ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANŢA

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea HCLM nr. 467/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010

 

 

Consiliul Local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 06.09.2010,

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ştefanu MAZĂRE, Referatul de aprobare nr. _______ al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 – de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa şi avizul Comisiei nr. 5 - pentru administraţia publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului,

            Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi ale  Hotărârii Guvernului nr. 791/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) şi ale art. 115 alin. (1)
lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

               

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art. I - Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L.M. nr. 467/2009 după cum urmează:

1. La Anexa nr. 1.1.1, după punctul 2, se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

„21 Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri

(1) Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează:

a)      cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

b)     cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

c)      cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

(2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.

(3) Majorarea impozitului se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.

(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale în raza cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora.”

2. La Anexa nr. 1.1.1, punctul 6 se completează cu un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:

„(2) Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 30 septembrie 2010, a diferenţei de impozit pe clădiri rezultată în urma aplicării prevederilor O.U.G. nr. 59/2010 persoanele fizice beneficiază de o bonificaţie de 10% la impozitul pe clădiri.”

 

3.  La Anexa 1.3.1 tabelul prevăzut la punctul 1.1 se modifică după cum urmează:

 

Tipuri de autovehicule

Sumă, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv

8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv

18

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv

72

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv

144

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

290

6. Autobuze, autocare, microbuze

24

7. Alte autovehicule cu masă totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

30

8. Tractoare înmatriculate

18

 

4. La Anexa nr. 1.3.1, punctul 5 se completează cu un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:

„(2) Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 30 septembrie 2010, a diferenţei de impozit pe mijloace de transport rezultată în urma aplicării prevederilor O.U.G. nr. 59/2010 persoanele fizice beneficiază de o bonificaţie de 10% la impozitul pe mijloace de transport.”

 

5. La Anexa 1.3.2 tabelul prevăzut la punctul 1.1 se modifică după cum urmează:

 

Tipuri de autovehicule

Sumă, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv

8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv

18

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv

72

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv

144

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

290

6. Autobuze, autocare, microbuze

24

7. Alte autovehicule cu masă totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

30

8. Tractoare înmatriculate

18

 

 

 

 

Art. II - Pentru anul fiscal 2010, termenul de plată a diferenţelor de impozit pe clădiri şi mijloace de transport rezultate în urma aplicării prevederilor O.U.G. nr. 59/2010 este 31 decembrie 2010.

 

Art. III - Prevederile art. I se aplică începând cu data de 01 iulie 2010.

 

Art. IV - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Constanţa prin grija secretarului Municipiului Constanţa, Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire şi spre ştiinţă  Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa.

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată de ____ consilieri din ____ membri.

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

_____________________________

 

Contrasemnează:

SECRETARUL

MUNICIPIULUI CONSTANŢA

_____________________________

 

 

 

 

 

CONSTANŢA

Nr. 169/06.09.2010