Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

ANUNT privind organizarea concurs de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut in data de 06.08.2019


Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta organizeazaconcurs de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, in conformitate cu prevederile art. 64 si 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, r2, cu modificarile si completarile ulterioare si ale titlului III, capitolul IV, sectiunea a 1-a din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, actualizata.

I. Organizarea concursului:

Concursul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut se va desfasura la sediul din bd. Tomis nr. 112, dupa cum urmeaza:

 • dosarele de inscriere se depun in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului la sediul si pe site-ul institutiei;
 • proba scrisa are loc in data de 06.08.2019, ora 10.00;
 • data si ora sustinerii interviului se afiseaza odata cu rezultatele la proba scrisa.

II. Conditii de participare:

In vederea inscrierii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiileprevazute la art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, r2, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:

 1. sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 2. sa fi obtinut cel putin calificativul «bine» la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani in care functionarul public s-a aflat in activitate;
 3. sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.

III. Actele necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere:

 1. copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani in care functionarul public s-a aflat in activitate;
 3. formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, actualizata.

IV. Bibliografia pentru concurs:

 1. serviciul Agentia Fiscala nr. 1-6/serviciul Urmarire si Executare Silita/serviciul Taxe Speciale si Locale
 • Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 • Titlul IX din Hotararea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata;
 • Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 136/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Constanta pentru anul 2019;
 • Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 507/2018 privind modificarea si completareaHotararii Consiliului Local Constanta nr. 136/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Constanta pentru anul 2019;
 • Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 506/2018 privind aprobarea schemei de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe cladiri si teren pentru intreprinderile care activeaza pe raza administrativ – teritoriala a municipiului Constanta, constand in reducerea cu 60% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioada de cel putin 6 luni intr-un an calendaristic;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Constitutia Romaniei, republicata.

2. serviciul Resurse Umane

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Constitutia Romaniei, republicata.
 • Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea de Guvern nr. 432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Hotararea de Guvern nr. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea de Guvern nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare.

3.  serviciul Juridic

 • Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 • Titlul IX din Hotararea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 • Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata;
 • Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 136/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Constanta pentru anul 2019;
 • Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 507/2018 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Constanta nr. 136/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Constanta pentru anul 2019;
 • Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 506/2018 privind aprobarea schemei de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe cladiri si teren pentru intreprinderile care activeaza pe raza administrativ – teritoriala a municipiului Constanta, constand in reducerea cu 60% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioada de cel putin 6 luni intr-un an calendaristic;
 • Legea nr. 215/2001  administratiei publice locale, republicata;
 • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila republicata, cu rectificarea si modificarile ulterioare;
 • Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;
 • Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;
 • Ordonanta de urgenta nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Constitutia Romaniei, republicata.

4. serviciul Financiar Contabilitate

 • Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 • Titlul IX din Hotararea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 • Legea nr. 82/1991 privind Legea Contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
 • Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobare Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de Conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice;
 • Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;
 • Ordonanta de Urgenta nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;
 • Ordin nr. 15/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Constitutia Romaniei, republicata.

5. serviciul Control Financiar Preventiv Propriu

 • Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 • Titlul IX din Hotararea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 • Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata;
 • Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 136/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Constanta pentru anul 2019;
 • Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 507/2018 privind modificarea si completareaHotararii Consiliului Local Constanta nr. 136/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Constanta pentru anul 2019;
 • Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 506/2018 privind aprobarea schemei de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe cladiri si teren pentru intreprinderile care activeaza pe raza administrativ – teritoriala a municipiului Constanta, constand in reducerea cu 60% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioada de cel putin 6 luni intr-un an calendaristic;
 • Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 234/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Constitutia Romaniei, republicata.

Relatii suplimentare se pot obtine la serviciul Resurse Umane din bd. Tomis nr. 112 si la nr. de telefon: 0241/488564.