ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANŢA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013

 

 

Consiliul Local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.12.2012,

 

Luând în considerare dispoziţiile art. 9 pct. 3 al Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la Strassbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea
nr. 199/1997,

 

În temeiul următoarelor prevederi legale:

 

-   art. 20 şi 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-   art. 6 şi 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

-   Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Titlul IX din Hotărârea nr. 44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură  fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru;

-   Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Având în vedere Planul urbanistic general al municipiului Constanţa aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 653/1999, cu modificările şi completările ulterioare;

Analizând expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre nr. 149677/11.12.2012 precum şi Raportul de Fundamentare nr. S 75641/18.10.2012 întocmit de Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa, Avizul Comisiei nr. 1 – de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa şi Avizul Comisiei nr. 5 - pentru administraţia publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului;

          Ţinând seama de necesităţile de asigurare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2013 în scopul acoperirii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2013, după cum urmează:

 

a)           impozitul şi taxa pe clădiri prevăzute în Anexa nr.1;

b)           impozitul şi taxa pe teren prevăzute în Anexa nr.2;

c)       impozitul pe mijloace de transport prevăzut în Anexa nr.3;

d)           impozitul pe spectacole şi taxa pentru şederea într-o unitate de cazare prevăzute în Anexa nr.4;

e)            alte taxe administrate de Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local prevăzute în Anexa nr. 5;

f) taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor administrate de Direcţia Urbanism prevăzute în Anexa nr. 6;

g)           taxe pentru eliberarea certificatelor şi avizelor administrate de Direcţia Patrimoniu prevăzute în Anexa nr. 7;

h)           taxe administrate de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat prevăzute în Anexa nr. 8;

i)         taxe administrate de Direcţia Servicii Publice prevăzute în Anexa nr. 9;

j)        taxe pentru activitatea de stare civilă administrate de Direcţia Administraţie Publică Locală prevăzute în Anexa nr. 10;

k)           taxa pentru eliberarea atestatului persoanelor fizice care susţin examenul de atestare pentru funcţia de administrator de imobile prevăzută în Anexa nr. 11;

l)         taxe administrate de Direcţia Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente prevăzute în Anexa nr. 12;

m)         taxe pentru activităţi de gospodărire comunală administrate de Direcţia Gospodărire Comunală prevăzute în Anexa nr. 13;

n)           taxe pentru activităţile desfăşurate de direcţiile din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa şi Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local prevăzute în Anexa nr. 14;

o)           taxe de timbru prevăzute în Anexa nr. 15;

p)           regulament de adoptare a taxelor speciale prevăzut în Anexa nr. 16;

q)           lista actelor normative prin care au fost instituite impozitele şi taxele locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanţa prin care s-au instituit/stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal 2013 prevăzută în Anexa nr. 17.

 

Art. 2 Anexele nr. 1– 17 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3 Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2013, se menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 614/2002 modificată şi completată prin H.C.L. nr. 236/2005, privind încadrarea pe zone a terenurilor din Municipiul Constanţa.

 

Art. 4 Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2012, mai mici de 40 lei, se anulează.

 

Art. 5 Constanţa este municipiu de rangul I potrivit Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi.

 

Art. 6 Neplata la termenele scadente a impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta hotărâre atrage după sine calcularea de majorări de întârziere, iar pentru nerespectarea obligaţiilor impuse se instituie sancţiuni în cuantumurile prevăzute în actele normative în vigoare.

 

Art. 7 Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 571/2003, ale Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, precum şi cu actele normative subsecvente în vigoare.

 

Art. 8 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2013.

 

Art. 9 Pentru anul 2013, se suspendă taxa de acces în Staţiunea Mamaia pentru autoturismele care nu au număr de înmatriculare în Municipiul Constanţa, prevăzută la pct. 4 din Anexa nr. 9 a prezentei hotărâri.

 

Art. 10 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local şi tuturor direcţiilor din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, şi o va aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului Municipiului Constanţa.

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată de _24_ consilieri din _27__ membri.

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

L.S.

                                                                               

S.S…POPESCU RĂDUCU..

(prenumele şi numele consilierului)                                 

 

 

Contrasemnează:

                                                                                SECRETARUL

                                                                    MUNICIPIULUI CONSTANŢA

   

      S.S…ENACHE MARCELA……

           (prenumele şi numele)

 

 

CONSTANŢA…17.12.2012..

Nr. 330