TAXE ADMINISTRATE DE CĂTRE DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI ORGANIZARE EVENIMENTE

 

1. TAXE PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE NU EXISTĂ OBLIGAŢIA ÎNMATRICULĂRII

Sunt fundamentate de necesitatea menţinerii în stare de funcţionare a arterelor rutiere din Municipiul Constanţa şi se aplică tuturor vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării, fiind stabilite pentru înregistrarea vehiculelor şi eliberarea certificatelor de înregistrare, astfel:

A. Taxă „de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia  înmatriculării” este conformă cu prevederile H.C.L. nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării şi este stabilită în funcţie de tonaj, astfel:

-             23 lei pentru vehicule cu masa autorizată până la 750 kg.;

-      46 lei pentru vehicule cu masa autorizată cuprinsă între 750–3500 kg.;

-             91 lei pentru vehicule cu masa autorizată mai mare de 3500 kg.

Taxa constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea finanţării activităţii de înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării.

B. Taxa „eliberare certificat de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării” este conformă cu prevederile H.C.L. nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării şi este de 49 lei.

Taxa constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea acoperirii costului legat de eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării.

Contravaloarea taxelor poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei municipiului Constanţa din cadrul Centrului de Informare Cetăţeni cu sediul în bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C – incinta City Mall – Sky Level, cât şi prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanţa deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa.

Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Pentru înregistrarea vehiculelor solicitantul va înainta Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din Direcţia Relaţii Internaţionale cu sediul în Piaţa Ovidiu nr. 9 o cerere tip, conform modelului, conform model lit. „E” din prezentul capitol, la care va anexa documentele enumerate în conţinutul acesteia.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea certificatului de înregistrare solicitantului i se va elibera certificatul de înregistrare conform modelului prevăzut la lit. „D” din prezentul capitol de către reprezentantul Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente.

Programul de primire a cererilor şi eliberare a certificatelor de înregistrare este zilnic între orele 0900 – 1200 şi 1300 – 1500.

Proprietarii vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării sunt obligaţi să respecte prevederile art. 2, 3, 5, 8, 9,12 şi 14 din Regulamentul privind înregistrarea şi ţinerea evidenţei vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării aprobat prin H.C.L. nr. 509/2003.


C. Faptele care constituie contravenţie se vor sancţiona conform prevederilor H.C.L. nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării, modificată prin H.C.L. nr. 451/2006.

D. Modelul certificatului de înregistrare vehicule pentru care nu există obligaţia înmatriculării

 

 

 

E. Model cerere tip pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării şi lista care se anexează la aceasta cu datele minime ce aparţin vehiculelor cărora se solicită eliberarea certificatului de înregistrare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERERE

PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE

NU EXISTĂ OBLIGAŢIA ÎNMATRICULĂRII

 

Subsemnatul ______________________________________________, domiciliat în _______________________, str. ___________________________ nr. __________ bl. ________, ap._____, telefon ______________ , posesor al C.I. (B.I.) seria ______

nr. ____________, eliberat de către ______________________________, la data de ______________, reprezentant al S.C. ___________________________, cu sediul în ______________, str.___________________________, nr. ________, bl. _____, ap.______CF__________

telefon _________________, solicit înregistrarea vehiculelor enumerate în lista anexată.

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

 

1)       copie după actul de proprietate al vehiculului;

2)       copie după cartea de identitate a vehiculului, după certificatul de omologare eliberat de R.A.R. sau notă eliberată de către R.A.R. privind omologarea;

3)       copie după actul de identitate (persoană fizică) sau după certificatul de înregistrare la registrul comerţului (persoană juridică);

4)       dovada achitării impozitului la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa

5)       copie a dovezii de plată a taxei de înregistrare;

6)       copie a dovezii de plată a contravalorii certificatului de înregistrare;

7)       copie a dovezii de plată a contravalorii plăcuţelor cu numere de înregistrare;

 

Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere.

 

DATA_____________                                                                       SEMNĂTURA

 

 

Listă

cu vehiculele pentru care se solicită înregistrarea

 

Nr. crt.

Tipul de vehicul (marca - categoria)

Serie motor/serie şasiu

Serie şi număr act proprietate

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

Semnătura (ştampilă)

 

 

 

2. TAXĂ PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI CAP DE LINIE/PUNCTE DE ÎMBARCARE, DEBARCARE ŞI A AVIZULUI DE TRASEU/LICENŢEI DE TRASEU PRIN CURSE REGULATE SPECIALE

Este fundamentată de necesitatea menţinerii în stare de funcţionare a arterelor rutiere din municipiul Constanţa şi se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice (operatori de transport) care solicită eliberarea unui aviz necesar accesului în Municipiul Constanţa a autovehiculelor care execută serviciul public de transport de călători judeţean, interjudeţean şi internaţional, precum şi celor care execută serviciul special de transport de călători, astfel:

A. Taxa „eliberare aviz cap de linie/puncte de îmbarcare,debarcare şi aviz de traseu/licenţă de traseu prin curse regulate speciale” este în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 din H.C.L. nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport public local de călători şi se aplică persoanelor juridice şi fizice (operatorilor de transport) şi este de 236 lei/aviz;

Durata de valabilitate a avizului este de un an de la data eliberării.

B. Condiţiile care, în conformitate cu prevederile art. 10, alin 2 şi art. 11, alin. 2 din H.C.L. nr. 44/2004, trebuie respectate pe toată durata de valabilitate a avizului sunt:

a)  Transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele nominalizate în prezentul aviz şi posesoare a autorizaţiilor de circulaţie pe trama stradală în original şi valabile la data efectuării acestuia;

b)  Oprirea autovehiculelor pentru urcarea şi coborârea călătorilor se va realiza numai în staţiile care au fost nominalizate în cadrul avizului.

Neîndeplinirea uneia din condiţiile mai sus menţionate atrage anularea acestuia şi sancţionarea conform prevederilor legale.

Contravaloarea taxelor poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanţa din cadrul Centrului de Informare Cetăţeni cu sediul în bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C – incinta City Mall – Sky Level, cât şi prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanţa deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa.

Taxele constituie venit cu destinaţie specială fiind instituită în vederea menţinerii în stare de funcţionare a reţelei stradale de pe domeniul public al Municipiul Constanţa.

Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Pentru eliberarea „avizului cap de linie/puncte de îmbarcare,debarcare şi aviz de traseu/licenţă de traseu prin curse regulate speciale” solicitantul va înainta Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din Direcţia Relaţii Internaţionale cu sediul în Piaţa Ovidiu nr. 9 următoarele documente:

- Cerere tip;

- Copie după licenţa de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

- Copie după copia conformă a licenţei de transport pentru fiecare autovehicul care urmează să transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

- Copie certificat înregistrare la Registrul Comerţului;

- Copie după licenţa de traseu (numai pentru cei care solicită aviz cap de linie/puncte de îmbarcare,debarcare);

- Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu/licenţei de traseu prin curse regulate speciale în original şi copie;

- Plan situaţie traseu solicitat;

- Dovada achitării contravalorii avizului de traseu sau avizului cap de linie.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea „avizului cap de linie/puncte îmbarcare, debarcare şi aviz de traseu/licenţă de traseu prin curse regulate speciale” solicitantului i se vor elibera aceste avize conform model alin. Elit. „a” şi „b” din prezentul capitol de către reprezentantul Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente.

Programul de primire a cererilor şi eliberare a certificatelor de înregistrare este zilnic între orele 0900 -1200 şi 1300 – 1500.

C.  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. următoarele fapte:

a) executarea serviciului public de transport judeţean, interjudeţean sau internaţional de călători pe raza administrativă a municipiului Constanţa fără „aviz cap de linie/puncte îmbarcare, debarcare” valabil la data efectuării transportului;

b) executarea serviciului  public de transport local de călători pe raza administrativă a municipiului Constanţa fără „aviz de traseu/licenţă de traseu prin curse regulate speciale”, valabil(ă) la data efectuării transportului;

c) executarea serviciului public de transport local, judeţean, interjudeţean sau internaţional pe raza administrativă a municipiului Constanţa cu  autovehicule  nenominalizate în „avizul cap de linie/puncte de îmbarcare,debarcare şi avizul de traseu/licenţa de traseu prin curse regulate speciale” deţinute şi valabile la data efectuării transportului.

Contravenţiile prevăzute la alin. C din prezentul capitol se sancţionează de către inspectorii Direcţiei Poliţia Locală şi împuterniciţii primarului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

D. Faptele care constituie contravenţie se vor sancţiona potrivit prevederilor H.C.L. nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport public local de călători.

Se exceptează de la plata taxei pentru eliberarea avizului de traseu traseu:

  a) vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale;

  b) vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor;

 c) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă;

 d) vehiculele deţinute de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate în Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 e) autovehiculele care aparţin Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa,    

 f) autovehiculele care circulă pe traseele pentru tranzit (bd. Aurel Vlaicu de la intersecţia cu bd. Tomis până la intersecţia cu şos. Mangaliei; şos. Mangaliei de intersecţia cu bd. Aurel Vlaicu până la ieşirea din municipiu; Bd. I.C. Brătianu de la intersecţia cu str. Pasajului (pod I.P.M.C.) până la ieşirea din municipiu spre “Valu lui Traian”; str. Pasajului de la intersecţia cu bd. I.C. Brătianu până la intersecţia cu bd. Aurel Vlaicu.)

 

E. Model avize

 

a) aviz pentru cap linie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


b) aviz de traseu

 

România

JudeŢul ConstanŢa

PrimĂria Municipiului ConstanŢa

DIRECTIA RELATII INTERNATIONALE SI ORGANIZARE EVENIMENTE

 

AVIZ TRASEU

 

Prezentul aviz se eliberează ___________________________________________ pe baza documentaţiei înregistrată cu nr. ______________ pentru traseul __________________________________________________________________________________________________________________________________________________pe care vor avea acces autovehiculele cu numere de înmatriculare _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

Pe toata durata valabilităţii acestuia vor fi respectate următoarele condiţii:

4 Transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele nominalizate în prezentul aviz şi posesoare a autorizaţiilor de circulaţie pe trama stradală în original şi valabile la data efectuării acestuia;

4 Staţionarea autovehiculelor se va realiza numai în capul de linie nominalizat în prezentul aviz;

4 Deplasarea autovehiculelor care execută serviciul de transport public de călători se va realiza numai pe traseul _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

4 Pe traseu vor fi realizate opriri pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor numai în următoarele staţii: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prezentul aviz este valabil în perioada ____________________________________________.

Nerespectarea condiţiilor menţionate atrage anularea prezentului aviz şi se va sancţiona conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru eliberarea prezentului aviz s-a încasat suma de _______________ lei cu chitanţa nr. _____________________, conform H.C.L.M. nr. _______/___________.

 

DIRECTOR                                                                                            ŞEF SERVICIU,

L.S.

 

Seria _______ nr. ______________.

 

Multiplicarea sau falsificarea prezentului document se pedepseşte în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

 

 

 

 

 

c)  licenţă de traseu

- Faţă-

 

- Verso-

 

d)  aviz pentru puncte de îmbarcare/debarcare

AVIZ

          PENTRU PUNCTE DE ÎMBARCARE / DEBARCARE

 

Prezentul aviz se eliberează ________________________________________ pe baza documentaţiei înregistrată cu nr. ______________ pentru îmbarcarea / debarcarea  în municipiul Constanţa a autovehiculelor cu numerele de înmatriculare __________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________în următoarele puncte de îmbarcare / debarcare _____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Pe toata durata valabilităţii acestuia vor fi respectate următoarele condiţii:

4 transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele nominalizate în prezentul aviz şi posesoare a autorizaţiilor de circulaţie pe trama stradală în original şi valabile la data efectuării acestuia;

4 Deplasarea autovehiculelor care execută serviciul de transport public de călători se va executa numai pe traseul __________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 Pe traseu nu vor fi realizate alte opriri (staţii) pentru coborârea sau urcarea călătorilor.

Prezentul aviz este valabil în perioada _________________________________

Nerespectarea condiţiilor menţionate atrage anularea prezentului aviz şi se va sancţiona conform  prevederilor legale în vigoare.

Pentru eliberarea prezentului aviz s-a încasat suma de _______________ lei cu chitanţa nr. ___________________, conform H.C.L.M. nr. _______ / ___________

 

     DIRECTOR                                                               SEF SERVICIU

L.S.

 

 

Seria _______ nr. ______________

 

Multiplicarea sau falsificarea prezentului document se pedepseşte în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

 

 

 

 

 

 

F. Model cereri:

a) cerere pentru eliberare aviz traseu

 

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE TRASEU

Subsemnatul _______________________________________, domiciliat în _______________________, str. _________________________, nr. __________ bl.________,ap._____, telefon ______________,posesor al C.I. (B.I.) seria____nr.____________, eliberat de către___________________________, la data de ___________, reprezentant al S.C.______________________________, cu sediul în______________, str.______________________, nr.________, bl._____, ap.______ CF __________, telefon ________________, solicit eliberarea avizului de traseu pentru executarea transportului special de călători pe traseul : ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Îmbarcarea şi debarcarea călătorilor se va realiza în staţiile dispuse în următoarele locaţii: __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Transportul va fi executat începând cu ora …… …., până la ora …………

Transportul va fi executat cu următoarele autovehicule:

Nr. crt.

Tipul autovehiculului

Marca

Numărul de înmatriculare

Număr de locuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexez prezentei , în copie , următoarele documente:

1)    Licenţa de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română în original şi copie;

2)    Copia conformă a licenţei de transport pentru fiecare autovehicul care urmează să transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română, în original şi copie;

3)    Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu, în original şi copie;

4)    Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului, în original şi copie;

5)    Plan situaţie traseu solicitat pe care se vor nominaliza distinct capetele de traseu şi toate staţiile;

6)    Copie contract de leasing pentru autovehiculele achiziţionate în leasing;

7)    Copie aviz traseu deţinut anterior.

Documentele vor fi înaintate într-un dosar de încopciat.

DATA_____________                                                 SEMNĂTURA

 

b) cerere pentru eliberarea avizului de cap linie/puncte îmbarcare,debarcare

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI CAP DE LINIE / PUNCTE DE ÎMBARCARE, DEBARCARE

Subsemnatul _______________________________________, domiciliat în _______________________, str. _________________________, nr. __________ bl.________, ap._____, telefon ______________, posesor al C.I. (B.I.) seria____nr.____________, eliberat de către___________________________, la data de ___________, reprezentant al S.C.______________________________, cu sediul în______________, str.______________________, nr.________, bl._____, ap.______ CF __________, telefon _________________, solicit eliberarea avizului de cap traseu / linie pentru executarea transportului public judeţean, interjudeţean, internaţional de călători în capul de linie dispus în locaţia _________________________________. Deplasarea se va realiza pe traseul : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Îmbarcarea şi debarcarea călătorilor se va realiza în staţiile dispuse astfel: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Transportul va fi executat conform programului stabilit în caietul de sarcini eliberat de Autoritatea Rutieră Română.

Transportul va fi executat cu următoarele autovehicule:

Nr. crt.

Tipul autovehiculului

Marca

Numărul de înmatriculare

Număr de locuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

1)    Copie după licenţa de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

2)    Copie conformă a licenţei de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română pentru fiecare autovehicul;

3)    Copie licenţă de traseu si caiet de sarcini;

4)    Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu, în original şi copie;

5)    Copie certificat înregistrare la Registrul Comerţului;

6)    Plan situaţie traseu şi cap linie solicitat;

7)    Copie contract leasing pentru autovehiculele achiziţionate în leasing;

8)     Copie contract folosire (acces) cap linie încheiat cu deţinătorul autogării;

9)     Copie aviz cap linie deţinut anterior.

Documentele le prezint original, iar copiile într-un dosar pentru încopciere.

 

DATA_____________                                                    SEMNĂTURA

c) cerere pentru eliberare licenţă de traseu prin curse regulate speciale

 

CERERE

PENTRU ELIBERAREA LICENŢEI DE TRASEU PRIN CURSE REGULATE SPECIALE

 

Subsemnatul _______________________________________, domiciliat în _______________________, str. _________________________, nr. __________ bl._______, ap._____, telefon_________________, posesor al C.I. (B.I.) seria____nr.____________, eliberat de către___________________________, la data de ___________, reprezentant al S.C.______________________________, cu sediul în______________, str.______________________, nr.________, bl._____, ap.______, CF _______________, telefon _________________, solicit eliberarea avizului de traseu pentru executarea transportului special de călători pe traseul :________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Îmbarcarea şi debarcarea călătorilor se va realiza în staţiile dispuse în următoarele locaţii:

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    

Transportul va fi executat cu următoarele autovehicule:

Nr. crt.

Tipul autovehiculului

Marca

Numărul de înmatriculare

Număr de locuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexez prezentei , in copie , următoarele documente:

8)    Copie după licenţa de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

9)    Copie după copia conformă a licenţei de transport pentru fiecare autovehicul care urmează să transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

10) Contract prestări servicii încheiat de operatorul de transport cu beneficiarul transportului (dacă este cazul) din care să rezulte programul de începere/încheiere a activităţilor şi tabelul cu persoanele transportate vizat de beneficiar;

11) Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu, în original şi copie;

12) Copie certificat înregistrare la Registrul Comerţului;

13) Plan situaţie traseu solicitat şi graficul de circulaţie propus, vizat de beneficiarul transportului;

 

  Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere.

 

 

DATA_____________                                                          SEMNĂTURA

 

 

 

3.1 TAXE PENTRU TRANSPORT PERSOANE SAU BUNURI ÎN REGIM DE TAXI

A. Taxa pentru eliberarea “autorizaţiei pentru transport persoane în regim de taxi” şi “autorizaţiei pentru transport bunuri în regim taxi” în conformitate cu art. 16 din Regulamentul privind organizarea şi executarea transportului de persoane şi bunuri în regim de taxi pe raza municipiului Constanţa din H.C.L. nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, cu modificările şi completările ulterioare, este în valoare de 500 lei pentru toţi solicitanţii.

Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de catre solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanţa din cadrul Centrului de Informare Cetăţeni cu sediul în bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C – incinta City Mall – Sky Level, cât şi prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Constanţa deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa.

Taxa constituie venit cu destinaţie specială şi se utilizează pentru amenajarea şi întreţinerea locurilor de aşteptare (staţii taxi), completarea şi refacerea sistemului de semnalizare rutieră (marcaje, indicatoare rutiere şi lucrări de semaforizare), precum şi pentru lucrări de întreţinere a reţelei stradale.

B. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei taxi este de 100 lei, în conformitate cu art. 16 din Regulamentul privind organizarea şi executarea transportului de persoane şi bunuri în regim de taxi pe raza municipiului Constanţa din H.C.L. nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, cu modificările şi completările ulterioare.

Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de catre solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanţa din cadrul Centrului de Informare Cetăţeni cu sediul în bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C – incinta City Mall – Sky Level, cât şi prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Constanţa deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa.

Taxa constituie venit cu destinaţie specială şi se utilizează pentru amenajarea şi întreţinerea locurilor de aşteptare (staţii taxi), completarea şi refacerea sistemului de semnalizare rutieră (marcaje, indicatoare rutiere şi lucrări de semaforizare), precum şi pentru lucrări de întreţinere a reţelei stradale.

3.2. TAXE PENTRU TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE

Taxa pentru eliberarea „autorizaţiei de transport în regim de închiriere” este în valoare de 500 lei, în conformitate cu art. 4 alin. 1 din „Regulamentul privind organizarea şi executarea transportului în regim de închiriere pe raza municipiului Constanţa” din H.C.L.M. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, cu modificările şi completările ulterioare.

Taxa pentru emiterea unei copii conforme şi vizarea ei anuală este în valoare de 100 lei în conformitate cu art. 4 alin. 2 din „Regulamentul privind organizarea şi executarea transportului în regim de închiriere pe raza municipiului Constanţa” din H.C.L.M. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, cu modificările şi completările ulterioare.

Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanţa din cadrul Centrului de Informare Cetăţeni cu sediul în bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C – incinta City Mall – Sky Level, cât şi prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanţa deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa.

 

3.3 TAXE PENTRU ACTIVITATEA PE DISPECERAT TAXI

Taxa pentru eliberarea „autorizaţiei de dispecerat taxi” este în valoare de 500 lei,  în conformitate cu art.4 alin.1 din „Regulamentul privind organizarea şi executarea activităţii de dispecerat taxi pe raza Municipiului Constanţa” din H.C.L. nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, cu modificările şi completările ulterioare.

Taxa pentru vizarea anuală a autorizaţiei de dispecerat taxi este de 500 lei, în conformitate cu art. 4 alin.2 din „Regulamentul privind organizarea şi executarea activităţii de dispecerat taxi pe raza Municipiului Constanţa” din H.C.L. nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată şi completată ulterior.

Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local si Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanţa din cadrul Centrului de Informare Cetăţeni cu sediul în bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C – incinta City Mall – Sky Level, cât şi prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanţa deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa.

 

 

3.4.  Modele autorizaţii şi cereri

 a) autorizaţie pentru transport persoane /bunuri în regim taxi;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 b) autorizaţie de transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Modele cereri:

 

c) cerere pentru eliberarea autorizaţiei de transport

 

CERERE

PENTRU ELIBERAREA

AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT

PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI

 

Subsemnatul ___________________________________________________________, domiciliat în _______________________, str. _________________________, nr. __________ bl.________ , ap._____ , telefon ______________ ,posesor al C.I. (B.I.) seria____

nr.____________ ,eliberat de către___________________________ , la data de ___________, reprezentant al S.C.______________________________ , cu sediul în______________ , str.________________ , nr.________ , bl._____ , ap.______

telefon_________________ , solicit eliberarea autorizaţiei  transport persoane sau bunuri în regim de taxi.

          Anexez prezentei , in copie , următoarele documente:

o    buletin/carte de identitate taximetrist independent sau administrator;

o    autorizaţie pentru executarea unei activităţi economice în cazul taximetristului independent;

o    contractul individuale de muncă al persoanei desemnate, vizat de DMMPS Constanţa;

o    copie a certificatului de inregistrare ca transportator şi certificatul constatator, eliberate de registrul comerţului;

o    copie a certificatului de competenţă profesională a persoanei desemnate, în cazul asociaţiei familiale sau persoanei juridice, ori copie de pe atestatul profesional al taximetristului, în cazul persoanei fizice;

o    contractul de munca pentru persoana desemnată;

o    cazierul judiciar al persoanei desemnate, în cazul asociaţiei familiale sau persoanei juridice;

o    avizul medico psihologic al persoanei desemnate, în cazul asociaţiei familiale, sau al taximetristului, în cazul persoanei fizice;

o    cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator ecomomic în activitate;

o    declaraţie pe propria răspundere a transportatorului, dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii de a executa şi motivul acestora;

o    declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiul de parcare pentru autovehiculele taxi;

o    declaraţie pe propria răspundere a transportatorului ca deţine autovehiculele necesare sau are capacitatea financiară de a le deţine, sau dovada deţinerii acestora.”

 

 

DATA_____________                                           SEMNĂTURA

 

 

 
 


  d) cerere pentru eliberarea autorizaţiei taxi

 

 

CERERE

PENTRU ELIBERAREA  AUTORIZAŢIEI TAXI

 

 

         Subsemnatul _______________________________________, domiciliat în _______________________, str. _________________________, nr. __________ bl.________ ,ap._____ , telefon ______________ ,posesor al C.I. (B.I.) seria____

nr.____________ ,eliberat de către___________________________ , la data de ___________, reprezentant al S.C.______________________________ , cu sediul în______________ , str.________________ , nr.________ , bl._____ , ap.______

telefon_________________ , solicit eliberarea taxi pentru autovehiculul marca ____________,  înmatriculat cu nr. ________________________  .

          Anexez prezentei , in copie , următoarele documente:

 

-          certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului;

-           contractul de leasing, unde este cazul

-          certificatul de agreare emis de RAR;

-           declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriilor de departajare sau dovada îndeplinirii acestor criterii;

-          declaraţia pe proprie răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea şi dispeceratul la care este arondat transportatorul autorizat, sau contracul încheiat cu un dispecer şi ultima chitanţă de plată a acestuia;

-          dovada fiscalizării aparatului de taxat;

-          asigurarea pasagerilor şi bagajelor;

-          contracte de muncă pentru conducatorii auto angajaţi, în numar cel puţin egal cu numărul de autorizaţii taxi obţinute;

-          atestatele profesionale ale conducătorilor auto;

-          certificat fiscal eliberat de Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanta”.

 

 

 

 

 

           DATA_____________                                           SEMNĂTURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) cerere pentru viză autorizaţiei

 

CERERE VIZA AUTORIZATIE TAXI

 

 

Subsemnatul ______________________________________________  domiciliat in
C-ta, str._____________________________ , nr._______ , bl._______ , ap. _____ , tel.____________________ , posesor al b.i./ c.i. seria _________ , nr._________ , eliberat de Pol. Mun. C-ta, reprezentant al s.c. __________________________ s.r.l., cu sediul in __________________ ,str.__________________________ , nr._______ , bl._____ , ap.____ ,tel.___________________ ,  solicit vizarea autorizatiei taxi cu  nr.________ / ______ / _______ /______ /

pentru autovehiculul inmatriculat cu nr.________________ .

          Anexez prezentei cereri urmatoarele documente :

-          dovada platii taxei de viza

-          autorizatia taxi cu nr._____________

-          carte identitate autovehicul

    -  certificat de agreare

    -  asigurare pasageri si bagaje

    -  ultima chitanta de plata a dispeceratului taxi

    -  certificat fiscal eliberat de Serviciul Public de Impozite si Taxe

    -  certificat de inregistrare de la Camera de Comert

    - contractul de munca al conducatorului auto si al coordonatorului

    - atestatul profesional al conducatorului auto si al coordonatorului

   

 

 

          Data                                                               SEMNĂTURA

 

 

 

4. TAXA ELIBERARE AUTORIZAŢIE DE TRANSPORT şi a COPIEI CONFORME A AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT

Este fundamentată de necesitatea menţinerii în stare de funcţionare a arterelor rutiere din Municipiul Constanţa şi se aplică tuturor persoanelor juridice, structurilor din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Constanţa  fără personalitate juridică, persoanelor fizice sau asociaţiilor familiale autorizate să presteze în mod independent următoarele servicii de transport public:

    a) de persoane efectuat cu troleibuze;

    b) de persoane efectuat cu tramvaie;

    d) de mărfuri în regim contractual;

    e) de mărfuri cu tractoare cu remorci sau semiremorci;

    f) de persoane pe cablu;

    g) efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare.

4.1. Taxa „de eliberare, modificare, prelungire şi vizare a autorizaţiei de transport” este, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 82 din 27.02.2008 prind aprobarea regulamentului de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Constanţa, de 200 lei.

Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanţa din cadrul Centrului de Informare Cetăţeni cu sediul în bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C – incinta City Mall – Sky Level, cât şi prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanţa deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa.

Pentru obţinerea „Autorizaţiei de transport” solicitantul va depune, la Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente din Direcţia Relaţii Internaţionale cu sediul în Piaţa Ovidiu nr. 9, o cerere tip, conform model alin.(4.4) lit. a),b) şi c) din prezentul capitol, la care va anexa următoarele documente:

    a) copie a certificatului de înmatriculare şi a certificatului constatator emise de oficiul registrului comerţului;

    b) declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind perioadele în care a mai executat transport public local, menţionându-se cazurile de interdicţie sau de suspendare a efectuării serviciului respectiv;

    c) cazierul judiciar al persoanei desemnate, în original, din care să reiasă că nu a săvârşit fapte penale privind infracţiuni de natură comercială, de nerespectare a condiţiilor de plată şi angajare a personalului, precum şi de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;

    d) declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, prin care se menţionează mijloacele de transport pe care doreşte să le utilizeze în executarea serviciului de transport public local şi dacă acestea sunt sau vor fi deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing;

    e) declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind baza materială pe care o deţine în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care să asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul respectiv;

    f) declaraţie pe propria răspundere pentru persoanele juridice, în original, semnată de conducătorul unităţii şi ştampilată, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentaţiei;

    g) scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentaţiei;

    h) copie a certificatului de competenţă profesională a persoanei desemnate.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea „Autorizaţiei de transport” solicitantului i se va elibera de către reprezentantul Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente o autorizaţie o autorizaţie   conform model alin. (4.5) din prezentul capitol.

Începând cu anul al II-lea de valabilitate a autorizaţiei în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 82/2008, Primăria Municipiului Constanţa percepe un tarif anual de monitorizare a autorizaţiei egal cu valoare tarifului pentru acordare acesteia.

 Programul de primire a cererilor şi eliberare a autorizaţiilor este zilnic între orele 09.00 -12.00 şi 13.00 – 15.00.

4.2.  Taxa „de eliberare a copiei conforme a autorizaţiei de transport” este, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 374 din 23.07.2009 prind modificarea H.C.L. nr. 82 din 27.02.2008 privind aprobarea regulamentului de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Constanţa, de 200 lei.

Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanţa din cadrul Centrului de Informare Cetăţeni cu sediul în bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C – incinta City Mall – Sky Level, cât şi prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanţa deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa.

Pentru obţinerea copiei conforme a autorizaţiei de transport în domeniul serviciilor de transport public local în municipiul Constanţa, operatorul de transport rutier trebuie să prezinte un dosar care va cuprinde:

a)        cererea tip - conform model alin. (4.4) lit. d);

b)        În original şi copie certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate ale autovehiculului pentru care se solicită eliberarea copiei conforme a autorizaţiei de transport în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Constanţa;

c)        În original şi copie contractul de leasing în cazul în care vehiculul este utilizat în baza unui asemenea contract;

d)        Copie a „autorizaţiei de transport”

Modelul copiei conforme a autorizaţiei de transport în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Constanţa este conform model alin. (4.6) prezentul capitol.

 Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente percepe un tarif de 200 lei pentru fiecare exemplar eliberat.

4.3. Contravenţii şi sancţiuni:

        a) Constituie contravenţie efectuarea oricărui tip de serviciu public de transport nominalizat în alin. 4 lit. a,b,c,d,e,f şi g, din prezentul capitol fără a deţine „autorizaţie de transport” valabilă la data efectuării transportului şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

       b) Constituie contravenţie efectuarea cu autovehicule a oricărui tip de serviciu public de transport nominalizat în alin. 4, lit. a,b,c,d,e,f şi g” din prezentul capitol fără deţinerea la bordul acestora a „copiei conforme a autorizaţiei de transport”, valabilă la data efectuării transportului şi sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

Contravenţiile prevăzute la alin. 4.3. din prezentul capitol se sancţionează de către inspectorii Direcţiei Poliţia Locală şi împuterniciţii primarului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

   

   4.4. Modele cereri:

   a) cerere pentru acordarea autorizaţiei de transport:

CERERE

pentru acordarea autorizaţiei de transport

 

                Către

 

                         Primăria Municipiului Constanţa

 

    Subsemnatul ...................................................................................(nume şi prenume), în calitate de ..................................................................(persoană desemnată etc.)  la …………………………. ......................................(denumirea persoanei juridice, asociaţiei familiale etc.), cu sediul/domiciliul în ţara ......................................, localitatea …………………….........., str. .......................................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...,  sectorul/judeţul ........................................., telefon ................................, fax ...................., având CUI/CIF/ etc…………………………………, cont ..........................................., deschis la Banca .................................................................................., Sucursala .......................................................,

  vă solicit acordarea autorizaţiei pentru ...............................................................................................

………………………………………………(se menţionează serviciul de transport public local)

           Data ........................                           Numele şi prenumele

                                                       .............................................................

 

                                                                        Semnătura şi ştampila

 

 

b) Cerere pentru modificarea autorizaţiei de transport:

CERERE

pentru modificarea autorizaţiei de transport

 

                    Către

                                 Primăria Municipiului Constanţa

 

    Subsemnatul ..................................................................................(nume şi prenume), în calitate de ..............................(persoană  desemnată etc.) la ......................................................................(denumirea persoanei juridice, asociaţiei  familiale etc.), cu sediul/domiciliul în ţara ..............................................., localitatea …………………..

  ................................., str. ............................................................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap……., sectorul/judeţul ............................................, telefon ......................., fax ......................., având CUI ............................................ vă solicit modificarea Autorizaţiei nr. ..... din ..... şi a copiilor conforme ale acesteia, acordată ................(denumirea titularului de autorizaţie)

  ........................

     Data .................      Numele şi prenumele

                                ......................

                                Semnătura şi ştampila

                              ..........................

 

  c) Cerere pentru prelungirea autorizaţiei de transport:

CERERE

pentru prelungirea autorizaţiei de transport

 

Către

                    Primăria  Municipiului Constanţa

 

    Subsemnatul ...........................................................................(nume şi prenume), în calitate de ………………............(persoană  desemnată etc.) la ......................................................(denumirea persoanei juridice, asociaţiei familiale etc.) , cu sediul/domiciliul în ţara .........................., localitatea

  ...................................., str. ........................................................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...,

  Sectorul / judeţul ......................................., telefon ....................., fax ....................., având CUI ................

  vă solicit prelungirea  Autorizaţiei nr. .............. din ........................................ şi a copiilor conforme

  ale acesteia, al cărei termen de valabilitate expiră la data de ................................. .

 

     Data .................                               Numele şi prenumele

                                                                      ......................

 

                                                          Semnătura şi ştampila

                                                               ..........................

 

 

d) cerere pentru acordarea copiei conforme a autorizaţiei de transport

CERERE

pentru acordarea copiei conforme a autorizaţiei de transport

Către

                    Primăria Municipiului Constanţa

 

    Subsemnatul ...................................................................................(nume şi prenume), în calitate de .........................................................................(persoană desemnată etc.)  la …………………………. ...........................................................(denumirea persoanei juridice, asociaţiei

  familiale etc.), cu sediul/domiciliul în ţara .............................................., localitatea …………………….........., str. ......................................................................................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ..., sectorul/judeţul ........................................., telefon ................................, fax ...................., având CUI/CIF/ etc…………………………………, cont ..........................................., deschis la Banca ..................................................................., Sucursala .......................................................,

  vă solicit acordarea copie conforme a  autorizaţiei de transport pentru  următoarele mijloace de transport …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Anexez la prezenta copiile cărţilor  de identitate ale mijloacelor de transport mai sus menţionate

 

           Data ........................                           Numele şi prenumele

                                                       .............................................................

           Semnătura şi ştampila

                                                       ……………………………….........................

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.5.      Conţinutul-cadru al autorizaţiei de transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.6.      Conţinutul-cadru al copiei conforme a autorizaţiei de transport

 

 

 

     JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANŢA

DIRECTIA RELATII INTERNATIONALE SI ORGANIZARE EVENIMENTE

SERVICIUL TRANSPORT LOCAL ŞI ORGANIZARE EVENIMENTE

 

COPIE CONFORMĂ    nr. ………

a autorizaţiei nr. …….. din ……………. pentru activităţi de

transport în domeniul serviciului public de transport ……………………….

 

 

 

Prezenta copie conformă a autorizaţiei nr. ……….din …………. este eliberată societăţii / persoanei fizice autorizate  …………………………………….. pentru a efectua  cu autovehiculul special înmatriculat cu numărul  ……………………… serviciul public de transport  ………………………………..

 

Copia conformă a autorizaţiei pentru efectuarea  serviciului public de transport ……………………… este valabilă de la data de ……………………… până la data de ………………………..

 

 

Observaţii:

 

Emisă în: CONSTANTA  la  data de ……………………….

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. TAXA FOLOSIRE TRAMĂ STRADALĂ DE CĂTRE AUTOVEHICULELE DE TRANSPORT PERSOANE ÎN COMUN PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 283 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, fiind fundamentată de necesitatea utilizării reţelei de drumuri ce se află în administrarea municipalităţii şi pentru contracararea efectelor nedorite ale tranzitării oraşului de către autovehiculele de transport persoane, respectiv deteriorarea covorului asfaltic, poluarea, etc.

 

1. Circulaţia unui autovehicul care execută serviciul public de transport călători pe trama stradală a Municipiului Constanţa se realizează numai pe baza „autorizaţiei de circulaţie pe trama stradală a Municipiului Constanţa” în cadrul căreia a fost nominalizat sau cu autorizaţie în convenţie, aflată în original la bordul acestuia şi valabilă la data efectuării transportului. Autorizaţia se eliberează ca urmare a prezentării dovezii de achitare a contravalorii taxei de folosire a tramei stradale .

Taxa de folosire a tramei stradale este în funcţie de capacitatea autovehiculului şi este de:

Capacitate autovehicul

Lei / lună / auto

Până la 8 locuri

87

Cu 9 – 20 locuri

130

Peste 20 locuri

189

Convenţie tarif maxim + 25% din tariful maxim

238

Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi  achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanţa din cadrul Centrului de Informare Cetăţeni cu sediul bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C – incinta City Mall – Sky Level, cât şi prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanţa deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa.

Pentru obţinerea „Autorizaţiei de circulaţie pe trama stradală a Municipiului Constanţa” solicitantul va depune, la Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente din Direcţia Relaţii Internaţionale cu sediul în Piaţa Ovidiu nr. 9,  o cerere tip, conform model care se regăseşte la Centrul de Informare cetăţeni situat pe bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C – incinta City Mall – Sky Level, la care va anexa documentele precizate în aceasta.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea „Autorizaţiei de circulaţie pe trama stradală a Municipiului Constanţa” solicitantului i se va elibera de către reprezentantul Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente o autorizaţie   conform modelului ce se regăseşte la Centrul de Informare cetăţeni situat pe bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C – incinta City Mall – Sky Level.

Programul de primire a cererilor şi eliberare a autorizaţiilor  este  zilnic între orele 09.00 -12.00 şi 13.00 – 15.00.

2. Sunt exceptate de la plata taxei:

a) vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale;

b) vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor;

c) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă;

d) vehiculele deţinute de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate în Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

e) autovehiculele care aparţin Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa;

f) autovehiculele care circulă pe traseele de transit (Bd. I.C. Brătianu de la intrarea în Municipiul Constanţa până la intersecţia cu str. Pasajului; str. Pasajului de la intersecţia cu bd. I.C. Brătianu până la intersecţia cu bd. Aurel Vlaicu); bd. Aurel Vlaicu de la intersecţia cu str. Pasajului până la intersecţia cu DN 3C (sens giratoriu Real 2).

3. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei. următoarele fapte:

a) circulaţia pe trama stradală a Municipiului Constanţa a autovehiculelor care execută serviciul public de transport călători fără „autorizaţie de circulaţie pe trama stradală a municipiului Constanţa” valabilă la data efectuării transportului;

b) circulaţia pe trama stradală a Municipiului Constanţa a autovehiculului care execută serviciul public de transport călători nenominalizat în cadrul  „autorizaţiei de circulaţie pe trama stradală a Municipiului Constanţa” existentă la bordul autovehiculului, chiar dacă aceasta este valabilă la data efectuării transportului.

Contravenţiile prevăzute la alin. 3 din prezentul capitol se sancţionează de către inspectorii Direcţiei Poliţia Locală şi împuterniciţii primarului în conformitate cu legislaţia în vigoare.

4. Model cerere pentru eliberarea autorizaţiei:

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI DE CIRCULAŢIE

PE TRAMA STRADALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANŢA

 

Subsemnatul _________________________, domiciliat în ___________________, str. _________________________, nr. __________ bl. ________, ap._____, telefon ______________, posesor al BI/CI seria ____, nr. ________, eliberat de Poliţia ___________________________, CNP _________________,  reprezentant al S.C. ______________________________, cu sediul în ________________________, str. ______________________, nr.________, bl._____, ap. ______ CUI __________

telefon nr. _________________, adresă de mail_________________________, solicit eliberarea unui număr de ______ autorizaţii de circulaţie pe trama stradală a municipiului Constanţa nominalizate şi _____ autorizaţii în convenţie. Cele nominalizate vor fi completate  pe numerele de înmatriculare a următoarelor autovehicule:

Nr. crt.

Tipul autovehiculului

Număr înmatriculare

Capacitatea

(număr  locuri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada de valabilitate solicitată: începând cu ____________, până la ___________.

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

-    copie certificat înmatriculare autovehicul;

-    copie după avizul de traseu, cap traseu / linie, puncte de îmbarcare - debarcare;

-    copie a dovezii de plată a taxei de folosire a tramei stradale;

 

Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere.

 

Data ______________                                                                                   Semnătura

 

 

5. Model autorizaţie pentru circulaţia pe trama stradală a Municipiului Constanţa.