Sunt
Persoana Fizica
P. F. Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. F.
P. J.

Obligatii fiscale catre bugetul local
Persoane fizice

 • Impozit / taxa pe clădiri
 • Impozit / taxa pe teren
 • Impozit pe mijloace de transport
 • Taxa de salubrizare
 • Taxa pentru terenurile aparținând domeniului public și privat al municipiului Constanța, pe care sunt amplasate construcții cu caracter provizoriu, respectiv garaje
 • Impozit pe spectacole
 • Taxa de dezvoltare și promovare a turismului
 • Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate
 • Taxa folosire tramă stradală de către utilaje și autovehiculele concepute și construite pentru transportul de materiale de construcții și de alte mărfuri
 • Taxa deșeuri inerte
 • Taxa rezervare loc de parcare (parcare curentă)
 • Taxa întreținere cimitire

Impozit / taxa pe clădiri

Termene de depunere a declarațiilor fiscale de impunere/scoatere din evidență

 • În termen de 30 de zile inclusiv de la data dobândirii, construirii, extinderii, îmbunătățirii, demolării, distrugerii parțiale a clădirii, schimbării domiciliului, a numelui și prenumelui etc., proprietarul va depune o declarație la care va anexa documente doveditoare.
 • Persoanele fizice care efectuează operatiuni juridice în cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unei clădiri, au obligația de a depune o declarație în acest sens la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operațiunii.
 • Persoanele fizice sunt obligate să depună declarații chiar dacă beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri.

Termene de plată

Pentru impozitul pe clădiri

Rata I – până la 31 martie, inclusiv

Rata II – până la 30 septembrie, inclusiv.

 • Impozitul anual pe clădiri de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.
 • Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana fizică care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
 • Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local datorate în contul impozitului/taxei pe clădiri, pentru întregul an, până la data de 31 martie, inclusiv, se acordă o bonificație de 10%.

Pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor fiscale principale, debitorul datorează majorări de întârziere în cuantum de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Sancțiuni

Contravenție Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declarațiilor fiscale de la 80 la 316
Nedepunerea declarațiilor fiscale de la 316 la 787

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Termene de depunere a declarațiilor fiscale de impunere/scoatere din evidență

 • În termen de 30 de zile inclusiv de la data dobândirii, schimbării categoriei de folosință a terenului, a domiciliului, a numelui și prenumelui etc., proprietarul va depune o declarație la care se va anexa documente doveditoare.
 • Orice persoană fizică care efectuează operațiuni juridice în cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unui teren, are obligația de a depune o declarație în acest sens la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operațiunii.
 • Persoanele fizice sunt obligate sa depună declarații chiar dacă beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului/ taxei pe teren.

Termene de plată

Pentru impozitul pe teren

Rata I – pana la 31 martie, inclusiv

Rata II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

 • Impozitul anual pe teren de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.
 • Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana fizică care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
 • Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local datorate în contul impozitului/taxei pe teren, pentru întregul an, până la data de 31 martie, inclusiv, se acordă o bonificație de 10%.

Pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor fiscale principale, debitorul datorează majorări de întârziere în cuantum de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Sancțiuni

Contravenție Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declarațiilor fiscale de la 80 la 316
Nedepunerea declarațiilor fiscale de la 316 la 787

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Termene de depunere a declarațiilor fiscale de impunere/scoatere din evidență

 • În termen de 30 de zile inclusiv de la data dobândirii, înstrăinării, radierii, transferului, dezmembrării, furtului mijlocului de transport, schimbării domiciliului, a numelui si prenumelui etc., proprietarul va depune o declarație la care va anexa documente doveditoare.
 • Persoanele fizice sunt obligate sa depună declarații chiar dacă beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului pe mijloacele de transport.

Termene de plată

Rata I – până la 31 martie, inclusiv

Rata II – până la 30 septembrie, inclusiv.

 • Impozitul anual pe mijloace de transport de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.
 • Impozitul pe mijloace de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana fizică care are în proprietate mijlocul de transport la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
 • Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local datorate în contul impozitului pe mijloacele de transport, pentru întregul an, până la data de 31 martie, inclusiv, se acordă o bonificație de 10%.

Pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor fiscale principale, debitorul datorează majorări de întârziere în cuantum de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Sanctiuni

Contravenție Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declarațiilor fiscale de la 80 la 316
Nedepunerea declarațiilor fiscale de la 316 la 787

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Termene de depunere a declarațiilor fiscale de impunere/scoatere din evidență

 • În termen de 30 de zile, inclusiv de la data apariției oricărei modificări în ceea ce privește numărul de persoane care locuiesc în imobil, proprietarul va depune o declarație la care va anexa documente doveditoare.
 • Persoanele fizice sunt obligate sa depună declarații chiar dacă beneficiază de reducere sau de scutire la plata taxei de salubrizare.

Termene de plată

Rata I – până la 31 martie, inclusiv

Rata II – până la 30 septembrie, inclusiv.

 • Taxa de salubrizare de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

Pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor fiscale principale, debitorul datorează majorări de întârziere în cuantum de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Sancțiuni

Contravenție Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declarațiilor de la 80 la 316
Nedepunerea declarațiilor
Depunerea declarațiilor cu informații eronate
Nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor care conduc la recalcularea taxei

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Termene de depunere a declarațiilor fiscale de impunere/scoatere din evidență

 • În termen de 30 de zile inclusiv de la data dobândirii, donației, demolării, etc., persoana fizică va depune o declarație la care va anexa documente doveditoare.

Termene de plată

Rata I – până la 31 martie, inclusiv

Rata II – până la 30 septembrie, inclusiv.

Pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor fiscale principale, debitorul datorează majorări de întârziere în cuantum de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Sancțiuni

Contravenție Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declarațiilor de la 80 la 316
Nedepunerea declarațiilor
Depunerea declarațiilor cu informații eronate
Nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Termene de depunere a declarațiilor

 • Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligația de a depune o declarație până la data de 10 inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.
 • Persoanele care datorează impozit pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declarației și plata la timp a impozitului (art. 483 Cod fiscal).

Termene de plată

 • Lunar, până la data de 10 inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor fiscale principale, debitorul datorează majorări de întârziere în cuantum de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Sancțiuni

Contravenție Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declarațiilor fiscale de la 80 la 316
Nedepunerea declarațiilor fiscale de la 316 la 787

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Taxa este anuală și este datorată de persoanele fizice, proprietari ai spațiilor situate în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, utilizate în scop turistic.

Termene de plată

Taxa se achită integral până la data de 01.07, inclusiv, dată până la care contribuabilii au și obligația depunerii declarației de impunere anuale.

Pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor fiscale principale, debitorul datorează majorări de întârziere în cuantum de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Sancțiuni

Contravenție Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declarațiilor De la 316 la 787
Nedepunerea declarațiilor fiscale
Depunerea declarațiilor cu informații eronate
Nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Taxa este plătită de utilizatorul final și se calculează anual prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă și publicitate cu suma stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local.

Termene de plată

Rata I – până la 31 martie, inclusiv

Rata II – până la 30 septembrie, inclusiv.

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

Pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor fiscale principale, debitorul datorează majorări de întârziere în cuantum de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Sancțiuni

Contravenție Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea declarațiilor cu informații eronate De la 557 la 1.114
Nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei
Nedeținerea autorizațiilor de construire/desființare sau a avizului eliberat de Primăria municipiului Constanța

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 • Orice persoană care deține utilaje și autovehicule concepute și construite pentru transportul de materiale de construcții și de alte mărfuri care utilizează străzile prevăzute în H.C.L., datorează taxa pentru folosirea tramei stradale;
 • Responsabilitatea achitării taxei și a deținerii autorizației valabile revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

Termene de plată

 • Pentru autorizații anuale, eliberate până la data de 31 ianuarie a anului curent, pentru perioada 01.01 -31.12 din anul curent solicitantul beneficiază de o reducere de 10% din valoarea taxei rezultate.

Persoanele fizice pot achita taxa de folosire tramă stradală prin următoarele modalități:

 • la ghișeele agențiilor fiscale SPIT, numerar sau prin intermediul cardului bancar.
 • prin serviciul Westaco Express la staţiile OMV Petrom și magazinele Inmedio din municipiul Constanța, în numerar, situație în care eliberarea autorizației se efectuează în momentul efectuării plății;
 • prin ordin de plată, în contul RO39TREZ23121160250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa, beneficiar Primăria Municipiului Constanţa, cod fiscal 4785631, situație în care eliberarea autorizației se efectuează doar la ghișeele agențiilor fiscale;
 • online, pe site-ul instituției www.spit-ct.ro, accesând secțiunea Servicii online/Plată amenzi/alte taxe, caz în care autorizația este transmisă prin e-mail.

 

Sancțiuni

Contravenție Cuantumul amenzii (RON)
Sustragerea de la plata taxei – sancțiunea se aplică proprietarului mijlocului de transport
sau utilizatorului în cazul în care mijlocul de transport este achiziționat în leasing.
De la 283 la 1.129 pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între
3,5-7,5 tone inclusiv
De la 1.129 la 2.500 pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată peste 7,5 tone
Neprezentarea autorizației de circulație valabilă la solicitarea persoanelor abilitate De la 112 la 557

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 • Orice persoana care produce/transportă deșeuri inerte cu ocazia efectuării lucrărilor de construire/desființare autorizate de autoritatea publică locală sau a lucrărilor pentru care nu este necesară obținerea autorizațiilor prevăzute de lege datorează taxa deșeuri inerte.
 • Taxa poate fi achitata prin ordin de plată în contul municipiului Constanța deschis la Trezoreria municipiului Constanța, cu numerar sau POS la casieriile agențiilor fiscale SPIT și numai numerar sau POS la casieria SPIT de la Poarta 9 de acces în Portul Constanța.

Sancțiuni

Contravenție Cuantumul amenzii(RON)
Constituie contravenție fapta de a circula, intra și depune deșeuri inerte la rampa amplasată în Portul Constanța – zona Poarta 9 faără a deține autorizație valabilă. De la 283 la 1.129 pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 0-5 tone inclusiv
De la 1.129 la 2.500 pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată peste 5 tone

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 • Conditiile de acordare, perioada de acces, precum și documentele necesare pentru obținerea autorizației de rezervare loc parcare sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanța aprobat prin H.C.L. nr. 123/2021.
 • Autorizația pentru rezervarea locului de parcare se reînnoiește automat pentru anul următor în situația în care solicitantul nu renunță expres la aceasta până la data de 15 decembrie a anului în curs și are achitată taxa pentru anul curent.

Termene de plată

 • Taxa este anuală și se achită până la data de 31 martie.

Pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor fiscale principale, debitorul datorează majorări de întârziere în cuantum de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

 • Taxa este datorată de contribuabilii care dețin locuri de veci în următoarele cimitire de pe raza municipiului Constanța: Analdachioi, Central, Constantin Predescu, Palazu Mare, Viile Noi.
 • Taxa este în cuantum de 15 lei/mp/an.

Termene de plată

 • Termenul de plată este 31 martie.

Pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor fiscale principale, debitorul datorează majorări de întârziere în cuantum de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.