Skip Navigation LinksPrima pagina > Impozite/ Taxe > Impozitul pe cladiri persoane fizice

Impozitul pe cladiri persoane fizice

Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza un impozit anual pentru cladire.

Daca o persoana dobandeste, construieste, extinde, imbunatateste sau instraineaza o cladire, aceasta are obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii sau construirii.


Mod de calcul

Impozitul pe cladiri este reglementat prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile ulterioare.

Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza un impozit anual pentru acea cladire.

Impozitul pe cladiri se datoreaza catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in care este amplasata cladirea.

In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii.

Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimata in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/mp, stabilita anual prin Anexa 1 din HCLM nr. 145/2011.

Pentru determinarea suprafetei construite desfasurate, in cazul cladirilor care nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, asupra suprafetei utile se aplica coeficientul de transformare de 1,20.

 1. Criterii luate in calcul la stabilirea impozitului pe cladiri:

  1. 1.1 Natura materialului din care sunt construiti peretii exteriori

   In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica materialul care are valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare tipului cladirii respective:

   • Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic;
   • Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.
  2. 1.2 Existenta utilitatilor

   Pentru determinarea valorii impozabile a cladirilor se au in vedere instalatiile cu care este dotata cladirea – cladirile dotate cumulativ cu instalatii de apa, de canalizare, electrice si de incalzire sunt impozitate diferentiat fata de cele la care lipseste una din aceste dotari (vezi coloana 2 sau 3 din tabel).

   • Instalatie de apa – alimentare cu apa:
    • prin conducte – retele publice;
    • direct – surse naturale – put, fantana sau izvor – sistem propriu.
   • Instalatie de canalizare – dotata cu conducte prin care apele menajere sunt evacuate in reteaua publica;
   • Instalatie electrica – dotata cu cablaje interioare racordate la:
    • reteaua publica;
    • la o sursa de energie electrica – grup electrogen, microcentrala, instalatii eoliene sau microhidrocentrala.
   • Instalatie de incalzire - daca se face prin intermediul agentului termic abur sau apa calda de la :
    • centrale electrice, centrale termice de cartier, termoficare locala sau centrale termice proprii;
    • il transmit in sistemul de distributie in interiorul cladirii, constituit din conducte si radiatoare – calorifere, indiferent de combustibilul folosit – gaze, combustibil lichid, combustibil solid, precum si prin intermediul sobelor încalzite cu gaze/ convectoare.
  3. 1.3 Anul constructiei

   Valoarea impozabila se reduce in functie de anul terminarii cladirii, dupa cum urmeaza:

   • cu 20% pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
   • cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 – 50 de ani inclusiv la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.

   In cazul unei cladiri la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care au fost terminate aceste ultime lucrari .

  4. 1.4 Suprafata cladirii

   In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita desfasurata depaseste 150 de metri patrati, valoarea impozabila a acesteia se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 mp sau fractiune din acestia;

   In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita desfasurata depaseste 150 mp, pentru care exista act de dezmembrare si un singur proprietar, impozitul se va calcula la intreaga suprafata a cladirii luata ca intreg.

  5. 1.5 Rangul localitatii si zona de amplasare a imobilului

   Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea acesteia cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in urmatorul tabel:

   Zona in cadrul localitatii RANGUL LOCALITATII
   CONSTANTA, PALAZU MARE, MAMAIA RANGUL I
   A 2,50
   B 2,40
   C 2,30
   D 2,20

   Zonele A, B, C si D din intravilan sunt stabilite conform Hotararii Consiliului Local nr. 614/2002 modificata si completata prin H.C.L.M. nr. 236/2005, privind incadrarea pe zone a terenurilor din Municipiul Constanta.

   Pentru cladirile structurate in blocuri cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientii de corectie mentionati la punctul 1 vor fi diminuati cu 0.10.

   Constanta este municipiu de rangul I, inclusiv Palazu Mare si Mamaia, care sunt localitati componente ale municipiului Constanta.

   Exemplu de calcul :
   Su x K = Scd
   Scd x Vimp = Vi
   Vi x Cc x Cr x 0.1 % = Impozit cladire / an

   Legenda
   Su = suprafata utila
   K = coeficient de transformare = 1,20
   Scd = suprafata construita desfasurata
   Vimp = valoare impozabila / metru patrat
   Vi = valoare de impunere
   Cc = coeficient de corectie rang-zona
   Cr = coeficient reducere an constructie

 2. Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri

  Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri, majorat dupa cum urmeaza:

  • cu 65% pentru prima cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;
  • cu 150% pentru a doua cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;
  • cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.

  Nu intra sub incidenta acestui alineat persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.

  In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.

  Persoanele fizice care au aceasta situatie au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora. Modelul declaratiei speciale va fi cel prevazut prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.

Calculator taxe

Declarare, instrainare, modificare

In cazul unei cladiri care a fost dobandita sau construita de o persoana in cursul anului, impozitul pe cladire se datoreaza de catre persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei în care clădirea a fost dobandită sau construita.

In cazul unei cladiri care a fost instrainata, demolata sau distrusa, dupa caz, in cursul anului, impozitul pe cladire inceteaza a se mai datora de persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii următoare celei in care cladirea a fost instrainata, demolata sau distrusa.

In cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe cladiri se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.

In cazul extinderii, imbunatatirii, distrugerii partiale sau al altor modificari aduse unei cladiri existente, impozitul pe cladire se recalculeaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost finalizata modificarea.

Orice persoană care dobandeste, construieste sau instraineaza o cladire are obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii sau construirii.

Orice persoana care extinde, imbunatateste, demoleaza, distruge sau modifica in alt mod o cladire existenta are obligatia sa depuna o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificari.

Instrainarea unei cladiri, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra cladirii respective nu are stinse orice creante fiscale locale, cu excepţia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitaţii administrativ-teritoriale unde este amplasata clădirea sau al celei unde isi are domiciliul fiscal contribuabilul in cauza, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii următoare celei in care are loc instrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se instraineaza cladiri cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Orice persoana care are in proprietate doua sau mai multe cladiri, are obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora, in termen de 30 de zile de la data dobandirii/ oricarei modificari survenite pe parcurs.

Plata Impozitului

Impozitul / taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ - teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.

Pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor catre bugetul local pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10% la impozitul pe cladiri.

Sanctiuni

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

 • depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;
 • nedepunerea declaratiilor fiscale;
 • nerespectarea prevederilor referitoare la instrainarea, inregistrarea / radierea cladirilor, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;
 • refuzul de a furniza informatii sau documente in vederea clarificarii si stabilirii reale a situatiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale au competenta de a solicita informatii si documente cu relevanta fiscala sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, dupa caz, iar notarii, avocatii, executorii judecatoresti, organele de politie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere si inmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea pasapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si orice altă entitate care deţine informatii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, dupa caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligatia furnizarii acestora fara plata, precum si depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre persoane imputernicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local.

Contraventia prevazuta la lit. a) şi a1) se sanctioneaza cu amenda de la 60 lei la 240 lei, iar cele de la lit. b) – d) cu amenda de la 240 lei la 600 lei.

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Formulare Tipizate

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri – Persoane Fizice 

 • Acte necesare pentru declararea dobandirii unei cladiri
  1. Formularul tipizat "Declaratie pentru stabilirea impozitului pe cladiri PF";
  2. Actul de dobandire a proprietatii cladirii – copie/original;
  3. Planuri/schite cadastrale – copie/original;
  4. Cartile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original şi copie;
  5. Delegatie/imputernicire si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz
  6. Formularul tipizat "Declaratie speciala de impunere privind stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul persoanelor fizice detinatoare a mai multor cladiri – PF"

  NOTA : termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobandire

 • Acte necesare pentru declararea construirii / extinderii / imbunatatirii unei cladiri
  1. Formularul tipizat "Declaratie pentru stabilirea impozitului pe cladiri PF";
  2. Autorizatie de constructie – copie;
  3. Procesul verbal de receptie finala – original si copie;
  4. Memoriu justificativ – original si copie ;
  5. Planuri/schite – original si copie;
  6. Nota de regularizare la regimul de constructii – original si copie
  7. Cartile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie
  8. Delegatie/imputernicire si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz
  9. Formularul tipizat "Declaratie speciala de impunere privind stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul persoanelor fizice detinatoare a mai multor cladiri - PF".

  NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data procesului verbal de receptie finala

 • Acte necesare pentru declararea demolarii / distrugerii unei cladiri
  1. Formularul tipizat "Declaratie Cladiri P"';
  2. Autorizatie de demolare - copie;
  3. Procesul verbal de demolare – copie.

  NOTA : termen de declarare - 30 de zile de la data procesului verbal de demolare.

Declaratie speciala de impunere privind stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul persoanelor fizice detinatoare a mai multor cladiri 

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – Persoane Fizice 

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice  

Program de lucru cu publicul


Luni, Marti, Miercuri, Vineri /  8:30 - 16:30
Joi /  8:30 - 18:30
Sambata, Duminica /  Inchis
Popup Header