Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

ANUNT privind organizarea concursului pentru ocuparea prin recrutare a unui post de executie temporar vacant organizat in data 02.04.2018


Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta organizeaza, in conformitate cu prevederile art. 56 lit. d), art. 58 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, r2, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 43 alin. (1) din Hotararea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarea functie publica de executie temporar vacanta, dupa cum urmeaza:

– serviciul Agentia Fiscala nr. 3 – 1 post de inspector, clasa I, grad principal – ID post 404178.

I. Organizarea concursului:

Concursul de recrutare se va desfasura la sediul din bd. Tomis nr. 112, dupa cum urmeaza:

 • dosarele de inscriere se depun in perioada 19.03 – 26.03.2018, intre orele 13°°- 14°°, la Serviciul Resurse Umane, bd. Tomis nr. 112;
 • probele suplimentare, testarea cunostintelor de operare pe calculator: Word, Excel  – nivel baza si testarea cunostintelor de limba straina: limba engleza – nivel baza, au loc in data de 02.04.2018, ora 10.00;
 • proba scrisa are loc in data de 02.04.2018, ora 13.00;
 • data si ora sustinerii interviului se afiseaza odata cu rezultatele la proba scrisa.

II. Conditii de participare:

In vederea inscrierii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:

 1. a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 2. b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
 4. d) are capacitate deplina de exercitiu;
 5. e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
 6. f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
 7. g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
 8. h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;
 9. i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
 10. j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege. 

III. Conditiile de participare la concurs pentru functia publica de executie temporar vacanta de inspector, clasa I, grad principal sunt:

 1. a)Conditiile generale de participare la concurs sunt cele prevazute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. b)Conditia minima de vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice: minim 5 ani;
 3. c)Conditiile specifice:
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
 • cunostinte de operare pe calculator: Word, Excel  – nivel baza;
 • cunostinte de limba straina: limba engleza – nivel baza.

 IV. Actele necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere:

1) formularul de inscriere se pune la dispozitia candidatilor de catre Serviciul Resurse Umane (la sediul Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta, bd. Tomis nr. 112) sau se poate descarca de pe site-ul institutiei: www.spit-ct.ro;

2) curriculum vitae, modelul comun european;

3) copia actului de identitate, certificat de casatorie (daca este cazul);

4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;

5) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice (daca este cazul);

6) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;

7) cazierul judiciar;

8) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia;

9) declaratie pe propria raspundere conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188 privind Statutul functionarilor publici (r2) care sa ateste ca nu a fost destituit/a dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani.

Formatul standard al adeverintelor prevazute la punctul 5 este cel prevazut de anexa nr. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, iar in cazul in care adeverintele care au un alt format decat cel mentionat, acestea trebuie sa contina: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate, cu exceptia documentului prevazut la punctul 3, care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail sru
@spit-ct.ro, cu specificarea perioadei de desfasurare a concursului, a compartimentului si a functiei publice pentru care candidatul isi exprima optiunea.

Documentul prevazut la punctul 7 poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

V. Atributiile stabilite in fisa postului:

inspector, clasa I, grad principal – serviciul Agentia Fiscala nr. 3

 • Inregistreaza documentele, prezentate la ghiseu de catre contribuabil, in programul informatic de registratura cu responsabilitatea operarii corecte a acestora, dupa ce analizeaza si verifica daca informatiile completate in ITL-uri/declaratii fiscale/formulare sunt complete si corecte si daca sunt atasate actele justificative care se impun;
 • Listeaza si inmaneaza contribuabilului documentul care contine numarul de inregistrare, cheia de control si tipul actelor anexate ITL-urilor/declaratiilor fiscale/formularelor;
 • Inregistreaza in programul informatic de impozite si taxe locale, cu responsabilitatea operarii corecte a acestora, datele din ITL-uri/declaratii fiscale/formulare, stabileste impozitele si taxele datorate si informeaza contribuabilul cu privire la obligatiile fiscale rezultate;
 • Intocmeste procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor;
 • Inregistreaza cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala, verifica datele inregistrate in programul informatic de impozite si taxe locale precum si situatia fiscala a solicitantului si emite certificatul de atestare fiscala;
 • Emite, verifica, dupa caz, si vizeaza fisele de inmatriculare;
 • Incaseaza numerar sau POS de la contribuabil sumele reprezentand impozite, taxe, majorari de intarziere, penalitati, amenzi si le preda casierului colector;
 • Opereaza ordinele de plata in vederea eliberarii autorizatiilor pentru taxa folosire trama stradala si taxa deseuri inerte;
 • Elibereaza autorizatii pentru taxa folosire trama stradala, taxa deseuri inerte;
 • Primeste documentatia necesara pentru emiterea contului Etax si elibereaza parolele in acest sens, cu pastrarea confidentialitatii datelor;
 • Informeaza contribuabilul cu privire la posibilitatea evaluarii serviciului fiscal prestat in momentul prezentarii acestuia la ghiseu; la finalizarea lucrarii, inainte de parasirea ghiseului solicita contribuabilului acordarea calificativului pentru evaluarea gradului de satisfactie;
 • Gestioneaza documentele fiscale operate in programul informatic de impozite si taxe si le transmite Serviciului Control Financiar Preventiv Propriu spre verificare/reverificare imediat dupa ce au fost inregistrate sau corectate;
 • Identifica si corecteaza in termen operatiunile transmise spre verificare/corectare de catre Serviciul Control Financiar Preventiv;
 • Verifica permanent dosarele fiscale ale contribuabililor si opereaza la modificarea bazei de impunere ori de cate ori constata neconcordante intre datele inscrise in evidentele fiscale si documentele  justificative, emite si comunica decizii de impunere contribuabililor vizati;
 • Verifica si vizeaza toate certificatele de atestare fiscala; Semneaza certificatele de atestare fiscala pentru alte destinatii decat cele de instrainare bunuri imobile;
 • Efectueaza compensari si restituiri de sume;
 • Elaboreaza adrese catre alte compartimente ale institutiei, catre contribuabili, institutii sau alte parti interesate; Elaboreaza certificatele de stare materiala;
 • Anexeaza confirmarile de primire la corespondenta efectuata cu contribuabilii, diversele institutii sau alte parti interesate;
 • Elaboreaza situatia saptamanala privind operarea ordinelor de plata in baza carora s-au emis autorizatii folosire trama stradala, taxa desuri inerte;
 • Opereaza in aplicatia informatica de impozite si taxe toate modificarile/returnarile din dosarele de executare silita atunci cand se impune;
 • Emite ori de cate ori se impune, instiintarea de plata, nota de constatare, dispozitia de urmarire;
 • Stabileste si impune/scade din oficiu creantele fiscale ca urmare a nedepunerii declaratiei de impunere, aplica sanctiuni contraventionale, emite si comunica procesul verbal de constatare a contraventiei si decizia de impunere;
 • Declara sumele de bani personali pe care ii detine, in caietul special destinat, atat la intrarea cat si la iesirea din serviciu. Sumele cheltuite sau primite de la alte persoane in timpul serviciului vor fi declarate in caietul de evidenta;
 • Se deplaseaza pe teren in vederea solutionarii debitelor incerte si recuperarii debitelor restante si a depistarii bunurilor care nu sunt supuse impozitarii sau sunt declarate eronat si intocmeste procese verbale de constatare la fata locului, dupa caz;
 • Intocmeste monetarul si preda casierului colector de la nivelul agentiei sumele incasate zilnic;
 • In calitate de casier colector pe agentie, verifica si colecteaza sumele incasate zilnic de operatorii de ghiseu din cadrul agentiei, emite chitanta pe sumele preluate conform monetarului, intocmeste documentele prevazute in procedura operationala si le inainteaza casierului colector al institutiei;
 • Listeaza din programul informatic de impozite si taxe locale, verifica si semneaza rapoartele zilnice de incasari desfasurate si centralizate pe operator;
 • Listeaza zilnic rapoartele aferente modificarilor si borderourilor efectuate in programul informatic de impozite si taxe locale;
 • Inainteaza rapoartele emise la sfarsitul zilei cu privire la activitatea desfasurata impreuna cu documentele justificative atasate catre seful de serviciu in vederea vizarii de legalitate si conformitate si transmiterii catre Serviciul Control Financiar Preventiv Propriu pentru verificare si vizare;
 • Arhiveaza electronic documentele rezultate din activitatea proprie;
 • Sorteaza documentele returnate dupa ce au fost verificate si vizate in vederea transmiterii catre arhiva la care este arondat rolul fiscal;
 • Participa la campaniile de lucru organizate in cadrul institutiei;
 • Indeplineste orice alte atributii si sarcini de serviciu repartizate ierarhic sau stabilite prin sarcini de serviciu, note interne, proceduri sau Dispozitii ale Directorului Executiv.

 VI. Bibliografia pentru concurs:

inspector, clasa I, grad principal – Serviciul Agentia Fiscala nr. 3

 • Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 • Titlul IX din Hotararea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata;
 • Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 416/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018;
 • Ordinul nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale, actualizat;
 • Ordinul nr. 94/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate in scopul obtinerii informatiilor necesare realizarii schimbului automat obligatoriu de informatii potrivit 207 10 202 291 31>art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
 • Ordinul nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de catre organele fiscale locale, si pentru modificarea si completarea 2068 50JW01   0105>Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale;
 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Constitutia Romaniei;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata.

Procedura de testare in domeniul tehnologiei informatiei

Produra de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine

Date de contact: adresa de corespondenta bd. Tomis nr. 112, serviciul Resurse Umane, tel. 0241/488564, fax 0241/488568, e-mail sru@spit-ct.ro. Persoana de contact Pirleala Andra Daniela, inspector.

Relatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele intre orele 13°°- 14°°, la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta din bd. Tomis nr. 112, la nr. de telefon: 0241/488564 si pe site-ul www.spit-ct.ro, la sectiunea „Noutati”.

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de execuție temporar vacante organizat in data de 02.04.2018

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul

selecţiei dosarului

Motivul respingerii

dosarului

1. Enache Mihai – Gabriel ADMIS
2. Mihai Alina – Georgiana ADMIS
3. Sendre Andreea ADMIS
4. Visan Alina RESPINS Nu face dovada indeplinirii conditiilor de vechime in specialitatea studiilor conform dispozitiilor art. 57 alin. (5) lit. b) din L 188/1999,r2, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la proba de selectie a dosarelor pot formula contestatie in termen de 24 de ore de la afisare, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

Candidatii sunt rugati sa prezinte la intrarea in sala cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

Avand in vedere ca la dosarele de inscriere nu au fost depuse certificate/atestate de competente profesionale pentru echivalarea probelor suplimentare, candidatii se vor prezenta luni, 02.04.2018, ora 10.00 in vederea sustinerii probelor. Doar candidatii declarati „ADMIS” la probele suplimentare vor participa la proba scrisa a concursului, luni, 02.04.2018, ora 13.00. Afisat astazi, 27.03.2018, ora 16.00, la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta, bd. Tomis nr. 112.

Rezultatul probei suplimentare de testare in domeniul tehnologiei informatiei la concursul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie temporar vacante organizat in data de 02.04.2018

Nr.

crt.

Numele si prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultatul

probei suplimentare de testare in domeniul tehnologiei informatiei

Serviciul Agentia Fiscala nr. 3 – inspector, clasa I, grad principal
1. Enache Mihai – Gabriel 50 ADMIS
2. Mihai Alina – Georgiana 60 ADMIS
3. Sendre Andreea 60 ADMIS

Rezultatul probei suplimentare de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine la concursul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie temporar vacante organizat in data de 02.04.2018

Nr.

crt.

Numele si prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultatul

probei suplimentare de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine

Serviciul Agentia Fiscala nr. 3 – inspector, clasa I, grad principal
1. Enache Mihai – Gabriel 60 ADMIS
2. Mihai Alina – Georgiana 100 ADMIS
3. Sendre Andreea 80 ADMIS

 

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la probele suplimentare pot formula contestatie in termen de 1 orade la afisare. Aceasta se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

Doar candidatii declarati „ADMIS” la ambele probe suplimentare vor participa la proba scrisa a concursului, luni, 02.04.2018, ora 13.00, la sediul din bd. Tomis nr. 112, pentru sustinerea probei scrise.

Candidatii sunt rugati sa prezinte la intrarea in sala cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

Rezultatele probelor suplimentare au fost afisate astazi, 02.04.2018, ora 11.10.

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie temporar vacante organizat in data de 02.04.2018

Nr.

crt.

Numele si prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultatul

probei scrise

Serviciul Agentia Fiscala nr. 3 – inspector, clasa I, grad principal
1. Mihai Alina – Georgiana 65 ADMIS
2. Sendre Andreea 45 RESPINS
3. Enache Mihai – Gabriel 45 RESPINS

Candidatul nemultumit de rezultatul obtinut poate formula contestatie in termen de 24 de ore de la afisare, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

Doar candidatii declarati „ADMIS” la proba scrisa vor participa la proba interviu a concursului, miercuri, 04.04.2018, ora 14.00, la sediul din bd. Tomis nr. 112.

Candidatii sunt rugati sa prezinte la intrarea in sala cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

Rezultatele probei scrise au fost afisate astazi, 02.04.2018, ora 14.50.