HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri fiscale pentru imobilele situate în cartierul Henry Coandă din Municipiul Constanţa

 

 

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de _18.02.2013__,

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub
nr. 9730/11.02.2013 prezentată de domnul primar Radu Ştefan MAZĂRE, Raportul de fundamentare nr. S9882/05.02.2013 al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 – de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa şi avizul Comisiei nr. 5 - pentru administraţia publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului;

Având în vedere prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct. 220 al Titlului IX din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, şi ale art. 125 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

         

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1 – Deţinătorii cu orice titlu ai imobilelor situate în cartierul Henry Coandă din Municipiul Constanţa sunt scutiţi de plata obligaţiilor fiscale datorate către bugetul local al Municipiului Constanţa cu titlu de taxă pe clădiri şi taxă pe teren, precum şi de cele instituite de autoritatea publică locală în baza art. 283 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta, Direcţiei Financiare din cadrul Primăriei Constanţa, Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, RAEDPP Constanţa în vederea aducerii ei la îndeplinire, şi spre ştiinţă Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa.

 

 

Adoptată de __21__ consilieri din 27 membri.

 

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ

 

_POPESCU RĂDUCU___________                                  SECRETAR,

Marcela Enache

Nr. _11_/18.02.2013