I IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE FIZICE

 

1. Valoarea impozitului/taxei pe teren

1.1        Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcţii

 

Zona în cadrul localităţii

CONSTANŢA

 

Anul

2012

lei/ha

2013

lei/ha

A

8.889

8.889

B

5.600

5.600

C

3.832

3.832

D

1.821

1.821

 

1.2 Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii

 

Zona

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Categoria de folosinţă

 

ANUL

2012

lei/ha

2013 lei/ha

2012

lei/ha

2013 lei/ha

2012

lei/ha

2013 lei/ha

2012

lei/ha

2013 lei/ha

1.

Teren arabil

24

24

18

18

16

16

13

13

2.

Păşune

18

18

16

16

13

13

11

11

3.

Fâneaţă

18

18

16

16

13

13

11

11

4.

Vie

40

40

30

30

24

24

16

16

5.

Livadă

46

46

40

40

30

30

24

24

6.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

24

24

18

18

16

16

13

13

7.

Teren cu ape

13

13

11

11

7

7

X

X

8.

Drumuri şi căi ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

9.

Neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

 

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte după cum urmează:

a)   prin înmulţirea numărului de ha de teren cu suma corespunzătoare prevăzută în tabel;

b)   prin înmulţirea rezultatului de la lit. a) cu următorul coeficient de corecţie:

 

Denumire localitate

Rang

Coeficientul de corecţie

Constanţa

I

5,00

 

1.3 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii.

 

Nr.crt

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ

ZONA (LEI/HA)

0

1

A

B

C

D

1

teren cu construcţii

27

24

22

19

2

arabil

43

41

39

36

3

păşune

24

22

19

17

4

fâneaţă

24

22

19

17

5

vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt 5.1

48

46

43

41

5.1

vie până la intrarea pe rod

X

X

X

X

6

livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt 6.1

48

46

43

41

6.1

livadă până la intrarea pe rod

X

X

X

X

7

pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1

14

12

10

7

7.1

pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de producţie

X

X

X

X

8

teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

5

4

2

1

8.1

teren cu amenajări piscicole

29

27

24

22

9

drumuri şi căi ferate

X

X

X

X

10

teren neproductiv

X

X

X

X

 

2. Obligaţii

Orice persoană fizică care dobândeşte/înstrăinează teren are obligaţia de a depune o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data dobândirii/înstrăinării acestuia.

Contribuabilii persoane fizice sunt obligaţi să depună declaraţii chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului pe teren, ori pentru terenurile respective nu se datorează impozit pe teren.

 

3. Sancţiuni

Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)   depunerea peste termen a declaraţiilor prevăzute la punctul 2;

b)   nedepunerea declaraţiilor prevăzute la punctul 2;

 

Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 60 lei la 240 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 240 lei la 600 lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

4. Bonificaţie

Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2013, pentru persoanelor fizice li se acordă o bonificaţie de 10% la impozitul/taxa pe teren.

 

II. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE JURIDICE

 

1. Valoarea impozitului/taxei pe teren

1.1 Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcţii

       lei/ha

Zona în cadrul localităţii

CONSTANŢA

A

8.889

B

6.720

C

4.598

D

2.185

 

1.2 Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii

                    lei/ha

 

Zona

 

Zona A

 

Zona B

 

Zona C

 

Zona D

Categoria de folosinţă

1.

Teren arabil

28

21

19

15

2.

Păşune

21

19

15

13

3.

Fâneaţă

21

19

15

13

4.

Vie

48

36

28

19

5.

Livadă

55

48

36

28

6.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

28

21

19

15

7.

Teren cu ape

15

13

8

x

8.

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

9.

Neproductiv

x

x

x

x

 

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte după cum urmează:

a)   prin înmulţirea numărului de ha de teren cu suma corespunzătoare prevăzută în tabel;

b)   prin înmulţirea rezultatului de la lit. a) cu următorul coeficient de corecţie:

 

Denumire localitate

Rang

Coeficientul de corecţie

Constanţa, Palazu Mare

I

5,00

 

1.3 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii.

 

Nr. crt

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ

ZONA (LEI/HA)

0

1

A

B

C

D

1

Teren cu construcţii

27

24

22

19

2

Arabil

43

41

39

36

3

Păşune

24

22

19

17

4

Fâneaţă

24

22

19

17

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt 5.1

48

46

43

41

5.1

Vie până la intrarea pe rod

X

X

X

X

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt 6.1

48

46

43

41

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

X

X

X

X

7

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1

14

12

10

7

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de producţie

X

X

X

X

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

5

4

2

1

8.1

Teren cu amenajări piscicole

29

27

24

22

9

Drumuri şi căi ferate

X

X

X

X

10

Teren neproductiv

X

X

X

X

 

2. Obligaţii

Orice persoană juridică care dobândeşte/înstrăinează teren are obligaţia de a depune o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data dobândirii/înstrăinării acestuia.

Contribuabilii persoane juridice sunt obligaţi să depună declaraţii chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului pe teren, ori pentru terenurile respective nu se datorează impozit pe teren.

3. Sancţiuni

Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)   depunerea peste termen a declaraţiilor prevăzute la punctul 2;

b)   nedepunerea declaraţiilor prevăzute la punctul 2;

Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 240 lei la 960 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 960 lei la 2400 lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

4.  Bonificaţie

Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2013, pentru persoanele juridice se acordă o bonificaţie de 5% la impozitul/taxa pe teren.