ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANŢA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor facilităţi fiscale doamnei Găitan Maria pentru imobilul din Constanţa str. Sassu Gheorghe nr. 79

 

 

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de  18.02.2013,

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub
nr. 17216/05.02.2013, prezentată de domnul primar Radu Ştefan MAZĂRE, Raportul de fundamentare nr. S 4035/17.01.2013
al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 – de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa şi avizul Comisiei nr. 5 - pentru administraţia publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului;

Având în vedere prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct. 220 al Titlului IX din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, şi ale art. 125 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de criteriile şi procedura de acordare a facilităţilor fiscale persoanelor fizice aprobate prin H.C.L. nr. 442/2007, precum şi de cererea doamnei Găitan Maria înregistrată sub nr. M24662/20.12.2012;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

         

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1 – Se aprobă reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren calculat pentru anul fiscal 2013, datorat de către doamna Găitan Maria, pentru clădirea situată la adresa de domiciliu, respectiv str. Sassu Gheorghe nr. 79.

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire, doamnei Găitan Maria, şi spre ştiinţă Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa.

 

Adoptată de _21__ consilieri din 27 membri.

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢEI,                                     CONTRASEMNEAZĂ

 

___POPESCU RĂDUCU_________                                  SECRETAR,

Marcela Enache

CONSTANŢA

Nr. __10____/__18.02.2013____