TAXE ADMINISTRATE DE DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT

 

1. Taxe pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

 

A. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate pentru contribuabilii care încheie contracte de publicitate şi reclamă este de 1% din valoarea contractului exclusiv TVA.

Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în Municipiul Constanţa în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.

Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespund activităţilor agenţilor de publicitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi internet.

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate.

Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei de 1% la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.

Persoanele care datorează taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate au obligaţia depunerii unei Declaraţii anuale de impunere privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu privire la contractele de reclamă şi publicitate, sau înţelegerilor încheiate cu diverse persoane cărora le prestează serviciul de reclamă şi publicitate până la data de 31 ianuarie 2013.

În cazul în care intervin modificări ale bazei impozabile, persoanele care prestează serviciile de reclamă şi publicitate au obligaţia corectării declaraţiei anuale de impunere iniţială, prin depunerea unei Declaraţii rectificative până la sfârşitul lunii în care s-a produs modificarea.

 


B. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

 

Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate pe raza Municipiului Constanţa, cu excepţia celor care intră sub incidenţa punctului (A) datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al Municipiului Constanţa.

Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:

a)   în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate este de 23 lei/an/m2;

b)   în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj, pentru reclamă şi publicitate, taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate este de 17 lei/an/m2.

Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate trebuie să depună o Declaraţie anuală de impunere privind stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în raza căreia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj în termen de 30 zile de la data amplasării. 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate.

Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată de către contribuabili, persoane fizice şi juridice Bugetului local al Municipiului Constanţa, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate au obligaţia să depună o Declaraţie anuală de impunere privind stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate la compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, cu privire la mijloacele de afişaj în scop de reclamă şi publicitate deţinute, până la data de 31 ianuarie 2013.

În cazul în care intervin modificări ale bazei impozabile, persoanele care au depus Declaraţia anuală de impunere au obligaţia corectării Declaraţiei de impunere iniţială prin depunerea unei Declaraţii rectificative.

 


Scutiri şi facilităţi

1. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi economice.

2. Taxa pentru afisaj în scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa fiind platită de această ultimă persoană.

3. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor.

4. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale.

5. Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate.

Amplasarea afişelor şi reclamelor publicitare se va realiza pe baza autorizaţiei eliberate de autorităţile administraţiei publice.

Sunt interzise executarea şi montarea firmelor şi reclamelor fără obţinerea în prealabil a autorizaţiei de construire eliberate în conformitate cu prevederile art. 3 lit. g din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 91/1991 pentru aprobarea formularelor şi a procedurilor de autorizare şi a conţinutului documentaţiilor prevăzute de Legea
nr. 50/1991.

Amplasarea afişelor şi reclamelor publicitare pe raza Municipiului Constanţa se va face în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.

Sancţiuni

Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)              depunerea peste termen a Declaraţiilor de impunere anuale referitoare la taxa de afişaj în scop de reclamă şi publicitate sau a Declaraţiilor de impunere anuale privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate, şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 200 lei;

b)              nedepunerea Declaraţiilor de impunere anuale referitoare la taxa de afişaj în scop de reclamă şi publicitate sau a Declaraţiilor de impunere anuale privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate, şi se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei;

Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispoziţiile Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării, controlului şi urmăririi revine Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, iar aplicarea controlului şi sancţiunilor revine Direcţiei Poliţia Locală.

2. Taxă eliberare aviz program de funcţionare precum şi viza anuală a acestuia pentru unităţile ce desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN 5540)  se stabileşte în sumă de 80 lei.

3. Taxa de autorizare pentru desfăşurarea de activităţi temporare în zone publice, (respectiv pe domeniul public sau privat al Municipiului Constanţa precum şi al cetăţeanului), se stabileşte în sumă de 200 lei.

4. Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru unităţile tip restaurant 5610* (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630**(corespondent cod CAEN 5540), se stabileşte astfel:

a)             pentru unităţi tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530) care funcţionează zilnic până în ora 0100 se stabileşte în sumă de:

- pentru suprafaţa totală ≤ 100 mp....................................... 1.500 lei

- pentru suprafaţa totală > 100 mp....................................... 2.000 lei

b)             pentru unităţi tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530) care funcţionează peste ora 0100 se stabileşte în sumă de ............................. 3.000 lei

c) pentru unităţi tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540), care funcţionează zilnic până în ora 0100 se stabileşte în sumă de:

- pentru suprafaţa totală ≤ 100 mp.......................................... 600 lei

- pentru suprafaţa totală > 100 mp....................................... 1.200 lei

d) pentru unităţi tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540), care funcţionează peste ora 0100 se stabileşte în sumă de...................................................................... 3.000 lei

e) pentru unităţi tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530) care funcţionează în Staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, se stabileşte în sumă de.......................... 3.000 lei

f) pentru unităţi tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) care funcţionează în Staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă se stabileşte în sumă de ......................................... 1.500 lei

   * cod CAEN 5530 actualizat prin cod CAEN 5610 conform Ordinului nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN  

** cod CAEN 5540 actualizat prin cod CAEN 5630 conform Ordinului nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN  

5. Taxe locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice în Municipiul Constanţa

taxa lei/m2/zi

Nr crt

ACTIVITATEA

ZONA A

ZONA B

1.

Comercializare de carte, presă, vederi

1,01

0,75

2.

Comercializare loz în plic şi alte jocuri de noroc

6,31

5,04

3.

Comercializare produse de artizanat, pictură şi altele asemenea

0,64

 0,53

4.

Comercializare flori

2,92

2,28

5.

Comercializare legume-fructe

4,45

3,50

6.

Comercializare tipărituri şi alte articole, obiecte cu specific religios

 0,90

0,74

7.

Comercializare mărţişoare, felicitări, sorcove şi alte produse specifice sărbătorilor tradiţionale

 0,64

 0,53

8.

Comercializare produse diverse sau prestări servicii (altele decât cele menţionate mai sus)

 3,82

 3,02

9.

Amplasare aparate: popcorn, vată de zahăr, aparate de îngheţată şi alte automate de produse

10,34

8,32

10.

Comerţ de întâmpinare în faţa propriilor unităţi comerciale

 1,80

1,38

11.

Comert de întâmpinare în faţa propriilor unităţi de alimentaţie publică

0,64

0,51

12.

Spectacole, festivaluri, serbări câmpeneşti (exclusiv organizare de nunţi, botezuri)

a) S < 500mp

1,38

 1,17

b) S ł 500mp

0,64

0,53

13.

Campanii promoţionale

3,02

 2,65

14.

Manifestări cultural-artistice şi sportive, evenimente  expoziţionale şi altele asemenea

0,27

0,16

15.

Amplasare rezervoare gaz lichefiat pentru alimentare instalaţii proprii de termoficare, posturi transformare şi altele asemenea

0,27

0,16

16.

Suprafeţe ocupate pentru circuri aflate sub cupolă

0,64

0,53

17.

Suprafeţe ocupate de menajerii, rulote cazare şi alte asemenea aferente circurilor

0,27

0,16

18.

Agrement funcţie de suprafeţele ocupate:

a) S < 50 mp

1,27

1,01

b) 50 mp Ł S Ł 100 mp

0,37

0,27

c) S > 100 mp

0,27

0,16

19.

Depozitare materiale diverse şi ambalaje aferente agenţilor conomici

1,17

20.

Depozitare accidentală de materiale de construcţii (alei, străzi, trotuare)

0,74

21.

Organizare de şantier în baza autorizaţiei de construire, cererii şi a schiţei aprobate pentru perioada solicitată de beneficiar

0,74

22.

Ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe şi mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară şi/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere şi schiţă aprobate) atunci când acestea sunt inscripţionate cu afiş publicitar

1,38

23.

Ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe si mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară şi/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere şi schiţă aprobate) atunci când acestea nu sunt inscripţionate cu afiş publicitar

1,17

24.

Ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverşilor agenţi economici (unde se desfăşoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

2,12

25.

Ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverşilor agenţi economici (unde nu se desfăşoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

1,17

26.

Vânzare directă de cereale, legume, fructe, brazi din:

a) autoturisme

10,07

b) autocamioane

7,58

c) autofurgonete

10,81

d) remorci

7,58

27.

Vânzare directă de cherestea, combustibil solid şi alte produse din:

a) autocamioane

10,07

b) autofurgonete

11,34

c) remorci

10,07

28.

Taxa ocupare domeniu public cu autovehicule scoase spre vânzare:

a) autoturisme

1,54

b) autocamioane

3,18

c) autofurgonete

3,18

d) remorci

3,18

29.

Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanţa aflat în procedura de soluţionare a situaţiei juridice a terenului unde se desfăşoară activităţi economice

1,06

30.

Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanţa aflat în procedură de soluţionare a situaţiei juridice a terenului unde nu se desfăşoară activităţi economice

0,53

31.

Taxa folosinţă domeniu public şi privat al Municipiului Constanţa de reţelele de cablu TV, telefonie, internet etc.

0,11 lei/m liniar/lunar

32.

Ocuparea domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa cu vehicule, remorci, utilaje destinate lucrărilor de construire

0,74 lei/mp/h

 

NOTA:

 *ZONA A: Perimetrele:

Str. Ştefan cel Mare şi străzile adiacente acesteia,

Zona Gară,

Zona I.C.I.L.,

Zona Casa de Cultură,

Zona Delfinariu,

Zona Portul Tomis

Zonele din jurul pieţelor şi parcurilor

Zona Spital Judeţean

**ZONA B: perimetrele neincluse în zona A

 

Taxele utilizate de Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat sunt cele stabilite la punctele de la 19 la 32 şi sunt fixe indiferent de zonă.

Pentru activităţile desfăşurate în Orăşelul Copiilor în perioada sărbătorilor de iarnă, taxele se vor reduce cu 50%.

 

6. Taxe locale pentru utilizarea locurilor publice în Staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă

           taxa lei/mp/zi

Nr.

Crt.

ACTIVITATEA

Zona A

Zona B

Zona C

1.

Comercializare de carte, presă vederi şi altele asemenea

1,01

0,74

0,64

2.

Comercializare loz în plic şi alte jocuri de noroc

12,61

10,07

7,58

3.

Comercializare produse de artizanat, pictură şi altele asemenea

0,64

0,53

0,37

4.

Comercializare flori şi legume – fructe

4,40

3,50

2,65

5.

Comercializare tipărituri şi alte articole, obiecte cu specific religios

 

0,74

 

0,64

0,53

6.

Comercializare produse diverse sau prestări servicii (altele decât cele menţionate mai sus)

4,40

3,50

2,65

7.

Amplasare aparate: popcorn, vată de zahăr, aparate de îngheţată şi alte automate de produse

10,34

8,32

6,15

8.

Comerţ de întâmpinare în faţa propriilor unităţi comerciale

Luna

Valoarea

Mai

0,74

Iunie

0,74

Iulie

2,54

August

2,54

Septembrie

0,74

Restul anului

0,53

9.

Comerţ de întâmpinare în faţa propriilor unităţi de alimentaţie publică.

 

Luna

Zona A

Zona B

Zona C

Mai

0,19

0,14

0,06

Iunie

0,64

0,51

0,37

Iulie

2,20

1,75

1,33

August

2,20

1,75

1,33

Septembrie

0,19

0,14

0,06

Restul anului

0,19

0,14

0,06

10.

Spectacole, festivaluri, serbări câmpeneşti,

în funcţie de suprafaţa ocupată, astfel:

a) S < 500m2

1,64

b) S ≥ 500m2

0,74

11.

Campanii promoţionale

Zona A

Zona B

Zona C

1,64

1,27

1,01

12.

Manifestări cultural-artistice şi sportive, evenimente  expoziţionale şi altele asemenea

0,37

0,27

0,11

13.

Amplasare gaz lichefiat pentru alimentare instalaţii proprii de termoficare

1,01

0,74

0,64

14.

Suprafeţe ocupate pentru circuri aflate sub cupolă

0,37

0,27

0,11

15.

Suprafeţe ocupate de menajerii, rulote cazare şi alte asemenea aferente circurilor 

0,37

0,27

0,11

16.

Agrement funcţie de suprafeţele ocupate:

S 50 mp

1,38

50 mp < S ≤ 100 mp

1,01

S > 100 mp

0,64

17.

Depozitare materiale diverse şi ambalaje aferente agenţilor economici

2,54

18.

Depozitare accidentală de materiale de construcţii (alei, străzi, trotuare)

1,17

19.

Organizare şantier

-      în baza autorizaţiei de construire

- în sezon perioada 01.06.-31.08.

 

0,53

3,39

20.

Ocuparea temporară a domeniului public cu panouri publicitare, stopere, alte mijloace de reclamă (cu achitare anticipată, lunară şi/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului şi cererii şi schiţei aprobate), atunci când acestea sunt inscripţionate cu afiş publicitar

1,38

21.

Ocuparea temporară a domeniului public cu panouri publicitare, stopere, alte mijloace de reclamă (cu achitare anticipată, lunară şi/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului şi cererii şi schiţei aprobate), atunci când acestea nu sunt inscripţionate cu afiş publicitar

1,17

22.

Ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverşilor agenţi economici (unde se desfăşoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

2,54

23.

Ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverşilor agenţi economici (unde nu se desfăşoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

1,17

24.

Taxa ocupare domeniu public cu autovehicule scoase spre vânzare:

a) autoturisme

1,54

b) autocamioane

12,61

c) autofurgonete

12,61

d) remorci

12,61

25.

Vânzare directă de cereale, legume, fructe, brazi din:

a) autoturisme

10,07

b) autocamioane

7,58

c) autofurgonete

10,81

d) remorci

7,58

26.

Vânzare directă de cherestea, combustibil solid şi alte produse din:

a) autocamioane

10,07

b) autofurgonete

11,34

c) remorci

10,07

27.

Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu municipiul Constanţa aflat în procedură de soluţionare a situaţiei juridice a terenului unde se desfăşoară activităţi economice

1,06

28.

Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu municipiul Constanţa aflat în procedură de soluţionare a situaţiei juridice a terenului unde nu se desfăşoară activităţi economice

0,53

29.

Taxa folosinţă domeniu public şi privat al Staţiunii Mamaia şi Sat Vacanţă de reţelele de cablu TV, telefonie, internet, etc.

0,11 lei/m liniar/lunar

 

NOTĂ:

* ZONA A

- zona alee Satul de Vacanţă cuprinsă între Bd. Mamaia şi Căsuţa Ana Lugojana;

- zona alee Perla cuprinsă între Bd. Mamaia şi Complexul Comercial de lângă         

bazine;

- zona Faleză cuprinsă între Hotel Parc şi Bufet Jupiter – Junona;

- zona cuprinsă între Complex Melody şi zona Cazino;

- zona cuprinsă între Hotel Riviera şi Hotel Majestic.

** ZONA B

- zona cuprinsă între debarcader Neptun şi Restaurant Cherhana;

- zonele neincluse în ZONA A şi care nu intră sub incidenţa ZONEI C.

*** ZONA C

- zona cuprinsă între Bd. Mamaia şi malul Lacului Siutghiol;

- zona Camping Tabără Turist.

Taxele utilizate de Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat sunt cele stabilite de la punctele 17 - 29 şi sunt fixe indiferent de zonă.

Ocuparea temporară a locurilor publice şi private de către persoanele fizice, persoane fizice şi asociaţii familiale autorizate sau persoane juridice, se face în baza aprobării eliberate de Primăria municipiului Constanţa prin serviciile de resort ale Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat.

Persoanele fizice, persoane fizice şi asociaţii familiale autorizate sau persoanele juridice care desfăşoară activităţi pe domeniul public datorează o taxă zilnică, diferenţiată în raport cu activitatea, suprafaţa ocupată, obiectul amplasat. Taxa pentru ocuparea temporară a domeniului public se va încasa pentru fiecare punct de lucru al agenţilor economici.

Valoarea totală a taxei de ocupare a domeniului public se calculează prin înmulţirea taxei de ocupare a domeniului public/zi stabilită prin H.C.L. cu numărul de zile a perioadei solicitate şi cu suprafaţa ocupată din domeniul public (exprimată în mp) sau prin înmulţirea numărului de metri liniari ai reţelelor de cablu TV, telefonie, internet etc., cu valoarea taxei de folosinţă domeniu public sau privat/lună.

Taxele se achită anticipat, la casieriile Primăriei municipiului Constanţa sau prin ordin de plată în contul bugetului local, o copie a documentului de plată anexându-se la documentaţia existentă la compartimentul de resort.

În cazul în care agentul economic depăşeşte termenul înscris pe autorizaţie, se vor percepe majorări de întârziere calculate până la data efectuării plăţii inclusiv, prin aplicarea cotei de majorări precizate în actele normative în vigoare.

Responsabilitatea încasării taxelor prevăzute mai sus revine Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat.

Vor fi scutiţi de la plata taxelor prevăzute la punctele 2, 3, 5 şi 6, în proporţie de 100% următoarele categorii:

a)  veteranii de război conform Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

b)  persoanele fizice prevăzute la art.1 şi 5 din Decretul-lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi;

c)  alte categorii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este de 17 lei/an.

 

Mod de aplicare

Taxele locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice în Municipiul Constanţa aplicate de către Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat, în conformitate cu numerotarea acestora din tabelul de la punctul 5, sunt următoarele:

19. Taxa pentru depozitare materiale diverse, ambalaje aferente agenţilor economici

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele :

-     datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa punctului de lucru);

-     numele reprezentantului societăţii;

-     menţionarea materialelor cu care se ocupă domeniul public;

-     suprafaţa de ocupare a domeniului public;

-     perioada de ocupare a domeniului public.

20. Taxa pentru depozitare accidentală de materiale de construcţii (alei, străzi, trotuare)

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele :

-     numele şi prenumele;

-     adresa şi locul unde se ocupă domeniul public;

-     menţionarea materialelor cu care se ocupă domeniul public;

-     suprafaţa de ocupare a domeniului public;

-     perioada de ocupare a domeniului public.

21. Taxa pentru organizare de şantier în baza autorizaţiei de construire, cererii şi a schiţei aprobate pentru perioada solicitată de beneficiar

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

-     datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa punctului de lucru);

-     numele reprezentantului societăţii;

-     adresa şi locul unde se ocupă domeniul public;

-     perioada de ocupare a domeniului public;

-     suprafaţa de ocupare a domeniului public;

-     autorizaţia de construire;

-     schiţa de amplasare.

22. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe şi mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară şi/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere şi schiţă aprobate) atunci când acestea sunt inscripţionate cu afiş publicitar.

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

-     datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa punctului de lucru);

-     numele reprezentantului societăţii;

-     adresa şi locul unde se ocupă domeniul public;

-     perioada de ocupare a domeniului public;

-     suprafaţa de ocupare a domeniului public;

-     autorizaţia de construire după caz;

-     contractul de reclamă şi publicitate în baza căruia se solicită amplasarea (după caz).

23. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe şi mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară şi/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere şi schiţă aprobate) atunci când acestea nu sunt inscripţionate cu afiş publicitar.

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

-     datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa punctului de lucru);

-     numele reprezentantului societăţii;

-     adresa şi locul unde se ocupă domeniul public;

-     perioada de ocupare a domeniului public;

-        suprafaţa de ocupare a domeniului public;

-        autorizaţia de construire după caz;

-        contractul de reclamă şi publicitate în baza căruia se solicită amplasarea (după caz).

24. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverşilor agenţi economici (unde se desfăşoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren.

Taxa aferentă se încasează în baza Notei de Constatare emisă de compartimentul de specialitate – Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat

25. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverşilor agenti economici (unde nu se desfăşoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren.

Taxa aferentă se încasează în baza Notei de Constatare emisă de compartimentul de specialitate – Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat

26. Taxa pentru vânzare directă de cereale, legume, fructe, brazi din:

a.  autoturisme;

b.  autocamioane;

c.   autofurgonete;

d.  remorci.

Vânzarea se va face în baza Autorizaţiei eliberate de Primăria Municipiului Constanţa.

În momentul constatării desfăşurării activităţii de vânzare directă de cereale, legume, fructe, brazi din autoturisme, autocamioane, autofurgonete, remorci, fără autorizaţie, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat va proceda la întocmirea unei note de constatare în vederea încasării taxei.

27. Taxa pentru vânzare directă de cherestea şi combustibil solid şi alte produse din:

a.  autoturisme;

b.  autocamioane;

c.   autofurgonete;

d.  remorci.

Vânzarea se va face în baza Autorizaţiei eliberate de Primăria Municipiului Constanţa.

În momentul constatării desfăşurării activităţii de vânzare directă de cherestea, combustibil solid şi alte produse, din autoturisme, autocamioane, autofurgonete, remorci, fără autorizaţie, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat va proceda la întocmirea unei note de constatare în vederea încasării taxei.

28. Taxa ocupare domeniu public cu autovehicule scoase la vânzare respectiv:

a.  autoturisme;

b.  autocamioane;

c.   autofurgonete;

d.  remorci.

În momentul constatării ocupării domeniului public cu autovehicule scoase la vânzare, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat va proceda la întocmirea unei note de constatare proprietarului în vederea încasării taxei.

29. Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanţa aflat în procedura de soluţionare a situaţiei juridice a terenului unde se desfăşoară activităţi economice:

Se aplică persoanelor care au avut active ce au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanţa aflat în procedură de soluţionare a situaţiei juridice a terenului şi unde se desfăşoara activităţi economice.

30. Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanţa aflat în procedură de soluţionare a situaţiei juridice a terenului unde nu se desfăşoară activităţi economice:

Se aplică persoanelor care au avut active ce au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanţa aflat în procedură de soluţionare a situaţiei juridice a terenului şi unde nu se desfăşoară activităţi economice.

 31. Taxa folosinţă domeniu public şi privat al Municipiului Constanţa de reţele de cablu tv, telefonie, internet etc.

Taxa se aplică tuturor persoanelor care solicită amplasarea pe stâlpi de reţele de cablu TV, telefonie, internet, etc.

Taxa se achită lunar anticipat.

Taxa se calculează prin înmulţirea numărului de metri liniari ai reţelei de cablu cu valoarea taxei pe metru liniar/lună.

32. Taxă pentru ocuparea domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa cu vehicule, remorci, utilaje destinate lucrărilor de construire

Solicitantul va depune anticipat conform Anexei 1 cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

-   numele şi prenumele;

-   adresa şi locul unde se ocupă domeniul public;

-   menţionarea categoriei de vehicul cu care se ocupă domeniul public;

-   suprafaţa de ocupare a domeniului public;

-   perioada de ocupare a domeniului public;

-   schiţa de amplasare a mijloacelor de semnalizare a devierii traficului pietonal şi rutier avizată de Serviciul Poliţiei Rutiere Constanţa, Biroul Siguranţei Circulaţiei pentru Mediul Urban.

În baza solicitării şi a documentelor depuse se eliberează o autorizaţie pe care solicitantul este obligat să o păstreze la bordul vehiculului sau utilajului pe perioada efectuării lucrărilor (Anexa 2).

Pentru solicitări ce vizează locaţii de pe principalele artere de circulaţie din municipiul Constanţa se va permite ocuparea domeniului public doar între orele 00.00 – 07.00, conform tabelului anexat:

 

 


Nr. crt.

Denumirea Străzii

1.

I.C. BRĂTIANU (DN 3)

2.

B-dul. FERDINAND (DN39)

3.

Şos. MANGALIEI 

4.

1MAI (DN39)

5.

B-dul. AUREL VLAICU

(DN2A CENTURA VEST)

6.

B-dul TOMIS (DN2A)

7.

B-dul. MAMAIA

8.

I.G. DUCA

9.

MIRCEA CEL BĂTRÂN

10.

ELIBERĂRII  

11.

I. L. CARAGIALE

12.

BABA NOVAC

13.

MIHAI VITEAZU

14.

ŞOS. DIN VII

15.

LILIACULUI

16.

HATMAN ARBORE

17.

PANDURULUI

18.

MEŞTERUL MANOLE

19.

VÎRFUL CU DOR

20.

CARAIMAN

21.

TEPEŞ VODĂ

22.

BRIZEI

23.

DEZROBIRII

24.

SOVEJA

25.

ALEX. LĂPUŞNEANU 

26.

1 DECEMBRIE 1918

27.

STEFĂNIŢĂ VODĂ

28.

CIŞMELEI

29.

DOBRILĂ EUGENIU

30.

ADAMCLISI

31.

C-TIN BRĂTESCU

32.

CUMPENEI

33.

NICOLAE FILIMON

34.

THEODOR BURADA

35.

INDUSTRIALĂ

36.

CELULOZEI

37.

INTERIOARĂ II

38.

INTERIOARĂ III

39.

PELICANULUI

40.

POPORULUI

41.

NICOLAE IORGA

42.

ION RAŢIU

43.

1 MAI VECHI

44.

UNIRII

45.

ION ROATĂ


Sustragerea de la plata taxei pentru ocuparea domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa cu vehicule, remorci, utilaje destinate lucrărilor de construire, sau neprezentarea documentului prin care se dovedeşte achitarea respectivei taxe constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei cu posibilitatea achitării a jumătate din minim în 48 ore conform Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţie conform alineatului precedent se face de către inspectorii Direcţiei Poliţia Locală din cadrul Primăriei Constanţa şi lucrători de poliţie.

 

Anexa 1

 

Romania                                                             AUT. seria              nr.

Judetul Constanta                                                   chit. seria               nr.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

AUTORIZAŢIE DE OCUPARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA

 

PENTRU VEHICULE, REMORCI ŞI UTILAJE DESTINATE LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE

 

Nr. de înmatriculare __________________

Categorie vehicul ____________________

Eliberată la data _____________ ora _____

Valabilă de la data _____________ ora ____ până la data _____________ ora ____

Locaţia ___________________________

Valoare taxă _______________________

Prezentul document este valabil numai în original cu schiţa amplasamentului vizată de Poliţia Rutieră.

Este obligatoriu  a se prezenta la control.

Valabilă în Municipiul Constanţa, exclusiv staţiunea Mamaia în perioada sezonului estival.

                                     

Director executiv,

 

Anexa 2

 

DOMNULE PRIMAR

 

 

Subsemnatul (S.C.) _____________________________________ domiciliat (cu sediul) în _________________, str._______________________, nr.__________ vă rog să aprobaţi ocuparea domeniului public în suprafaţă de _______ mp, cu vehiculul _________________ cu numărul de înmatriculare ________________ în perioada ____________________________ la adresa ___________________________.

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:

-schiţa de amplasare a mijloacelor de semnalizare a devierii traficului pietonal şi rutier 

-avizul SERVICIUL POLIŢIEI RUTIERE CONSTANŢA, BIROUL SIGURANŢEI CIRCULAŢIEI PENTRU MEDIUL URBAN.

 

DATA,

 

 

                                                                   SEMNĂTURA,

 

 

CĂTRE DOMNUL PRIMAR AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA

 

Taxele locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă aplicate de către Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat, în conformitate cu numerotarea acestora din tabelul de la punctul 6, sunt următoarele :

17. Taxa pentru depozitare materiale diverse, ambalaje aferente agenţilor economici

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

- datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa punctului de lucru);

- numele reprezentantului societăţii;

- menţionarea materialelor cu care se ocupă domeniul public;

- suprafaţa de ocupare a domeniului public;

- perioada de ocupare a domeniului public.

18. Taxa pentru depozitare accidentală de materiale de construcţii (alei, străzi, trotuare)

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

-      numele şi prenumele;

-      adresa şi locul unde se ocupă domeniul public;

-      menţionarea materialelor cu care se ocupă domeniul public;

-      suprafaţa de ocupare a domeniului public;

-      perioada de ocupare a domeniului public.

19. Taxa pentru organizare de şantier în baza autorizaţiei de construire, cererii şi a schiţei aprobate pentru perioada solicitată de beneficiar

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele :

-      datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa punctului de lucru);

-      numele reprezentantului societăţii;

-      adresa şi locul unde se ocupă domeniul public;

-      perioada de ocupare a domeniului public;

-      suprafaţa de ocupare a domeniului public;

-      autorizaţia de construire;

-      schiţa de amplasare.

20. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe şi mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară şi/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere şi schiţa aprobate) atunci când acestea sunt inscripţionate cu afiş publicitar.

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată , aceasta cuprinzând următoarele:

-      datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa punctului de lucru);

-      numele reprezentantului societăţii;

-      adresa şi locul unde se ocupă domeniul public;

-      perioada de ocupare a domeniului public;

-      suprafaţa de ocupare a domeniului public;

-      autorizaţia de construire după caz;

-      contractul de reclamă şi publicitate în baza căruia se solicită amplasarea (după caz).

21. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe şi mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară şi/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere şi schiţă aprobate) atunci când acestea nu sunt inscripţionate cu afiş publicitar.

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

-      datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa punctului de lucru);

-      numele reprezentantului societăţii;

-      adresa şi locul unde se ocupă domeniul public;

-      perioada de ocupare a domeniului public;

-      suprafaţa de ocupare a domeniului public;

-      autorizaţia de construire după caz;

-      contractul de reclamă şi publicitate în baza căruia se solicită amplasarea (după caz).

22. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverşilor agenţi economici (unde se desfăşoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

Taxa aferentă se încasează în baza Notei de Constatare emisă de compartimentul de specialitate – Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat

23. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverşilor agenţi economici (unde nu se desfaşoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

Taxa aferentă se încasează în baza Notei de Constatare emisă de compartimentul de specialitate – Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat

24. Taxa ocupare domeniu public cu autovehicule scoase la vânzare respectiv:

a.    autoturisme;

b.    autocamioane;

c.    autofurgonete;

d.   remorci.

În momentul constatării ocupării domeniului public cu autovehicule scoase la vânzare, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat va proceda la întocmirea unei Note de constatare proprietarului în vederea încasării taxei.

25. Taxa pentru vânzare directă de cereale, legume, fructe, brazi din:

a.    autoturisme;

b.    autocamioane;

c.    autofurgonete;

d.   remorci.

Vânzarea se va face în baza Autorizaţiei eliberate de Primăria Municipiului Constanţa.

În momentul constatării desfăşurării activităţii de vânzare directă de cereale, legume, fructe, brazi din autoturisme, autocamioane, autofurgonete, remorci, fără autorizaţie, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat va proceda la întocmirea unei note de constatare în vederea încasării taxei.

26. Taxa pentru vânzare directă de cherestea şi combustibil solid şi alte produse din:

a.    autoturisme;

b.    autocamioane;

c.    autofurgonete;

d.      remorci.

Vânzarea se va face în baza Autorizaţiei eliberate de Primăria Municipiului Constanţa.

În momentul constatării desfăşurării activităţii de vânzare directă de cherestea, combustibil solid şi alte produse, din autoturisme, autocamioane, autofurgonete, remorci, fără autorizaţie, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat va proceda la întocmirea unei note de constatare în vederea încasării taxei.

27. Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu municipiul Constanţa aflat în procedură de soluţionare a situaţiei juridice a terenului unde se desfăşoară activităţi economice:

Se aplică persoanelor care au avut active ce au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanţa aflat în procedură de soluţionare a situaţiei juridice a terenului şi unde se desfăşoară activităţi economice.

28. Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanţa aflat în procedură de soluţionare a situaţiei juridice a terenului unde nu se desfăşoară activităţi economice:

Se aplică persoanelor care au avut active ce au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanţa aflat în procedură de soluţionare a situaţiei juridice a terenului şi unde nu se desfăşoară activităţi economice.

29. Taxa folosinţă domeniu public şi privat al staţiunii Mamaia şi Sat Vacanţă de reţele de cablu tv, telefonie, internet etc.

Taxa se aplică tuturor persoanelor care solicită amplasarea pe stâlpi de reţele de cablu TV, telefonie, internet, etc.

Taxa se achită lunar anticipat.

Taxa se calculează prin înmulţirea numărului de metri liniari ai reţelei de cablu cu valoarea taxei pe metru liniar/lună.