Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

ANUNT privind organizarea concursului pentru ocuparea prin recrutare a unor posturi de executie vacante in perioada 07.03.2017 – 10.03.2017


Prin prezenta va comunicam ca institutia noastra organizeaza concurs pentru ocuparea prin recrutare a unor posturi de executie vacante, conform prevederilor art. 56 lit. d) si ale art. 58, alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale titlulului II (privind organizarea concursului de recrutare a functionarilor publici) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, republicata.

I. Organizarea concursului:

Concursul de recrutare se va desfasura la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta din bld. Tomis nr. 112 in data de 07.03.2017, ora 10.00 – proba scrisa, respectiv 10.03.2017, ora 10.00 – interviul.

Dosarele de inscriere se depun in perioada 03.02 – 22.02.2017, intre orele 13°°- 14°°, la Serviciul Resurse Umane, bld. Tomis nr. 112.

II. Conditii de participare:

In vederea inscrierii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:

 1. a)Sa aiba cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania;
 2. b)Sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
 3. c)Sa aiba minimum varsta de 18 ani impliniti;
 4. d)Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 5. e)Sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza unui examen medical de specialitate;
 6. f)Sa nu fi fost condamnati pentru savarsirea unei actiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 7. g)Sa nu fi fost destituiti dintr-o functie publica sau nu le-au incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
 8. h) Sa nu fi desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

III. Conditiile pentru ocuparea posturilor de executie vacante pentru care se organizeaza concurs sunt: 

Nr.

Crt.

Functia Clasa Grad Nr. Post ID Compartiment Conditii pentru ocuparea postului
Studii Vechime in specialitatea studiilor
1. inspector I superior 1 278130 Biroul Constatare si Control – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ;

–  cunostinte de operare PC;

9 ani
2. inspector I asistent 1 278231 Serviciul Informatizare – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ;

–  cunostinte de operare PC;

1 an
3. inspector I asistent 1 278228 Serviciul  Agentia Fiscala nr. 1 – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ;

–  cunostinte de operare PC;

1 an
4. inspector I asistent 1 278264 Serviciul  Agentia Fiscala nr. 2 – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

–  cunostinte de operare PC;

1 an
5. inspector I asistent 1 278228 Serviciul  Agentia Fiscala nr. 6 – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

–  cunostinte de operare PC;

1 an
6. inspector I asistent 1 278084 Serviciul Juridic – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

–  cunostinte de operare PC;

1 an
7. inspector I debutant 1 278258 Biroul Managementul Fizic al Documentelor – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

–  cunostinte de operare PC;

8. referent III superior 1 278198 Biroul Managementul Electronic al Documentelor – medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;

–  cunostinte de operare PC;

9 ani
9. referent III asistent 1 278145 Biroul Managementul Electronic al Documentelor – medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;

–  cunostinte de operare PC;

minim 6 luni
10. referent III asistent 1 278275 Serviciul Tehnic Investitii – medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;

–  cunostinte de operare PC;

minim 6 luni

  IV. Actele necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere:

 1. formularul de înscriere;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. cazierul judiciar;*
 6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; **
 7. declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 8. declaraţie pe propria răspundere conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999; conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999;
 9. CV model European
 10. recomandare de la ultimul loc de munca.

 * documentul prevazut la pct. 5 poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 ** adeverinta care atesta starea de sanatate contine in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

V. Bibliografia pentru concurs:

a) inspector, clasa I, grad superior –  Biroul Constatare si Control/ inspector, clasa I, grad asistent Serviciul Agentia Fiscala nr. 1/ inspector, clasa I, grad asistent Serviciul Agentia Fiscala nr. 2/ inspector, clasa I, grad asistent Serviciul Agentia Fiscala nr. 6;

 • Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 • Titlul IX din Hotararea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata;
 • Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 382/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017;
 • Ordinul nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale, actualizat;
 • Ordinul nr. 94/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate in scopul obtinerii informatiilor necesare realizarii schimbului automat obligatoriu de informatii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
 • Ordinul nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de catre organele fiscale locale, si pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale;
 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata.

b) inspector, clasa I, grad asistent Serviciul Juridic

 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 • Titlul IX din Hotararea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata;
 • Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 382/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017;
 • Ordinul nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale, actualizat;
 • Ordinul nr. 94/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate in scopul obtinerii informatiilor necesare realizarii schimbului automat obligatoriu de informatii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
 • Ordinul nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de catre organele fiscale locale, si pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale;
 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata.

c) inspector, clasa I, grad asistent – Serviciul Informatizare:

A. PC – administrare, configurare, depanare, intretinere;

 • instalare, administrare si configurare statii de lucru: sisteme de operare, drivere, aplicatii;
 • instalare, administrare si configurare de echipamente periferice/ de retea: imprimante, copiatoare, scanere, etc;
 • Microsoft Office: 2003, 2007,2010,2016;

B. Retele de calculatoare

 • retele de comunicatii LAN , WAN, Internet, intranet, topologii, medii de transmisie;
 • arhitecturi si protocoale de retea – Microsoft, Netware, TCP/IP 3;
 • administrare Active Directory;
 • administrare/ securitate retele date;
 • administrare Microsoft Exchange;
 • retele locale de calculatoare de la cablare la interconectare;

C. Sisteme de operare

 •  instalare, administrare si configurare sisteme de operare Windows XP/7/8/10;
 • instalare, administrare si configurare sisteme de operare Linux/ Debian/ Slackware;
 • instalare si configurare sisteme de operare server Windows Server 2003/2008/2012/2016;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata.

d) inspector, clasa I, grad debutant -Biroul Managementul Fizic al Documentelor/ referent, clasa III, grad superior/ referent, clasa III, grad asistent -Biroul Managementul Electronic al Documentelor

 • Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 • Titlul IX din Hotararea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata;
 • Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 382/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017;
 • Ordinul nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale, actualizat;
 • Ordinul nr. 94/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate in scopul obtinerii informatiilor necesare realizarii schimbului automat obligatoriu de informatii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
 • Ordinul nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de catre organele fiscale locale, si pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale;
 • Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Nationale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordin nr. 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispozitii ale Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

e) referent, clasa III, grad asistent – Serviciul Tehnic Investitii:

 • Legea nr. 82/1991 Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta nr. 20/1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta din bld. Tomis nr. 112 si la nr. de telefon: 0241/488564.