ALTE TAXE ADMINISTRATE DE SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ŞI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

 

1. TAXA DE HABITAT

 

Taxa constituie venit cu destinaţie specială, este fundamentată pe necesitatea asigurării curăţeniei municipiului şi se utilizează în scopul asigurării colectării şi transportului reziduurilor menajere din recipienţii proprii sau închiriaţi (containere, europubele, etc.), precum şi pentru depozitarea şi neutralizarea acestora la rampa ecologică Ovidiu.

Taxa de habitat este datorată numai de persoane fizice – locuitori ai Municipiului Constanţa.

Toate persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul administrativ al Municipiului Constanţa, nu plătesc taxa de habitat – dar trebuie să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializaţi pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor produse, precum şi să contracteze şi să efectueze acţiunile necesare de dezinsecţie şi deratizare a sediilor şi punctelor de lucru ori de câte ori este necesar.

Cuantumul taxei este de: 3 lei/lună/persoană

Sunt scutite de la plata taxei de habitat următoarele categorii de contribuabili:

A. veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;

B. persoanele fizice prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.

 C. persoanele care au calitatea de luptători în rezistenţa anticomunistă conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999.

Scutirea de la plata taxei de habitat, se acordă pe bază de cerere, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoana în cauză prezintă actele prin care se atestă încadrarea întruna din categoriile susmenţionate. Copia actului rămâne ca document oficial la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, care îl certifica pentru conformitate.

Scutirea se acordă persoanelor deţinătoare de legitimaţii de veterani de război sau hotărâri care atestă calitatea de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.

Taxa de habitat se stabileşte pe baza declaraţiilor de impunere depuse la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale de către contribuabili, în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricărei modificări în ceea ce priveşte numărul de persoane care locuiesc în imobil.

Declararea se va face pe propria răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în actele publice.

În vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane existente în fiecare apartament, asociaţiile de proprietari au obligaţia să furnizeze, ori de câte ori este nevoie, informaţiile necesare legate de cele menţionate mai sus.

În vederea scăderii de la plata taxei de habitat persoana interesată va depune o cerere la care va anexa documente justificative. Scăderea de la plata taxei de habitat se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se depune cererea.

Impunerea la plata taxei de habitat se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care este menţionată în declaraţie.

Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligaţi să depună declaraţia de impunere, chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau sunt scutiţi de la plata taxei de habitat.

În caz de deces scăderea taxei de habitat se efectuează cu data de întâi a lunii următoare apariţiei acestei situaţii şi necesită depunerea copiei după certificatul de deces.

Taxa de habitat se plăteşte anual în 2 rate egale, respectiv:

a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b) rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv.

În cazul în care termenul de plată a taxei de habitat se împlineşte într-o zi nelucrătoare, plata se consideră în termen dacă se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.

Pentru neplata la termenul scadent a obligaţiei fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 2% calculate pentru fiecare lună sau fracţie de lună. Cuantumul majorărilor de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

Sumele cu titlu de taxă de habitat datorate bugetului local de către persoanele fizice, de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral până la primul termen de plată.

Nedeclararea sau declararea eronată, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 60 lei si 240 lei.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

 

Modelul declaraţiei este următorul.

 

 

 

2. TAXA PENTRU TERENURILE APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA PE CARE SUNT AMPLASATE CONSTRUCŢII CU CARACTER PROVIZORIU, RESPECTIV GARAJE 

 

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 283 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Taxa se datorează pe perioada ocupării efective a domeniului public sau privat al Municipiului Constanţa, de construcţii cu caracter provizoriu – garaje.

Taxa este în cuantum de 13 lei/m2/an.

Taxa pentru garajele de pe arterele de mai jos este de 39 lei/m2/an.


 1. BD. TOMIS
 2.  STR. MIHAI VITEAZU
 3.  STR.TRAIAN
 4.  STR. I.G. DUCA
 5.  BD. ELISABETA
 6.  STR. ŞTEFAN CEL MARE
 7.  BD. 1 MAI
 8.  BD. 1 DEC. 1918
 9.  BD. ALEX. LĂPUŞNEANU
 10.  STR. DEZROBIRII
 11.  BD. FERDINAND
 12.  BD. MAMAIA
 13.  STR. REMUS OPREANU
 14.  STR. BABA NOVAC
 15.  STR. SOVEJA
 16.  STR. ION RAŢIU
 17.  BD. I.C. BRĂTIANU
 18.  STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN
 19.  STR. ELIBERĂRII
 20.  BD. AUREL VLAICU
 21.  STR. DISPENSARULUI
 22.  ŞOS. MANGALIEI
 23.  STR. POPORULUI
 24.  STR. I .L. CARAGIALE
 25.  STR. N. IORGA

 

Modificarea taxei pentru garajele care nu sunt vizibile de pe arterele menţionate mai sus se va face în baza notei de constatare întocmită şi transmisă de către Direcţia Poliţia Locală – Primăria Municipiului Constanţa.

Taxa se va plăti pentru suprafaţa ocupată de construcţia garajului (cu uşile închise) pe baza comunicării primite de la Primăria Municipiului Constanţa – Direcţia Poliţia Locală. Taxa se datorează pe perioada ocupării efective a domeniului public sau privat al Municipiului Constanţa, până la eliberarea suprafeţei ocupate.

Sunt scutite de la plata acestei taxe următoarele categorii de contribuabili:

A. veteranii de război;

B. persoanele fizice Prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile şi completările ulterioare, precum şi în alte legi;

 C. persoanele care au calitatea de luptători în rezistenţa anticomunistă conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999.

Scutirea de la plata taxei se aplică începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.

Pentru a beneficia de scutire, persoanele în cauză trebuie să prezinte copii ale actelor care le atestă încadrarea întruna din categoriile susmentionate, respectiv :

-          legitimaţie pentru veteranii de război;

-          hotărâre pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 şi ai Legii nr. 189/2000;

-          actul de identitate.

Pentru garajele dobândite prin contracte de vânzare–cumpărare, contribuabilii au obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data dobândirii, la agenţia fiscală unde este arondată adresa de domiciliu a contribuabilului.

În cazul în care ultima zi de depunere a documentaţiei pentru luarea în evidenţă este o zi nelucrătoare, se consideră a fi depusă în termen dacă se face în ziua lucrătoare imediat următoare.

Garajele nou dobândite se impun cu data de întâi a lunii următoare celei în care au fost dobândite. Taxa se calculează proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului.

În cazul demolării garajului, Direcţia Poliţie Locală prin Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal are obligaţia să comunice în scris agenţiilor fiscale, în termen de 15 zile, precizând data desfiinţării pentru sistarea de la plată a garajului respectiv. Sistarea de la plata taxei se va opera cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost demolat garajul.

În situaţia demolării garajelor, Direcţia Poliţie Locală prin Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal are obligaţia de a solicita de la Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, situaţia debitelor la taxa de garaj la data demolării, pentru a le putea recupera, în vederea evitării acumulării de debite restante.

Taxa se plăteşte anual în 2 rate egale, respectiv:

a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b) rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;

În cazul în care termenul de plată a taxei de garaj se împlineşte într-o zi nelucrătoare, plata se consideră în termen dacă se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.

Pentru neplata la termenul scadent a obligaţiei fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 2% calculate pentru fiecare lună sau fracţie de lună. Cuantumul majorărilor de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

Declararea cu întârziere sau nedeclararea dobândirii garajului, constituie contravenţie şi se sancţionează cu o amendă între 60 lei şi 240 lei.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea controlului revine Direcţiei Poliţia Locală prin Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal.

Responsabilitatea încasării contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

 

Modelul pentru declaraţia de impunere:

                                                                                                         

 

 

3. TAXA FOLOSIRE TRAMĂ STRADALĂ DE CĂTRE AUTOVEHICULELE CONCEPUTE ŞI CONSTRUITE PENTRU TRANSPORTUL DE MĂRFURI PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANŢA PE STRĂZILE DE TRAFIC UŞOR, MEDIU ŞI GREU

 

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 283 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, fiind fundamentată de necesitatea utilizării reţelei de drumuri ce se află în administrarea municipalităţii şi pentru contracararea efectelor nedorite ale tranzitării oraşului de către autovehiculele concepute şi construite pentru transportul de mărfuri, respectiv deteriorarea covorului asfaltic, poluarea, etc.

Este datorată de persoanele fizice şi juridice care deţin autovehicule concepute şi construite pentru transportul de mărfuri, pentru circulaţia pe străzile prevăzute în prezenta hotărâre.

Este stabilită în funcţie de masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepţia motocicletelor/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepţia motocicletelor, după cum urmează:

a) pentru străzile de trafic uşor şi mediu:

 

Masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepţia motocicletelor/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepţia motocicletelor autovehicule

Lei/luna

Lei/zi

1. Până la 2,5 tone inclusiv

40

4

2. Între 2,5 – 3,5 tone inclusiv

60

6

3. Între 3,5 – 5 tone inclusiv

90

9

 

b) pentru străzile de trafic greu*:

Masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepţia motocicletelor/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepţia motocicletelor

Lei/luna

Lei/zi

1. Între 5 – 10 tone inclusiv

150

15

2. Între 10 - 20 tone inclusiv

300

30

3. Peste 20 tone (inclusiv cap tractor autotrenuri)

600

60

 

Pentru transporturile agabaritice speciale se va aplica taxa corespunzătoare traficului greu de peste 20 tone multiplicată de 3 ori. În cazul transporturilor agabaritice formate din mai multe platforme agabaritice acestea se vor taxa separat.

Vehiculele (remorci, platforme etc.) tractate de autovehiculele de marfă se taxează separat, în funcţie de masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepţia motocicletelor/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepţia motocicletelor.

Sunt exceptate de la plata taxei:

    a) vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale;

    b) vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor;

    c) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă;

    d) vehiculele deţinute de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate în Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

    e) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale;

    f) vehiculele escortate de poliţie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului în interes de stat sau securitate naţională;

    g) autovehiculele care circulă pe traseele de transit (Bd. I.C. Brătianu de la intrarea în Municipiul Constanţa până la intersecţia cu str. Pasajului; str. Pasajului de la intersecţia cu bd. I.C. Brătianu până la intersecţia cu bd. Aurel Vlaicu); bd. Aurel Vlaicu de la intersecţia cu str. Pasajului până la intersecţia cu DN 3C (sens giratoriu Real 2).

Conducătorii autovehiculelor concepute şi construite pentru transportul de mărfuri au obligaţia de a opri la punctele de taxare amplasate pe raza Municipiului Constanţa pentru obţinerea autorizaţiei zilnice. Autorizaţiile lunare se eliberează numai la punctele de încasare amplasate în agenţiile fiscale din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

În vederea eliberării “Autorizaţiei de circulaţie” solicitantul va înainta o cerere tip la care va anexa următoarele: copia certificatului de înmatriculare a societăţii, copia talonului sau a cărţii de identitate a autovehiculului pentru care se urmăreşte obţinerea autorizaţiei şi alte copii ale documentelor legale relevante.

Contravaloarea taxei poate fi achitată prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanţa deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa sau prin numerar la casieriile din cadrul agenţiilor fiscale ale S.P.I.T.V.B.L.

Pentru autorizaţii anuale eliberate până la data de 31.01.2013 pentru perioada 01.01.2013-31.12.2013, solicitantul beneficiază de o reducere de 10% din valoarea taxei rezultate.

Responsabilitatea achitării taxei şi a deţinerii autorizaţiei valabile revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

Prin utilizator se înţelege - persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini.

Fapta de a circula fără a deţine autorizaţie valabilă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 250 lei şi 1.000 lei pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepţia motocicletelor/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepţia motocicletelor cuprinsă între 0-5 tone inclusiv, şi cu amendă între 1.000 lei şi 2.500 lei pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepţia motocicletelor/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepţia motocicletelor peste 5 tone.

Aplicarea sancţiunii nu înlătură obligaţia de plată a taxei.

Contravenţilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului
nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei şi controlului revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

Pentru îmbunătăţirea şi extinderea serviciului de încasare a taxei şi de eliberare a autorizaţiei de circulaţie, Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local poate să negocieze şi să incheie, în condiţiile legii, convenţii cu staţii publice de distribuire a carburanţilor auto în limita unui comision de până la 10% din valoarea sumelor încasate.

Responsabilitatea aplicării sancţiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local şi Direcţiei Poliţia Locală din cadrul Primăriei municipiului Constanţa.

 

* LISTA STRĂZILOR CU TRAFIC GREU DIN MUNICIPIUL CONSTANŢA

 

Nr. Crt.

Denumirea străzii

Lungime carosabil

(Km)

Nr. benzi circ. în secţiune

Lungime totală benzi (Km)

1.

I.C. BRĂTIANU (DN 3)

5

4~6

22

2.

Bdul FERDINAND (DN39)

1.9

4

7.6

3.

Şos. MANGALIEI+1MAI (DN39)

3.8

4~6

19

4.

Bdul AUREL VLAICU (DN2A – CENTURA VEST)

9.1

4

7.6

5.

Bdul TOMIS (DN2A)

4.6

4

18.4

6.

Bdul MAMAIA

11.5

4~6

59

7.

I.G. DUCA

0.8

4

3.2

8.

MIRCEA CEL BĂTRÂN

1.0

4

4

9.

ELIBERĂRII + I.L.CARAGIALE

2.6

4

10.4

10.

BABA NOVAC

2.9

2

5.8

11.

MIHAI VITEAZU

1.0

2

2

12.

ŞOS. DIN VII

0.9

2

1.8

13.

LILIACULUI

1.4

2

2.8

14.

HATMAN ARBORE

0.8

2

1.6

15.

PANDURULUI

0.9

2

1.8

16.

DEMOCRAŢIEI

1.0

2

2

17.

MEŞTERUL MANOLE

1.0

2

2

18.

VÂRFUL CU DOR

1.1

2

2.2

19.

Bdul MARINARILOR

1.0

2

2

20.

Str. VERDE

0.5

2

1

21.

ALBA IULIA

0.4

2

0.8

22.

CARAIMAN

1.9

2

3.8

23.

ŢEPEŞ VODĂ

0.4

2

0.8

24.

PETRU CERCEL

0.2

2

0.4

25.

BRIZEI

0.6

2

1.2

26.

DEZROBIRII + SOVEJA

6.2

4~6

30

27.

ALEX. LĂPUŞNEANU - 1 DECEMBRIE 1918

6.0

4~6

32

28.

PASAJULUI

0.3

2

0.6

29.

ŞTEFĂNIŢĂ VODĂ

1.3

2

2.6

30.

CIŞMELEI

0.7

2

1.4

31.

DOBRILĂ EUGENIU

1

2

2

32.

ADAMCLISI

0.4

2

0.8

33.

C-TIN BRĂTESCU

1

2

2

34.

CUMPENEI

1

2

6

35.

NICOLAE FILIMON

0.9

2

1.8

36.

THEODOR BURADA

0.7

2

1.4

37.

INDUSTRIALĂ

1.5

2

3

38.

CELULOZEI

1.4

2

2.8

39.

INTERIOARĂ II

0.9

2

1.8

40.

INTERIOARĂ III

0.6

2

1.2

41.

PRIMĂVERII

1.0

2

2

42.

PELICANULUI

1.0

2

2

43.

POPORULUI

0.9

2

1.8

44.

FRUNZELOR

1.3

2

2.6

45.

MARAMUREŞ

1.0

2

2

46.

CHILIEI

1.5

2

3

47.

NICOLAE IORGA

1.4

2

2.8

48.

ION RAŢIU

1.5

2

3

49.

I MAI VECHI

1.1

2

2.2

50.

ATELIERELOR

0.5

2

1

51.

DECEBAL

1.1

2

2.2

52.

UNIRII

2.5

2

5

53.

ION ROATĂ

0.5

2

1

54.

RĂSURI

1.1

2

2.2

55.

FULGERULUI

0.9

2

1.8

56.

DUMITRU MARINESCU

0.6

2

1.2

57.

SECERIŞ

0.2

2

0.4

58.

SPĂTAR N. MILESCU

0.6

2

1.2

59.

PARÂNG

0.2

2

0.4

60.

CORBULUI

0.5

2

1

 

 

 

Modelul cererii de acordare a autorizaţiei de circulaţie este următorul:

 

 

 

4. TAXA PENTRU IRIGAŢII SPAŢII VERZI ÎN STAŢIUNEA MAMAIA

 

Taxa constituie venit cu destinaţie specială, şi este fundamentată pe necesitatea întreţinerii spaţiilor verzi din staţiunea Mamaia fiind utilizată pentru asigurarea activităţii de irigat şi implicit întreţinerea spaţiului verde aflat pe domeniul public din staţiunea Mamaia.

Necesitatea taxei de irigat se impune având în vedere că materialul dendrofloricol reprezentat de noua plantaţie de arbori, arbuşti, conifere şi flori anuale, este dependent de udatul la plantare şi frecvenţa zilnică a acestuia, această acţiune influenţând procentul de prindere al plantelor.

Cuantumul taxei este de 31 lei/loc de cazare/an sau 31 lei/fiecare 15 m2 sau fracţiune/an.

Taxa se încasează de la persoanele fizice şi juridice care deţin în proprietate sau folosinţă spaţii de cazare în staţiunea Mamaia, precum şi de la proprietarii spaţiilor de locuit situate în staţiune, după momentul primei dări în folosinţă a acestor spaţii de locuit, respectiv după momentul primei vânzări sau cedări a folosinţei prin închiriere, comodat, administrare, inclusiv folosire în regim hotelier. Proprietarii spaţiilor de cazare nou construite au obligaţia depunerii declaraţiei ori de câte ori pun în folosinţă unul din spaţiile deţinute. În cazul în care spaţiile de cazare sunt administrate de către o altă persoană decât proprietarul (în baza unui contract de închiriere, leasing, asociere în participaţiune, locaţie de gestiune etc.) obligaţia declarării şi a plăţii taxei incumbă celui ce administrează în mod concret facilitatea de cazare.

Documentul în baza căruia se va face impunerea este certificatul de clasificare privitor la numărul de locuri de cazare eliberat de Ministerul Turismului pentru hoteluri şi alte spaţii de cazare, sau, după caz, schiţa cadastrală, sau orice alt document relevant din care să reiasă suprafaţa utilă pentru spaţiile de locuit.

Depunerea declaraţiei şi achitarea taxei pentru deţinătorii de spaţii de cazare se va face până la data de 15.07.2013.

Pentru spaţiile de locuit declaraţia se va depune la dobândirea spaţiului respectiv, iar termenul de plată este data de 15.07 a anului respectiv.

Pentru imobilele dobândite după împlinirea termenului de depunere şi achitare a taxei, respectiv 15 iulie, plata se consideră în termen dacă taxa datorată se plăteşte înăuntrul unui termen de 30 de zile de la dobândire, termen în cadrul căruia contribuabilul are obligaţia să depună declaraţia de impunere pentru noua achiziţie, dar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare a lunii decembrie a anului fiscal respectiv.

În cazul în care contribuabilul a achitat taxa pentru irigaţii spaţii verzi în staţiunea Mamaia şi în cursul aceluiaşi an fiscal înstrăinează imobilul, scăderea se face proporţional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat înstrăinarea şi sfârşitul anului fiscal, luându-se în calcul suma încasată la bugetul local.

Pentru neplata la termenul scadent a obligaţiei fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 2% calculate pentru fiecare lună sau fracţie de lună. Cuantumul majorărilor de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

Constituie contravenţie nedepunerea, depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere sau depunerea declaraţiilor de impunere eronate, şi se sanctionează cu amendă cuprinsă între 240 lei şi 600 lei pentru persoane fizice, respectiv între 960 lei şi 2.400 lei pentru persoane juridice.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei, controlului şi aplicării sancţiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

 

Modelul declaraţiei de impunere pentru persoanele fizice este:

 

Modelul declaraţiei de impunere pentru persoane juridice este:

 

 

5. TAXA ANUALĂ PENTRU FIECARE STAŢIE FIXĂ PENTRU TELEFONIE MOBILĂ

 

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 283 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, fiind fundamentată pe impactul negativ asupra mediului înconjurător generat de staţiile de telefonie mobilă, precum şi de utilizarea domeniului şi infrastructurii publice.

Cuantumul taxei: 3.562 lei/an pentru fiecare amplasament de staţie fixă.

La declararea acestei taxe operatorul de telefonie mobilă va prezenta:

-                     actele societăţii (certificat de înregistrare, cod fiscal);

-                     autorizaţiile de funcţionare eliberate de Inspectoratul General al Comunicaţiilor pentru fiecare amplasament de staţie fixă utilizat de operatorul de telefonie mobilă;

-                     declaraţie pe proprie răspundere privind numărul de amplasamente de staţie fixă pentru telefonie mobilă utilizate pe raza Municipiului Constanţa.

Operatorii de telefonie mobilă vor depune declaraţia până la data de 31 martie a fiecărui an.

Taxa se achită anual în două rate egale, respectiv:

a)               rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)               rata II, până la data de 30 septembrie inclusiv.

Operatorii de telefonie mobilă care înfiinţează sau desfiinţează amplasamente de staţii fixe de telefonie au obligaţia de a depune o declaraţie de impunere corespunzătoare noii situaţii, în termen de 30 de zile de la data modificării intervenite.

În cazul înfiinţării de noi amplasamente după împlinirea termenului de plată, respectiv 30 septembrie, plata se consideră a fi făcută în termen dacă sumele datorate se vor achita în 30 de zile de la data modificării intervenite.

Pentru neplata la termenul scadent a obligaţiei fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 2% calculate pentru fiecare lună sau fracţie de lună. Cuantumul majorărilor de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

Constituie contravenţie depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere sau depunerea declaraţiilor de impunere neconforme cu realitatea, şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 960 lei şi 2.400 lei.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei, controlului şi aplicării sancţiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

 

 

 

Modelul declaraţiei este următorul:

 

 

 

 

 

 

6. TAXA PENTRU CREŞTEREA GRADULUI DE LINIŞTE ŞI SIGURANŢĂ ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE ÎN CONSTANŢA, MAMAIA ŞI SAT VACANŢĂ

 

Taxa constituie venit cu destinaţie specială şi este fundamentată de necesitatea menţinerii condiţiilor civilizate de trai în locurile publice. Se utilizează pentru paza unor bunuri publice, pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor şi a faptelor ilicite, antisociale, manifestate prin cerşetorie, furturi, tâlhărie şi prostituţie, pentru combaterea comerţului stradal neorganizat, prevenirea depunerilor de moloz şi gunoi menajer şi pentru prevenirea lipirii de afişe pe faţadele clădirilor, stâlpi şi copaci.

Taxa va fi achitată de toţi contribuabilii persoane juridice şi persoane fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice pe raza Municipiului Constanţa, în staţiunea Mamaia sau Sat Vacanţă, cu excepţia celor ce au în administrare complexuri hoteliere, aceştia datorând taxa numai pentru suprafeţele destinate activităţilor de alimentaţie publică şi spaţiilor comerciale.

Taxa se achită pentru spaţiile utilizate în desfăşurarea activităţilor economice, fiind stabilită în funcţie de suprafaţa utilă a locaţiei.

Taxa va fi plătită de către utilizator, iar în cazul spaţiilor care formează centre comerciale şi pieţe agroalimentare, taxa va fi achitată de către proprietar sau locator, după caz.

Sunt scutiţi de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

A.              veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;

B.              persoanele care desfăşoară activităţi de producţie, însă doar pentru spaţiile afectate de această activitate ;

Taxa este stabilită diferenţiat în funcţie de obiectul de activitate şi suprafaţa utilă prevăzută în schiţa activului contribuabilului, astfel:

 

ZONA MAMAIA ŞI SAT VACANŢĂ

Nr.

Crt.

ACTIVITATEA

TAXA (lei /an)

1.

Unităţi de agreement

530, indiferent de suprafaţă

2.

Unităţi din activitatea de alimentaţie publică.Vezi zonarea Anexă (Mamaia şi Sat Vacanţă)

SŁ150m2= 538

S>150m2= 1.096

3.

Spaţii comerciale, prestări servicii, sediu social şi puncte de lucru (suprafaţă utilă)

SŁ50m2= 11

50<S<100m2= 330

100 m2>S= 538

4.

Bănci, societăţi de leasing, societăţi de asigurare-reasigurare (suprafaţă utilă)

SŁ200m2=5.524

S>200m2=18.261

5.

Case de amanet, case de schimb valutar, societăţi de intermedieri credite, societăţi de tranzacţionare a titlurilor de valoare pe piaţă, societăţi de brokeraj, agenţi de asigurare (suprafaţă utilă)

SŁ50m2= 550

S>50m2= 1.105

 

Taxele nu se încasează pentru amplasamentele de pe plajă indiferent de activităţile ce se desfăşoară pe plajă.

 

 

 

ZONA CONSTANŢA

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXA ( lei /an )

1.

Unităţi din activitatea de alimentaţie publică (suprafaţă utilă)

SŁ100m2= 11

S>100m2= 1.411

2.

Spaţii comerciale, prestări servicii, sediu social şi puncte de lucru (suprafaţă utilă)

SŁ100m2= 11

100 m2<SŁ200m2= 1.105

S>200m2= 5.524

3.

Centre comerciale ce desfăşoară activitate comercială (suprafaţă utilă)

SŁ100m2= 11

100 m2<SŁ500m2=5.524

500m2<SŁ2000m2=11.025

2000m2<SŁ4000m2=16.535

S>4000m2= 44.099

4.

Pieţe agro-alimentare (suprafaţă utilă)

SŁ100m2= 11

100 m2<SŁ1000m2=1.411

1000m2<SŁ2000m2=2.525

S>2000m2=5.524

5.

Depozite comerciale (suprafaţă utilă)

SŁ100m2= 11

100 m2<SŁ200m2=538

S>200m2=1.107

6.

Bănci, societăţi de leasing, societăţi de asigurare-reasigurare (suprafaţă utilă)

SŁ200m2=5.524

S>200m2=18.261

7.

Case de amanet, case de schimb valutar, societăţi de intermedieri credite, societăţi de tranzacţionare a titlurilor de valoare pe piaţă, societăţi de brokeraj, agenţi de asigurare (suprafaţă utilă)

SŁ50m2= 550

S>50m2= 1.105

 

Zonele din Mamaia şi Sat Vacanţă sunt următoarele:

Zona A

Zona Satul de Vacanţă;

Zona Alee Perla cuprinsă între bd. Mamaia şi Complexul Comercial de lângă bazine;

Zona Faleză cuprinsă între Hotel Parc şi Bufet Jupiter – Junona;

Zona cuprinsă între Complex Melody şi zona Cazino;

Zona cuprinsă între Hotel Riviera şi Hotel Majestic;

Zona B (Reducere 10 %)

Zona cuprinsă între Debarcader Neptun şi Restaurant Cherhana;

Zonele neincluse în Zona A şi care nu intră sub incidenţa Zonei C;

Zona C (Reducere 20%)

Zona cuprinsă între Bd. Mamaia şi malul Lacului Siutghiol;

Zona Camping Tabara Turist.

 

În cazul unităţilor cu mai multe puncte de lucru, sucursale, agenţii a căror suprafaţă pentru fiecare în parte este mai mare de 100 mp., taxa se va calcula pentru fiecare punct în parte, la valoarea cea mai mică (după încadrarea fiecărui punct de lucru în tabelele mai sus menţionate) înmulţită cu numărul de locaţii.

Contribuabilul are obligaţia de a declara suprafaţa utilă deţinută, pe baza documentelor justificative de deţinere a spaţiului, prin completarea unei declaraţii de impunere în două exemplare.

Pentru Constanţa taxa se achită anual în 2 rate, respectiv:

a)     rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)     rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;

Pentru Mamaia, Sat Vacanţă, taxa se achită integral până la data de 01.07.2013.

În cazul contribuabililor care se înfiinţează în cursul anului fiscal, al deschiderii/închiderii de puncte de lucru, precum şi în cazul modificărilor aduse statutului/actului constitutiv, contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei de impunere în termen de 30 de zile de la înfiinţarea sau de la intervenirea modificării.

În cazul contribuabililor care se înfiinţează sau deschid puncte de lucru după împlinirea termenelor scadente de plată a taxei, respectiv 30 septembrie/1 iulie, plata se consideră în termen dacă taxa datorată se plăteşte în cadrul unui termen de 30 de zile de la data înfiinţării sau modificării aduse actului constitutiv/ statutului/ autorizaţiei de funcţionare, după caz.

Calculul taxei se face proporţional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilul s-a înfiinţat sau a adus modificări actului constitutiv/ statutului/ autorizaţiei de funcţionare şi sfărşitul anului fiscal.

În cazul în care contribuabilul a achitat taxa privind creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice şi în cursul aceluiaşi an fiscal aduce modificări actului constitutiv/statutului sau autorizaţiei de funcţionare, după caz, în sensul închiderii unui punct de lucru, scăderea se face proporţional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat modificarea şi sfârşitul anului fiscal, luându-se în calcul suma încasată la bugetul local.

Pentru neplata la termenul scadent a obligaţiei fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 2% calculate pentru fiecare lună sau fracţie de lună. Cuantumul majorărilor de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

La declaraţia de impunere, agentul economic are obligaţia de a anexa în fotocopie următoarele documente:

-                     certificat de înregistrare la Camera de Comerţ ;

-                     actul de proprietate sau deţinere (concesiune, închiriere, asociere, etc.)

-                     schiţa activului vizată de o persoană autorizată.

În situaţia în care pe parcursul anului fiscal nu au intervenit modificări faţă de declaraţia depusă în anul precedent care să conducă la recalcularea taxei, contribuabilul nu mai are obligaţia depunerii unei noi declaraţii anuale. În acest caz, declaraţia depusă în anul 2012 sau în anii precedenţi reprezintă titlu de creanţă al contribuabilului pentru calcularea şi emiterea deciziei de impunere la plata taxei pentru anul 2013.

Constituie contravenţii:

-                     depunerea peste termen a declaraţiilor;

-                     nedepunerea declaraţiilor;

-                     depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate;

-                     nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor aduse statutului/actului constitutiv în cazul persoanelor juridice, precum şi în autorizaţiile de funcţionare, în cazul persoanelor fizice autorizate şi asociaţiilor familiale cu privire la închiderea/deschiderea de puncte de lucru

Contravenţiile prevăzute mai sus se sancţionează cu amendă de la 240 lei la 600 lei, în cazul persoanelor fizice autorizate şi asociaţiilor familiale, şi cu amendă de la 960 lei la 2400 lei în cazul persoanelor juridice.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei, controlului şi aplicării sancţiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

 

Modelul declaraţiei este următorul:

 

 

7. TAXA ANUALĂ PENTRU VEHICULELE LENTE

 

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul art. 283 alin. 3 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru utilizarea infrastructurii publice locale. Vehiculele lente sunt mijloace de transport pentru care nu există obligaţia înmatriculării, astfel:

1.      autocositoare;

2.   autoexcavator (excavator pe autoşasiu);

3.      autogreder sau autogreper;

4.      buldozer pe pneuri;

5.      compactor autopropulsat;

6.      excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat şanţuri sau excavator pe pneuri;

7.      freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat;

8.      freză rutieră;

9.      încărcător cu o cupă pe pneuri;

10. instalaţie autopropulsată de sortare-concasare;

11. macara cu graifer;

12. macara mobilă pe pneuri;

13. macara turn autopropulsată;

14. maşină autopropulsată pentru oricare din următoarele:

a.  lucrări de terasamente;

b. construcţia şi întreţinerea drumurilor;

c.  decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri;

d. finisarea drumurilor;

e.  forat;

f.  turnarea asfaltului;

g. înlăturarea zăpezii;

15.   şasiu autopropulsat cu fierăstrău pentru tăiat lemne;

16.   tractor pe pneuri;

17.   troliu autopropulsat;

18.   utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor;

19.   vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă;

20.   vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri;

21.   vehicul pentru marcarea drumurilor;

22.   vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri;

23.   motostivuitor (autostivuitor);

24.   şi altele asemenea.

În cazul vehiculelor lente, taxa pentru oricare tip de vehicul este stabilită în sumă fixă de 40 lei/an.

Pentru vehiculele lente existente în patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la data de 1 ianuarie, taxa datorată pentru întregul an fiscal se achită până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului de referinţă.

Pentru vehiculele lente dobândite după data de 1 ianuarie, taxa se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a dobândit vehiculul lent, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv, se declară şi se achită în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii.

Pentru neplata la termenul scadent a obligaţiei fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 2% calculate pentru fiecare lună sau fracţie de lună. Cuantumul majorărilor de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

Pentru vehiculele lente înstrăinate taxa se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc înstrăinarea, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului respectiv, regularizarea sumelor achitate în plus făcând obiectul compensării cu alte impozite şi taxe exigibile la acea dată sau al restituirii către contribuabil.

Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)           depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale;

b)           nedepunerea declaraţiilor fiscale.

În cazul persoanelor fizice, contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 60 lei la 240 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 240 lei la 600 lei.

În cazul persoanelor juridice, contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 240 lei la 960 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 960 lei la 2400 lei.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

 

Modelul declaraţiei pentru stabilirea taxei pentru vehicule lente este următorul:

-Faţă-

 

 

-Verso-