Skip Navigation LinksPrima pagina > Stiri arhivate >

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea prin recrutare a unor posturi de executie vacante in data de 08.08.2017
30.06.2017

 Vă comunicăm că instituţia noastră organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a unor posturi de execuție vacante, conform prevederilor art. 56 lit. d) şi ale art. 58, alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale titlulului II (privind organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicată.

 

I. Organizarea concursului:

Concursul privind ocuparea prin recrutare a posturilor de execuţie vacante se va desfăşura conform prevederilor titlului II, capitolul III din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată.

 

Concursul de recrutare se va desfăşura la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa din bld. Tomis nr. 112, după cum urmează :

-      dosarele de înscriere se depun în perioada 30.06 – 19.07.2017, între orele 13°°- 14°°, la Serviciul Resurse Umane, bld. Tomis nr. 112;

-      probele suplimentare, testarea cunoştinţelor de operare pe calculator: Word, Excel  - nivel bază şi testarea cunoştinţelor de limbă străină: limba engleză - nivel bază, au loc în data de 08.08.2017, ora 10.00;

-      proba scrisă are loc în data de 08.08.2017, ora 13.00;

-      data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.

 

II. Condiţii de participare:

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale:

a)   Să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;

b)   Să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c)    Să aibă minimum vârsta de 18 ani împliniţi;

d)   Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e)   Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe baza unui examen medical de specialitate;

f)    Să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei acţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g)   Să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau nu le-au încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

h) Să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

III. Condiţiile pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante pentru care se organizează concurs sunt:

 

Nr.

Crt.

Funcţia

Clasa

Grad

Nr. Post

ID

Compartiment

Condiţii pentru ocuparea postului

Studii

Vechime în sp. studiilor

1.

inspector

I

asistent

1

278080

Serviciul Juridic

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-  cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excel  - nivel bază;

-  cunoștințe  de limbă străină: limba engleză – nivel bază;

1 an

2.

inspector

I

debutant

1

278079

Serviciul Juridic

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-  cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excel  - nivel bază;

-  cunoștințe  de limbă străină: limba engleză – nivel bază;

-

3.

inspector

I

debutant

1

278094

Serviciul Financiar Cotabilitate

 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-  cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excel  - nivel bază;

-  cunoștințe  de limbă străină: limba engleză – nivel bază;

-

4.

inspector

I

asistent

1

278140

Serviciul Achiziții Publice

 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-  cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excel  - nivel bază;

-  cunoștințe  de limbă străină: limba engleză – nivel bază;

1 an

5.

inspector

I

asistent

1

278122

Serviciul Agenția Fiscală nr. 4

 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-  cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excel  - nivel bază;

-  cunoștințe  de limbă străină: limba engleză – nivel bază;

1 an

6.

inspector

I

asistent

1

278179

Serviciul Management Integrat

 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-  cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excel  - nivel bază;

-  cunoștințe  de limbă străină: limba engleză – nivel bază;

1 an

7.

inspector

I

debutant

1

404176

Serviciul Achiziții Publice

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-  cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excel  - nivel bază;

-  cunoștințe  de limbă străină: limba engleză – nivel bază;

-

8.

referent

III

asistent

1

404217

Serviciul Tehnic Investiții

- medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

-  cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excel  - nivel bază;

-  cunoștințe  de limbă străină: limba engleză – nivel bază;

minim 6 luni

9.

referent

III

asistent

1

426286

Serviciul Taxe Speciale și Locale

- medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

-  cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excel  - nivel bază;

-  cunoștințe  de limbă străină: limba engleză – nivel bază;

minim 6 luni

 

IV. Actele necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere:

1.   formularul de înscriere;

2.   copia actului de identitate;

3.   copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

4.   copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

5.   cazierul judiciar;*

6.   adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; **

7.   declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

8.   declaraţie pe propria răspundere conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999;

9.   CV model European

10. recomandare de la ultimul loc de muncă.

 * documentul prevăzut la pct. 5 poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 ** adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

 

Bibliografia pentru concurs:

a)  inspector, clasa I, grad asistent/ inspector, clasa I, grad debutant – Serviciul Juridic

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Titlul IX din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată;

- Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Constanţa nr. 382/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017;

- Hotărârea Consiliului Local Constanţa nr. 74/2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis reprezentând facilități fiscale constând în reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren datorate de către întreprinderi care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Constanța, stabilit pentru clădirile utilizate pentru prestarea de servicii turistice și terenurile aferente acestora utilizate pentru prestarea de servicii turistice;

- Hotărârea Consiliului Local Constanţa nr. 75/2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind reducerea de la plata obligațiilor fiscale conform dispozițiilor art. 456 alin. (4) și art. 464 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale, actualizat;

- Ordinul nr. 94/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat obligatoriu de informaţii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

- Ordinul nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, şi pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale;

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, r2, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată.

 

b) inspector, clasa I, grad debutant – Serviciul Financiar Contabilitate

- Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Titlul IX din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Legea nr. 82/1991 privind Legea Contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

- Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

- Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobare Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de Conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice;

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea-Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţă de Urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;

- Ordin nr. 60/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, r2, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată.

 

c) inspector, clasa I, grad asistent/ inspector, clasa I, grad debutant – Serviciul Achiziții Publice:

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

- Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- Hotărâre nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

- Ordin nr. 264 din 8 iunie 2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate;

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, r2, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată;

- Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată.

 

d) referent, clasa III, grad asistent - Serviciul Tehnic Investiții:

- Legea nr. 82/1991 Legea contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

- Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

- Ordonanţa nr. 20/1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările şi completările ulterioare;

 - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, r2, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

 

e) inspector, clasa I, grad asistent – Serviciul Agenția Fiscală nr.4/referent, clasa III, grad asistent – Serviciul Taxe Speciale și Locale

-  Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Titlul IX din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată;

- Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Constanţa nr. 382/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017;

- Hotărârea Consiliului Local Constanţa nr. 74/2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis reprezentând facilități fiscale constând în reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren datorate de către întreprinderi care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Constanța, stabilit pentru clădirile utilizate pentru prestarea de servicii turistice și terenurile aferente acestora utilizate pentru prestarea de servicii turistice;

- Hotărârea Consiliului Local Constanţa nr. 75/2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind reducerea de la plata obligațiilor fiscale conform dispozițiilor art. 456 alin. (4) și art. 464 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale, actualizat;

- Ordinul nr. 94/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat obligatoriu de informaţii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

- Ordinul nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, şi pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale;

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarului public, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 

f) inspector, clasa I, grad asistent – Serviciul Management Integrat

 -  Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal actualizată;

- Titlul IX din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

- Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local Constanţa nr. 382/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017;

- Ordinul nr. 400/2015, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Standardul ISO 9000-2015, Sisteme de management al calităţii, Principii fundamentale şi vocabular;

- Standardul ISO 9001-2015, Sisteme de management al calităţii, Cerinţe cu ghid de utilizare;

- Standardul ISO 14001-2015, Sisteme de management de mediu, Cerinţe cu ghid de utilizare;

- Standardul OHSAS 18001-2008, Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, Cerinţe.

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, r2, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată;

- Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa din bd. Tomis nr. 112 şi la nr. de telefon: 0241/488564.

Program de lucru cu publicul


Luni, Marti, Miercuri, Vineri /  8:30 - 16:30
Joi /  8:30 - 18:30
Sambata, Duminica /  Inchis