Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea prin recrutare a unor posturi de executie temporar vacante in data de 18.07.2017


Va comunicam ca institutia noastra organizeaza concurs pentru ocuparea prin recrutare a unor posturi de executie temporar vacante, conform prevederilor art. 56 lit. d), art. 58 alin. (2) lit. b) si alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, r2, cu modificarile si completarile ulterioare si ale titlului II capitolul II sectiunea a 6-a (Organizarea concursurilor pentru ocuparea functiilor publice de executie temporar vacante) si sectiunea a 8-a (Desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor publice de executie temporar vacante) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, actualizata.

I. Organizarea concursului:

Concursul privind ocuparea prin recrutare a posturilor de executie temporar vacante se va desfasura conform prevederilor titlului II, capitolul III din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, actualizata.

II. Condiţiile pentru ocuparea posturilor de execuţie temporar vacante pentru care se organizează concurs sunt:

In vederea inscrierii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:

a) Sa aiba cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania;

b) Sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;

c) Sa aiba minimum varsta de 18 ani impliniti;

d) Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

e) Sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza unui examen medical de specialitate;

f) Sa nu fi fost condamnati pentru savarsirea unei actiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

 

Nr.

Crt.

FUNCTIA

CLASA

GRAD

COMPARTIMENT

ID

CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR

Studii Vechime in specialitatea studiilor
1. inspector I superior Biroul Analiză Risc și Control 278121 – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ;

–  cunostinte de operare pe calculator: Word, Excel  – nivel baza ;

–  cunostinte  de limba straina : limba engleza – nivel baza ;

9 ani
2. inspector I superior Biroul Analiză Risc și Control 278115  

 

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ;

–  cunostinte de operare pe calculator: Word, Excel  – nivel baza ;

–  cunostinte  de limba straina : limba engleza – nivel baza ;

9 ani
3. inspector I superior Biroul Constatare și Control 278233  

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ;

–  cunostinte de operare pe calculator: Word, Excel  – nivel baza ;

–  cunostinte  de limba straina : limba engleza – nivel baza ;

9 ani
4. inspector I principal Serviciul Agenția Fiscală nr. 3 278156  

 

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ;

–  cunostinte de operare pe calculator: Word, Excel  – nivel baza ;

–  cunostinte  de limba straina : limba engleza – nivel baza ;

5 ani
5. inspector I principal Serviciul Resurse Umane 278159  

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ;

–  cunostinte de operare pe calculator: Word, Excel  – nivel baza ;

–  cunostinte  de limba straina : limba engleza – nivel baza ;

5 ani
6. inspector I asistent Serviciul Management Integrat 278215  

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ;

–  cunostinte de operare pe calculator: Word, Excel  – nivel baza ;

–  cunostinte  de limba straina : limba engleza – nivel baza ;

1 an
7. inspector I asistent Serviciul Tehnic Investiții 278272  

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ;

–  cunostinte de operare pe calculator: Word, Excel  – nivel baza ;

–  cunostinte  de limba straina : limba engleza – nivel baza ;

1 an
8. inspector I asistent Serviciul Control Financiar Preventiv Propriu 278161  

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ;

–  cunostinte de operare pe calculator: Word, Excel  – nivel baza ;

–  cunostinte  de limba straina : limba engleza – nivel baza.

1 an

 

III. Actele necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere:

 1. formularul de inscriere;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
 5. cazierul judiciar;*
 6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; **
 7. declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
 8. declaratie pe propria raspundere conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999;
 9. CV model European
 10. recomandare de la ultimul loc de munca.

* documentul prevazut la pct. 5 poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

** adeverinta care atesta starea de sanatate contine in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

IV. Bibliografia pentru concurs:

a) inspector, clasa I, grad superior – Biroul Analiza Risc si Control/ inspector, clasa I, grad superior – Biroul Constatare si Control/ inspector, clasa I, grad principal – Serviciul Agentia Fiscala nr. 3

 • Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 • Titlul IX din Hotararea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata;
 • Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 382/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017;
 • Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 74/2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis reprezentand facilitati fiscale constand in reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren datorate de catre intreprinderi care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Constanta, stabilit pentru cladirile utilizate pentru prestarea de servicii turistice si terenurile aferente acestora utilizate pentru prestarea de servicii turistice;
 • Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 75/2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind reducerea de la plata obligatiilor fiscale conform dispozitiilor art. 456 alin. (4) si art. 464 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale, actualizat;
 • Ordinul nr. 94/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate in scopul obtinerii informatiilor necesare realizarii schimbului automat obligatoriu de informatii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
 • Ordinul nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de catre organele fiscale locale, si pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale;
 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata.

b) inspector, clasa I, grad principal – Serviciul Resurse Umane

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea-Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea de Guvern nr. 432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea de Guvern nr. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, actualizata;
 • Hotararea nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

c) inspector, clasa I, grad asistent – Serviciul Management Integrat

 • Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal actualizata;
 • Titlul IX din Hotararea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
 • Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 312/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 400/2015, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea de Guvern nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Standardul ISO 9000-2015, Sisteme de management al calitatii, Principii fundamentale si vocabular;
 • Standardul ISO 9001-2015, Sisteme de management al calitatii, Cerinte cu ghid de utilizare;
 • Standardul ISO 14001-2015, Sisteme de management de mediu, Cerinte cu ghid de utilizare;
 • Standardul OHSAS 18001-2008, Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale, Cerinte.
 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, actualizata;
 • Hotararea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata.

d) inspector, clasa I, grad asistent – Serviciul Tehnic Investitii

 • Legea nr. 82/1991 Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • Ordonanta nr. 20/1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

e) inspector, clasa I, grad asistent – Serviciul Control Financiar Preventiv Propriu

 • Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 • Titlul IX din Hotararea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata;
 • Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 234/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv;
 • Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 382/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017;
 • Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 74/2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis reprezentand facilitati fiscale constand in reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren datorate de catre intreprinderi care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Constanta, stabilit pentru cladirile utilizate pentru prestarea de servicii turistice si terenurile aferente acestora utilizate pentru prestarea de servicii turistice;
 • Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 75/2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind reducerea de la plata obligatiilor fiscale conform dispozitiilor art. 456 alin. (4) si art. 464 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale, actualizat;
 • Ordinul nr. 94/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate in scopul obtinerii informatiilor necesare realizarii schimbului automat obligatoriu de informatii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
 • Ordinul nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de catre organele fiscale locale, si pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale;
 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta din bd. Tomis nr. 112 si la nr. de telefon: 0241/488564.