Skip Navigation LinksPrima pagina > Stiri arhivate >

ANUNT privind organizarea concursului pentru ocuparea prin promovare a unui post de conducere vacant organizat în data 05.07.2018
05.06.2018

 

Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa intenționează să ocupe prin concurs, în conformitate cu prevederile art. 56 lit. d), art. 58 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 22 alin. (1) şi (2) din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu Agenția Fiscală nr. 1.

 

I. Organizarea concursului:

Concursul de promovare se va desfăşura la sediul din bd. Tomis nr. 112, după cum urmează:

-    dosarele de înscriere se depun în perioada 05.06 – 25.06.2018, între orele 09°°- 10°°, la Serviciul Resurse Umane, bd. Tomis nr. 112;

-    probele suplimentare, testarea cunoștiințelor în domeniul tehnologiei informației: Word, Excel  - nivel bază şi testarea competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine: limba engleză - nivel bază, au loc în data de 05.07.2018, ora 10.00;

-    proba scrisă are loc în data de 05.07.2018, ora 13.00;

-    data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.

 

II. Condiţii de participare:

Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

b) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

c) să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;

d) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6);

e) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

 

III. Condiţiile de participare la concurs și atribuțiile stabilite în fișa postului pentru funcţia publică de conducere vacantă sunt:

a)     Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 66 din Legea nr. 188/1999, r2, cu modificările şi completările ulterioare;

b)    Condiţiile de participare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;

- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;

- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

-  cunoștințe în domeniul tehnologiei informației: Word, Excel  - nivel bază;

-  competențe lingvistice de comunicare în limbi străine: limba engleză – nivel bază.

 

IV. Actele necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere:

a) formularul de inscriere se pune la dispozitia candidatilor de catre Serviciul Resurse Umane (la sediul Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta, bd. Tomis nr. 112) sau se poate descarca de pe site-ul institutiei: www.spit-ct.ro;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazierul administrativ.

 

V. Atribuțiile stabilite în fișa postului:

·   Verifică şi semnează documente elaborate în cadrul compartimentului;

·   Planifică şi conduce activitatea internă a compartimentului;

·   Verifică și vizează documentele emise în cadrul compartimentului din punct de vedere al realității, regularității și legalității documentelor;

·   Urmărește însuşirea legislaţiei în vigoare şi aplicarea corectă a acesteia de către toţi angajaţii din subordine;

·   Verifică modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu de către salariații din subordine;                                                                       

·   Repartizează sarcinile de serviciu şi urmărește îndeplinirea acestora;

·   Organizează activităţi zilnice şi urmărește aducerea la îndeplinire a tuturor sarcinilor de către personalul din subordine;

·   Asigură colaborarea cu celelalte compartimente ale instituţiei;

·   Sprijină propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii instituţiei;

·   Instruiește periodic angajaţii şi consemnează în fişele de protecţie a muncii;

·   Testează angajaţii din subordine în ceea ce priveşte legislaţia în vigoare;

·   Completează, semnează şi comunică „Rapoartele de evaluare ale funcţionarilor publici de execuţie”;

·   Întocmește fişele de post pentru toate persoanele aflate în subordine;

·   Raportează periodic rezultatele activităţii desfăşurate;

·   Răspunde de rezolvarea corectă şi în termen a cererilor şi comunică rezoluţiile către cei în drept;

·   Stabilește relaţiile de serviciu cu personalul de specialitate din celelalte compartimente;

·   Elaborează procedurile care trebuie aplicate în cadrul sectoarelor de activitate pe care le coordonează, cu scopul stabilirii unor reguli explicite de organizare, desfăşurare, monitorizare şi măsurare a fiecărei activităţi;

·   Participă la stabilirea gamelor de activităţi specifice compartimentului pe care îl coordonează;

·   Participă la identificarea riscurilor inerente specifice activităţilor pe care le coordonează şi întreprinde acţiuni care să menţină aceste riscuri în limitele acceptate;

· Monitorizează toate activităţile compartimentului pe care îl coordonează, evaluează, măsoară şi înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele stabilite, identifică neconformităţile, iniţiază corecţii, acţiuni corective, preventive, după caz;

· Informează preşedintele comisiei de Control Intern Managerial asupra rezultatelor verificărilor efectuate şi cele ale altor acţiuni derulate în cadrul compartimentului respectiv;

· Participă la şedinţele comisiei de Control Intern Managerial sau în cadrul subcomisiiilor constituite respectând ora şi locul de desfăşurare;

· Transmite spre avizare şi aprobare informările/rapoartele referitoare la progresele înregistrate în proiectarea, implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial, în raport cu programul adoptat (cu aplicabilitate directă în sectorul de activitate pe care îl coordonează);

· Întocmește şi transmite propunerile de comunicate de presă;

· Centralizează toate raportările şi situaţiile privind impozitele şi taxele locale persoane juridice şi le prezintă conducerii;

· Centralizează încasările de impozite şi taxe locale persoane juridice şi le prezintă conducerii;

· Arhivează electronic și fizic documentele rezultate în urma desfășurării activității sale zilnice;

· Efectuează deplasări la sediile sau punctele de lucru ale instituției sau colaboratorilor pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

· Îndeplinește orice alte atribuții și sarcini de serviciu repartizate ierarhic sau stabilite prin sarcini de serviciu, note interne, proceduri sau Dispoziții ale Directorului Executiv.

 

VI. Bibliografia pentru concurs:

-  Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Titlul IX din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată;

- Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Constanţa nr. 416/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018;

- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Constituția României;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, r2, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată.

 

Procedura de testare in domeniul tehnologiei informatiei

Produra de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine

 

Date de contact: adresa de corespondență bd. Tomis nr. 112, serviciul Resurse Umane, tel. 0241/488564, fax 0241/488568, e-mail sru@spit-ct.ro. Persoana de contact: Pîrleală Andra - Daniela, inspector.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele între orele 13°°- 14°°, la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa din bd. Tomis nr. 112, la nr. de telefon: 0241/488564 și pe site-ul www.spit-ct.ro, la secțiunea „Noutăți”.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante organizat în data de 05.07.2018

 

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul

selecţiei dosarului

Motivul respingerii

dosarului

1.

Anghel Ștefania Rodica

ADMIS

-

2.

Ghiza Marilena

ADMIS

-

3.

Târpă Constantina

ADMIS

-

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba de selecție a dosarelor pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

Rezultatele echivalării probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Certificat depus pentru echivalarea probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine

Competențele obținute

Rezultatul

echivalarii probei suplimentare

Motivul respingerii

dosarului

1.

Anghel Ștefania Rodica

Certificat de absolvire a cursului de limba engleză nr. 150/08.09.2000, eliberat de Universitatea Ovidius Cosntanța

Curs de specialitate

RESPINS

Documentul depus nu se află printre cele menționate în procedura aprobată la nivelul instituției (certificate din categoria celor menționate în Anexa nr. 2 din Ordinul nr. 5794/2009 sau atestate de competențe profesionale eliberate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului)

 

Candidații declarați „RESPINS“ și candidații cărora nu le-a fost echivalată proba suplimentară de competențe specifice de comunicare în limbi străine - limba engleză - nivel bază, se vor prezenta joi, 05.07.2018, ora 10.00 la sediul din bd. Tomis nr. 112, pentru susținerea probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine.

 

Rezultatele echivalării probei suplimentare de testare în domeniul tehnologiei informației:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Certificat depus pentru echivalarea probei suplimentare de testare în domeniul tehnologiei informației

Competențele obținute

Rezultatul

echivalarii probei suplimentare

Motivul respingerii

dosarului

1.

Anghel Ștefania Rodica

Certificat ECDL seria RO nr. 032584/21.08.2009

ECDL Start

ADMIS

-

2.

Ghiza Marilena

Certificat ECDL seria RO nr. 032605/21.08.2009

ECDL Start

ADMIS

-

3.

Târpă Constatina

Certificat ECDL seria RO nr. 027006/08.10.2009

ECDL Start

ADMIS

-

 

Doar candidații declarați „ADMIS” la probele suplimentare vor participa la proba scrisă a concursului.

 

Candidații sunt rugați să prezinte la intrarea în sală cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

 

Rezultatele selecției dosarelor și rezultatele echivalării probelor suplimentare au fost afişate la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa din bd. Tomis nr. 112 de către secretarul comisiei de concurs, astăzi 02.07.2018, ora 15.15.

 Rezultatul probei suplimentare de testare în domeniul tehnologiei informației la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante organizat în data de 20.07.2018

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj obținut

Rezultatul

probei suplimentare de testare în domeniul tehnologiei informației

Serviciul Agenția Fiscală nr. 1 – șef serviciu

1.

Anghel Ștefania Rodica

Echivalat proba

ADMIS

2.

Ghiza Marilena

Echivalat proba

ADMIS

3.

Târpă Constatina

Echivalat proba

ADMIS

 

Rezultatul probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante organizat în data de 20.07.2018

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj obținut

Rezultatul

probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine

Serviciul Agenția Fiscală nr. 1 – șef serviciu

1.

Anghel Ștefania Rodica

80

ADMIS

2.

Ghiza Marilena

100

ADMIS

3.

Târpă Constatina

40

RESPINS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la probele suplimentare pot formula contestaţie în termen de 1 oră de la afişare. Aceasta se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

Doar candidații declarați „ADMIS” la ambele probe suplimentare vor participa la proba scrisă a concursului vineri, 20.07.2018, ora 10.00, la sediul din bd. Tomis nr. 112, pentru susținerea probei scrise.

 

Candidații sunt rugați să prezinte la intrarea în sală cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

 

Rezultatele probelor suplimentare au fost afişate astăzi, 20.07.2018, ora 11.40.

 

Rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea prin promovare a unui post vacant de conducere organizat în data de 20.07.2018

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele probei scrise:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul probei scrise

Admis/ Respins

Serviciul Agenția Fiscală nr. 1 – șef serviciu

1.

Anghel Ștefania Rodica

65

Respins

2.

Ghiza Marilena

46.52

Respins

 

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

Afişat astăzi, 20.07.2018, ora 17.20.

 

 

Program de lucru cu publicul


Luni, Marti, Miercuri, Vineri /  8:30 - 16:30
Joi /  8:30 - 18:30
Sambata, Duminica /  Inchis