Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

De interes public

Acte normative
Legislatia specifica domeniului fiscal si acte subsecvente

 • Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Guvernului nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul comun al ministrului dezvoltarii regionale si al administratiei publice nr. 1.069 din 28 iulie 2016, al ministrului finantelor publice nr. 1.578 din 8 august si al ministrului afacerilor interne nr. 114 din 22 iulie 2016 pentru aplicarea  pct. 101 din titlul IX „Impozite si taxe locale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016;
 • Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Decret – Lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare, cu modificarile uletrioare;
 • Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordonanta Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul Juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 203 din 20 iulie 2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale;
 • Legea nr. 270 din 22 decembrie 2017 a prevenirii;
 • Hotararea Guvernului nr. 33 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea contraventiilor care intra sub incidenta Legii prevenirii nr. 270/2017,  precum si a modelului planului de remediere, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului  nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul  viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2.068 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale;
 • Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 144 din 9 februarie 2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de catre organele fiscale locale, si pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice,  nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale;
 • Ordinul comun al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 4.087/2.069/2015 privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2.123 din 30 decembrie 2015 privind aprobarea instructiunilor pentru emiterea unitara a formularului tipizat Model 2016 ITL Regim special – 001;
 • Ordinul comun al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 94/137/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate in scopul obtinerii informatiilor necesare realizarii schimbului automat obligatoriu de informatii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
 • Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2.594 din 26 septembrie 2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale desfasurata de catre organele fiscale locale.

 

 • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal – in vigoare de la 01 ianuarie 2004 pana la 31 decembrie 2015, fiind abrogat de Legea nr. 227/2015;
 • Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal – in vigoare de la 06 februarie 2004 pana la 12 ianuarie 2016, fiind abrogat de H.G. nr. 1/2016;
 • Ordonanta nr. 92/2003 privind Vechiul Cod de procedura fiscala;
 • In vigoare de la 01 ianuarie 2004 pana la 31 decembrie 2015, fiind abrogat de Legea nr. 207/2015;
 • Hotararea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind V.Cod de procedura fiscala – in vigoare de la 20 iulie 2004 pana la 31 decembrie 2015, fiind abrogat de Legea nr. 207/2015.
 • Legea nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolventei;
 • Legea nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;
 • Legea nr. 151 din 18 iunie 2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice;
 • Hotararea Guvernului nr. 419 din 9 iunie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice;
 • Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 • Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in cee ace priveste prelucrarea datelor cu character personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
 • Legea nr. 134 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 privind contenciosul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
 • Legea nr. 99 din 19 mai 2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Guvernului nr. 394 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului – cadru din Legea nr. 99 din 19 mai 2016 privind achizitiile sectoriale;
 • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta Guvernului nr. 22 din 30 ianuarie 2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificarile si completarile uletrioare;
 • Ordinul comun al ministrului finantelor publice nr. 1.918 din 26 noiembrie 2013 si al ministrului dezvoltarii regionale si al administratiei publice nr. 65 din 17 ianuarie 2014 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbre.
Click to listen highlighted text!