Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. J.
P. F.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.

Facilitati si scutiri fiscale persoane juridice
Tipuri de impozite:

 • Impozitul / taxa pe cladiri
 • Impozitul / taxa pe teren
 • Impozitul pe mijloace de transport
 • Taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice in Constanta, Mamaia si Sat Vacanta
 • Impozitul pe spectacole
 • Taxa rezervare loc parcare (parcare curenta)
 • Taxa folosire trama stradala de catre autovehiculele concepute si construite pentru transportul de marfuri pe raza Municipiului Constanta pe strazile de trafic usor, mediu si greu

Impozitul / taxa pe cladiri

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, H.C.L.M. nr. 416/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, H.C.L.M. nr. 74/2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis reprezentand facilitati fiscale constand in reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren datorate de catre intreprinderi care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Constanta, stabilit pentru cladirile utilizate pentru prestarea de servicii turistice si terenurile aferente acestora utilizate pentru prestarea de servicii turistice si H.C.L.M. nr. 75/2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind reducerea de la plata obligatiilor fiscale conform dispozitiilor art. 456 alin. (4) si art. 464 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nu se datoreaza impozit/taxa pe cladiri pentru:

a) conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

 • cladirile aflate in proprietatea publica sau privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice sau agrement, altele decat cele desfasurate in relatie cu persoane juridice de drept public;
 • cladirile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, institutiilor publice cu finantare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
 • cladirile aflate in proprietatea fundatiilor infiintate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
 • cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute oficial, asociatiilor religioase si componentelor locale ale acestora, precum si casele parohiale, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;
 • cladirile funerare din cimitire si crematorii;
 • cladirile utilizate de unitatile si institutiile de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice care genereaza alte venituri decat cele din taxele de scolarizare, servirea meselor pentru prescolari, elevi sau studenti si cazarea acestora, precum si cladirile utilizate de catre crese, astfel cum sunt definite si functioneaza potrivit Legii nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • cladirile unei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, precum si cladirile federatiilor sportive nationale, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
 • cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;
 • cladirile din parcurile industriale, parcurile stiintifice si tehnologice, precum si cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat;
 • cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de imbunatatiri funciare si de interventii la apararea impotriva inundatiilor, precum si cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
 • cladirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje si tuneluri si care sunt utilizate pentru exploatarea acestor constructii, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;
 • cladirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;
 • cladirile Academiei Romane si ale fundatiilor proprii infiintate de Academia Romana, in calitate de fondator unic, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
 • cladirile aferente capacitatilor de productie care sunt in sectorul pentru aparare cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat;
 • cladirile care sunt utilizate ca sere, solare, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje, silozuri si/sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;
 • cladirea folosita ca domiciliu si/sau alte cladiri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
 • cladirile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi si a vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
 • cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate;
 • cladirile aflate in proprietatea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, cu statut de utilitate publica, precum si cele inchiriate, concesionate sau primite in administrare ori in folosinta de acestea de la o institutie sau o autoritate publica, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
 • cladirile destinate serviciului de apostila si supralegalizare, cele destinate depozitarii si administrarii arhivei, precum si cladirile afectate functionarii Centrului National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale;
 • cladirile detinute sau utilizate de catre intreprinderile sociale de insertie;
 • cladirile clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au fatada stradala si/sau principala renovata sau reabilitata conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice.

b) conform H.C.L privind stabilirea impozitelor și taxelor locale

 • cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 • cladirile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ;
 • cladirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
 • cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
 • cladirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
 • cladirea noua cu destinatia de locuinta, realizata in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cladirea cu destinatie de locuinta, realizata pe baza de credite, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul instrainarii cladirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al acesteia;
 • cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau corespunzator cotei parti pentru cladirea detinuta in coproprietatea, persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia incaperilor cu destinatie nerezidentiala sau in care se desfasoara activitate economica;
 • cladirile detinute de asociatiile de dezvoltare intercomunitara, cu exceptia incaperilor cu destinatie nerezidentiala sau in care se desfasoara activitate economica.

Impozitul/taxa pe cladiri se reduce cu 60% pentru:

Cladirile aflate in proprietatea persoanelor juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durata de cel putin 6 luni in cursul unui an calendaristic, conform HCL nr. 506/19.12.2018.

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, H.C.L.M. nr. 416/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, H.C.L.M. nr. 74/2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis  reprezentand facilitati fiscale constand in reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren datorate de catre intreprinderi care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Constanta, stabilit pentru cladirile utilizate pentru prestarea de servicii turistice si terenurile aferente acestora utilizate pentru prestarea de servicii turistice si H.C.L.M. nr. 75/2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind reducerea de la plata obligatiilor fiscale conform dispozitiilor art. 456 alin. (4) si art. 464 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nu se datoreaza impozit/taxa pe teren pentru:

a)conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

 • terenurile aflate in proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice sau agrement;
 • terenurile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, institutiilor publice cu finantare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
 • terenurile fundatiilor infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
 • terenurile apartinand cultelor religioase recunoscute oficial si asociatiilor religioase, precum si componentelor locale ale acestora, cu exceptia suprafetelor care sunt folosite pentru activitati economice;
 • terenurile apartinand cimitirelor si crematoriilor;
 • terenurile utilizate de unitatile si institutiile de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia suprafetelor care sunt folosite pentru activitati economice care genereaza alte venituri decat cele din taxele de scolarizare, servirea meselor pentru prescolari, elevi sau studenti si cazarea acestora, precum si cladirile utilizate de catre crese, astfel cum sunt definite si functioneaza potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • terenurile unitatilor sanitare publice, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice;
 • terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinta a terenului, emis de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara;
 • terenurile folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite in lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare a consiliului local, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;
 • terenurile degradate sau poluate, incluse in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureaza ameliorarea acestora;
 • terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura;
 • terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A., zonele de siguranta a acestora, precum si terenurile ocupate de piste si terenurile din jurul pistelor reprezentand zone de siguranta;
 • terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum si cele ale metroului;
 • terenurile din parcurile industriale, parcurile stiintifice si tehnologice, precum si cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat;
 • terenurile aferente capacitatilor de productie care sunt in sectorul pentru aparare cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat;
 • terenurile Academiei Romane si ale fundatiilor proprii infiintate de Academia Romana, in calitate de fondator unic, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice;
 • terenurile institutiilor sau unitatilor care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice;
 • terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi si a vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
 • terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate;
 • terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • terenurile destinate serviciului de apostila si supralegalizare, cele destinate depozitarii si administrarii arhivei, precum si terenurile afectate functionarii Centrului National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale;
 • suprafetele de fond forestier, altele decat cele proprietate publica, pentru care nu se reglementeaza procesul de productie lemnoasa, cele certificate, precum si cele cu arborete cu varsta de pana la 20 de ani;
 • terenurile detinute sau utilizate de catre intreprinderile sociale de insertie;
 • terenurile aflate in proprietatea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, cu statut de utilitate publica, precum si cele inchiriate, concesionate sau primite in administrare ori in folosinta de acestea de la o institutie sau o autoritate publica, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice;
 • suprafetele construite ale terenurilor aferente cladirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, prevazute la art. 456 alin. (1) lit. x), indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice.

b) conform H.C.L privind stabilirea impozitelor si taxelor locale:

 • terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
 • terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
 • terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999, republicata, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
 • terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 • terenurile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ;
 • terenul aferent cladirii de domiciliu, corespunzator cotei-parti din dreptul de proprietate sau coproprietate al persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Impozitul/taxa pe teren se reduce cu 60% pentru:

Terenurile aflate in proprietatea persoanelor juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durata de cel putin 6 luni in cursul unui an calendaristic, conform HCL nr. 506/19.12.2018.

Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita aceasta conditie.

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si H.C.L.M privind stabilirea impozitelor si taxelor locale.

Nu se datoreaza impozit pe mijloace de transport pentru:

a) conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

 • mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, vaduvelor de razboi sau vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate in proprietatea sau coproprietatea reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei;
 • mijloacele de transport ale institutiilor publice;
 • mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in conditii de transport public;
 • vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare;
 • mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor in pastoral;
 • mijloacele de transport folosite exclusiv pentru interventii in situatii de urgenta;
 • mijloacele de transport ale institutiilor sau unitatilor care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului;
 • mijloacele de transport ale fundatiilor infiintate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
 • mijloacele de transport ale organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;
 • autovehiculele actionate electric;
 • autovehiculele second-hand inregistrate ca stoc de marfa si care nu sunt utilizate in folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;
 • mijloacele de transport detinute de catre organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale.

b) conform H.C.L.M privind stabilirea impozitelor si taxelor locale:

 • mijloacele de transport agricole utilizate efectiv in domeniul agricol.

Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 95% pentru:

 • Mijloacele de transport hibride.

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

HCLM 312/2015 privind stabilirea impozitelor Si taxelor locale pentru anul 2016.

Nu se aplica:

Pentru spatiile in care se desfasoara activitati de productie nu se datoreaza taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice in Constanta, Mamaia si Sat Vacanta.

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

Nu se datorează impozit pe spectacole pentru:

Spectacolele organizate in scopuri umanitare.

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

H.C.L privind stabilirea impozitelor si taxelor locale.

Nu se datoreaza taxa rezervare loc parcare, pentru urmatoarele categorii de contribuabili:

 • autovehiculele apartinand serviciilor de interventie, cum ar fi politie, pompieri, ambulanta, interventii gaze, precum si autovehiculele corpurilor diplomatice sau consulare in baza insemnelor distinctive de inmatriculare sau inscriptionare;
 • institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;
 • fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
 • organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii.
 • organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii.

 

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

H.C.L privind stabilirea impozitelor si taxelor locale.

Nu se datoreaza taxa folosire trama stradala de catre autovehiculele concepute si construite pentru transportul de marfuri pe raza Municipiului Constanta pe strazile de trafic usor, mediu si greu, pentru:

 • vehiculele detinute de unitatile Ministerului Apararii Nationale;
 • vehiculele detinute de unitatile subordonate Ministerului Administratiei si Internelor;
 • vehiculele specializate, utilizate in exclusivitate pentru servicii de ambulanta;
 • vehiculele detinute de serviciile de urgenta, astfel cum sunt reglementate in Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • vehiculele care efectueaza transporturi de echipamente de prim ajutor si ajutoare umanitare in cazur unor calamitati sau dezastre naturale;
 • vehiculele escortate de politie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului in interes de stat sau securitate nationala.