Skip Navigation LinksPrima pagina > Stiri arhivate >

ANUNT privind organizarea concursului pentru ocuparea prin recrutare a unor posturi de executie vacante organizat in data 19.03.2018
16.02.2018

 

Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta organizeaza, in conformitate cu prevederile art. 56 lit. d), art. 58 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, r2, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 22 alin. (1) si (2) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, actualizata, concurs de recrutare a  urmatoarelor functii publice de executie vacante, dupa cum urmeaza:

1. serviciul Agentia Fiscala nr. 3

- 1 post de inspector, clasa I, grad superior – ID post 278281;

2. serviciul Tehnic Investitii

- 1 post de referent, clasa III, grad asistent – ID post 278137.

 

I. Organizarea concursului:

urmeaza:

-    dosarele de inscriere se depun in perioada 16.02 – 07.03.2018, intre orele 13°°- 14°°, la Serviciul Resurse Umane, bd. Tomis nr. 112;

-    probele suplimentare, testarea cunostintelor de operare pe calculator: Word, Excel  - nivel baza si testarea cunostintelor de limba straina: limba engleza - nivel baza, au loc in data de 19.03.2018, ora 10.00;

-    proba scrisa are loc in data de 19.03.2018, ora 13.00;

-    data si ora sustinerii interviului se afiseaza odata cu rezultatele la proba scrisa.

 

II. Conditii de participare:

In vederea inscrierii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:

a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;

g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;

h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;

i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

 

III. Conditiile pentru ocuparea posturilor de executie vacante pentru care se organizeaza concurs sunt:

a)     Conditiile generale de participare la concurs sunt cele prevazute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)    Conditii minime de vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiilor publice sunt:

1.  inspector, clasa I, grad superior: minim 9 ani;

2.  referent, clasa III, grad asistent: minim 6 luni.

c)     Conditiile specifice:

1. inspector, clasa I, grad superior:

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

-  cunostinte de operare pe calculator: Word, Excel  - nivel baza ;

-  cunostinte de limba straina: limba engleza – nivel baza.

2. referent, clasa III, grad asistent:

- studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;

-  cunostinte de operare pe calculator: Word, Excel  - nivel baza ;

-  cunostinte de limba straina: limba engleza – nivel baza.

 

IV. Actele necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere:

1) formularul de inscriere se pune la dispozitia candidatilor de catre Serviciul Resurse Umane (la sediul Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta, bd. Tomis nr. 112) sau se poate descarca de pe site-ul institutiei: www.spit-ct.ro;

2)curriculum vitae, modelul comun european;

3) copia actului de identitate, certificat de casatorie (daca este cazul);

4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;

5) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice (daca este cazul);

6) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;

7) cazierul judiciar;

8) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.

 

Formatul standard al adeverintelor prevazute la punctul 5 este cel prevazut de anexa nr. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, iar in cazul in care adeverintele care au un alt format decat cel mentionat, acestea trebuie sa contina: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.

 

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

 

Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate, cu exceptia documentului prevazut la punctul 3, care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail sru@spit-ct.ro, cu specificarea perioadei de desfasurare a concursului, a compartimentului si a functiei publice pentru care candidatul isi exprima optiunea.

 

Documentul prevazut la punctul 7 poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

V. Atributiile stabilite in fisa postului:

a)  inspector, clasa I, grad superior - serviciul Agentia Fiscala nr. 3

·   Elaboreaza adrese catre contribuabili, diverse institutii sau alte parti interesate;

·   Elaboreaza raspunsuri la solicitarile contribuabililor, diverselor institutii sau ale altor parti interesate;

·   Elaboreaza istorice de rol fiscal, certificate de stare materiala, efectueaza compensari si restituiri de sume;

·   Elaboreaza raspunsuri la cererile de intrare in audienta, la audientele on-line, la chestionarele de evaluare a satisfactiei contribuabilor on-line, la intrebarile formulate pe pagina de facebook a institutiei si/sau comunicate pe adresa de e-mail a compartimentului;

·   Elaboreaza adrese catre alte compartimente din cadrul institutiei;

·   Elaboreaza invitatii catre contribuabili pentru clarificarea situatiei fiscala a acestora;

·   Anexeaza confirmarile de primire la corespondenta efectuata cu contribuabilii, diversele institutii sau alte parti interesate;

·   Verifica si vizeaza toate certificatele de atestare fiscala;

·   Semneaza certificatele de atestare fiscala pentru alte destinatii decat cele de instrainare bunuri imobile;

·   Intocmeste centralizatorul lunar privind restituirile si compensarile de sume efectuate prin Primaria Municipiului Constanta;

·   Asigura comunicarea telefonica cu contribuabilii care apeleaza atat serviciul TelVerde cat si numarul de telefon al compartimentului, cu respectarea reglementarilor interne si/sau procedurilor/ instructiunilor aprobate la nivelul institutiei;

·   Verifica rapoartele de incasari si registrele de casa intocmite cu respectarea reglementarilor interne si/sau procedurilor/ instructiunilor aprobate la nivelul institutiei;

·   Participa si coordoneaza campaniile de lucru organizate in cadrul institutiei;

·   Arhiveaza fizic si electronic documentele rezultate din activitatea proprie, cu exceptia certificatelor de atestare fiscala care sunt arhivate fizic de catre angajatii Serviciului Managementul Documentelor;

·   Se deplaseaza pe teren in vederea solutionarii debitelor incerte si recuperarii debitelor restante si a depistarii bunurilor care nu sunt supuse impozitarii sau sunt declarate eronat si intocmeste procese verbale de constatare la fata locului, dupa caz;

·   Opereaza in aplicatia informatica de impozite si taxe modificarile/returnarile in dosarele de executare silita atunci cand se impune;

·   Intocmeste documentele speciale (instiintare de plata, nota de constatare, dispozitii de urmarire);

·   Emite decizii de impunere/compensare sume/restituiri sume;

·   Inregistreaza in programul informatic de impozite si taxe locale, cu responsabilitatea operarii corecte a acestora, datele din ITL-uri/declaratii fiscale/formulare, datele din documente justificative existente la dosarul fiscal al contribuabilului, stabileste impozitele si taxele datorate si informeaza contribuabilul cu privire la obligatiile fiscale rezultate;

·   Intocmeste procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor;

·   Listeaza zilnic rapoartele aferente modificarilor si borderourilor efectuate in programul informatic de impozite si taxe locale;

·   Inainteaza rapoartele emise la sfarsitul zilei cu privire la activitatea desfasurata impreuna cu documentele justificative atasate catre seful de serviciu in vederea vizarii de legalitate si conformitate si transmiterii catre Serviciul Control Financiar Preventiv Propriu pentru verificare si vizare;

·   Verifica permanent dosarele fiscale ale contribuabililor si opereaza la modificarea bazei de impunere ori de cate ori constata neconcordante intre datele inscrise in evidentele

fiscale si documentele justificative, emite si comunica decizii de impunere contribuabililor vizati;

·   Colecteaza impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local;

·   Indeplineste orice alte atributii si sarcini de serviciu repartizate ierarhic sau stabilite prin sarcini de serviciu, note interne, proceduri sau Dispozitii ale Directorului Executiv.

 

b) referent, clasa III, grad asistent - serviciul Tehnic Investitii

·   Verifica si/sau stampileaza formularele cu regim special;

·   Aprovizioneaza agentiile fiscale cu documente cu regim special (chitantiere, autorizatii, monetare, sigilii)

·   Aprovizioneaza pe baza de proces verbal de predare - primire punctele de incasare trama stradala, astfel incat operatorul trama stradala sa detina asupra sa cel mult doua carnete de autorizatii de tip ZA, ZC,LA, LC, LD, LE, trei carnete de autorizatii de tip ZD, ZE, LF, patru carnete de tip ZB, ZF, LB, cinci carnere de chitante si doua carnere de monetare;

·   Retrage din teren documentele cu regim special, le verifica si le evidentieaza;

·   Verifica documentele cu regim special ale angajatilor in vederea restituirii acestora la plecare si vizeaza notele de lichidare ale acestora;

·   Tine evidenta notelor de lichidare, verifica documentele cu regim special ale angajatilor in vederea restituirii acestora la plecare;

·   Monitorizeaza si centralizeaza actele aferente autoturismelor ce apartin parcului auto al institutiei;

·   Tine evidenta si se ocupa de efectuarea si plata RCA – urilor, asigurarilor CASCO, Rovinietelor a ITP -urilor pentru autoturismele din dotare;

·   Tine evidenta si centralizeaza foile de parcurs pentru autoturismele din dotare;

·   Tine evidenta reviziilor si a reparatiilor autoturismelor apartinand parcului auto al institutiei;

·   Desfasoara activitatea necesara de supraveghere pentru lucrarile de investitii, reparatii si lucrari de intretinere la obiectivele apartinand institutiei, pentru contractele in care este desemnat responsabil, si informeaza sefii ierarhici ori de cate ori apar incalcari ale clauzelor contractuale;

·   Constata si remedieza toate disfunctionalitatile ivite in cadrul sediilor institutiei care nu necesita interventii de specialitate;

·   Obtine autorizatiile/avizele necesare derularii contractelor de construire, amenajare, reparatii etc. de la organele in drept;

·   Monitorizeaza verificarile periodice si centralizeaza actele aferente centralelor termice montate in cadrul sediilor institutiei;

·   Verifica facturile privind operatiunile de intretinere si reparatie (mentenanta) a parcului auto, a cladirilor, a instalatiilor electrice, sanitare, climatizare sosite de la Serviciul Financiar-Contabilitate daca sunt conform referatului/ contractului;

·   Intocmeste procese verbale de predare-primire;

·   Citeste lunar contoarele Raja, Enel, Congaz montate la sediile institutiei si tine evidenta lunara a acestora/ verifica facturile respectivelor utilitati a corectitudinii indexului si vizeaza aceste facturi;

·   Participa activ la operatiunile de incarcare/descarcare a marfii la/din magazia institutiei;

·   Transporta si aprovizioneaza sediile institutiei cu produsele achizitionate, consumabile uzuale si cu materialele de curatenie;

·   Achizitioneaza produse conform referatelor de achizitie aprobate;

·   Colaboreaza cu Serviciul Financiar - Contabilitate in ceea ce priveste transmitearea actelor justificative in vederea achitarii contravalorii bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate precum si pentru inregistrarea corecta in evidentele contabile;

·   Efectueaza serviciile de curierat intre sediile institutiei, pe de o parte, si intre institutie si alte entitati, pe de alta parte;

·   Efectueaza deplasari la toate punctele de lucru ale institutiei noastre, institutiilor sau colaboratorilor pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu;

·   Intocmeste adrese catre diverse institutii, comenzi catre furnizori, referate de achizitie, referate de aprovizionare, note estimative, adrese catre alte compartimente din cadrul institutiei;

·   Gestioneaza toate bunurile imobile si mobile aflate in patrimoniul institutiei;

·   Participa in comisiile in care este desemnat de catre conducerea institutiei;

·   Arhiveaza electronic si fizic toate documentele lucrate si rezultate din activitatea proprie si a celor repartizate de seful ierarhic in termenul stabilit de acesta;

·   Elaboreaza proceduri/instructiuni de lucru la nivelul compartimentului;

·   Stabileste si intocmeste obiective la nivelul Serviciului de Tehnic Investitii;

·   Raporteaza gradul de indeplinire a obiectivelor stabilite la nivelul Serviciului de Tehnic Investitii;

·   Participa la campaniile de lucru organizate de institutie;

· Indeplineste orice alte atributii si sarcini de serviciu repartizate ierarhic sau stabilite prin sarcini de serviciu, note interne, proceduri sau Dispozitii ale Directorului Executiv.

 

VI. Bibliografia pentru concurs:

a)  inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Agentia Fiscala nr. 3

-  Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;

- Titlul IX din Hotararea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata;

- Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 416/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018;

- Ordinul nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale, actualizat;

- Ordinul nr. 94/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate in scopul obtinerii informatiilor necesare realizarii schimbului automat obligatoriu de informatii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;

- Ordinul nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de catre organele fiscale locale, si pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale;

- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Constitutia Romaniei;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata.

 

b) referent, clasa III, grad asistent - Serviciul Tehnic Investitii

- Legea nr. 82/1991 Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

- Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

-    H.G. nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, actualizata;

-    Ordonanta de Urgenta nr. 13/2013 privind serviciile postale, actualizata;

-    Ordonanta de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, Ordonanta de Guvern;

 - Lege nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice;

- H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- Lege nr. 184 din 17 octombrie 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica;

- Ordin nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia – stocurile;

- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Constitutia Romaniei;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Procedura de testare in domeniul tehnologiei informatiei

Produra de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine

 

Date de contact: adresa de corespondenta bd. Tomis nr. 112, serviciul Resurse Umane, tel. 0241/488564, fax 0241/488568, e-mail sru@spit-ct.ro. Persoana de contact: Chivu Raluca Loredana, inspector.

Relatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele intre orele 13°°- 14°°, la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta din bd. Tomis nr. 112, la nr. de telefon: 0241/488564 si pe site-ul www.spit-ct.ro, la sectiunea „Noutati”.  

 

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante organizat în data de 19.03.2018

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul

selecţiei dosarului

Motivul respingerii

dosarului

Serviciul Agenția Fiscală nr. 3 – inspector, clasa I grad superior

1.

Arnăutu Maria

ADMIS

-

2.

Ciubotariu Adriana

ADMIS

-

3.

Enache Mihai Gabriel

ADMIS

-

4.

Pancă Daniela

ADMIS

-

5.

Raiciu Daniel Naciu

ADMIS

-

Serviciul Tehnic Investiții – referent, clasa III grad asistent

1.

Câju Nicolae

ADMIS

-

2.

Pîrleală Gheorghe

ADMIS

-

3.

Tocan Alexandra Sabina

ADMIS

-

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba de selecție a dosarelor pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

Candidații sunt rugați să prezinte la intrarea în sală cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

 

Rezultatele selecției dosarelor au fost afişate astăzi, 13.03.2018, ora 16,00.

 

 

Rezultatele echivalării probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Certificat depus pentru echivalarea probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine

Competențele obținute

Rezultatul

echivalarii probei suplimentare

Motivul respingerii

dosarului

Serviciul Agenția Fiscală nr. 3 – inspector, clasa I grad superior

1.

Ciubotariu Adriana

Certificat de competență lingvistică nr. 24088/05.10.2010

Comunicare în limba engleză în vederea înscrierii la examentul de licență

RESPINS

Documentul depus nu se află printre cele menționate în procedura aprobată la nivelul instituției (certificate din categoria celor menționate în Anexa nr. 2 din Ordinul nr. 5794/2009 sau atestate de competențe profesionale eliberate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului)

 

Candidații declarați „RESPINS” la echivalarea probei de competențe specifice de comunicare în limbi străine - limba engleză - nivel bază se vor prezenta luni, 19.03.2018, ora 10.00, la sediul din bd. Tomis nr. 112, pentru susținerea probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine.

 

Doar candidații declarați „ADMIS” la probele suplimentare vor participa la proba scrisă a concursului.

 

Candidații sunt rugați să prezinte la intrarea în sală cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

 

Rezultatele echivalării probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine au fost afișate, astăzi 13.03.2018, ora 16.00.

 

Rezultatele echivalării probei suplimentare de testare în domeniul tehnologiei informației:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Certificat depus pentru echivalarea probei suplimentare de testare în domeniul tehnologiei informației

Competențele obținute

Rezultatul

echivalarii probei suplimentare

Motivul respingerii

dosarului

Serviciul Agenția Fiscală nr. 3 – inspector, clasa I grad superior

1.

Ciubotariu Adriana

Certificat de absolvire seria F nr. 0191013/

21.01.2013

Operator calculator electronic și rețele

RESPINS

Nu îndeplinește competențele solicitate, cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excel - nivel bază.

(operatorul de calculator electronic și retele se ocupă în principal cu instalarea și configurarea calculatoarelor/rețelei de calculatoare, asigurarea funcționarii și întreținerii acestora, asigurarea securității datelor și echipamentelor, asistarea utilizatorilor de aplicații, menținerea evidenței echipamentelor și a dispozitivelor de stocare a datelor, precum și cu asigurarea necesarului de componente și materiale consumabile specifice)

2.

Raiciu Daniel Naciu

Certificat de absolvire seria A nr. 0088426/24.11.2005

Operator calculator electronic și rețele

RESPINS

Nu îndeplinește competențele solicitate, cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excel - nivel bază.

(operatorul de calculator electronic și retele se ocupă în principal cu instalarea și configurarea calculatoarelor/rețelei de calculatoare, asigurarea funcționarii și întreținerii acestora, asigurarea securității datelor și echipamentelor, asistarea utilizatorilor de aplicații, menținerea evidenței echipamentelor și a dispozitivelor de stocare a datelor, precum și cu asigurarea necesarului de componente și materiale consumabile specifice)

Serviciul Tehnic Investiții – referent, clasa III grad asistent

3.

Pîrleală Gheorghe

Certificat de absolvire seria C nr. 0173778/09.07.2009

Tehnician operator tehnică de calcul

RESPINS

Nu îndeplinește competențele solicitate, cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excel - nivel bază.

(tehnicianul operator tehnică de calcul se ocupă cu întreținere și depanare hardware și soft pentru calculatoare și imprimante, proiectare și realizare rețele de calculatoare, instalaţii electrice, supraveghere video, respectiv alarme)

 

Candidații declarați „RESPINS” la echivalarea probei de competențe specifice în domeniul tehnologiei informației se vor prezenta luni, 19.03.2018, ora 11.00, la sediul din bd. Tomis nr. 112, pentru susținerea probei suplimentare de testare în domeniul tehnologiei informației.

 

Doar candidații declarați „ADMIS” la probele suplimentare vor participa la proba scrisă a concursului.

 

Candidații sunt rugați să prezinte la intrarea în sală cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

 

Rezultatele echivalării probei suplimentare de testare a cunoștițelor în domeniul tehnologiei informației au fost afişate, astăzi 13.03.2018, ora 16.00.

 

 Rezultatul probei suplimentare de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine la concursul de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante organizat in data de 19.03.2018

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctaj obtinut

Rezultatul

probei suplimentare de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine

Serviciul Agentia Fiscala nr. 3 – inspector, clasa I grad superior

1.

Arnautu Maria

100

ADMIS

2.

Ciubotariu Adriana

20

RESPINS

3.

Enache Mihai Gabriel

NEPREZENTAT

RESPINS

4.

Panca Daniela

20

RESPINS

5.

Raiciu Daniel Naciu

NEPREZENTAT

RESPINS

Serviciul Tehnic Investitii – referent, clasa III grad asistent

1.

Caju Nicolae

90

ADMIS

2.

Pirleala Gheorghe

100

ADMIS

3.

Tocan Alexandra Sabina

NEPREZENTAT

RESPINS

 

Rezultatul probei suplimentare de testare in domeniul tehnologiei informatiei la concursul de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante organizat in data de 19.03.2018

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctaj obtinut

Rezultatul

probei suplimentare de probei suplimentare de testare in domeniul tehnologiei informatiei

Serviciul Agentia Fiscala nr. 3 – inspector, clasa I grad superior

1.

Arnautu Maria

90

ADMIS

2.

Ciubotariu Adriana

Respins la proba probei suplimentare de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine

RESPINS

3.

Enache Mihai Gabriel

NEPREZENTAT

RESPINS

4.

Panca Daniela

Respins la proba probei suplimentare de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine

RESPINS

5.

Raiciu Daniel Naciu

NEPREZENTAT

RESPINS

Serviciul Tehnic Investitii – referent, clasa III grad asistent

1.

Caju Nicolae

50

ADMIS

2.

Pirleala Gheorghe

100

ADMIS

3.

Tocan Alexandra Sabina

NEPREZENTAT

RESPINS

 

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la probele suplimentare pot formula contestatie in termen de 1 ora de la afisare. Aceasta se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

 

 

 

 

Doar candidatii declarati „ADMIS” la probele suplimentare vor participa la proba scrisa a concursului, luni, 19.03.2018, ora 13.00, la sediul din bd. Tomis nr. 112, pentru sustinerea probei.

 

Candidatii sunt rugati sa prezinte la intrarea in sala cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

 

Rezultatele probelor suplimentare au fost afisate astazi, 19.03.2018, ora 11,00.

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante organizat in data de 19.03.2018

 

 

Avand in vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctaj obtinut

Rezultatul

probei scrise

Serviciul Agentia Fiscala nr. 3 – inspector, clasa I grad superior

1.

Arnautu Maria

71

ADMIS

Serviciul Tehnic Investitii – referent, clasa III grad asistent

1.

Pirleala Gheorghe

69

ADMIS

2.

Caju Nicolae

30.5

RESPINS

 

Candidatul nemultumit de rezultatul obtinut poate formula contestatie in termen de 24 de ore de la afisare, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

Doar candidatii declarati „ADMIS” la proba scrisa vor participa la proba interviu a concursului, joi, 22.03.2018, ora 10.00, la sediul din bd. Tomis nr. 112.

 

Candidatii sunt rugati sa prezinte la intrarea in sala cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

 

Rezultatele probei scrise au fost afisate astazi, 19.03.2018, ora 15.00.

  Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea prin recrutare a unor posturi vacante de executie organizat in data de 19.03.2018

 

 

Avand in vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probelor suplimentare:

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctajul probei scrise

Punctajul probei interviu

Punctaj final

Admis/ Respins

Serviciul Agentia Fiscala nr. 3 – inspector, clasa I grad superior

1.

Arnautu Maria

71

90

161

Admis

Serviciul Agentia Fiscala nr. 4 - inspector clasa I grad asistent

1.

Pirleala Gheorghe

69

80

149

Admis

2.

Caju Nicolae

30.5

-

30.5

Respins

 

Candidatul nemultumit de rezultatul obtinut poate formula contestatie in termen de 24 de ore de la afisare, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

 

 

Afisat astazi, 22.03.2018, ora 12.00, la sediul institutiei din Bd. Tomis nr. 112, Constanta.

 

Program de lucru cu publicul


Luni, Marti, Miercuri, Vineri /  8:30 - 16:30
Joi /  8:30 - 18:30
Sambata, Duminica /  Inchis