Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

ANUNT privind organizarea concursului pentru ocuparea prin promovare a unui post de conducere vacant organizat în data 05.07.2018


Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta intentioneaza sa ocupe prin concurs, in conformitate cu prevederile art. 56 lit. d), art. 58 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, r2, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 22 alin. (1) si (2) din Hotararea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, functia publica de conducere vacanta desef serviciu Agentia Fiscala nr. 1.

I. Organizarea concursului:
Concursul de promovare se va desfasura la sediul din bd. Tomis nr. 112, dupa cum urmeaza:

 • dosarele de inscriere se depun in perioada 05.06 – 25.06.2018, intre orele 09°°- 10°°, la Serviciul Resurse Umane, bd. Tomis nr. 112;
 • probele suplimentare, testarea cunostiintelor in domeniul tehnologiei informatiei: Word, Excel  – nivel baza si testarea competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine: limba engleza – nivel baza, au loc in data de 05.07.2018, ora 10.00;
 • proba scrisa are loc in data de 05.07.2018, ora 13.00;
 • data si ora sustinerii interviului se afiseaza odata cu rezultatele la proba scrisa.

II. Conditii de participare:
Pentru a participa la concursul de promovare intr-o functie publica de conducere, functionarii publici trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa fie absolventi de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
b) sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I;
c) sa indeplineasca cerintele specifice prevazute in fisa postului;
d) sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 57 alin. (6);
e) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.

III. Conditiile de participare la concurs si atributiile stabilite in fisa postului pentru functia publica de conducere vacanta sunt:

a) Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 66 din Legea nr. 188/1999, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Conditiile de participare:

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, in conditiile legii;
 • sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I;
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata, in conditiile legii.
 • cunostinte in domeniul tehnologiei informatiei: Word, Excel  – nivel baza;
 • competente lingvistice de comunicare in limbi straine: limba engleza – nivel baza.

IV. Actele necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere:

a)formularul de inscrierese pune la dispozitia candidatilor de catre Serviciul Resurse Umane (la sediul Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta, bd. Tomis nr. 112) sau se poate descarca de pe site-ul institutiei: spit-ct.ro;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
f) copia carnetului de munca si, dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
h) cazierul administrativ.

V. Atributiile stabilite in fisa postului:

 • Verifica si semneaza documente elaborate in cadrul compartimentului;
 • Planifica si conduce activitatea interna a compartimentului;
 • Verifica si vizeaza documentele emise in cadrul compartimentului din punct de vedere al realitatii, regularitatii si legalitatii documentelor;
 • Urmareste insusirea legislatiei in vigoare si aplicarea corecta a acesteia de catre toti angajatii din subordine;
 • Verifica modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu de catre salariatii din subordine;
 • Repartizeaza sarcinile de serviciu si urmareste indeplinirea acestora;
 • Organizeaza activitati zilnice si urmareste aducerea la indeplinire a tuturor sarcinilor de catre personalul din subordine;
 • Asigura colaborarea cu celelalte compartimente ale institutiei;
 • Sprijina propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine, in vederea imbunatatirii activitatii institutiei;
 • Instruieste periodic angajatii si consemneaza in fisele de protectie a muncii;
 • Testeaza angajatii din subordine in ceea ce priveste legislatia in vigoare;
 • Completeaza, semneaza si comunica „Rapoartele de evaluare ale functionarilor publici de executie”;
 • Intocmeste fisele de post pentru toate persoanele aflate in subordine;
 • Raporteaza periodic rezultatele activitatii desfasurate;
 • Raspunde de rezolvarea corecta si in termen a cererilor si comunica rezolutiile catre cei in drept;
 • Stabileste relatiile de serviciu cu personalul de specialitate din celelalte compartimente;
 • Elaboreaza procedurile care trebuie aplicate in cadrul sectoarelor de activitate pe care le coordoneaza, cu scopul stabilirii unor reguli explicite de organizare, desfasurare, monitorizare si masurare a fiecarei activitati;
 • Participa la stabilirea gamelor de activitati specifice compartimentului pe care il coordoneaza;
 • Participa la identificarea riscurilor inerente specifice activitatilor pe care le coordoneaza si intreprinde actiuni care sa mentina aceste riscuri in limitele acceptate;
 • Monitorizeaza toate activitatile compartimentului pe care il coordoneaza, evalueaza, masoara si inregistreaza rezultatele, le compara cu obiectivele stabilite, identificaneconformitatile, initiaza corectii, actiuni corective, preventive, dupa caz;
 • Informeaza presedintele comisiei de Control Intern Managerial asupra rezultatelor verificarilor efectuate si cele ale altor actiuni derulate in cadrul compartimentului respectiv;
 • Participa la sedintele comisiei de Control Intern Managerial sau in cadrul subcomisiiilor constituite respectand ora si locul de desfasurare;
 • Transmite spre avizare si aprobare informarile/rapoartele referitoare la progresele inregistrate in proiectarea, implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial, in raport cu programul adoptat (cu aplicabilitate directa in sectorul de activitate pe care il coordoneaza);
 • Intocmeste si transmite propunerile de comunicate de presa;
 • Centralizeaza toate raportarile si situatiile privind impozitele si taxele locale persoane juridice si le prezinta conducerii;
 • Centralizeaza incasarile de impozite si taxe locale persoane juridice si le prezinta conducerii;
 • Arhiveaza electronic si fizic documentele rezultate in urma desfasurarii activitatii sale zilnice;
 • Efectueaza deplasari la sediile sau punctele de lucru ale institutiei sau colaboratorilor pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu;
 • Indeplineste orice alte atributii si sarcini de serviciu repartizate ierarhic sau stabilite prin sarcini de serviciu, note interne, proceduri sau Dispozitii ale Directorului Executiv.

VI. Bibliografia pentru concurs:

 • Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 • Titlul IX din Hotararea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata;
 • Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 416/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018;
 • Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice;
 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Constitutia Romaniei;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata.

Procedura de testare in domeniul tehnologiei informatiei

Produra de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine

Date de contact: adresa de corespondenta bd. Tomis nr. 112, serviciul Resurse Umane, tel. 0241/488564, fax 0241/488568, e-mail sru@spit-ct.ro. Persoana de contact: Pirleala Andra – Daniela, inspector.

Relatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele intre orele 13°°- 14°°, la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta din bd. Tomis nr. 112, la nr. de telefon: 0241/488564 si pe site-ul www.spit-ct.ro, la sectiunea „Noutati”.

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de conducere vacante organizat in data de 05.07.2018

Nr.

crt.

Numele Si prenumele candidatului Rezultatul

selectiei dosarului

Motivul respingerii

dosarului

1. Anghel Stefania Rodica ADMIS
2. Ghiza Marilena ADMIS
3. Tarpa Constantina ADMIS

 

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la proba de selectie a dosarelor pot formula contestatie in termen de 24 de ore de la afisare, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

Rezultatele echivalarii probei suplimentare de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Certificat depus pentru echivalarea probei suplimentare de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine Competențele obtinute Rezultatul

echivalarii probei suplimentare

Motivul respingerii

dosarului

1. Anghel Ștefania Rodica Certificat de absolvire a cursului de limba engleză nr. 150/08.09.2000, eliberat de Universitatea Ovidius Cosntanța Curs de specialitate RESPINS Documentul depus nu se afla printre cele mentionate in procedura aprobata la nivelul institutiei (certificate din categoria celor menționate in Anexa nr. 2 din Ordinul nr. 5794/2009 sau atestate de competente profesionale eliberate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului)

Candidatii declarati „RESPINS“ si candidatii carora nu le-a fost echivalata proba suplimentara de competente specifice de comunicare in limbi straine – limba engleza – nivel baza, se vor prezenta joi, 05.07.2018, ora 10.00 la sediul din bd. Tomis nr. 112, pentru sustinerea probei suplimentare de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine.

Rezultatele echivalarii probei suplimentare de testare in domeniul tehnologiei informatiei:

Nr.

crt.

Numele si prenumele candidatului Certificat depus pentru echivalarea probei suplimentare de testare in domeniul tehnologiei informatiei Competentele obtinute Rezultatul

echivalarii probei suplimentare

Motivul respingerii

dosarului

1. Anghel Ștefania Rodica Certificat ECDL seria RO nr. 032584/21.08.2009 ECDL Start ADMIS
2. Ghiza Marilena Certificat ECDL seria RO nr. 032605/21.08.2009 ECDL Start ADMIS
3. Tarpa Constatina Certificat ECDL seria RO nr. 027006/08.10.2009 ECDL Start ADMIS

Doar candidatii declarati „ADMIS” la probele suplimentare vor participa la proba scrisa a concursului.

Candidatii sunt rugati sa prezinte la intrarea in sala cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

Rezultatele selectiei dosarelor si rezultatele echivalarii probelor suplimentare au fost afisate la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta din bd. Tomis nr. 112 de catre secretarul comisiei de concurs, astazi 02.07.2018, ora 15.15.

Rezultatul probei suplimentare de testare in domeniul tehnologiei informatiei la concursul de promovare pentru ocuparea unei functii publice de conducere vacante organizat in data de 20.07.2018

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctaj obținut Rezultatul

probei suplimentare de testare in domeniul tehnologiei informației

Serviciul Agentia Fiscala nr. 1 – șef serviciu
1. Anghel Ștefania Rodica Echivalat proba ADMIS
2. Ghiza Marilena Echivalat proba ADMIS
3. Tarpa Constatina Echivalat proba ADMIS

Rezultatul probei suplimentare de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine la concursul de promovare pentru ocuparea unei functii publice de conducere vacante organizat in data de 20.07.2018

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctaj obținut Rezultatul

probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine

Serviciul Agentia Fiscala nr. 1 – șef serviciu
1. Anghel Stefania Rodica 80 ADMIS
2. Ghiza Marilena 100 ADMIS
3. Tarpa Constatina 40 RESPINS

 

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la probele suplimentare pot formula contestatie in termen de 1 orade la afisare. Aceasta se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

Doar candidatii declarati „ADMIS” la ambele probe suplimentare vor participa la proba scrisa a concursului vineri, 20.07.2018, ora 10.00, la sediul din bd. Tomis nr. 112, pentru sustinerea probei scrise.

Candidatii sunt rugati sa prezinte la intrarea in sala cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

Rezultatele probelor suplimentare au fost afisate astazi, 20.07.2018, ora 11.40.

Nr.

crt.

Numele si prenumele candidatului Punctajul probei scrise Admis/ Respins
Serviciul Agentia Fiscala nr. 1 – sef serviciu
1. Anghel Stefania Rodica 65 Respins
2. Ghiza Marilena 46.52 Respins

Candidatul nemultumit de rezultatul obtinut poate formula contestatie in termen de 24 de ore de la afisare, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

Afisat astazi, 20.07.2018, ora 17.20.