Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

ANUNT privind organizarea concursului pentru ocuparea prin recrutare a unor posturi de executie vacante in perioada 09.05.2017 – 12.05.2017


Prin prezenta va comunicam ca institutia noastra organizeaza concurs pentru ocuparea prin recrutare a unor posturi de executie vacante, conform prevederilor art. 56 lit. d) si ale art. 58, alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale titlulului II (privind organizarea concursului de recrutare a functionarilor publici) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, republicata.

I. Organizarea concursului:

Concursul privind ocuparea prin recrutare a posturilor de executie vacante se va desfasura conform prevederilor titlului II, capitolul III din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, actualizata.

Concursul de recrutare se va desfasura la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta din bd. Tomis nr. 112, dupa cum urmeaza :

 • dosarele de inscriere se depun in perioada 07.04 – 26.04.2017;
 • probele suplimentare, testarea cunostintelor de operare pe calculator: Word, Excel – nivel baza si testarea cunostintelor de limba straina: limba engleza – nivel baza, au loc in data de 09.05.2017, ora 10.00;
 • proba scrisa are loc in data de 09.05.2017, ora 12.00;
 • data si ora sustinerii interviului se afiseaza odata cu rezultatele la proba scrisa.

II. Conditii de participare:

In vederea inscrierii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:

a) Sa aiba cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania;

b) Sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;

c) Sa aiba minimum varsta de 18 ani impliniti;

d) Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

e) Sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza unui examen medical de specialitate;

f) Sa nu fi fost condamnati pentru savarsirea unei actiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

g) Sa nu fi fost destituiti dintr-o functie publica sau nu le-au incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

h) Sa nu fi desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

III. Conditiile pentru ocuparea posturilor de executie vacante pentru care se organizeaza concurs sunt:

 

Nr.

Crt.

Functia Clasa Grad Nr. Post ID Compartiment Conditii pentru ocuparea postului
Studii Vechime in specialitatea studiilor
1. inspector I asistent 1 278089 Serviciul Tehnic Investitii – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

–  cunostinte de operare pe calculator: Word, Excel  – nivel baza;

–  cunostinte  de limba straina: limba engleza – nivel baza;

1 an
2. referent III asistent 1 278275 Serviciul Tehnic Investitii – medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;

–  cunostinte de operare pe calculator: Word, Excel  – nivel baza;

–  cunostinte  de limba straina: limba engleza – nivel baza;

minim 6 luni

 IV. Actele necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere:

 1. formularul de inscriere;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
 5. cazierul judiciar;*
 6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; **
 7. declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
 8. declaratie pe propria raspundere conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999;
 9. CV model European
 10. recomandare de la ultimul loc de munca.

 * documentul prevazut la pct. 5 poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 ** adeverinta care atesta starea de sanatate contine in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

V. Bibliografia pentru concurs:

a) Inspector, clasa I, grad asistent – Serviciul Tehnic Investitii:

 • Legea nr. 82/1991 Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • Ordonanta nr. 20/1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

b) referent, clasa III, grad asistent – Serviciul Tehnic Investitii:

 • Hotararea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Titlul II Capitolul II Sectiunea a 5–a punctul 16 din Hotararea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 • Ordinul nr. 14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile, cu modificarile ulterioare;
 • Ordonanta nr. 20/1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta din bd. Tomis nr. 112 si la nr. de telefon: 0241/488564.