Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de conducere


 

Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta organizeaza concurs privind ocuparea prin promovare si recrutare a posturilor vacante de conducerepe perioada 11.01 – 13.01.2010, conform prevederilor art.22 alin.(2^1) si (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, modificat prin art.VI din Ordonanta de Urgenta nr.90/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul administratiei publice si ale art. 58, alin. (1) lit. c si alin.(2)  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Concursul privind ocuparea prin promovare si recrutare a posturilor vacante de conducere se va desfasura conform prevederilor art.56 lit.(a) si lit.(d) si art.57 alin.(6) lit.a si alin. (7) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare si ale titlulului II cap.II (privind organizarea concursului de recrutare a functionarilor publici) si cap.IV sectiunea a 4-a din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.
 
I.Organizarea concursului:
 • Concursul prin promovare se va desfasura la sediul Serviciului Public de Impozite si Taxe Constanta din str. Sulmona nr. 22 in data de 11.01.2010 (proba scrisa), respectiv 13.01.2010 (interviu) la ora 10.00. Data limita a depunerii dosarelor este 16.12.2009.
 •  
 • Concursul prin recrutare se va desfasura la sediul Serviciului Public de Impozite si Taxe Constanta din str. Sulmona nr. 22 in data de 11.01.2010 (proba scrisa), respectiv 13.01.2010 (interviu) la ora 13.00. Data limita a depunerii dosarelor este 16.12.2009.
 
II. Conditii de participare:
 
In vederea inscrierii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineascacumulativ urmatoarele conditii generale:
 • Sa aiba cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania;
 • Sa fie cunoscatori ai limbii romane scris si vorbit;
 • Sa aiba minimum varsta de 18 ani impliniti;
 • Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • Sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza unui examen medical de specialitate;
 • Sa nu fi fost condamnati pentru savarsirea unei actiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 • Sa nu fi fost destituiti dintr-o functie publica sau nu le-au incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
 • Sa nu fi desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege;
 
 
Conditiile specifice precum si posturile  vacante pentru care se organizeaza concurs de promovare a functiilor publice de conducere sunt :
 
Nr.
crt.
Functia
Compartiment
Nr.
posturi
Conditii
Studii
Vechime specialitate
1
Şef Serviciu
Serviciul Constatare si Control
1
Superioare de lunga durata economice
2 ani
2
Şef Birou
Biroul Resurse Umane
1
Superioare de lunga durata juridice
2 ani
 
 
Conditiile specifice precum si posturile  vacante pentru care se organizeaza concurs de recrutare a functiilor publice de conducere sunt :
 
Nr.
crt.
Functia
Compartiment
Nr.
posturi
Conditii
Studii
Vechime specialitate
1
Şef Birou
Biroul Achizitii Publice
1
Superioare de lunga durata juridice
2 ani
2
Şef Serviciu
Agentia Fiscala nr.5
1
Superioare de lunga durata administratie publica
2 ani
 
III.Actele necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere:
 
 1. copia actului de identitate;
 2. formularul de inscriere;
 3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
 5. *adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie (cabinetul medical al MEF);
 6. cazierul judiciar;
 7. declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
 * adeverinta care atesta starea de sanatate contine in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
 
 * Exceptie fiind dosarul de concurs depus de catre candidati la concursul privind promovarea in functia publica de condcere care va contine in mod obligatoriu:
 
a)      formularul de inscriere;
b)     copia actului de identitate;
c)      copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d)     copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
e)      copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice.
 
Bibliografia pentru Şef Serviciu – Agentia Fiscala nr.5:
 
 • Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public.
 • Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Titlul IX din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodolgice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta de Guvern nr 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Consiliului Local Municipal Constanta nr. 228/2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul comun al Ministrului Finantelor Publice si a Ministrului Administratiei si Internelor nr. 2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale;
 • Ordin nr. 767 din 27 aprilie 2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale.
 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public .
 
Bibliografia pentru Şef Birou – Biroul Achizitii Publice:
 
 • Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public.
 • Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Titlul IX din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodolgice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta de Guvern nr 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Ordin nr. 767 din 27 aprilie 2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale.
 • Hotararea Consiliului Local Municipal Constanta nr. 228/2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul comun al Ministrului Finantelor Publice si a Ministrului Administratiei si Internelor nr. 2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale;
 • Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarului public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii Ordonanta de urgenta nr.34/2006 – privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
 • Hotararea nr. 925/2006 – pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
 • Ordonanta de urgenta nr. 30/2006 – privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica;
 • Hotararea nr. 1.660/2006 privind – aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
 
Bibliografia pentru Şef Serviciu – Serviciul Constatare si Control:
 
 • Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Titlul IX din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodolgice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta de Guvern nr 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Consiliului Local Municipal Constanta nr. 228/2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul comun al Ministrului Finantelor Publice si a Ministrului Administratiei si Internelor nr. 2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale;
 • Ordinul nr. 767 din 27 aprilie 2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale;
 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public .
 
Bibliografia pentru Biroul Resurse Umane:
 
 • Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarului public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public ;
 • Hotararea nr. 611 din 4 iunie 2008 privind aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea nr. 250 din 8 mai 1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 144 din 21 mai 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea nr. 553 din 6 mai 2009 privind stabilirea unor masuri cu privire la evidenta functiilor publice si a functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea nr.1.066 din 10 septembrie 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare;
 
Dosarele se vor depune la Biroul Resurse Umane, informatii suplimentare, la telefon 488564 intre orele 11°°- 12°°.
 
Prezentul anunt va fi afisat la avizierul institutiei din Constanta, str. Sulmona, nr. 22.