Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea prin recrutare a unor posturi de executie temporar vacante in data de 13.07.2017


Prin prezenta va comunicam ca institutia noastra organizeaza concurs pentru ocuparea prin recrutare a unor posturi de executie temporar vacante, conform prevederilor art. 56 lit. d), art. 58 alin. (2) lit. b) si alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, r2, cu modificarile si completarile ulterioare si ale titlului II capitolul II sectiunea a 6-a (Organizarea concursurilor pentru ocuparea functiilor publice de executie temporar vacante) si sectiunea a 8-a (Desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor publice de executie temporar vacante) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, actualizata.

I. Organizarea concursului:

Concursul privind ocuparea prin recrutare a posturilor de executie temporar vacante se va desfasura conform prevederilor titlului II, capitolul III din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, actualizata.

II. Conditii de participare:

In vederea inscrierii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:

a) Sa aiba cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania;

b) Sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;

c) Sa aiba minimum varsta de 18 ani impliniti;

d) Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

e) Sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza unui examen medical de specialitate;

f) Sa nu fi fost condamnati pentru savarsirea unei actiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

g) Sa nu fi fost destituiti dintr-o functie publica sau nu le-au incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

h) Sa nu fi desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

III. Condiţiile pentru ocuparea posturilor de execuţie temporar vacante pentru care se organizează concurs sunt:

 

Nr.

Crt.

FUNCTIA

CLASA

GRAD

COMPARTIMENT

ID

CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR

Studii Vechime in specialitatea studiilor
1 Inspector I asistent Serviciul Agentia Fiscala nr. 1 278268 – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

–  cunostinte de operare pe calculator: Word, Excel  – nivel baza;

–  cunostinte  de limba straina: limba engleza – nivel baza;

1 an
2 Inspector I asistent Serviciul Agentia Fiscala nr. 3 421510 – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

–  cunostinte de operare pe calculator: Word, Excel  – nivel baza;

–  cunostinte  de limba straina: limba engleza – nivel baza;

1 an

 IV. Actele necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere:

 1. formularul de inscriere;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
 5. cazierul judiciar;*
 6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; **
 7. declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
 8. declaratie pe propria raspundere conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999;
 9. CV model European
 10. recomandare de la ultimul loc de munca.

* documentul prevazut la pct. 5 poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

** adeverinta care atesta starea de sanatate contine in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

V. Bibliografia pentru concurs:

inspector, clasa I, grad asistent Serviciul Agentia Fiscala nr. 1/ Serviciul Agentia Fiscala nr. 3;

 • Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 • Titlul IX din Hotararea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata;
 • Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 382/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017;
 • Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 74/2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis reprezentand facilitati fiscale constand in reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren datorate de catre intreprinderi care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Constanta, stabilit pentru cladirile utilizate pentru prestarea de servicii turistice si terenurile aferente acestora utilizate pentru prestarea de servicii turistice;
 • Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 75/2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind reducerea de la plata obligatiilor fiscale conform dispozitiilor art. 456 alin. (4) si art. 464 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale, actualizat;
 • Ordinul nr. 94/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate in scopul obtinerii informatiilor necesare realizarii schimbului automat obligatoriu de informatii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
 • Ordinul nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de catre organele fiscale locale, si pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale;
 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta din bd. Tomis nr. 112 si la nr. de telefon: 0241/488564.