Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. J.
P. F.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.

Facilitati si scutiri fiscale persoane juridice
Tipuri de impozite:

 • Impozit/taxă pe clădiri
 • Impozit/taxa pe teren
 • Impozit pe mijloacele de transport
 • Impozit pe spectacole
 • Taxa folosire tramă stradală de către utilaje și autovehicule concepute și construite pentru transportul de materiale de construcții și de alte mărfuri
 • Taxa rezervare loc parcare
 • Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

Impozit/taxă pe clădiri

Actele normative în baza cărora se acordă facilitățile fiscale:

 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
 • H.C.L.M. nr. 614/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2023;
 • H.C.L.M. nr. 285/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța, constând în reducerea cu 60% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioadă de cel puțin 6 luni într-un an calendaristic.

Nu se datorează impozit/taxă clădiri, conform:

1.1 Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

 • clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public;
 • clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
 • clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
 • clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial, asociaţiilor religioase şi componentelor locale ale acestora, precum şi casele parohiale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;
 • clădirile funerare din cimitire şi crematorii;
 • clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei, Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse sau a Ministerului Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, ale Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 • clădirile unităţilor sanitare publice şi private, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice, precum și pentru clădirile în care funcționează cabinete de medicină de familie, potrivit legii, cu excepția încăperilor folosite pentru altă activitate decât cea de medicină de familie;
 • clădirile noi sau reabilitate, cu destinaţia de locuinţă, pentru care proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru creşterea performanţei energetice, pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice sau pentru sisteme ecologice certificate de colectare şi tratare a apelor uzate rezultate din consumul propriu;
 • clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
 • clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 • clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
 • clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;
 • clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 • clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
 • clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
 • clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 • clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 • clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;
 • clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie;
 • clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au faţada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 • clădirile caselor de cultură ale sindicatelor, aflate în proprietatea/administrarea organizațiilor sindicale cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice sau agrement.

1.2 H.C.L.M. nr. 614/2022:

 • clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 • clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ;
 • clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;
 • clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;
 • clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;
 • clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și clădirea cu destinație de locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia;
 • clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară, cu excepția încăperilor cu destinație nerezidențială sau în care se desfășoară activitate economică.
 • clădirile folosite pentru desfășurarea de activități sportive, inclusiv clădirile care asigură funcționarea bazelor sportive;

1.3 Impozitul/taxa pe clădiri se reduce cu:

 • 60% pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel puțin 6 luni într-un an calendaristic, conform H.C.L.M. nr. 285/2020;
 • 50% pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o perioadă de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate în cursul unui an calendaristic, conform art. 456 alin. (4).

Actele normative în baza cărora se acordă facilitățile fiscale:

 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
 • H.C.L.M. nr. 614/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2023;
 • H.C.L.M. nr. 285/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța, constând în reducerea cu 60% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioadă de cel puțin 6 luni într-un an calendaristic.

 

Nu se datorează impozit/taxă pe teren conform:

2.1. Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

 • terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau agrement;
 • terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
 • terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
 • terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 • terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor;
 • terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 • terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice;
 • terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară;
 • terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;
 • terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestora;
 • terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură;
 • terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă;
 • terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele ale metroului;
 • terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
 • terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
 • terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 • terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei și Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 • terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;
 • suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani;
 • terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie;
 • terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 • suprafeţele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice.

 

 2.2. H.C.L.M. nr. 614/2022:

 • terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;
 • terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;  
 • terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;  
 • terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 • terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ;
 • terenurile aparținând asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrative.

 

2.3. Impozitul/taxa pe teren se reduce cu:

 • 60% pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel puțin 6 luni într-un an calendaristic, conform H.C.L.M. nr. 285/2020.
 • 50% terenurile aflate în proprietatea persoanelor juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o perioadă de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate în cursul unui an calendaristic, conform art. 456 alin. (4).

Actele normative în baza cărora se acordă facilitățile fiscale:

 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
 • H.C.L.M. nr. 614/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2023.

 

Nu se datorează impozit pe mijloacele de transport conform:

3.1.  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

 

 • navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei;
 • mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
 • mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public;
 • vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
 • mijloacele de transport specializate pentru transportul stupilor în pastoral, astfel cum sunt omologate în acest sens de Registrul Auto Român, folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
 • mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
 • mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei și Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului;
 • mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
 • mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
 • autovehiculele acţionate electric;
 • autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;
 • mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

3.2. H.C.L.M. nr. 614/2022: sunt scutite mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol.

 

3.3. Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 95% pentru:

Mijloacele de transport hibride.

Actul normativ în baza căruia se acordă facilitatea fiscală:

 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

 

Nu se datorează impozit pe spectacole pentru:

Spectacolele organizate în scopuri umanitare.

Actul normativ în baza căruia se acordă facilitatea fiscală:

 • H.C.L.M. nr. 614/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2023.

 5.1 Nu se datorează taxă folosire tramă stradală de către utilaje și autovehicule concepute și construite pentru transportul de materiale de construcții și de alte mărfuri, pentru:

a) vehiculele deținute de unitățile Ministerului Apărării Naționale;

b) vehiculele deținute de unitățile subordonate Ministerului Afacerilor Interne;

c) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanță;

d) vehiculele deținute de serviciile de urgență, astfel cum sunt reglementate în Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;

e) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor și ajutoare umanitare în cazul unor calamități sau dezastre naturale;

f) vehiculele escortate de poliție sau de jandarmerie, care nu se supun controlului în interes de stat sau securitate națională;

g) vehicule care circulă pe traseele de tranzit așa cum sunt prevăzute în Anexa nr. 14;

h) vehiculele care efectuează transporturi și vehicule specializate, deținute sau utilizate de către Administrația Națională “Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, respectiv alte instituții cu responsabilități în gestionarea situațiilor de urgență care fac obiectul regulamentului aprobat prin Ordinul nr. 459/78/2019, care se deplasează pentru acțiunile de prevenire, intervenție și eliminare a efectelor inundațiilor, a incidentelor/accidentelor la construcții hidrotehnice, poluărilor accidentale pe cursurile de apă și poluării marine în zona costieră și de reconstrucție și reabilitare a obiectivelor afectate, pentru executarea unor lucrări provizorii în regim de urgență.

Actul normativ în baza căruia se acordă facilitatea fiscală:

H.C.L.M. nr. 614/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2023.

 

Nu se datorează taxă rezervare loc parcare, pentru următoarele categorii de contribuabili:

 • autovehiculele aparținând serviciilor de intervenție, cum ar fi poliție, pompieri, ambulanță, intervenții gaze, precum și autovehiculele corpurilor diplomatice sau consulare în baza însemnelor distinctive de înmatriculare sau inscripționare;
 • instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului;
 • fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;
 • organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii.

Actul normativ în baza căruia se acordă facilitatea fiscală:

 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările.

 

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează:

 • De către instituțiile publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi economice.
 • Pentru afişele, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor;
 • Pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale;
 • Pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate.
Click to listen highlighted text!