REGULAMENT

DE ADOPTARE A TAXELOR SPECIALE

 

În temeiul dispoziţiilor:

-   art. 282 şi următoarele din Legea 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

-   art. 30 al Legii 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

-   Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-   H.G. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, modificată şi completată prin HG 1334/2004 privind modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii şi disciplinei în pieţele alimentare;

-   O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată;

-   H.G. 333/2003 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;

-   Legea 326/2001 a serviciilor publice de gospodărire comunală;

-   Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare

-   H.C.L. nr. 491/2002 modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanţa;

-   H.C.L. nr. 408/2006 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Constanţa, aprobată prin H.C.L. nr.  319/2006;

-   H.C.L. nr. 597/2007 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii a Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

 

Se instituie taxe speciale pentru înfiinţarea şi funcţionarea unor servicii din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa şi Consiliului Local Constanţa în conformitate cu regulile prevăzute mai jos:

 

Art.1 Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind etapele şi modalităţile ce trebuie îndeplinite în procedura de adoptare şi aplicare a taxelor speciale.

Art.2 Prevederile prezentului regulament se aplică în toate cazurile în care autorităţile administraţiei publice locale hotărăsc instituirea, administrarea şi gestionarea serviciilor publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice.

Art.3 Având în vedere componenţa preponderent turistică a Municipiului Constanţa cât şi obligaţia autorităţilor publice locale de a asigura un cadru civilizat, curat, confortabil, liniştit şi sigur, se impune instituirea taxelor speciale.

Art. 4 Taxele speciale urmează a fi introduse în următoarele domenii:

-   construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, şi a spaţiilor de circulaţie pietonală

-   amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice

-   deratizarea şi dezinsecţia

-   organizarea şi exploatarea activităţilor de ecarisaj

-   administrarea cimitirelor şi crematoriilor

-   prestarea unor servicii legate de folosirea domeniului public,

-   înfiinţarea, organizarea, exploatarea şi întreţinerea reţelelor de iluminat public stradal şi a iluminatului public

-   avizarea unor activitati legate de colectarea de deseuri sau materiale refolosibile

-   crearea unui mediu propice desfasurarii activitatilor economice si siguranţa cetăţenilor

-   furnizarea unor informatii (date) sau certificate

-   autorizarea/avizarea desfasurarii unor activităţi

-   efectuarea/reconstutuirea unor acte de stare civilă şi atestări profesionale

Art.5 Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice locale, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii, precum şi a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor pentru care acestea au fost instituite.

Art.6 Serviciile publice locale din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa şi Consiliului Local Municipal, care funcţionează în domeniile de activitate arătate la art. 4, sunt următoarele:

 

1. Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Igienă Publică din cadrul Direcţiei Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa

1.1 Taxa de habitat constituie venit cu destinaţie specială şi se instituie pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere din pubelele populaţiei, precum şi pentru depozitarea şi neutralizarea acestora la rampa ecologică Ovidiu.

Taxa de habitat este datorată numai de persoane fizice care îşi au domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Constanţa.

Persoanele juridice care îşi desfăşoara activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul administrativ al Municipiului Constanţa, nu plătesc taxa de habitat dar trebuie să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializaţi pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor produse, precum şi să contracteze şi să efectueze acţiunile necesare de dezinsecţie şi deratizare a sediilor şi punctelor de lucru ori de câte ori este necesar.

Taxa de habitat se stabileşte pe baza declaraţiilor de impunere depuse de către contribuabili, în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricărei modificări în ceea ce priveşte numărul de persoane care locuiesc în imobil.

Declararea se va face pe proprie răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii.

În vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane existente în fiecare apartament, asociaţiile de proprietari au obligaţia să furnizeze, ori de câte ori este nevoie, informaţiile necesare legate de cele menţionate mai sus.

Impunerea la plata taxei de habitat se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost înregistrată declaraţia.

Scăderea de la plata taxei de habitat se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se depune cererea.

Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligaţi să depună declaraţia de impunere, chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau sunt scutiţi la taxa de habitat.

În caz de deces scăderea taxei de habitat se efectuează cu data de întâi a lunii următoare apariţiei acestei situaţii şi necesită depunerea copiei după certificatul de deces.

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Igienă Publică este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanţa.

În cazul delegării prestării serviciului, pe baza contractului de achiziţie, Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Igienă Publică, prin salariaţii proprii, monitorizează şi controlează periodic activitatea prestatorului de servicii, pentru a se asigura de respectarea standardului prevăzut prin contract.

Taxa de habitat este colectată prin intermediul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa, fiind utilizată în scopul finanţării cheltuielilor generate de prestarea serviciului contractat, potrivit situaţiilor de plată întocmite de prestatori în baza cantităţilor confirmate de inspectorii primăriei prin procesele verbale de recepţie a prestaţiilor, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

1.2 Taxa pentru irigaţii spaţii verzi în staţiunea Mamaia constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită pentru irigarea şi implicit întreţinerea spaţiului verde (flori, palmieri, garduri vii, arbuşti, etc.) aflat pe domeniul public din staţiune. În consecinţă, serviciul asigură irigarea spaţiului verde aflat pe domeniul public din Staţiunea Mamaia, în contravaloarea taxei cu destinaţie specială pentru irigare spaţii verzi în staţiunea Mamaia.     

Taxa se încasează de la persoanele fizice şi juridice care deţin în proprietate sau folosinţă spaţii de cazare în staţiunea Mamaia, precum şi de la proprietarii spaţiilor de locuit situate în staţiune, după momentul primei dări în folosinţă a acestor spaţii de locuit, respectiv după momentul primei vânzări sau cedări a folosinţei prin închiriere, comodat, administrare, inclusiv folosire în regim hotelier.

Taxa se stabileşte în mod diferit, astfel:

a) pentru spaţiile de cazare din hoteluri şi alte structuri turistice de cazare stabilirea cuantumului taxei se face prin depunerea de către contribuabil a unei declaraţii referitoare la numărul de locuri de cazare, însoţită de certificatul de clasificare menţionat mai sus, în copie conformă cu originalul.

Depunerea declaraţiei se face până la data de 15.07.2013.

Nedepunerea declaraţiei în termenul prevăzut precum şi depunerea declaraţiei peste acest termen constituie contravenţie.

În cazul în care spaţiile de cazare sunt administrate de către o altă persoană decât proprietarul (în baza unui contract de închiriere, leasing, asociere în participaţiune, locaţie de gestiune, etc.) obligaţia declarării şi a plăţii taxei incumbă celui ce administrează în mod concret facilitatea de cazare.

Documentul în baza căruia se va face impunerea este certificatul de clasificare privitor la numărul de locuri de cazare eliberat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

b) pentru spaţiile de locuit din staţiune stabilirea cuantumului taxei se face în funcţie de suprafaţa totală deţinută în proprietate. Astfel taxa se calculează prin înmulţirea fiecărei grupe de 15 m2 sau fracţiune din aceasta cu suma prevăzută în Anexa nr. 5 punctul 4.

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Igienă Publică este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile HCL nr. 491/2002, modificată prin
HCL nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanţa, fiind alcătuit dintr-un şef serviciu cu atribuţii în coordonarea activităţii de irigat şi mai mulţi inspectori, care urmăresc activitatea de irigare a spaţiului verde aflat pe domeniul public din staţiunea Mamaia.

În cazul delegării prestării serviciului, pe baza contractului de achiziţie, Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Igienă Publică, prin salariaţii proprii, monitorizează şi controlează periodic activitatea prestatorului de servicii, pentru a se asigura de respectarea standardului prevăzut prin contract.

Taxa achitată va fi utilizată pentru decontarea contravalorii manoperei lucrărilor de irigare a spaţiilor verzi cu aspersoare şi aparate de irigat, precum şi pentru alte lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

1.3 Taxa de acces în Staţiunea Mamaia pentru autoturisme care nu au număr de înmatriculare în Municipiul Constanţa constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită din raţiuni de menţinere a unui confort corespunzător în rândul turiştilor, prin asigurarea şi menţinerea curăţeniei pe domeniul public din Staţiunea Mamaia. Astfel, Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Igienă Publică asigură curăţenia în staţiune, în contravaloarea unei părţi a taxei de acces în Staţiunea Mamaia.

Această taxă se achită de către conducătorii autovehiculelor care nu au număr de înmatriculare în Constanţa, precum şi de către conducătorii autovehiculelor cu numere provizorii (leasing), care nu au domiciliul în Municipiul Constanţa, în perioada sezonului estival.

Responsabilitatea colectării taxei revine Direcţiei Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa.

Prestarea activităţii de încasare a taxei se face prin personalul propriu sau prin delegarea activităţii. Delegarea se face, în condiţiile legii, de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa.

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Igienă Publică este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanţa.

Prestarea activităţii de curaţenie în Staţiunea Mamaia se face prin delegare, achiziţia serviciului fiind atribuită în urma licitaţiei publice organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice.

În cazul delegării prestării serviciului, pe baza contractului de achiziţie, Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Igienă Publică, prin salariaţii proprii monitorizează şi controlează periodic activitatea prestatorului de servicii, pentru a se asigura de respectarea standardului prevăzut prin contract

Taxa achitată va fi utilizată pentru asigurarea curaţeniei în staţiune, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

1.4 Taxă aviz de acces la rampa de deşeuri inerte – Poarta 9 constituie venit cu destinaţie specială şi e fundamentată pe raţiuni legate de protecţia mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei Municipiului Constanţa, în vederea depozitării deşeurilor rezultate din activitatea de construcţii/desfiinţări imobile, în locuri special amenajate unde permanent se acţionează cu utilaje pentru depozitarea acestora.

Colectarea şi depozitarea separată a deşeurilor inerte se impune în egală măsură, întrucât deşeurile menajere sunt supuse unui flux tehnologic în care nu pot fi procesate materialele rezultate din construcţii/demolări imobile (beton, armătură, etc.).

Taxa se achită de către persoanele fizice şi juridice care solicită depozitarea deşeurilor rezultate din construcţii/desfiinţări imobile la rampa de deşeuri inerte.

Pentru obţinerea avizului de acces la rampa de deşeuri inerte solicitanţii persoane fizice sau juridice vor depune la Centrul de Informare Cetateni de pe bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116c – incinta City Park Mall – Sky Level, documentele menţionate în Anexa nr. 9 punctul 1 a prezentei hotărâri.

Taxa aviz de acces la rampa de deşeuri inerte nu include contravaloarea serviciului de transport a deşeurilor inerte.

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Igienă Publică este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanţa.

Taxa achitată va fi utilizată pentru întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a rampei, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

  2. Serviciul Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecţie şi Deratizare din cadrul Direcţiei Servicii Publice.

2.1 Taxa de acces în Staţiunea Mamaia pentru autoturisme care nu au număr de înmatriculare în Municipiul Constanţa constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită din raţiuni de menţinere a unui confort corespunzător în rândul turiştilor, cât şi pentru apărarea sănătăţii populaţiei prin activităţi de dezinsecţie şi deratizare a domeniului public care aparţine Municipiului Constanţa. Astfel, Serviciul Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecţie şi Deratizare asigură dezinsecţia şi deratizarea în Staţiunea Mamaia, în contravaloarea unei părţi a taxei de acces în Staţiunea Mamaia.

Această taxă se achită de către conducătorii autovehiculelor care nu au număr de înmatriculare în Constanţa, precum şi de către conducătorii autoveniculelor cu numere provizorii (leasing), care nu au domiciliul în Municipiul Constanţa, în perioada sezonului estival.

Responsabilitatea colectării taxei revine Direcţiei Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa.

Prestarea activităţii de încasare a taxei se face prin personalul propriu sau prin delegarea activităţii. Delegarea se face, în condiţiile legii, de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa.

Serviciul Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecţie şi Deratizare este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanţa.

Prestarea activităţii de dezinsecţie şi deratizare se face prin delegare, achiziţia serviciului fiind atribuită în urma licitaţiei publice organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice.

În cazul delegării prestării serviciului, pe baza contractului de achiziţie, Serviciul Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecţie şi Deratizare, prin salariaţii proprii monitorizează şi controlează periodic activitatea prestatorului de servicii, pentru a se asigura de respectarea standardului prevăzut prin contract.

Taxa achitată va fi utilizată pentru asigurarea serviciului de dezinsecţie şi deratizare, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

Distribuirea sumelor rezultate din încasarea taxei între serviciile care gestionează activităţile corespunzătoare se face conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat.

 

2.2 – Taxa aviz colectare deşeuri industriale reciclabile constituie venit cu destinaţie specială şi se instituie în scopul protecţiei mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei Municipiului Constanţa, prin înlaturarea efectelor nedorite ale activităţii de strângere, sortare şi depozitare a deşeurilor industriale reciclabile. 

Taxa se achită de către toţi agenţii economici care desfăşoara activitatea de colectare a deşeurilor industriale reciclabile, la momentul depunerii documentaţiei pentru obţinerea avizului de colectare, conform art. 7 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile republicată.

Serviciul Dotări Urbane, Dezinsecţie şi Deratizare funcţionează conform prevederilor H.C.L. nr.  493/2004.

Sumele rezultate din încasarea acestei taxe se folosesc pentru activităţi de dezinsecţie-deratizare a domeniului public al Municipiului Constanţa, activitate ce se încredinţează prin procedură de achiziţie publică. Personalul Serviciului Dotări Urbane, Dezinsecţie şi Deratizare urmăreşte executarea intocmai a prevederilor contractuale în legătură cu prestarea acestui serviciu public.

 

3. Serviciul Drumuri şi Iluminat Public  din cadrul Direcţiei Gospodărire Comunală.

3.1. Taxa de acces în Staţiunea Mamaia pentru autoturisme care nu au număr de înmatriculare în Municipiul Constanţa constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită din raţiuni de menţinere a unui confort corespunzător în rândul turiştilor, prin asigurarea iluminatului pe domeniul public din Staţiunea Mamaia. Astfel, Serviciul Drumuri şi Iluminat Public asigură iluminatul public din staţiune, în contravaloarea unei părţi a taxei de acces în Staţiunea Mamaia.

Această taxă se achită de către conducătorii autovehiculelor care nu au număr de înmatriculare în Constanţa, precum şi de către conducătorii autoveniculelor cu numere provizorii (leasing), care nu au domiciliul în Municipiul Constanţa, în perioada sezonului estival.

Responsabilitatea colectării taxei revine Direcţiei Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa.

Prestarea activităţii de încasare a taxei se face prin personalul propriu sau prin delegarea activităţii. Delegarea se face, în condiţiile legii, de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa.

Serviciul Drumuri şi Iluminat Public este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanţa.

Prestarea activităţii de iluminat public în Staţiunea Mamaia se face prin delegare, achiziţia serviciului fiind atribuită în urma licitaţiei publice organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice.

În cazul delegării prestării serviciului, pe baza contractului de achiziţie, Serviciul Drumuri şi Iluminat Public, prin salariaţii proprii monitorizează şi controlează periodic activitatea prestatorului de servicii, pentru a se asigura de respectarea standardului prevăzut prin contract

Taxa achitată va fi utilizată pentru asigurarea iluminatului public din staţiune, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

Taxa prevăzută la punctele 1.3, 2.1, 3.1 şi 4.1 semnifică o singură taxă (fiind achitată o singură dată pentru fiecare autovehicul, conform prevederilor hotărârii de instituire a impozitelor şi taxelor locale).   

Distribuirea sumelor rezultate din încasarea taxei între serviciile care gestionează activităţile corespunzătoare se face conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat.

 

4. Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente

4.1 Taxa de acces în Staţiunea Mamaia pentru autoturisme care nu au număr de înmatriculare în Municipiul Constanţa constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită din raţiuni de creştere a gradului de atractivitate în Staţiunea Mamaia prin organizarea de spectacole, manifestări şi concursuri pe domeniul public din Staţiunea Mamaia. Astfel, Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente organizează spectacole, manifestări şi concursuri în staţiune, în contravaloarea unei părţi a taxei de acces în Staţiunea Mamaia.

Această taxă se achită de către conducătorii autovehiculelor care nu au număr de înmatriculare în Constanţa, precum şi de către conducătorii autoveniculelor cu numere provizorii (leasing), are nu au domiciliul în Municipiul Constanţa, în perioada sezonului estival.

Responsabilitatea colectării taxei revine Direcţiei Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa.

Prestarea activităţii de încasare a taxei se face prin personalul propriu sau prin delegarea activităţii. Delegarea se face, în condiţiile legii, de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa.

Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanţa.

Taxa achitată va fi fiind utilizată pentru organizarea de spectacole gratuite în staţiune, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

Distribuirea sumelor rezultate din încasarea taxei între serviciile care gestionează activităţile corespunzătoare se face conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat.

 

4.2 Taxa pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea finanţării activităţii de înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării.

Activitatea de înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării se desfăşoară în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării, precum şi cu prevederile din H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Contravaloarea taxei de înregistrare poate fi  achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanţa, cât şi prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanţa deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa.

Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanţa.

Serviciul se prestează în mod direct prin personalul angajat al Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente.

Taxa achitată va fi fiind utilizată pentru cheltuielile generate de întreţinerea şi funcţionarea Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente, precum şi de menţinerea în stare de funcţionare a arterelor de circulaţie din Municipiul Constanţa, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

4.3 Taxă pentru eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea acoperirii costului legat de eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării.

Activitatea de eliberare a certificatului de înregistrare a acestor vehicule se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile H.C.L. nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării, precum şi cu prevederile din H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Taxa se achită de către persoanele fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul fiscal pe raza Municipiului Constanţa, care au în proprietate vehicule supuse înregistrării conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice coroborat cu dispoziţiile H.G. 1391/2006 privind Regulamentul de aplicare al acesteia.

Durata de valabilitate a certificatului de înregistrare este nelimitată.

Contravaloarea taxei de eliberare a certificatului de înregistrare poate fi  achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanţa, cât şi prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanţa deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa.

Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanţa.

Serviciul se prestează în mod direct prin personalul angajat al Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente.

Taxa achitată va fi utilizată pentru cheltuielile generate de întreţinerea şi funcţionarea Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente, precum şi de menţinerea în stare de funcţionare a arterelor de circulaţie din Municipiul Constanţa, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

4.4 Taxă pentru eliberarea avizului cap de linie/puncte îmbarcare, debarcare şi a avizului de traseu/licenţei de traseu prin curse regulate speciale constituie venit cu destinaţie specială, fiind conformă cu prevederile Anexei nr. 6 din H.C.L. nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport local de călători şi instituită în vederea menţinerii în stare de funcţionare a reţelei stradale de pe domeniul public al Municipiului Constanţa. 

Taxa se achită anual de către toţi operatorii de transport, persoane fizice şi juridice, care execută servicii de transport local, judeţean, interjudeţean sau special de călători pe raza administrativă a municipiului Constanţa.

Sunt exceptaţi de la plata taxei pentru eliberarea avizului de traseu/ licenţei de traseu prin curse regulate speciale, operatorii de transport care efectuează serviciul de transport special de călători în folosul diferitelor ministere, pentru aceste rute de transport special, precum şi operatorii care efectuează serviciul de transport pe traseele de tranzit (Bd. I.C. Brătianu de la intrarea în Municipiul Constanţa până la intersecţia cu str. Pasajului; str. Pasajului de la intersecţia cu bd. I.C. Brătianu până la intersecţia cu bd. Aurel Vlaicu); bd. Aurel Vlaicu de la intersecţia cu str. Pasajului până la intersecţia cu DN 3C (sens giratoriu Real 2).

Avizul eliberat este valabil pe o durată de un an de la data eliberării.

Stabilirea taxei, încasarea acesteia şi folosirea fondurilor încasate cu acest titlu revine Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanţa.

Serviciul se prestează în mod direct prin personalul angajat al Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente.

Taxa achitată va fi utilizată pentru cheltuielile generate de întreţinerea şi funcţionarea Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente, precum şi de menţinerea în stare de funcţionare a arterelor de circulaţie din Municipiul Constanţa, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

4.5 Taxe pentru transport persoane sau bunuri în regim taxi constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea finanţării activităţii Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente, respectiv pentru desfăşurarea de către acesta a următoarelor activităţi:

- eliberare autorizaţie transport persoane sau bunuri în regim taxi;

- eliberare şi vizare anuală a autorizaţiei taxi.

Aceste activităţi se desfăşoară în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, cu modificările şi completările ulterioare.

Contravaloarea taxelor poate fi  achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanţa din cadrul Centrului de Informare Cetăţeni cu sediul în pe bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116c – incinta City Park Mall – Sky Level, cât şi prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanţa deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa.

Achitarea contravalorii acestor taxe de către solicitanţii care urmează a desfăşura activitate de transport bunuri în regim taxi nu îi exonerează pe aceştia de la obligaţia plăţii taxei pentru folosirea tramei stradale.

Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanţa.

Serviciul se prestează în mod direct prin personalul angajat al Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente în ceea ce priveşte autorizarea solicitanţilor, iar prestarea activităţii de amenajare a spaţiilor destinate staţionării taximetrelor şi inscripţionarea exterioară a autovehiculelor se face prin delegare pe bază de licitaţie publică.

Taxa achitată va fi utilizată pentru cheltuielile generate de întreţinerea şi funcţionarea Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente, precum şi pentru amenajarea şi întreţinerea locurilor de aşteptare (staţii taxi), completarea şi refacerea sistemului de semnalizare rutieră (marcaje, indicatoare rutiere şi lucrări de semaforizare), precum şi pentru lucrări de întreţinere a reţelei stradale, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

5. Serviciul Trafic Rutier – Ordine Publică din cadrul Direcţiei Servicii Publice

5.1 Taxa privind creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice în Constanţa, Mamaia şi Sat Vacanţă constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită pentru paza unor bunuri publice, pentru prevenirea si combaterea infracţiunilor şi a faptelor ilicite, antisociale, manifestate prin cerşetorie, furturi, tâlhărie şi prostituţie, pentru combaterea comerţului stradal neorganizat, prevenirea depunerilor de moloz şi gunoi menajer şi pentru prevenirea lipirii de afişe pe faţadele clădirilor, stâlpi şi copaci.

Având în vedere scopul instituirii taxei, respectiv creşterea gradului de linişte şi siguranţă în desfăşurarea activităţilor economice, subiecţii plătitori (contribuabilii) vor fi agenţii economici, adică persoanele juridice constituite în scopul realizării de venituri (societăţi comerciale, regii autonome, etc.) şi persoanele fizice autorizate care au sediu sau puncte de lucru / sucursale în Municipiul Constanţa.

Stabilirea cuantumului taxei se face în baza declaraţiei de impunere, pentru fiecare sediu, sucursală, agenţie şi punct de lucru în parte, în funcţie de obiectul de activitate, suprafaţa deţinută şi zonă.

În cazul unităţilor cu mai multe puncte de lucru, sucursale, agentii, după caz, la cererea acestora, taxele se vor calcula pentru fiecare punct în parte, la valoarea cea mai mică dupa încadrarea fiecarui punct de lucru în tabelele mai sus mentionate, pentru spaţiile a căror suprafaţă este mai mare de 100 mp.

Pentru agenţii economici care au în administrare complexe hoteliere, aceştia datorează taxa numai pentru suprafeţele destinate activitatilor de alimentaţie publică şi spaţiilor comerciale.

Taxa va fi plătită de catre utilizator (cel ce desfăşoară efectiv activitatea în spaţiul respectiv), iar în cazul spaţiilor care formează centre comerciale, taxa va fi achitată de către proprietar sau locator, după caz.

Taxele nu se încasează pentru amplasamentele de pe plajă indiferent de activităţile ce se desfaşoară pe plajă.

Contribuabilul are obligaţia de a declara suprafaţa deţinută, pe baza documentelor justificative de deţinere a spaţiului, prin completarea unei declaraţii de impunere în două exemplare.

Serviciul Trafic Rutier – Ordine Publică este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanţa.

Prestarea activităţii se face prin delegare, achiziţia serviciului fiind atribuită în urma licitaţiei publice organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice.

Serviciul Trafic Rutier – Ordine Publică, prin salariaţii proprii monitorizează şi controlează periodic activitatea prestatorului de servicii, pentru a se asigura de respectarea standardului prevăzut prin contract.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor generate de prestarea serviciului de pază, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

6. Serviciul Cadastru din cadrul Direcţiei Patrimoniu

6.1 Taxa primăriei privind intabularea dreptului de folosinţă asupra terenului conform legii nr. 7/1996 constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită pentru verificarea documentaţiei depuse de către solicitant şi emiterea acordului privind intabularea dreptului de proprietate al Municipiului Constanţa pentru imobilele aflate în proprietatea publică sau privată  a Municipiului Constanţa.

Taxa se instituie în sarcina tuturor persoanelor fizice şi juridice care solicită acordul autorităţii locale privind intabularea dreptului de proprietate.

Taxa se achită la ridicarea documentului prin care se emite acordul de intabulare. Acordul se emite în baza unei documentaţii depuse de către solicitant, respectiv:

-               titlul în baza căruia este deţinut imobilul;

-               documentaţie cadastrală vizată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

-               cerere.

 

Serviciul Cadastru este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanţa.

Prestarea activităţii se face prin intermediul personalului propriu.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a Serviciului Cadastru, respectiv plata drepturilor salariale, achiziţionare de tehnică de calcul, precum şi articole birotică în vederea întreţinerii şi actualizării arhivei cadastrale a Direcţiei Patrimoniu.

Această arhivă constituie baza verificării situaţiei juridice a imobilului, verificare obligatorie înainte de emiterea acordului pentru intabularea dreptului de proprietate. Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

7. Serviciul Autorizare Agenţi Economici – Direcţia Admistrarea Domeniului Public şi Privat

Taxă eliberare aviz program de funcţionare precum şi viza anuală a acestuia pentru unităţile ce desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN 5540) constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită potrivit prevederilor art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, coroborate cu prevedrile H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, precum şi a prevederilor O.G. nr. 21/1992 privind protectţia consumatorului, republicată, O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată,  H.G. nr. 333/2003 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cât şi a prevederilor H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice.

Domeniul de activitate pentru care se instituie taxa îl reprezintă exercitarea activităţilor comerciale în zone publice, în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant, permanent sau după caz, sezonier, de către agenţi economici, în condiţiile prevederilor legale şi a H.C.L. nr. 244/2010.

Taxa trebuie achitată de către operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale şi prestări servicii în Municipiul Constanţa.

Taxa se plăteşte la casieriile Primăriei Municipiului Constanţa sau prin ordin de plată în contul bugetului local odată cu depunerea documenteţiei, operatorul economic neputându-se considera autorizat decât în momentul eliberării avizului program de funcţionare.

Serviciul Autorizare Agenţi Economici este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanţa.

Activitatea de avizare de realizează de către personalul din cadrul Serviciului Autorizare Agenţi Economici, conform prevederilor H.C.L. nr. 244/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în Municipiul Constanţa.

Taxa achitată este utilizată parţial pentru cheltuielile generate de întreţinerea şi funcţionarea Serviciului Autorizare Agenţi Economici. Având în vedere necesitatea creării unui cadru propice desfăşurării activităţilor economice, o parte din veniturile obţinute din încasarea respectivei taxe vor fi folosite pentru reabilitarea, întreţinerea şi menţinerea iluminatului public, serviciu prestat de către Serviciul Drumuri şi Iluminat Public din cadrul Direcţiei Gospodărire Comunală, activitate care se realizează prin delegare.

Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

8. Serviciul Stare Civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă

8.1 Taxa pentru oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare (sâmbătă, duminică, şi sărbători legale) constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Serviciului de Stare Civilă.

Taxa se achită de către persoanele care solicită oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare, la casieria Serviciului Stare Civilă.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în zile nelucrătoare şi sarbatori legale se achita cu anticipatie, la data depunerii documentatiei la Starea Civilă, cu cel putin 10 zile inaintea oficierii.

Activitatea de stare civilă se desfăşoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată şi completată şi a prevederilor Codului Familiei.

Serviciul de oficiere a căsătoriei în zilele nelucrătoare se realizează prin intermediul personalului propriu.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Serviciului Stare Civilă, respectiv pentru acoperirea necesarului de formulare cu regim special (registre de naştere, căsătorie şi decese), cerneală specială, tipizate, rechizite, plata orelor suplimentare pentru funcţionarii din cadrul serviciului, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

8.2 Taxă pentru încheierea căsătoriei înainte de expirarea termenului de 10 zile stabilit prin lege constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Serviciului de Stare Civilă.

Taxa se achită de către persoanele care solicită oficierea căsătoriei în regim preferenţial, la casieria Serviciului Stare Civilă.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în regim preferenţial se achita cu anticipatie, la data depunerii documentatiei la Starea Civilă, cu cel putin 10 zile inaintea oficierii.

Activitatea de stare civilă se desfăşoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată şi completată şi a prevederilor Codului Familiei.

Serviciul de oficiere a căsătoriei în regim prefereţial se realizează prin intermediul personalului propriu.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Serviciului Stare Civilă, respectiv pentru acoperirea necesarului de formulare cu regim special (registre de naştere, căsătorie şi decese), cerneală specială, tipizate, rechizite, plata orelor suplimentare pentru funcţionarii din cadrul serviciului, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

8.3 Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Serviciului de Stare Civilă.

Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului de sesizare a deschiderii procedurii succesorale se achita la momentul solicitarii formularului din anexa corespunzătoare a hotărârii de consiliul local.

Activitatea de stare civilă se desfăşoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată şi completată şi a prevederilor Codului Familiei.

Taxa achitată se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Serviciului Stare Civilă, respectiv achiziţionarea de tehnică de calcul, echipamente birotică şi consumabile, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

8.4 Taxa pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului de Stare Civilă constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Serviciului de Stare Civilă.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului de Stare Civilă se achită la momentul solicitării.

Taxa este datorată de persoane fizice care solicită oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului de Stare Civilă cu excepţia următoarelor categorii de persoane:

a) persoane cu handicap fizic grav sau accentuat nedeplasabile;

b) persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate.

În vederea aprobării exceptării de la plata taxei persoanele prevăzute la lit. a) vor depune ca documente justificative certificatul de încadreare în grad şi tip de handicap, precum şi un document de la medicul de familie în care să se descrie cauza imposibilităţii de deplasare.

Pentru persoanele prevăzute la lit. b) este necesară aprobarea comandantului centrului de detenţie.

Activitatea de stare civilă se desfăşoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată şi completată şi a prevederilor Codului Familiei.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale Serviciului Stare Civilă, respectiv achiziţionarea de tehnică de calcul, echipamente birotică şi consumabile, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

9. Serviciul Administrare Cimitire din cadrul Direcţiei Gospodărire Comunală

9.1 Taxă întreţinere cimitire constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită pentru asigurarea întreţinerii cimitirelor, menţinerea curăţeniei şi pazei cimitirelor situate în Municipiul Constanţa.

Taxa urmează a fi achitată doar de către beneficiarii contractelor de concesiune a locurilor de veci, sau urmaşii acestora.

Taxa de concesionare locuri de veci este stabilită diferenţiat pe categorii de cimitire şi durata de concesionare.

Serviciul Administrare Cimitire este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanţa.

Activitatea de întreţinere a cimitirelor se efectuează de către prestatori, angajaţii Serviciului Administrare Cimitire urmând a verifica şi recepţiona lucrările efectuate de către aceştia.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi modernizare a cimitirelor, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

9.2 Taxă aviz construcţie funerară constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită pentru asigurarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Serviciului Administrare Cimitire.

Taxa urmează a fi achitată de către solicitantul avizului.

Serviciul Administrare Cimitire este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanţa.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi modernizare a cimitirelor, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

10. Serviciul de Sprijinire şi Îndrumare Asociaţii de Proprietari din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală

Taxa pentru eliberarea atestatului persoanelor fizice care susţin examenul de atestare pentru funcţia de administrator de imobile constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în domeniul administrării imobilelor constituite în asociaţii de proprietari. În conformitate cu prevederile H.G. nr. 400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare taxa este încasată în vederea prestării de către Comisia de evaluare din cadrul Serviciului de Sprijinire şi îndrumare Asociaţii de Proprietari a activităţii de evaluare şi eliberare a atestatului pentru persoanele fizice susţin examenul de atestare pentru funcţia de administrator de condominiu.

Taxa se achită de către toate persoanele fizice care promovează examenul de atestare, după afişarea rezultatelor examenului.

Serviciul se prestează direct de către Comisia de atestare constituită prin hotărâre de Consiliu Local.

Serviciul de Sprijinire şi Îndrumare Asociaţii de Proprietari este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanţa.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de menţinere în parametrii optimi ai sistemului informatic şi asigurarea consumabilelor pentru acestea, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

Art. 7 Pentru prestarea activităţilor constând în căutare acte în arhivă, eliberare copii din arhivă, eliberare acte în regim de urgenţă, multiplicare acte (fotocopiere), eliberarea certificatului de atestare fiscală şi a certificatului de stare materială se instituie taxe speciale aferente în vedere acoperirii cheltuielilor generate de aceste activităţi.

Taxele instituite sunt în acelaşi cuantum pentru toate serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa şi Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa.

Sumele colectate sunt folosite pentru achiziţionarea arhivei electronice, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectueaza pentru menţinerea la parametrii optimi a sistemului informatic si asigurarea consumabilelor.

 

Art.8 Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.