Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. J.
P. F.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.

Obligatii fiscale catre bugetul local
Persoane juridice

 • Impozit / taxa pe cladiri
 • Impozit / taxa pe teren
 • Impozit pe mijloace de transport
 • Impozit pe spectacole
 • Taxa anuala pentru fiecare statie fixa pentru telefonie mobila
 • Taxa folosire trama stradala de catre utilaje şi autovehiculele concepute si construite pentru transportul de materiale de constructii si de alte marfuri
 • Taxa de dezvoltare si promovare a turismului
 • Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate
 • Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
 • Taxa pentru terenurile apartinand domeniului public si privat al municipiului Constanta, pe care sunt amplasate constructii cu caracter provizoriu, respectiv garaje

Impozit / taxa pe cladiri

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de
impunere/scadere

 1. In termen de 30 de zile de la data dobandirii, construirii, extinderii, reconstruirii, consolidarii, modernizarii, demolarii, modificarii, inclusiv schimbarea integrala sau partiala a folosintei, care determina cresterea sau diminuarea valorii impozabile a cladirii cu mai mult de 25%, sau in cazul in care intervin schimbari privind denumirea persoanei juridice, a situatiei juridice de natura sa conduca la modificarea impozitului/taxei pe cladiri, a domiciliului fiscal se va depune o declaratie la care se vor anexa documentele doveditoare.
 2. In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, in temeiul unui contract de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mari de o luna, titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei declaratii la organul fiscal local pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractului.
 3. In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, in temeiul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractelor, la care anexeaza o situatie centralizatoare a acestor contracte.
 4. Persoanele juridice care efectueaza operatiuni juridice in cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unei cladiri, au obligatia de a depune o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operatiunii.
 5. Persoanele juridice sunt obligate sa depuna declaratii chiar daca beneficiaza de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe cladiri.

Termene de plata

Pentru impozitul pe cladiri

Rata I – pana la 31 martie, inclusiv

Rata II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

Pentru taxa pe cladiri

 • Pana la data de 25 ale lunii urmatoare din perioada de valabilitate a contractelor de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.i urmatoare din perioada de valabilitate a contractelor de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.
 • Impozitul anual pe cladiri de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
 • Impozitul pe cladiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana juridica care are in proprietate cladirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
 • Daca se achita integral impozitul pana la data de 31.03.2021 (prima scadenta) se acorda o bonificatie de 5%.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale de la 312 la 1232
Nedepunerea declaratiilor fiscale pevazute la alin. 1, 2, 3 de la 1232 la 3068
Nedepunerea declaratiilor fiscale pevazute la alin. 4 si 5 de la 1233 la 2500

Contraventiilor prevazute in prezenta anexa li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Termene de impunere/scadere a declaratiilor

 1. In termen de 30 de zile de la data dobandirii, intervenirii unor schimbari privind domiciliul fiscal al
  proprietarului, realizarii unor modificari ce conduc la recalcularea impozitului/ taxei pe teren datorat sau
  intervenirii unor schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la modificarea
  impozitului/ taxei pe teren se va depune o declaratie la care se vor anexa documentele doveditoare.
 2. In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unui contract de concesiune, inchiriere,
  administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mari de o luna, titularul dreptului de concesiune,
  inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei declaratii la organul fiscal local pana la
  data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractului.
 3. In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unor contracte de concesiune,
  inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana de drept public
  care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia sa depuna o
  declaratie la organul fiscal local, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a
  contractelor, la care anexeaza o situatie centralizatoare a acestor contracte.
 4. Orice persoana juridica care efectueaza operatiuni juridice in cursul unui an, care au ca efect pierderea
  dreptului de proprietate asupra unui teren, are obligatia de a depune o declaratie in acest sens la
  compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv,
  de la data operatiunii.
 5. Persoanele juridice sunt obligate sa depuna declaratii chiar daca beneficiaza de reducere sau de scutire la
  plata impozitului/ taxei pe teren.

Termene de plata

Rata I – pana la 31 martie, inclusiv.

Rata II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

Termene de plata taxa pe teren

 • Pana la data de 25 ale lunii urmatoare din perioada de valabilitate a contractelor de concesiune, inchiriere,
  administrare ori folosinta.
 • Impozitul anual pe teren de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
 • Impozitul pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana juridica care are in proprietate terenul
  la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
 • Daca se achita integral impozitul pana la data de 31.03.2021 (prima scadenta) se acorda o
  bonificatie de 5%.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale de la 312 la 1232
Nedepunerea declaratiilor fiscale pevazute la alin. 1, 2, 3 de la 1232 la 3068
Nedepunerea declaratiilor fiscale pevazute la alin. 4 si 5 de la 1233 la 2500

Contraventiilor prevazute in prezenta anexa li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data
incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Termene de impunere/scadere a declaratiilor

 • In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii, radierii unui mijloc de transport sau schimbarii sediului/punctului de lucru de catre detinatorul acestuia se va depune o declaratie la care va anexa acte doveditoare.

Termene de plata

Rata I – pana la 31 martie, inclusiv.

Rata II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

 • Impozitul pe mijloace de transport de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
 • Impozitul pe mijloace de transport este datorat pentru intregul an fiscal de persoana juridica care are in proprietate mijlocul de transport la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
 • Daca se achita integral impozitul pana la data de 31.03.2021 (prima scadenta) se acorda o bonificatie de 5%.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale de la 312 la 1232
Nedepunerea declaratiilor fiscale de la 1232 la 3068

Contraventiilor prevazute in prezenta anexa li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Termene de impunere/scadere a declaratiilor

 • Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data de 10 (inclusiv) ale lunii urmatoare in care a avut loc spectacolul.

Termene de plata

 • Lunar, pana la data de 10 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale de la 312 la 1232
Nedepunerea declaratiilor de impunere de la 1232 la 3068

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Termene de impunere/scadere a declaratiilor

 • Operatorii de telefonie mobila au obligatia sa depuna declaratia de impunere pana la data de 31.03.2021. Declararea noilor amplasamente de statie fixa se va face in termenul legal de 30 de zile de la obtinerea autorizatiei de functionare eliberata de catre Inspectoratul General al Comunicatiilor.

Termene de plata

Rata I – pana la 31 martie, inclusiv.

Rata II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

Pentru noile amplasamente, in termenul legal de 30 de zile de la obtinerea autorizatiei de functionare.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere de la 1233 la 2500
Nedepunerea declaratiilor de impunere
Depunerea declaratiilor de impunere neconforme cu realitatea
Nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Acte necesare:

 • In vederea eliberarii „Autorizatiei de circulatie”, solicitantul va depune o cerere tip la care va anexa
  urmatoarele documente:
 1. copia talonului sau a cartii de identitate a autovehiculului pentru care se urmareste obtinerea autorizatiei;
 2. copie dupa certificat de inregistrare, dupa caz;
 • Aceste documente sunt necesare la procurarea autorizatiei de circulatie de la ghiseele agentiilor fiscale. In cazul in care autorizatia este procurata de la punctele de incasare situate la intrarile in localitate este suficienta prezentarea talonului sau a cartii de identitate a autovehiculului pentru care se urmareste obtinerea autorizatiei.

Termene de plata

 • Pentru autorizații anuale, eliberate până la data de 01 a anului curent, pentru perioada 01.01 -31.12 din anul curent solicitantul beneficiază de o reducere de 10% din valoarea taxei rezultate.

Persoanele juridice pot achita taxa de folosire tramă stradală prin următoarele modalități:

 • online, pe site-ul instituției spit-ct.ro, accesând secțiunea Servicii online/Plată amenzi/alte taxe, caz în care autorizația este transmisă prin e-mail.
 • prin serviciul Westaco Express la staţiile OMV Petrom și magazinele Inmedio din municipiul Constanța, în numerar, situație în care eliberarea autorizației se efectuează în momentul efectuării plății;
 • prin ordin de plată, în contul RO39TREZ23121160250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa, beneficiar Primăria Municipiului Constanţa, cod fiscal 4785631, situație în care eliberarea autorizației se efectuează doar la ghișeele agențiilor fiscale;
 • la ghișeele agențiilor fiscale SPIT, numerar sau prin intermediul cardului bancar.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Constituie contraventie fapta de a circula fara a avea achitata taxa de trama stradala si dupa caz, fara a obtine avizul de traseu – sanctiunea se aplica proprietarului mijlocului de transport sau utilizatorului in cazul in care mijlocul de transport este achizitionat in leasing. De la 276 la 1100 pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 3,5 – 7,5 tone inclusiv
De la 1100 la 2500 pentru vehiculele cu masa totala
maxima autorizata peste 7,5 tone

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile şi completarile
ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii
procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Cuantumul taxei este stabilit diferențiat în funcție de tipul/destinația spațiului și zona de amplasare, dupa cum urmeaza:

 

 • In suma fixa, anuala

 

Taxa este datorata de operatorii economici, care isi desfasoara activitatea in statiunea Mamaia si Sat Vacanta si proprietarii spatiilor cu destinația de locuinta din statiunea Mamaia si Sat Vacanta. 

Termenul de depunere al declaratiei anuale este 01.07., inclusiv.

În cazul contribuabililor nou-infiintati si a celor care deschid puncte de lucru sau care dobandesc spatii situate in statiunea Mamaia si Sat Vacanta dupa implinirea termenului scadent de plata al taxei, respectiv 1 iulie, depunerea declaratiei si plata taxei se efectueaza in termen de 30 de zile de la data infiintarii, modificarii aduse actului constitutiv/statutului/autorizatiei de functionare sau dobandirii, dupa caz.

 

 • In cota procentuala de 1% aplicata la valoarea totala a cazarii/tarifului de cazare, exclusiv TVA

 

Taxa este datorata pentru intreaga perioada de sedere a persoanei care se cazeaza, de catre operatorii economici ce au in proprietate sau detin cu orice titlu structuri de primire turistice cu functiuni de cazare in municipiul Constanta, inclusiv Statiunea Mamaia, clasificate de autoritatea centrala cu competențe in domeniul turismului.

Termenul de depunere al declaratiei este pana la data de 10 inclusiv a lunii in curs, pentru luna precedenta in care a obtinut venituri din prestarea serviciului de cazare.

Termene de plată

 • Taxa prevazuta la litera A se achita integral pana la data de 01.07., inclusiv. 
 • Taxa prevazuta la litera B se achita pana la data de 10 inclusiv a lunii in curs, pentru luna precedenta in care a obtinut venituri din prestarea serviciului de cazare.

Pentru neplata la termenele scadente, se datoreaza dupa aceste termene majorari de intarziere in cuantum de 1%, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Sanctiuni

Contraventie Cuantum amenda (lei)

Depunerea peste termen a declaratiei de la 1400 la 2500
Nedepunerea declaratiei
Depunerea declaratiei cu informatii eronate
Nedeclararea in termen de 30 de zile a modificarilor intervenite care conduc la recalcularea taxei

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile şi completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal, a jumatate din minimul amenzii, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul verbal.

Termene de declarare / depunere al declaratiilor fiscale

 • Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se declara de catre perestatorul serviciului de reclama si publicitate, lunar, pana pe data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari servicii de reclama si publicitate.

Termen de plata

 • Lunar, pana pe data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari servicii de reclama si publicitate.

Sanctiuni

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere de la 543 lei la 1086 lei
Nedepunerea declaratiilor de impunere
Depunerea declaratiilor cu informatii eronate

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

 

Termene de declarare/ depunere a declaratiilor

 • In termen de 30 de zile de la data amplasarii structurii de afisaj si vor fi insotite de documente justificative care sa ateste data amplasarii mijlocului de afisaj, reclama si publicitate sau a oricarei modifcari intervenite care conduc la recalcularea taxei.

Termene de plata

Rata I – pana la 31 martie inclusiv

Rata II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

Contraventie Cuantumul amenzii (RON)
Depunerea declaratiilor de impunere cu informatii eronate de la 543 la 1086
Nedeclararea in termen de 30 de zile a modificarilor intervenite care conduc la recalcularea taxei
Nedetinerea autorizatiilor de contruire/desfiintare sau avizului eliberat de Primaria Municipiului Constanta.

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/scadere

 • In termen de 30 de zile inclusiv de la data dobandirii, donatiei, demolarii, etc., persoana juridica va depune o declaratie la care va anexa documente doveditoare.

Termene de plata

Rata I – pana la 31 martie, inclusiv.

Rata II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

Contraventie Cuantum amenda(RON)
Declararea cu intarziere sau nedeclararea dobandirii garajului de la 78 la 308

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.