Skip Navigation LinksPrima pagina > Stiri arhivate >

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea prin recrutare a unor posturi de executie temporar vacante in data de 13.07.2017
29.06.2017

Prin prezenta vă comunicăm că instituţia noastră organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a unor posturi de execuție temporar vacante, conform prevederilor art. 56 lit. d), art. 58 alin. (2) lit. b) și alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificările şi completările ulterioare şi ale titlului II capitolul II secţiunea a 6-a (Organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante) și secțiunea a 8-a (Desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție temporar vacante) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată.

 

I. Organizarea concursului:

Concursul privind ocuparea prin recrutare a posturilor de execuţie temporar vacante se va desfăşura conform prevederilor titlului II, capitolul III din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată.

 

Concursul de recrutare se va desfăşura la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa din bd. Tomis nr. 112, după cum urmează :

-      dosarele de înscriere se depun în perioada 29.06 – 06.07.2017, între orele 13°°- 14°°, la Serviciul Resurse Umane, bld. Tomis nr. 112;

-      probele suplimentare, testarea cunoştinţelor de operare pe calculator: Word, Excel  - nivel bază şi testarea cunoştinţelor de limbă străină: limba engleză - nivel bază, au loc în data de 13.07.2017, ora 10.00;

-      proba scrisă are loc în data de 13.07.2017, ora 13.00;

-      data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.

 

II. Condiţii de participare:

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale:

a)   Să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;

b)   Să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c)    Să aibă minimum vârsta de 18 ani împliniţi;

d)   Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e)   Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe baza unui examen medical de specialitate;

f)    Să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei acţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g)   Să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau nu le-au încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

h) Să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

III. Condiţiile pentru ocuparea posturilor de execuţie temporar vacante pentru care se organizează concurs sunt:

 

Nr.

Crt.

Funcţia

Clasa

Grad

Compartiment

ID

Conditii pentru ocuparea posturilor

Studii

Vechime in specialitatea studiilor

1

Inspector

I

asistent

Serviciul Agenția Fiscală nr. 1

278268

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-  cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excel  - nivel bază;

-  cunoștințe  de limbă străină: limba engleză – nivel bază;

1 an

2

Inspector

I

asistent

Serviciul Agenția Fiscală nr. 3

421510

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-  cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excel  - nivel bază;

-  cunoștințe  de limbă străină: limba engleză – nivel bază;

1 an

 

IV. Actele necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere:

1.   formularul de înscriere;

2.   copia actului de identitate;

3.   copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

4.   copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

5.   cazierul judiciar;*

6.   adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; **

7.   declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

8.   declaraţie pe propria răspundere conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999;

9.   CV model European

10. recomandare de la ultimul loc de muncă.

 * documentul prevăzut la pct. 5 poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 ** adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

 

Bibliografia pentru concurs:

inspector, clasa I, grad asistent Serviciul Agenția Fiscală nr. 1/ Serviciul Agenția Fiscală nr. 3;

-  Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Titlul IX din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată;

- Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Constanţa nr. 382/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017;

- Hotărârea Consiliului Local Constanţa nr. 74/2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis reprezentând facilități fiscale constând în reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren datorate de către întreprinderi care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Constanța, stabilit pentru clădirile utilizate pentru prestarea de servicii turistice și terenurile aferente acestora utilizate pentru prestarea de servicii turistice;

- Hotărârea Consiliului Local Constanţa nr. 75/2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind reducerea de la plata obligațiilor fiscale conform dispozițiilor art. 456 alin. (4) și art. 464 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale, actualizat;

- Ordinul nr. 94/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat obligatoriu de informaţii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

- Ordinul nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, şi pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale;

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, r2, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată.

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa din bd. Tomis nr. 112 şi la nr. de telefon: 0241/488564.

Program de lucru cu publicul


Luni, Marti, Miercuri, Vineri /  8:30 - 16:30
Joi /  8:30 - 18:30
Sambata, Duminica /  Inchis