igienico-sanitare şi cele de pază contra incendiilor, precum şi prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată.

Nerespectarea acestor condiţii atrage nulitatea absolută a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.

 

     Data _________________                              Semnătura (ştampila)   __________________

 

DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA

 

 

·  Al doilea paragraf al punctului 4 se modifică şi completează după cum urmează:

Pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru unităţi tip restaurant 5610 ( corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) – vezi model autorizaţie anexa nr. 1 – solicitantul va înainta Serviciului Autorizare Agenţi Economici din cadrul DADPP următoarele documente:

-         cerere tip conform anexei 2;

-         acordurile vecinilor limitrofi, persoane fizice (cu care se învecinează pe plan orizontal şi vertical) referitor la programul de funcţionare şi activitatea desfăşurată – formular tip sub semnătură privată;

În situaţia în care agentul economic nu va putea depune la dosar acordul vecinilor limitrofi, acesta va depune o declaraţie pe propria răspundere care va cuprinde motivele pentru care nu poate obţine aceste acorduri.

-         certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;

-         anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare respectiv a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

-         act constitutiv al societăţii (statut, contract de societate) sau actul emis pentru desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întrepriderile familiale.

actul de deţinere legală a spaţiului - construcţie şi teren (contract de închiriere, locaţie, contract de proprietate, autorizaţia de construire, plan de situaţie)

·  Paragraful “Taxele de la punctele 2-4 se plătesc la casieriile Primăriei Municipiului Constanţa sau prin ordin de plată în contul bugetului local, odată cu depunerea documentaţiei, agentul economic neputându-se considera autorizat decât în momentul eliberării avizului de program de funcţionare, respectiv a autorizaţiei de funcţionare privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru unităţile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) pentru care s-au achitat taxele respective; o copie a documentului de plată se va anexa la documentaţie” se modifică după cum urmează:

Taxele de la punctele 2 şi 4 se plătesc la casieriile Primăriei Municipiului Constanţa sau prin ordin de plată în contul bugetului local, odată cu depunerea documentaţiei, agentul economic neputându-se considera autorizat decât în momentul eliberării avizului de program de funcţionare, respectiv a autorizaţiei de funcţionare privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru unităţile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) pentru care s-au achitat taxele respective; o copie a documentului de plată se va anexa la documentaţie.

·  Punctul 15 din tabelul prevăzut la punctul 5 – Taxe locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice în municipiul Constanţa – se modifică şi va avea următorul conţinut:

Nr crt

ACTIVITATEA

ZONA A

ZONA B

15.

Manifestări cultural-artistice şi sportive, evenimente  expoziţionale şi altele asemenea

0,27

0,16

·  Se completează tabelul cuprins în Anexa 4 punctul 5 Taxe locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice în Municipiul Constanţa – cu punctul 33 cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Activitatea

Taxa

33.

Ocuparea domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa cu vehicule, remorci, utilaje destinate lucrărilor de construire

0,74 lei/mp/h

 

·  Punctul 13 din tabelul prevăzut la punctul 6 – Taxe locale pentru utilizarea locuri publice în Staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă – se modifică şi va avea următorul conţinut:

Nr crt

ACTIVITATEA

ZONA A

ZONA B

ZONA C

13.

Manifestări cultural-artistice şi sportive, evenimente  expoziţionale şi altele asemenea

0,37

0,27

0,11

·  Punctul 8 se elimină

·  Punctul 9 devine punctul 8 şi se modifică după cum urmează:

8. Taxa pentru viza anuală a autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi economice, eliberată conform Legii nr. 300/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 507/2002 cu modificările şi completările ulterioare se stabileşte în sumă de 28,5 lei/an.

Taxa prevăzută la punctul 8 se achită anticipat la casieriile Primăriei Municipiului Constanţa.

Responsabilitatea încasării taxei revine Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat prin Serviciul Autorizare Agenţi Economici.

Vor fi scutiţi de la plata taxei prevăzută la punctul 8, în proporţie de 100% următoarele categorii:

a)      veteranii de război conform Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 

b)     persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul lege nr. 118/1990, republicat cu modificările şi completările ulterioare privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;

c)      persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate conform prevederilor Legii nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

d)     studenţii care îndeplinesc condiţiile expres stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 166/2003 privind acordarea unor facilităţi fiscale studenţilor care doresc să înfiinţeze o afacere proprie.

·  Primul paragraf al rubricii “MOD DE APLICARE” din Anexa 4 se completează cu punctul 33 având următorul conţinut:

33. Taxă pentru ocuparea domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa cu vehicule, remorci, utilaje destinate lucrărilor de construire

Solicitantul va depune anticipat conform Anexei 1 cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

-         numele şi prenumele;

-         adresa şi locul unde se ocupă domeniul public;

-         menţionarea categoriei de vehicul cu care se ocupă domeniul public;

-         suprafaţa de ocupare a domeniului public;

-         perioada de ocupare a domeniului public;

-         schiţa de amplasare a mijloacelor de semnalizare a devierii traficului pietonal şi rutier avizată de  Serviciul Poliţiei Rutiere Constanţa, Biroul Siguranţei Circulaţiei pentru Mediul Urban.

În baza solicitării şi a documentelor depuse se eliberează o autorizaţie pe care solicitantul este obligat să o păstreze la bordul vehiculului sau utilajului pe perioada efectuării lucrărilor (Anexa 2).

Pentru solicitări ce vizează locaţii de pe principalele artere de circulaţie din municipiul Constanţa se va permite ocuparea domeniului public doar între orele 00.00 – 07.00, conform tabelului anexat:

 

Nr. crt.

Denumirea Străzii

1.

I.C. BRĂTIANU (DN 3)

2.

B-dul. FERDINAND (DN39)

3.

Şos. MANGALIEI+1MAI (DN39)

4.

B-dul. AUREL VLAICU

(DN2A CENTURA VEST)

5.

B-dul TOMIS (DN2A)

6.

B-dul. MAMAIA

7.

I.G. DUCA

8.

MIRCEA CEL BĂTRÂN

9.

ELIBERĂRII + CARAGIALE

10.

BABA NOVAC

11.

MIHAI VITEAZU

12.

ŞOS. DIN VII

13.

LILIACULUI

14.

HATMAN ARBORE

15.

PANDURULUI

17.

MEŞTERUL MANOLE

18.

VÎRFUL CU DOR

22.

CARAIMAN

23.

TEPEŞ VODĂ

25.

BRIZEI

26.

DEZROBIRII + SOVEJA

27.

ALEX. LĂPUŞNEANU 

1 DECEMBRIE 1918

29.

STEFĂNIŢĂ VODĂ

30.

CIŞMELEI

31.

DOBRILĂ EUGENIU

32.

ADAMCLISI

33.

C-TIN BRĂTESCU

34.

CUMPENEI

35.

NICOLAE FILIMON

36.

THEODOR BURADA

37.

INDUSTRIALĂ

38.

CELULOZEI

39.

INTERIOARĂ II

40.

INTERIOARĂ III

42.

PELICANULUI

43.

POPORULUI

47.

NICOLAE IORGA

48.

ION RAŢIU

49.

1 MAI VECHI

52.

UNIRII

53.

ION ROATĂ

Sustragerea de la plata taxei pentru ocuparea domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa cu vehicule, remorci, utilaje destinate lucrărilor de construire, sau neprezentarea documentului prin care se dovedeşte achitarea respectivei taxe constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei cu posibilitatea achitării a jumătate din minim în 48 ore conform O.G. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţie conform alineatului precedent se face de către inspectorii Direcţiei Corp Control din cadrul Primăriei Constanţa şi lucrători de poliţie.

 

 

Anexa 1

 

 

Romania                                                                 AUT. seria               nr.

Judetul Constanta                                           chit. seria             nr.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

 

 

 

 

AUTORIZAŢIE DE OCUPARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA

 

 

PENTRU VEHICULE, REMORCI ŞI UTILAJE DESTINATE LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE

 

 

Nr. de înmatriculare __________________

 

Categorie vehicul ____________________

 

Eliberată la data _____________ ora _____

 

Valabilă de la data _____________ ora ____ până la data _____________ ora ____

 

Locaţia ___________________________

 

Valoare taxă _______________________

 

 

 

Prezentul document este valabil numai în original cu schiţa amplasamentului vizată de Poliţia Rutieră.

Este obligatoriu  a se prezenta la control.

Valabilă în municipiul Constanţa, exclusiv staţiunea Mamaia în perioada sezonului estival.

 

                                                                       

 

 

 

Director executiv,

 

 

 

 

 

 

Anexa 2

 

 

DOMNULE PRIMAR

 

 

 

 

Subsemnatul (S.C.) _____________________________________ domiciliat (cu sediul) în _________________, str._______________________, nr.__________ vă rog să aprobaţi ocuparea domeniului public în suprafaţă de _______ mp, cu vehiculul _________________ cu numărul de înmatriculare ________________ în perioada ____________________________ la adresa ___________________________.

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:

-schiţa de amplasare a mijloacelor de semnalizare a devierii traficului pietonal şi rutier 

-avizul SERVICIUL POLIŢIEI RUTIERE CONSTANŢA, BIROUL SIGURANŢEI CIRCULAŢIEI PENTRU MEDIUL URBAN.

 

DATA,

 

 

                                                                                    SEMNĂTURA,

 

 

 

 

CĂTRE DOMNUL PRIMAR AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA

 

 

7. ANEXA 5 – TAXE PENTRU ACTIVITĂŢI DE SERVICII PUBLICE

·  După alineatul 6 al art. 8 prevăzut la punctul 3 (taxă rezervare loc parcare) se introduce alineatul 7 cu următorul conţinut:

(7) Pentru locurile de parcare rezervate ce nu pot fi folosite din cauza executării unor lucrări pe domeniul public se poate solicita contravaloarea taxei aferente perioadei nefolosite. În acest sens solicitantul va depune o cerere, însoţită de documente justificative emise de executantul lucrărilor. Demontarea indicatorului înainte de începerea lucrărilor şi remontarea acestuia după finalizarea acestora  se vor executa de către beneficiarul locului rezervat

8. ANEXA 8 – TAXE ADMINISTRATE DE CĂTRE DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI ORGANIZARE EVENIMENTE

·  Titulatura punctului 3 – Taxe pentru transport persoane sau bunuri în regim taxi – se modifică şi se va numi “Taxe pentru transport persoane sau bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere”

·  Literele A-F se elimină.

·  Se introduc subpunctele 3.1, 3.2 şi 3.3 cu următorul conţinut:

3.1 Taxe pentru transport persoane sau bunuri în regim de taxi

A. Taxa pentru eliberarea “autorizaţiei pentru transport persoane/bunuri în regim de taxi” în conformitate cu art. 16 din Regulamentul privind organizarea şi executarea transportului de persoane şi bunuri în regim de taxi pe raza Municipiului Constanţa din H.C.L.M. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, cu modificările şi completările ulterioare, este în valoare de 500 lei pentru toţi solicitanţii.

Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de catre solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanţa din cadrul Centrului de Informare Cetăţeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr. 25 – 27, cât şi prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanţa deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa.

Taxa constituie venit cu destinaţie specială şi se utilizează pentru amenajarea şi întreţinerea locurilor de aşteptare (staţii taxi), completarea şi refacerea sistemului de semnalizare rutieră (marcaje, indicatoare rutiere şi lucrări de semaforizare), precum şi pentru lucrări de întreţinere a reţelei stradale.

B. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei taxi şi vizarea anuală a acesteia este de 100 lei, în conformitate cu art. 16 din Regulamentul privind organizarea şi executarea transportului de persoane şi bunuri în regim de taxi pe raza Municipiului Constanţa din H.C.L.M. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, cu modificările şi completările ulterioare.

Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de catre solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanţa din cadrul Centrului de Informare Cetăţeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr. 25 – 27, cât şi prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanţa deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa.

Taxa constituie venit cu destinaţie specială şi se utilizează pentru amenajarea şi întreţinerea locurilor de aşteptare (staţii taxi), completarea şi refacerea sistemului de semnalizare rutieră (marcaje, indicatoare rutiere şi lucrări de semaforizare), precum şi pentru lucrări de întreţinere a reţelei stradale.

3.2. Taxe pentru transport persoane în regim de închiriere

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de transport în regim de închiriere este în valoare de 500 lei, în conformitate cu art. 5 alin. 1 din „Regulamentul privind organizarea şi executarea transportului în regim de închiriere pe raza Municipiului Constanţa” din H.C.L.M. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, cu modificările şi completările ulterioare.

Taxa pentru emiterea unei copii conforme şi vizarea ei anuală este în valoare de 100 lei în conformitate cu art. 5 alin. 2 din „Regulamentul privind organizarea şi executarea transportului în regim de închiriere pe raza Municipiului Constanţa” din H.C.L.M. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, cu modificările şi completările ulterioare.

Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de catre solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanţa din cadrul Centrului de Informare Cetăţeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr.25 – 27, cât şi prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanţa deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa.

3.3 Taxe pentru activitatea pe dispecerat taxi

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de dispecerat taxi este în valoare de 500 de lei,  în conformitate cu art.4 alin.1 din „Regulamentul privind organizarea şi executarea activităţii de dispecerat taxi pe raza Municipiului Constanţa” din HCLM 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, cu modificările şi completările ulterioare.

Taxa pentru vizarea anuală a autorizaţiei de dispecerat taxi este de 500 de lei, în conformitate cu art.4 alin.2 din „Regulamentul privind organizarea şi executarea activităţii de dispecerat taxi pe raza Municipiului Constanţa” din HCLM 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată şi completată ulterior.

Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local si Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanţa din cadrul Centrului de Informare Cetăţeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr.25 – 27, cât şi prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanţa deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa.

Documentele necesare eliberării, respectiv vizării autorizaţiilor sus amintite, modelele  acestor autorizaţii, precum şi contravenţiile şi amenzile aplicate sunt cele prevăzute în H.C.L.M. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, cu modificările şi completările ulterioare.

Baza legală pentru instituirea acestor  taxe o constituie Legea 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi HCLM 464/2003 privind transportul de persoane/bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere modificată şi completată prin H.C.L.M. 148/2008.

9. ANEXA 11 – TAXE DE TIMBRU

·  Punctul 1 – Taxe judiciare de timbru – se elimină.

·  Punctul 2 – Taxe extrajudiciare de timbru – se renumerotează şi devine punctul 1.

10. ANEXA 12 – REGULAMENT DE ADOPTARE A TAXELOR SPECIALE

·  Subpunctul 4.5 se modifică şi va avea următorul conţinut:

4.5 Taxe pentru transport persoane sau bunuri în regim taxi constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea finanţării activităţii Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente, respectiv pentru desfăşurarea de către acesta a următoarelor activităţi:

- eliberare autorizaţie transport persoane sau bunuri în regim taxi;

- eliberare şi vizare anuală a autorizaţiei taxi.

Aceste activităţi se desfăşoară în conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, cu modificările şi completările ulterioare.

Contravaloarea taxelor poate fi  achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanţa din cadrul Centrului de Informare Cetăţeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr. 25 - 27, cât şi prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanţa deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa.

Achitarea contravalorii acestor taxe de către solicitanţii care urmează a desfăşura activitate de transport bunuri în regim taxi nu îi exonerează pe aceştia de la obligaţia plăţii taxei pentru folosirea tramei stradale.

Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L.M. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanţa.

Serviciul se prestează în mod direct prin personalul angajat al Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente în ceea ce priveşte autorizarea solicitanţilor, iar prestarea activităţii de amenajare a spaţiilor destinate staţionării taximetrelor şi inscripţionarea exterioară a autovehiculelor se face prin delegare pe bază de licitaţie publică.

Taxele achitate se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate pentru cheltuielile generate de întreţinerea şi funcţionarea Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente, precum şi pentru amenajarea şi întreţinerea locurilor de aşteptare (staţii taxi), completarea şi refacerea sistemului de semnalizare rutieră (marcaje, indicatoare rutiere şi lucrări de semaforizare), precum şi pentru lucrări de întreţinere a reţelei stradale, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

ART. 2

Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire şi spre ştiinţă Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată de _____ consilieri din _____ membri.

 

 

 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

  MARCELA ENACHE

 

 

CONSTANŢA

NR. _______ / _________________