HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea HCL nr. 150/2010 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Constanţa şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local Constanţa

 

 

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de _18.02.2013___

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub
nr.  19733/11.02.2013, prezentată de domnul primar Radu Ştefan MAZĂRE, Referatul de aprobare nr. S 11329/08.02.2013 al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 – de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa şi avizul Comisiei nr. 5 - pentru administraţia publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului;

Având în vedere prevederile art. 100 şi ale art. 107 alin. (1) lit. b) şi c), alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 5407/2013;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

 

Art. 1 – Se modifică HCL nr. 150/2010 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Constanţa şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a)   articolul 1 lit. b) va avea următorul cuprins:

„ b) 253 posturi utilizate în cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa din care 239 funcţii publice şi 14 funcţii contractuale, conform anexelor 3 şi 4 care fac parte integrantă la prezenta hotărâre.”

b) anexele nr. 3, 4 şi 7 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 150/2010, cu modificările şi completările ulterioare, rămân neschimbate.

 

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta, Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire, o va aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului Municipiului Constanţa, şi spre ştiinţă Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa.

 

 

Adoptată de __21__ consilieri din 27 membri.

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ

 

__POPESCU RĂDUCU________                                      SECRETAR,

Marcela Enache

 

 

 

 

 

CONSTANŢA

Nr. _12_/__18.02.2013___