Nr. īnreg: B 38675/02.04.2008

 

 

RAPORT DE FUNDAMENTARE

al proiectului privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009

 

 

Īn temeiul prevederilor:

-  Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărārii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărārea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională īn administraţia publică locală;

- hotărārilor Consiliului Local Constanţa cu relevanţă īn stabilirea şi completarea impozitelor şi taxelor locale;

se propune proiectul de hotărāre privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2009 ce va fi supus spre analiză, avizare şi aprobare Consiliului Local Constanţa.

 

Īn anul fiscal 2009 structura şi cotele  impozitelor, taxelor şi altor contribuţii se menţin la nivelul celor din anul 2008, inclusiv facilităţile fiscale pentru anumite categorii de persoane defavorizate din punct de vedere social sau pe care legea le exclude din segmentul persoanelor scutite de la plata obligaţiilor fiscale.

 

Mai mult, pentru anul fiscal 2009 bonificaţia acordată pentru plata integrală anticipată a impozitului pe clădiri, teren şi/sau mijloace de transport pānă la data de 31.03.2009 va creşte īn cazul persoanelor fizice de la 5% la 10%, iar persoanele juridice, ca element de noutate, vor beneficia de o bonificaţie de 5%.

 

Pentru asigurarea surselor de venit la bugetul local, īn temeiul dispoziţiilor art. 282 şi 283 din Codul fiscal care conferă autorităţii publice locale un atribut exclusiv de a institui taxe speciale şi locale, īn susţinerea căreia operează şi dispoziţiile art. 30 din Legea nr. 273/2006 se propune menţinerea acestor taxe şi īn anul 2009.

 

La data elaborării prezentului proiect de hotărāre s-au respectat prevederile legale  īn vigoare cu privire la cuantumul amenzilor, precum şi posibilitatea instituirii de contravenţii conferită autorităţilor publice locale.

 

Avānd īn vedere cele expuse, propun spre aprobare proiectul de hotărāre privind stabilirea impozitelor şi texelor locale pentru anul 2009.

 

Director Executiv

 

Virginia Ştefănică